[{"buyer_title":"Utenos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eAuk\u0161taitijos televizijos ir radijo studija\u201c","object":"Originali\u0173 televizijos laid\u0173, susijusi\u0173 su Utenos rajono savivaldyb\u0117s tarybos, Utenos rajono savivaldyb\u0117s administracijos ir savivaldyb\u0117s \u012fstaig\u0173 bei \u012fmoni\u0173 veikla, rengimas ir transliavimas eteryje","buyer_price":43443,"year":"2010"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 mok\u0117jimo agent\u016bra prie \u017dem\u0117s \u016bkio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Lietuvos visuomen\u0117s informavimo kampanijos apie Lietuvos kaimo pl\u0117tros 2007\u20132013 m. programos priemones ir j\u0173 reikalavimus parengimo \u012fgyvendinimo paslaugos","buyer_price":1448100.09,"year":"2010"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 mok\u0117jimo agent\u016bra prie \u017dem\u0117s \u016bkio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Lietuvos visuomen\u0117s informavimo kampanijos apie Lietuvos kaimo pl\u0117tros 2007\u20132013 m. programos priemones ir j\u0173 reikalavimus parengimo \u012fgyvendinimo paslaugos","buyer_price":1448100.09,"year":"2010"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 mok\u0117jimo agent\u016bra prie \u017dem\u0117s \u016bkio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201ePublicum\u201c","object":"Lietuvos visuomen\u0117s informavimo kampanijos apie Lietuvos kaimo pl\u0117tros 2007\u20132013 m. programos priemones ir j\u0173 reikalavimus parengimo \u012fgyvendinimo paslaugos","buyer_price":1737720.11,"year":"2010"},{"buyer_title":"UAB Lietuvos parod\u0173 ir kongres\u0173 centras 'LITEXPO'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"EUROREKLAMA\"","object":"Parod\u0173 reklamos 2010 metams televizijos kanalais transliavimo eteryje laiko pirkimas","buyer_price":78197.41,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB \"Ryt\u0173 skirstomieji tinklai\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"INTEGRITY PR\"","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaugos","buyer_price":173772.01,"year":"2010"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Point media\"","object":"Projekto LT0077 \u201eKauno pilies atk\u016brimas ir pritaikymas visuomen\u0117s poreikiams\u201c 2-ojo etapo vie\u0161umo ir informacini\u0173 priemoni\u0173 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1123.84,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR Prezidento kanceliarija","legal_status":"LR Prezidentas","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"\u017dini\u0173 agent\u016br\u0173 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":79761.35,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR Prezidento kanceliarija","legal_status":"LR Prezidentas","seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"\u017dini\u0173 agent\u016br\u0173 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":44207.6,"year":"2010"},{"buyer_title":"Lietuvos bankas","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \"OMD\"","object":"Reklamos paslaugos - Lietuvos banko informacijos apie pinigus, realizuojam\u0105 turt\u0105 ir kit\u0173 skelbim\u0173, susijusi\u0173 su Lietuvos banko veikla, publikavimas spaudos leidiniuose ir (ar) interneto svetain\u0117se","buyer_price":118744.21,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Reklaminio-profesinio laikra\u0161\u010dio ,,Gele\u017einkelininkas\" spausdinimo paslaug\u0173 pirkimas 9MT3-3.","buyer_price":9036.14,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160IAUR\u0116S MIESTELIO TECHNOLOGIJ\u0172 PARKAS","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Media 3\"","object":"Informacin\u0117s med\u017eiagos apie k\u016brybi\u0161kum\u0105 inovatyviame versle paruo\u0161imas ir sklaida (91 informacin\u0117s med\u017eiagos sklaidos priemon\u0117se)","buyer_price":57924,"year":"2010"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"MEDIASKOPAS\"","object":"\u017diniasklaidos monitoringo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1419.28,"year":"2010"},{"buyer_title":"Kauno rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB 'EIT Sprendimai'","object":"Elektronin\u0117s tarybos pos\u0117d\u017ei\u0173 diskusij\u0173, balsavimo, transliavimo, vie\u0161inimo ir archyvavimo sistemos ir jos \u012fdiegimo, \u012fgyvendinant projekt\u0105 \"Elektronin\u0117s demokratijos pl\u0117tra Kauno rajono savivaldyb\u0117je\" (projekto kodas VP2-3.1-IVPK-05-R-21-001), pirkimas","buyer_price":107622.8,"year":"2010"},{"buyer_title":"Vilniaus apskrities valstybin\u0117 mokes\u010di\u0173 inspekcija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Informacijos platinimo paslaugu pirkimas","buyer_price":43.15,"year":"2010"},{"buyer_title":"Vilniaus apskrities valstybin\u0117 mokes\u010di\u0173 inspekcija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLietuvos \u017einios\u201c","object":"Informacijos platinimo paslaugu pirkimas","buyer_price":25.23,"year":"2010"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Arx Baltica\"","object":"Informacinio leidinio spausdinimo 2010 m. paslaugos","buyer_price":10217.79,"year":"2010"},{"buyer_title":"Vilniaus apskrities valstybin\u0117 mokes\u010di\u0173 inspekcija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Informacijos platinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":57853.63,"year":"2010"},{"buyer_title":"Saul\u0117tekio sl\u0117nio mokslo ir technologij\u0173 parkas","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB 'IC BALTIC'","object":"\u201eVie\u0161o pob\u016bd\u017eio informacijos sklaidos (rengini\u0173 organizavimo ir \u012fgyvendinimo) paslaug\u0173 pirkimas\u201c","buyer_price":9664.33,"year":"2010"},{"buyer_title":"Vilniaus rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eKurier Wilenski\u201c","object":"Spaudos paslaug\u0173 lenk\u0173 kalba valstybiniu lygiu leid\u017eiamame dienra\u0161tyje pirkimas","buyer_price":15060.24,"year":"2010"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 mokes\u010di\u0173 inspekcija prie LR finans\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Naujien\u0173 agent\u016bros paslaug\u0173 vie\u0161asis pirkimas","buyer_price":7420.06,"year":"2010"},{"buyer_title":"UAB 'LITESKO'","legal_status":"UAB","seller_title":"AB \"STANDART\u0172 SPAUSTUV\u0116\"","object":"\u0160ilumos punkto \u017eurnalo spausdinimo paslaugos","buyer_price":2148.73,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eLaisvas ir nepriklausomas kanalas\u201c","object":"MT-5-4. Reklaminiu-informaciniu paslaugu pirkimas","buyer_price":234794.95,"year":"2010"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Informacijos naudojimo Baltijos regiono \u0161ali\u0173 naujien\u0173 baz\u0117je paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":6438.25,"year":"2010"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eVeido\u201c periodikos leidykla","object":"straipsni\u0173 spausdinimas nacionaliniame \u017eurnale","buyer_price":8688.6,"year":"2010"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"V\u0161\u012e 'Investuok Lietuvoje'","object":"Lietuvos turizmo galimybiu prioritetinese Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkose pristatymo per Lietuvos turizmo informacijos centrus - atstovybes u\u017esienyje","buyer_price":926784.06,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' filialas 'Klaip\u0117dos gele\u017einkeli\u0173 infrastrukt\u016bra'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Skelbimas dienra\u0161tyje \"Klaip\u0117da\"","buyer_price":83.41,"year":"2010"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Mart Pro\"","object":"Paslaugu,susijusiu su Valstybinio turizmo departamento stendu \"Vivattur 2010\"parodoje, pirkimas","buyer_price":5792.4,"year":"2010"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB 'IC BALTIC'","object":"Valstybinio turizmo departamento prie \u016akio ministerijos vykdom\u0173 projekt\u0173 vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":211277.8,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' filialas '\u0160iauli\u0173 gele\u017einkeli\u0173 infrastrukt\u016bra'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"\u0160ERDESA\"","object":"2010 metu staliniai verciami kalendoriai","buyer_price":125.98,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR vidaus reikal\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Eurotela\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugu pirkimas","buyer_price":11522.97,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Vie\u0161inimo kampanijos apie ES 2007-2013 m. strukt\u016brin\u0119 param\u0105 aplinkosaugai parengimo ir \u012fgyvendinimo paslaugos","buyer_price":217215.01,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"naujien\u0173 agent\u016bros paslaugos","buyer_price":9847.08,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"naujien\u0173 agent\u016bros paslaugos","buyer_price":8543.79,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB 'Officeday'","object":"Europos S\u0105jungos fond\u0173 paramos aplinkosaugai vie\u0161inimo priemoni\u0173 pagaminimo ir spaudini\u0173 leidybos paslaugos","buyer_price":9868.8,"year":"2010"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"VDS dizainas\"","object":"Lankstinuko leidybos paslaugos","buyer_price":727.16,"year":"2010"},{"buyer_title":"UAB 'LITESKO'","legal_status":"UAB","seller_title":"UAB \u201eSantakos laikra\u0161tis\u201c","object":"Skelbim\u0173 spausdinimas rajonin\u0117je spaudoje","buyer_price":196.25,"year":"2010"},{"buyer_title":"UAB 'LITESKO'","legal_status":"UAB","seller_title":"UAB \u201eSantakos laikra\u0161tis\u201c","object":"Skelbimu spausdinimas rajonineje spaudoje","buyer_price":231.29,"year":"2010"},{"buyer_title":"UAB \"Ma\u017eeiki\u0173 vandenys\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Statyb\u0173 in\u017einerin\u0117s paslaugos\"","object":"Technin\u0117 prie\u017ei\u016bra, projekto administravimas ir vie\u0161inimo paslaugos, vykdant Dumblo utilizavimo \u012frengini\u0173 projektavimo ir statybos darbus Ma\u017eeiki\u0173 nuotek\u0173 valykloje","buyer_price":99339.67,"year":"2010"},{"buyer_title":"Lietuvos darbo bir\u017ea prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas Europos socialinio fondo finansuojamam projektui \u201eBedarbi\u0173 u\u017eimtumo didinimas\u201c. Projekto kodas Nr. VPI-1.2-SADM-01-V-01-001.","buyer_price":4410.71,"year":"2010"},{"buyer_title":"Lietuvos darbo bir\u017ea prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"TANGO REKLAMA\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas Europos socialinio fondo finansuojamam projektui \u201eBedarbi\u0173 u\u017eimtumo didinimas\u201c. Projekto kodas Nr. VPI-1.2-SADM-01-V-01-001.","buyer_price":1348.49,"year":"2010"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eVerslo \u017einios\u201c","object":"Skelbim\u0173 spausdinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":6938.72,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Jungtinis techninis sekretoriatas","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"REKLAMOS SPAUDOJE IR TELEVIZIJOJE PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":101367.01,"year":"2010"},{"buyer_title":"UAB '\u0160iauli\u0173 vandenys'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160iauliai plius\u201c","object":"Vandentvarkos projekto \u201e\u0160iauli\u0173 dumblo apdorojimo \u012frengini\u0173 statyba\" vie\u0161inimo paslaugos pirkimas","buyer_price":4417.65,"year":"2010"},{"buyer_title":"Vilniaus rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eRejspa\u201c","object":"Spaudos paslaug\u0173 lietuvi\u0173 ir lenk\u0173 kalba vietiniu lygiu leid\u017eiamame savaitra\u0161tyje pirkimas","buyer_price":144810.01,"year":"2010"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eTrak\u0173 spaustuv\u0117\u201c","object":"Skelbimu spaudinimo nacionaliniame laikra\u0161tyje paslaugu pirkimas","buyer_price":1737.72,"year":"2010"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eLietuvos \u017einios\u201c","object":"Informacines med\u017eiagos apie ie\u0161kinio parei\u0161kimus ir teismo posed\u017eius spausdinimo respublikineje spaudoje paslaugu pirkimas (12)","buyer_price":434.43,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB \"Lietuvos gele\u017einkeliai\" filialas \"Kauno gele\u017einkeli\u0173 infrastrukt\u016bra\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eRespublikos leidiniai\u201c","object":"Teisines informacijos i\u0161spausdinimo paslaugos Respublikiniame laikra\u0161tyje","buyer_price":78.2,"year":"2010"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 Martyno Ma\u017evydo biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"BALTIJOS VIE\u0160\u0172J\u0172 RY\u0160I\u0172 GRUP\u0116\"","object":"Projekto \"Bibliotekos pa\u017eangai\" Komunikavimo kampanijos 2010 m. projekto igyvendinimas","buyer_price":446372.8,"year":"2010"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos Vyriausyb\u0117","legal_status":null,"seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Supaprastintas vie\u0161asis pirkimas \"Informacijos apie Lietuvos ir u\u017esienio \u012fvykius paslaug\u0173 pirkimas\"","buyer_price":51724.98,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' filialas 'Klaip\u0117dos gele\u017einkeli\u0173 infrastrukt\u016bra'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"D. Ka\u010dinsko reklamos \u012fmon\u0117 \"VAKAR\u0172 REKLAMA\"","object":"Informacini\u0173 stend\u0173 gamyba bei j\u0173 \u012frengimo paslaugos","buyer_price":1093.61,"year":"2010"},{"buyer_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Gravitas Partners\"","object":"Parodos \u201eAgrobalt 2010\u201c politinio forumo organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":27053.99,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Tarptautin\u0117s naujien\u0173 agent\u016bros BNS teikiam\u0173 informavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":5068.35,"year":"2010"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB Virgo dizaino studija","object":"Ma\u017eatira\u017ein\u0117s spalvotos ir vienspalv\u0117s spaudos, didesniu nei A3 spaudos formatu, paslauga","buyer_price":13141.51,"year":"2010"},{"buyer_title":"UAB 'Vilniaus energija'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e Europos ritmu","object":"Reklama \u017eurnale apie ES aktualijas. Leidinys skirtas verslo ir valstybiniu instituciju atstovams. Reklama darbo kalendoriuose, kurie skirti valstybiniu instituciju atstovams.","buyer_price":28035.22,"year":"2010"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"Socialiniai partneriai\"","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 ir konferencij\u0173 organizavimo paslaug\u0173 pirkimas 2010-01\/11","buyer_price":20273.5,"year":"2010"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Lietuvis\"","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 ir konferencij\u0173 organizavimo paslaug\u0173 pirkimas 2010-01\/11","buyer_price":10715.94,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Lietuvos naujien\u0173 agent\u016bros teikiam\u0173 informavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":34693.58,"year":"2010"},{"buyer_title":"UAB 'LITESKO'","legal_status":"UAB","seller_title":"UAB \"DOVERTA\"","object":"Informacinio stendo pagaminimo, stendo pastatymo vietos suderinimo su vietos savivaldybe, stendo irengimo, stendo demontavimo paslaugos","buyer_price":11433.11,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160IAUR\u0116S MIESTELIO TECHNOLOGIJ\u0172 PARKAS","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":72778.61,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Arx Baltica\"","object":"Leidybos ir spausdinimo paslaug\u0173, vykdom\u0173 \u012fgyvendinant specialiosios Bendr\u0173j\u0173 mi\u0161k\u0173 \u016bkio reikmi\u0173 finansavimo programos 2010 met\u0173 priemones, pirkimas","buyer_price":3568.51,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Arx Baltica\"","object":"Leidybos ir spausdinimo paslaug\u0173, vykdom\u0173 \u012fgyvendinant specialiosios Bendr\u0173j\u0173 mi\u0161k\u0173 \u016bkio reikmi\u0173 finansavimo programos 2010 met\u0173 priemones, pirkimas","buyer_price":4012.73,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Arx Baltica\"","object":"Leidybos ir spausdinimo paslaug\u0173, vykdom\u0173 \u012fgyvendinant specialiosios Bendr\u0173j\u0173 mi\u0161k\u0173 \u016bkio reikmi\u0173 finansavimo programos 2010 met\u0173 priemones, pirkimas","buyer_price":912.3,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Leidybos ir spausdinimo paslaug\u0173, vykdom\u0173 \u012fgyvendinant specialiosios Bendr\u0173j\u0173 mi\u0161k\u0173 \u016bkio reikmi\u0173 finansavimo programos 2010 met\u0173 priemones, pirkimas","buyer_price":841.06,"year":"2010"},{"buyer_title":"UAB 'Vilniaus energija'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"INNSO\"","object":"Reklaminiu med\u017eiagu pirkimas","buyer_price":122654.08,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 konsultacij\u0173 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":86886.01,"year":"2010"},{"buyer_title":"UAB '\u0160iauli\u0173 vandenys'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160iauliai plius\u201c","object":"Vandentvarkos projekto \u201eVandens tiekimo ir nuotek\u0173 tvarkymo infrastrukt\u016bros pl\u0117tra \u0160iauliuose\u201c vie\u0161inimo paslaugos pirkimas","buyer_price":25816.93,"year":"2010"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 mokes\u010di\u0173 inspekcija prie LR finans\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Projekto vie\u0161inimo paslaugos vie\u0161asis pirkimas","buyer_price":7113.06,"year":"2010"},{"buyer_title":"Finansini\u0173 nusikaltim\u0173 tyrimo tarnyba prie Vidaus reikal\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB 'Officeday'","object":"Vie\u0161inimo (kanceliarini\u0173, spaudini\u0173) preki\u0173 pirkimas","buyer_price":21721.5,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR vidaus reikal\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB VIZEUM","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":13032.9,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"ILGALAIK\u0116S VIE\u0160\u0172J\u0172 RY\u0160I\u0172 STRATEGIJOS SUK\u016aRIMO, JOS \u012eGYVENDINIMO PRIEMONI\u0172 PLANO PARENGIMO IR \u012eGYVENDINIMO PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":40973.47,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 ir reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":260658.02,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' filialas 'Klaip\u0117dos gele\u017einkeli\u0173 infrastrukt\u016bra'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Informacin\u0117 reklama InfoMedia 1588","buyer_price":72.41,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB \"Lietuvos gele\u017einkeliai\" filialas \"Kauno gele\u017einkeli\u0173 infrastrukt\u016bra\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Skelbimai laikra\u0161tyje","buyer_price":23.17,"year":"2010"},{"buyer_title":"Lietuvos mokslo taryba","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \"BIZNIO MA\u0160IN\u0172 KOMPANIJA\"","object":"Lankstinuk\u0173 gamybos paslaugos projekto \u201eKonkursinis trumpalaiki\u0173 mokslinink\u0173 vizit\u0173 finansavimas\u201c \u012fgyvendinimui","buyer_price":364.46,"year":"2010"},{"buyer_title":"Kra\u0161to apsaugos ministerijos Leidybos ir informacinio apr\u016bpinimo tarnyba","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Naujien\u0173 agent\u016bros informacijos teikimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":17377.2,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"Lietuvos mokini\u0173 neformaliojo \u0161vietimo centras","object":"Saugaus eismo vie\u0161inimo kampanijos \u201eSaugokim jaunas gyvybes kelyje\u201c, skirtos mokyklinio am\u017eiaus (6\u201318 m.) vaikams, planavimo ir \u012fgyvendinimo paslaugos","buyer_price":48656.16,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"Lietuvos mokini\u0173 neformaliojo \u0161vietimo centras","object":"Saugaus eismo vie\u0161inimo kampanijos \u201eSaugokim jaunas gyvybes kelyje\u201c, skirtos mokyklinio am\u017eiaus (6\u201318 m.) vaikams, planavimo ir \u012fgyvendinimo paslaugos","buyer_price":46918.44,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos energija'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201ePublicum\u201c","object":"Akcin\u0117s bendrov\u0117s \u201eLIETUVOS ENERGIJA\u201c vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaugos","buyer_price":84105.65,"year":"2010"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos Vyriausyb\u0117","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Protingi sprendimai\"","object":"Interneto svetain\u0117s www.lietuva2030.lt suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":2032.55,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"Informacin\u0117s kampanijos organizavimo paslaugos","buyer_price":30149.44,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Projekto \u201eE-paslaugos \u201eAplinkosaugos leidim\u0173 i\u0161davimas\u201c suk\u016brimas\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":6347,"year":"2010"},{"buyer_title":"UAB 'Vilniaus energija'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB VIZEUM","object":"Media agent\u016br\u0173 paslaugos","buyer_price":87610.06,"year":"2010"},{"buyer_title":"UAB 'LITESKO'","legal_status":"UAB","seller_title":"UAB VIZEUM","object":"Media agent\u016br\u0173 paslaugos","buyer_price":175220.11,"year":"2010"},{"buyer_title":"UAB 'Druskinink\u0173 dujos'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB VIZEUM","object":"Media agent\u016br\u0173 paslaugos","buyer_price":1576.98,"year":"2010"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos U\u017esienio reikal\u0173 ministerija","legal_status":null,"seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Naujien\u0173 agent\u016bros informacin\u0117s paslaugos","buyer_price":28385.66,"year":"2010"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos U\u017esienio reikal\u0173 ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Naujien\u0173 agent\u016bros informacin\u0117s paslaugos","buyer_price":82003.01,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Plakat\u0173, skirt\u0173 Biologin\u0117s \u012fvairov\u0117s metams, leidybos paslaugos","buyer_price":2896.2,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB \"Lietuvos gele\u017einkeliai\" filialas \"Kauno gele\u017einkeli\u0173 infrastrukt\u016bra\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eMug\u0117s redakcija\u201c","object":"skelbimai laikra\u0161tyje","buyer_price":5.61,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"Arena Media, UAB","object":"Informacijos rengimo (tekst\u0173 k\u016brimo), maketavimo ir spausdinimo paslaugos","buyer_price":14154.43,"year":"2010"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"ANTIKOS STILIUS\"","object":"LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS INFORMACIJOS RENGIMO IR SPAUSDINIMO SPAUDOJE PASLAUGOS","buyer_price":13443.67,"year":"2010"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eMedik\u0173 \u017einios\u201c","object":"LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS INFORMACIJOS RENGIMO IR SPAUSDINIMO SPAUDOJE PASLAUGOS","buyer_price":1448.1,"year":"2010"},{"buyer_title":"Lietuvos darbo bir\u017ea prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1871.7,"year":"2010"},{"buyer_title":"Lietuvos darbo bir\u017ea prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1682.46,"year":"2010"},{"buyer_title":"Lietuvos darbo bir\u017ea prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ANTIKOS STILIUS\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":350.44,"year":"2010"},{"buyer_title":"Prien\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB 'EIT Sprendimai'","object":"Elektronin\u0117s tarybos pos\u0117d\u017ei\u0173 diskusij\u0173, balsavimo, transliavimo, vie\u0161inimo ir archyvavimo sistemos ir jos \u012fdiegimo, \u012fgyvendinant projekt\u0105 \"Elektronin\u0117s demokratijos pl\u0117tra Prien\u0173 r. savivaldyb\u0117je, paslaugos\"","buyer_price":89894.93,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"POZICIJA\"","object":"Reklaminio ir informacinio pob\u016bd\u017eio leidini\u0173 projektavimo, gamybos ir tiekimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":362446.93,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"SAPN\u0172 SALA\"","object":"Reklaminio ir informacinio pob\u016bd\u017eio leidini\u0173 projektavimo, gamybos ir tiekimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":4205.28,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e \"Kauno aerouostas\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Reklamin\u0117s kampanijos organizavimo tikslin\u0117se rinkose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":30074,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB \"Lietuvos gele\u017einkeliai\" filialas \"Kauno gele\u017einkeli\u0173 infrastrukt\u016bra\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Skelbimai laikra\u0161tyje","buyer_price":19.69,"year":"2010"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"AB \"STANDART\u0172 SPAUSTUV\u0116\"","object":"Spaudos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":124536.61,"year":"2010"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB BALTO","object":"Spaudos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":0,"year":"2010"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Petro ofsetas\"","object":"Spaudos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":0,"year":"2010"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Spaudos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":0,"year":"2010"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAPN\u0172 SALA\"","object":"Spaudos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":0,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"DRUKA\"","object":"\u012emon\u0117s reklamini\u0173 kanceliarini\u0173 gamini\u0173 parengimas ir pagaminimas","buyer_price":24035.99,"year":"2010"},{"buyer_title":"Lietuvos mokini\u0173 neformaliojo \u0161vietimo centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e MOKSLAS IR MENAS","object":"Reklaminio filmo suk\u016brimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":5647.59,"year":"2010"},{"buyer_title":"Lietuvos mokslo taryba","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Supaprastintas atviras reklamin\u0117s kampanijos paslaug\u0173, skirt\u0173 u\u017esienyje gyvenan\u010di\u0173 mokslinink\u0173 ir Lietuvos mokslo ir studij\u0173 institucij\u0173 ry\u0161i\u0173 pl\u0117trai, pirkimas","buyer_price":6973.76,"year":"2010"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 mokes\u010di\u0173 inspekcija prie LR finans\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Informacin\u0117s med\u017eiagos apie VMI prie FM skelbimo spaudoje paslaugos vie\u0161asis pirkimas","buyer_price":58016.69,"year":"2010"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"RSV PROJEKTAI\"","object":"Projekt\u0173, bendrai finansuojam\u0173 Europos S\u0105jungos ir Lietuvos Respublikos l\u0117\u0161omis, vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":9139.48,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB \"Lietuvos gele\u017einkeliai\" filialas \"Kauno gele\u017einkeli\u0173 infrastrukt\u016bra\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eMug\u0117s redakcija\u201c","object":"Skelbimai spaudoje","buyer_price":315.4,"year":"2010"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \"Nepriklausomi projektai\"","object":"Visuomen\u0117s \u0161vietimo atliek\u0173 tvarkymo klausimais programos vykdymas 2010 m.","buyer_price":8514.83,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Radvili\u0161kio lokomotyv\u0173 depas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Renesa\"","object":"U\u017era\u0161as ant reklamini\u0173 plastikini\u0173 mai\u0161eli\u0173","buyer_price":3.24,"year":"2010"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 Martyno Ma\u017evydo biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Propeller\"","object":"Reprezentacini\u0173 priemoni\u0173 pirkimas","buyer_price":154856.17,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e KLAIP\u0116DOS TURIZMO IR KULT\u016aROS INFORMACIJOS CENTRAS","object":"Klaipedos uosto 2010 m. kruizinio sezono reklaminiu renginiu, t. y. i Klaipedos uosta atplaukianciu didziuju kruiziniu laivu (ilgesniu kaip 200 m) sutikimo - kulturines socialines programos - organizavimo paslaugos.","buyer_price":4344.3,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Lietuvos buriuotoj\u0173 s\u0105junga","object":"Reklamos paslaugu teikimas Lietuvos buriuotoju sajungos rinktines varzybose tarptautiniu regatu metu 2010 m.","buyer_price":4633.92,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u0160v. Pranci\u0161kaus onkologijos centras","object":"Reklamos paslaugu pirkimas akcijos \"Vilties begimas\" reklamines kampanijos ir renginio (2010 geguzes 23 d. Klaipedoje) metu.","buyer_price":2027.34,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e 'Klaip\u0117dos \u0161vent\u0117s'","object":"Reklamos paslaugu pirkimas \"Juros svente 2010\" reklamines kampanijos ir renginio (2010 liepos 30 d. - rugpjucio 1 d. Klaipedoje) metu.","buyer_price":8688.6,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Asociacija \"Klaip\u0117dos d\u017eiazo festivalis\"","object":"Reklamos paslaugu pirkimas vaiku ir jaunimo kolektyvu dziazo sventes \"Jaunoji dziazo banga\" reklamines kampanijos ir renginio (2010 m. birzelio 6 d. Klaipedos vasaros koncertu estradoje) metu.","buyer_price":2896.2,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"Tarptautin\u0117 j\u016brinink\u0173 konsultavimo misija\"","object":"Reklamos paslaugu pirkimas VSI \"Tarptautine jurininku konsultavimo misija\" bustineje vykstanciu nuolatiniu uzsienio saliu ir Lietuvos jurininku vizitu bei masiniu (informaciniu reklaminiu) renginiu metu.","buyer_price":2896.2,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"Baltijos renginiai\"","object":"Reklamos paslaugu pirkimas IX tarptautinio dziazo vokalistu konkurso \"Jazz voices 2010\" (s.m. balandzio 7-10 d. Klaipedoje) reklamines kampanijos ir renginio metu.","buyer_price":2896.2,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Klaip\u0117dos miesto j\u016brinis buriuotoj\u0173 klubas","object":"Reklamos paslaugu pirkimas tarptautiniu buriavimo varzybu 2010 m. balandzio men. Prancuzijoje, Sveicarijoje ir Italijoje (Europos taures etapo) metu.","buyer_price":4344.3,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Litstalai\"","object":"Reklamos paslaugu pirkimas tarptautiniu 2010 m. \"Omnitel 1000 km lenktyniu\" (2010 m. liepos 14 - 17 d.) reklamines kampanijos ir renginio metu.","buyer_price":4344.3,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB Lietuvos parod\u0173 ir kongres\u0173 centras 'LITEXPO'","object":"Klaipedos valstybinio juru uosto pristatymas tarptautineje transporto ir logistikos parodoje \"TransRussia 2010\" jungtineje Lietuvos transporto sistemos ekspozicijoje.","buyer_price":39098.7,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eBroli\u0173 Tomk\u0173 leidyba\u201c","object":"Informacinio ir reklaminio ploto pirkimas laikrastyje \"Vakaru ekspresas\".","buyer_price":10136.7,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e KLAIP\u0116DOS TURIZMO IR KULT\u016aROS INFORMACIJOS CENTRAS","object":"Klaipedos valstybinio juru uosto pristatymas pasaulineje kruizinio verslo parodoje \"Cruise Shipping Miami\".","buyer_price":10136.7,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"LR aplinkos ministerija","object":"Klaipedos valstybinio juru uosto pristatymas pasaulineje parodoje \"Expo 2010\" jungtineje nacionalineje Lietuvos ekspozicijoje.","buyer_price":57924,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eJ\u016br\u0173 informacijos centras\u201c","object":"Reklaminio informacinio ploto pirkimas tarptautiniame jurinio verslo zurnale \"Jura\/More\/Sea\".","buyer_price":2896.2,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo \u017einios\u201c","object":"Reklaminio informacinio ploto pirkimas laikrastyje \"Verslo zinios\".","buyer_price":1448.1,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLietuvos \u017einios\u201c","object":"Reklaminio informacinio ploto pirkimas laikrastyje \"Lietuvos zinios\".","buyer_price":2896.2,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"BC Klaip\u0117da\"","object":"Reklamos paslaugu pirkimas is VSI \"BC Klaipeda\" krepsinio varzybu metu.","buyer_price":4344.3,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e NEPT\u016aNO KREP\u0160INIO KLUBAS","object":"Reklamos paslaugu pirkimas is VSI \"Neptuno krepsinio klubas\" krepsinio varzybu metu.","buyer_price":11584.8,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eSpaudos elementai\u201c","object":"Reklaminio informacinio ploto pirkimas zurnale \"Kelias\".","buyer_price":2978.74,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Informacinio ir reklaminio ploto pirkimas apskrities ir miesto dienrastyje \"Klaipeda\".","buyer_price":10136.7,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201e15 minu\u010di\u0173\u201c","object":"Informacinio ir reklaminio ploto pirkimas dienrastyje \"15 min\".","buyer_price":1448.1,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Tarptautin\u0117s naujien\u0173 agent\u016bros BNS teikiam\u0173 informavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":34719.65,"year":"2010"},{"buyer_title":"Lietuvos mokini\u0173 neformaliojo \u0161vietimo centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"RIK grup\u0117\"","object":"Profesij\u0173 populiarinimo ir patrauklinimo film\u0173 suk\u016brimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":142462.71,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR vidaus reikal\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":115848.01,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB \"Lietuvos gele\u017einkeliai\" filialas \"Kauno gele\u017einkeli\u0173 infrastrukt\u016bra\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eAlio Alytus\u201c","object":"Skelbimai","buyer_price":58.87,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Protingi sprendimai\"","object":"Dalijamosios informacin\u0117s med\u017eiagos ir priemoni\u0173, skirt\u0173 parei\u0161k\u0117jams\/gav\u0117jams ir projekt\u0173 vykdytojams informuoti apie 2007\u20132013 m. ES strukt\u016brin\u0119 param\u0105 transporto sektoriui, suk\u016brimo ir gamybos paslauga","buyer_price":25588.44,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB \"Lietuvos gele\u017einkeliai\" filialas \"Kauno gele\u017einkeli\u0173 infrastrukt\u016bra\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Skelbimai","buyer_price":700.88,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Reklamines informacines medziagos apie Klaipedos uosta spausdinimas leidinyje \"Buvom. Esam. Busim\".","buyer_price":3504.4,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Informacinio pob\u016bd\u017eio publikacij\u0173 apie susisiekimo ministerijos veikl\u0105 rengimo, maketavimo ir spausdinimo trij\u0173 did\u017eiausi\u0173 Lietuvos miest\u0173 regioniniuose dienra\u0161\u010diuose ir internete paslaugos","buyer_price":15715.94,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"GAUMINA\"","object":"Del Klaipedos uosto internetinio tinklapio www.portofklaipeda.lt reklaminiu galimybiu prapletimo ir palaikymo paslaugos.","buyer_price":5792.4,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Keleivi\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Lauko reklamos tinklas\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas (reklamos maketavimo, spausdinimo, spaudini\u0173 u\u017ed\u0117jimo, prie\u017ei\u016bros ir nu\u0117mimo paslaugos) DL-10-36","buyer_price":19274.21,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus universiteto ligonin\u0117s \u017dalgirio klinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e INOVACIJ\u0172 SRAUTAS","object":"Projekto administravimo ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 \u012fsigijimas","buyer_price":2867.24,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"NOT PERFECT\"","object":"Rinkodaros kampanijos koncepcijos ir rinkodaros priemoni\u0173 suk\u016brimo bei palaikymo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":173772.01,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e NEPT\u016aNO KREP\u0160INIO KLUBAS","object":"Reklamos paslaugu pirkimas Klaipedos krepsinio komandos \"Neptunas\" zaidziamu Lietuvos krepsinio lygos (LKL), Lietuvos krepsinio federacijos (LKF) ir Baltijos krepsinio lygos (BBL) varzybu 2010 m. rugpjucio - gruodzio men. metu.","buyer_price":28962,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eON Media\u201c","object":"D\u0117l reklamos paslaug\u0173 pirkimo","buyer_price":7645.97,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Keleivi\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 naujienos\u201c","object":"Reklamos paslaug\u0173 dienra\u0161tyje pirkimas (AP)","buyer_price":248.01,"year":"2010"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"KOMUNIKACINIAI PROJEKTAI\"","object":"Projekto \u201eKauno apskrities savivaldybi\u0173 institucij\u0173 darbuotoj\u0173 kompetencij\u0173 tobulinimas\u201c vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2137.48,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR Vyriausioji rinkim\u0173 komisija","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"DOKUMENT\u0172 IR KIT\u0172 SPAUDINI\u0172, SKIRT\u0172 PASIRENGTI 2011 M. SAVIVALDYBI\u0172 TARYB\u0172 IR 2012 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMAMS, SPAUDOS PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":2685367.35,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eTELE-3\u201c","object":"Socialin\u0117s reklamos (vaizdo klip\u0173) saugaus eismo tema transliavimo Lietuvos visuomenei pasaulio vyr\u0173 krep\u0161inio \u010dempionato metu paslaugos","buyer_price":49061.63,"year":"2010"},{"buyer_title":"K\u0117daini\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eK\u0117daini\u0173 kra\u0161to televizija\u201c","object":"Televizijos laid\u0173, reporta\u017e\u0173 apie K\u0117daini\u0173 miesto ir rajono gyvenim\u0105 suk\u016brimo, parengimo transliuoti ir transliavimo eteryje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":29016.45,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Nord Play\"","object":"Saugaus eismo edukacin\u0117s rubrikos specialioje 6\u201319 met\u0173 moksleiviams skirtoje televizijos laidoje rengimo ir transliavimo paslauga","buyer_price":33642.26,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Klaip\u0117dos miesto b\u0117gimo sporto klubas \"Gintarin\u0117 j\u016brmyl\u0117\"","object":"Reklamos paslaugu teikimas tarptautiniu begimo varzybu \"Gintarine jurmyle 2010\" reklamines kampanijos ir renginio, kuris vyks 2010 m. spalio 9 d. Klaipedoje, metu, formuojant palanku uosto ir salies, kaip jurines valstybes, ivaizdi.","buyer_price":3475.44,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eBroli\u0173 Tomk\u0173 leidyba\u201c","object":"Reklamines informacines medziagos apie Klaipedos uosta spausdinimas dienrastyje \"Vakaru ekspresas\".","buyer_price":3475.44,"year":"2010"},{"buyer_title":"Alytaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eAlytaus regionin\u0117 televizija\u201c","object":"Alytaus miesto savivaldyb\u0117s informacijos vie\u0161inimo regionin\u0117je televizijoje paslaugos pirkimas","buyer_price":20852.64,"year":"2010"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eStatyba ir architekt\u016bra\u201c","object":"Straipsnio spausdinimo \u017eurnale \u201eStatyba ir architekt\u016bra\u201c paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1436.8,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"BC Klaip\u0117da\"","object":"Reklamos paslaugu pirkimas Klaipedos vyru krepsinio klubo \"Nafta-Universitetas\" zaidziamu Nacionalines krepsinio lygos (NKL) varzybu 2010 m. spalio ir lapkricio menesiais metu, formuojant palanku uosto ir salies, kaip jurines valstybes, ivaizdi.","buyer_price":5792.4,"year":"2010"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 Martyno Ma\u017evydo biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Lietuvos nacionalin\u0117s Martyno Ma\u017evydo bibliotekos \u201eKal\u0117dinio atviruko\u201c ir \u201e2011 m. kalendoriaus\u201c spausdinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1198.51,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"\"Avota\", UAB","object":"Saugaus eismo informavimo kampanijos, kurios pagrindinis renginys CO2, planavimo ir \u012fgyvendinimo paslauga.","buyer_price":5647.59,"year":"2010"},{"buyer_title":"Radvili\u0161kio rajono savivaldyb\u0117","legal_status":null,"seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Radvili\u0161kio rajono savivaldyb\u0117s 2010 met\u0173 veiklos ataskaitos maketavimo ir spausdinimo paslaugos","buyer_price":8341.06,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB \"Ryt\u0173 skirstomieji tinklai\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"RIK grup\u0117\"","object":"Reklamos agent\u016bros paslaugos","buyer_price":385133.8,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Keleivi\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB VIZEUM","object":"Keleivi\u0173 ve\u017eimo lojalumo programos reklamin\u0117s informacijos vie\u0161inimo ir sklaidos paslaug\u0173 pirkimas DL-10-53","buyer_price":3838.46,"year":"2010"},{"buyer_title":"UAB 'Vilniaus energija'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e Europos ritmu","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":28035.22,"year":"2010"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Vizart\"","object":"Projekto Nr. VP3-2.4-SADM-01-R-21-011 \u201eSocialini\u0173 paslaug\u0173 \u012fstaigos socialin\u0117s rizikos \u0161eimoms ir j\u0173 vaikams \u012fk\u016brimas\u201c vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1506.89,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB \"Lietuvos gele\u017einkeliai\" filialas \"Kauno gele\u017einkeli\u0173 infrastrukt\u016bra\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eSuvalkietis\u201c","object":"skelbimai laikra\u0161tyje","buyer_price":28.57,"year":"2010"},{"buyer_title":"Radvili\u0161kio rajono savivaldyb\u0117","legal_status":null,"seller_title":"V\u0161\u012e \u201eML Pilietin\u0117s iniciatyvos\u201c","object":"Radvili\u0161kio rajono savivaldyb\u0117s informacinio biuletenio \u201eSavivaldyb\u0117s aktualijos\u201c ir papildomos informacijos spausdinimo vietos spaudoje paslaugos","buyer_price":73256.02,"year":"2010"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Plakat\u0173 ir skraju\u010di\u0173 leidybos ir platinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":6082.02,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB \"Lietuvos gele\u017einkeliai\" filialas \"Kauno gele\u017einkeli\u0173 infrastrukt\u016bra\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eSantakos laikra\u0161tis\u201c","object":"skelbimai laikra\u0161tyje","buyer_price":18.92,"year":"2010"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 Martyno Ma\u017evydo biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"BALTIJOS VIE\u0160\u0172J\u0172 RY\u0160I\u0172 GRUP\u0116\"","object":"VISUOMEN\u0116S INFORMAVIMO KAMPANIJOS \u201eSAUGUS IR DRAUGI\u0160KAS INTERNETAS BIBLIOTEKOSE\u201c PROJEKTO \u012eGYVENDINIMO PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":289620.02,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB \"Lietuvos gele\u017einkeliai\" filialas \"Kauno gele\u017einkeli\u0173 infrastrukt\u016bra\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Sm\u0117nas\"","object":"sieniniai kalendoriai, kal\u0117diniai atvirukai","buyer_price":2451.68,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"ZIDEX\"","object":"D\u0117l reklamos paslaug\u0173 \"Baltic Railways magazine\" \u017eurnale pirkimo","buyer_price":1419.14,"year":"2010"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Keleivi\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Regrafas\"","object":"Skraju\u010di\u0173 spausdinimo paslaug\u0173 pirkimas (AP)","buyer_price":182.93,"year":"2010"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"V\u0161\u012e 'Investuok Lietuvoje'","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 priorit\u0117tin\u0117se Lietuvos atvykstamojo turizmo rinkose pristatymo per Lietuvos turizmo informacijos centrus - atstovybes u\u017esienyje organizavimo ir vykdymo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":993764.48,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Concept events & media\"","object":"VI Klaipedos valstybinio juru uosto direkcijos 20-ies metu jubiliejaus renginiu bei sventes koncepcijos sukurimas ir igyvendinimo paslaugos.","buyer_price":70088.04,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"REKLAMA FINNAIR IN-FLIGHT \u017dURNALE \u201eBLUE WINGS\"","buyer_price":8400,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"REKLAMA AUSTRIAN AIRLINES IN-FLIGHT \u017dURNALE \u201eSKYLINES\"","buyer_price":9072,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"REKLAMA NORWEGIAN AVIALINI\u0172 IN-FLIGHT \u017dURNALE \u201eNORWEGIAN\"","buyer_price":3589,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"REKLAMA SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM IN-FLIGHT \u017dURNALE \u201eSCANORAMA\u201c","buyer_price":10980,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"REKLAMA AER LINGUS IN-FLIGHT \u017dURNALE \u201eCARA\u201c","buyer_price":5995,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"REKLAMA AIRBALTIC IN-FLIGHT \u017dURNALE \u201eBALTIC OUTLOOK\"","buyer_price":1570,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"REKLAMA LUFTHANSA IN-FLIGHT \u017dURNALE \u201eLUFTHANSA MAGAZIN\u201c)","buyer_price":18743,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"REKLAMA BRUSSELS AIRLINES IN-FLIGHT \u017dURNALE \u201eB-THERE\u201c","buyer_price":9833.65,"year":"2010"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"REKLAMA ESTONIAN AIR IN-FLIGHT \u017dURNALE \u201eIN TIME\u201c","buyer_price":1822.5,"year":"2010"},{"buyer_title":"UAB 'Vilniaus energija'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201eRespublikos leidiniai\u201c","object":"Informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimas leidinyje","buyer_price":105132.07,"year":"2010"},{"buyer_title":"UAB 'Vilniaus energija'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimas leidinyje","buyer_price":35044.02,"year":"2010"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Projekto \u201eSkaitmenin\u0117s televizijos pl\u0117tros skatinimas\u201c informavimo ir vie\u0161inimo priemoni\u0173, skirt\u0173 skaitmeninei televizijai Lietuvoje populiarinti, k\u016brimo bei \u012fgyvendinimo paslaugos","buyer_price":720016.15,"year":"2011"},{"buyer_title":"B\u016bsto ir urbanistin\u0117s pl\u0117tros agent\u016bra","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"Daugiabu\u010di\u0173 nam\u0173 atnaujinimo (modernizavimo) programos visuomen\u0117s informavimo kampanijos 2010\u20132011 m. \u012fgyvendinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":246177.02,"year":"2011"},{"buyer_title":"B\u016bsto ir urbanistin\u0117s pl\u0117tros agent\u016bra","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Daugiabu\u010di\u0173 nam\u0173 atnaujinimo (modernizavimo) programos visuomen\u0117s informavimo kampanijos 2010\u20132011 m. \u012fgyvendinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1086075.07,"year":"2011"},{"buyer_title":"B\u016bsto ir urbanistin\u0117s pl\u0117tros agent\u016bra","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Daugiabu\u010di\u0173 nam\u0173 atnaujinimo (modernizavimo) programos visuomen\u0117s informavimo kampanijos 2010\u20132011 m. \u012fgyvendinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":665735.71,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Valstybin\u0117s saugaus eismo automobili\u0173 keliais 2005-2010 m. programos Susisiekimo ministerijos \u012fgyvendinam\u0173 priemoni\u0173 vie\u0161inimo paslaugos pirkimas","buyer_price":926047.51,"year":"2011"},{"buyer_title":"UAB \"VAATC\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Strateginiai transporto sprendimai\"","object":"Projekto \u201eVilniaus apskrities sen\u0173 s\u0105vartyn\u0173 u\u017edarymas, dideli\u0173 gabarit\u0173 atliek\u0173 surinkimo aik\u0161teli\u0173 ir kompostavimo aik\u0161teli\u0173 \u012frengimas\u201c vie\u0161inimo ir administravimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":19752.09,"year":"2011"},{"buyer_title":"UAB 'VILNIAUS VANDENYS'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Nacionalini\u0173 projekt\u0173 rengimas\"","object":"Technin\u0117s prie\u017ei\u016bros, administravimo, vie\u0161inimo ir ekspertiz\u0117s paslaug\u0173 pirkimas, \u012fgyvendinant projekt\u0105 \"\u0160ven\u010dion\u0117li\u0173 dumblo apdorojimo \u012frengini\u0173 statyba\"","buyer_price":27803.52,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos dail\u0117s muziejus","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Petro ofsetas\"","object":"Spaudos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":0,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos dail\u0117s muziejus","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"SAPN\u0172 SALA\"","object":"Spaudos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":0,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos dail\u0117s muziejus","legal_status":null,"seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Spaudos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":119491.14,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos dail\u0117s muziejus","legal_status":null,"seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Spaudos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":0,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos dail\u0117s muziejus","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Petro ofsetas\"","object":"Spaudos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":0,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos dail\u0117s muziejus","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"SAPN\u0172 SALA\"","object":"Spaudos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":18406.66,"year":"2011"},{"buyer_title":"Joni\u0161kio rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Projekto \u201eVandens tiekimo ir nuotek\u0173 tvarkymo infrastrukt\u016bros pl\u0117tra Joni\u0161kio rajone\u201c administravimo, vie\u0161inimo ir statyb\u0173 technin\u0117s prie\u017ei\u016bros paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":78148.17,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"ES paramos projekto \u201eSkaitmenin\u0117s televizijos pl\u0117tros skatinimas\u201c televizijos laid\u0173 rengimo, transliavimo bei reklaminio laiko informaciniams-reklaminiams TV klipams suteikimo paslaugos","buyer_price":461092.12,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eLaisvas ir nepriklausomas kanalas\u201c","object":"ES paramos projekto \u201eSkaitmenin\u0117s televizijos pl\u0117tros skatinimas\u201c televizijos laid\u0173 rengimo, transliavimo bei reklaminio laiko informaciniams-reklaminiams TV klipams suteikimo paslaugos","buyer_price":0,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"ES paramos projekto \u201eSkaitmenin\u0117s televizijos pl\u0117tros skatinimas\u201c televizijos laid\u0173 rengimo, transliavimo bei reklaminio laiko informaciniams-reklaminiams TV klipams suteikimo paslaugos","buyer_price":0,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eLietuvos ryto\u201c televizija","object":"ES paramos projekto \u201eSkaitmenin\u0117s televizijos pl\u0117tros skatinimas\u201c televizijos laid\u0173 rengimo, transliavimo bei reklaminio laiko informaciniams-reklaminiams TV klipams suteikimo paslaugos","buyer_price":0,"year":"2011"},{"buyer_title":"UAB \"Anyk\u0161\u010di\u0173 vandenys\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Statyb\u0173 in\u017einerin\u0117s paslaugos\"","object":"PROJEKTO \u201eVANDENTIEKIO IR NUOTEK\u0172 TINKL\u0172 PL\u0116TRA ANYK\u0160\u010cI\u0172 RAJONE (ANYK\u0160\u010cIUOSE, V\u0116JALI\u0160KYJE, A\u017dUO\u017dERIUOSE, SV\u0116DASUOSE)\u201c STATYB\u0172 TECHNIN\u0116S PRIE\u017dI\u016aROS, ADMINISTRAVIMO IR VIE\u0160INIMO PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":62904.02,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e LIETUVOS VIE\u0160OJO ADMINISTRAVIMO INSTITUTAS","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"American English School\"","object":"Komunikacijos \u012fg\u016bd\u017ei\u0173, reikaling\u0173 angl\u0173 ir pranc\u016bz\u0173 kalba rengti \u012fvairi\u0173 tip\u0173 dokumentus dalyvaujant Europos S\u0105jungos institucij\u0173 veikloje, vie\u0161ai pasisakyti, vesti debatus u\u017esienio kalba, stiprinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":103220.57,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e LIETUVOS VIE\u0160OJO ADMINISTRAVIMO INSTITUTAS","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"American English School\"","object":"Komunikacijos \u012fg\u016bd\u017ei\u0173, reikaling\u0173 angl\u0173 ir pranc\u016bz\u0173 kalba rengti \u012fvairi\u0173 tip\u0173 dokumentus dalyvaujant Europos S\u0105jungos institucij\u0173 veikloje, vie\u0161ai pasisakyti, vesti debatus u\u017esienio kalba, stiprinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":11468.95,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Baltic Travel Service\"","object":"Pos\u0117d\u017ei\u0173, seminar\u0173, konferencij\u0173 ir kit\u0173 rengini\u0173, susijusi\u0173 su Lietuvos kaimo pl\u0117tros 2007-2013 m. programos valdymu, prie\u017ei\u016bra, steb\u0117sena, vertinimu bei Nacionalinio kaimo tinklo administravimu, organizavimo paslaugos","buyer_price":208682.84,"year":"2011"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Petro ofsetas\"","object":"Informacinio leidinio spausdinimas","buyer_price":10637.45,"year":"2011"},{"buyer_title":"UAB 'VILNIAUS VANDENYS'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB 'PIAR'","object":"Projekto \"Vilniaus dumblo apdorojimo \u012frengini\u0173 statyba\" vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":12167.28,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Protingi sprendimai\"","object":"Saugaus eismo informacin\u0117s ugdomosios kampanijos internete ir interneto socialiniame tinkle suk\u016brimo ir \u012fgyvendinimo paslauga","buyer_price":22778.61,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","legal_status":null,"seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"\u201cTEN-T fondo l\u0117\u0161omis finansuojamo projekto Nr. 2007-LT-27040-S \u201ePro","buyer_price":103983.22,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"BOSANOVA\"","object":"Saugaus eismo informavimo kampanijos planavimo ir \u012fgyvendinimo paslauga","buyer_price":31539.62,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Maniakai\"","object":"Saugaus eismo informavimo kampanijos planavimo ir \u012fgyvendinimo paslauga","buyer_price":21727.29,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"EUROREKLAMA\"","object":"Saugaus eismo informavimo kampanijos planavimo ir \u012fgyvendinimo paslauga","buyer_price":30137.86,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Dizaino kryptis\"","object":"\u016akio ministerijos interneto svetain\u0117s atnaujinimo ir intraneto svetain\u0117s suk\u016brimo bei \u0161i\u0173 svetaini\u0173 tobulinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":11445.38,"year":"2011"},{"buyer_title":"Ma\u017eeiki\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eRoventa\u201c","object":"Tel","buyer_price":52548.66,"year":"2011"},{"buyer_title":"UAB Lietuvos parod\u0173 ir kongres\u0173 centras 'LITEXPO'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Open Agency\"","object":"\u017diniasklaidos priemoni\u0173 planavimo ir reklamos talpinimo \u017einiasklaidoje paslaug\u0173 2011-2012 m. pirkimas","buyer_price":376506.02,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno verslo pl\u0117tros centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Inovacij\u0173 portalo suk\u016brimo (vie\u0161inimo komponent\u0117s suk\u016brimas, verslumo ugdymo ir skatinimo komponent\u0117s suk\u016brimas, verslo simuliacinio \u017eaidimo suk\u016brimas ir integravimas \u012f portal\u0105, dirbtinio intelekto komponent\u0117s suk\u016brimas).","buyer_price":68754.27,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kazl\u0173 R\u016bdos savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Lyderio grup\u0117\"","object":"Konsultavimo projekt\u0173 \u012fgyvendinimo klausimais ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":14963.8,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos darbo bir\u017ea prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas \u201eB\u016bk aktyvus darbo rinkoje\u201c, proj","buyer_price":876.1,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija","legal_status":null,"seller_title":"AIM invest, UAB","object":"Informacin\u0117s bro\u0161i\u016bros gamybos ir platinimo paslaugos","buyer_price":5764.74,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos U\u017esienio reikal\u0173 ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Baltic Clipper\"","object":"Lietuvos Respublikos u\u017esienio reikal\u0173 ministerijos rengini\u0173 organizavimo ir aptarnavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":695088.04,"year":"2011"},{"buyer_title":"UAB 'Utenos vandenys'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"DARBASTA\"","object":"Projekto \"Vandens tiekimo ir nuotek\u0173 tvarkymo infrastrukt\u016bros pl\u0117tra Utenos rajone\" administravimo, vie\u0161inimo ir statybos darb\u0173 technin\u0117s prie\u017ei\u016bros atlikimas","buyer_price":70841.06,"year":"2011"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Socialinis institutas\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":4431.19,"year":"2011"},{"buyer_title":"Ma\u017eeiki\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"V3 studija\"","object":"ES l\u0117\u0161omis finansuojamo projekto \u201eMa\u017eeiki\u0173 rajono, Rietavo savivaldybi\u0173 bei Varni\u0173 regioninio parko turizmo informacijos leidini\u0173 parengimas ir i\u0161leidimas\u201c informacini\u0173 leidini\u0173 parengimo ir i\u0161leidimo paslaugos pirkimas","buyer_price":52584.54,"year":"2011"},{"buyer_title":"UAB \"Ma\u017eeiki\u0173 vandenys\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Statyb\u0173 in\u017einerin\u0117s paslaugos\"","object":"Technin\u0117s prie\u017ei\u016bros, projekto administravimo ir vie\u0161inimo paslaugos, vykdant vandens tiekimo ir nuotek\u0173 tvarkymo infrastrukt\u016bros pl\u0117tros darbus Ma\u017eeiki\u0173 rajone (Sedoje, Plink\u0161iuose, Bugeniuose)","buyer_price":68929.56,"year":"2011"},{"buyer_title":"UAB \"Kretingos vandenys\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"Projekt\u0173 vadybos grup\u0117\"","object":"Statybos darb\u0173 technin\u0117s prie\u017ei\u016bros, administravimo ir vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":97665.66,"year":"2011"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 naujienos\u201c","object":"Savivaldyb\u0117s informacinio biuletenio \"Savivaldyb\u0117s \u017einios\" bei kitos informacijos, u\u017euojaut\u0173 spausdinimo vietiniuose bei regioniniuose laikra\u0161\u010diuose paslauga","buyer_price":12453.66,"year":"2011"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 naujienos\u201c","object":"Savivaldyb\u0117s informacinio biuletenio \"Savivaldyb\u0117s \u017einios\" bei kitos informacijos, u\u017euojaut\u0173 spausdinimo vietiniuose bei regioniniuose laikra\u0161\u010diuose paslauga","buyer_price":2027.34,"year":"2011"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160iauliai plius\u201c","object":"Savivaldyb\u0117s informacinio biuletenio \"Savivaldyb\u0117s \u017einios\" bei kitos informacijos, u\u017euojaut\u0173 spausdinimo vietiniuose bei regioniniuose laikra\u0161\u010diuose paslauga","buyer_price":2896.2,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Informacinio leidinio apie Orhuso konvencij\u0105 \u201eTavo teis\u0117 \u012f \u0161vari\u0105 aplink\u0105\u201c parengimo ir spausdinimo paslaugos","buyer_price":1448.1,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos statistikos departamentas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Open Agency\"","object":"Lietuvos Respublikos 2011 met\u0173 visuotinio gyventoj\u0173 ir b\u016bst\u0173 sura\u0161ymo informavimo ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":139024.54,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"ANTIKOS STILIUS\"","object":"Priva\u010di\u0173 mi\u0161ko savinink\u0173 konsultavimas rajonin\u0117je spaudoje","buyer_price":8094.88,"year":"2011"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 saugom\u0173 teritorij\u0173 tarnyba prie Aplinkos ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ANTIKOS STILIUS\"","object":"PROJEKT\u0172 \u201eSAUGOM\u0172 TERITORIJ\u0172 TVARKYMAS (I ETAPAS)\u201c IR \u201eAPLEIST\u0172 STATINI\u0172 IR KIT\u0172 APLINK\u0104 \u017dALOJAN\u010cI\u0172 OBJEKT\u0172 LIKVIDAVIMAS (I ETAPAS)\u201c VIE\u0160INIMO PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":14224.37,"year":"2011"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 saugom\u0173 teritorij\u0173 tarnyba prie Aplinkos ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"PROJEKT\u0172 \u201eSAUGOM\u0172 TERITORIJ\u0172 TVARKYMAS (I ETAPAS)\u201c IR \u201eAPLEIST\u0172 STATINI\u0172 IR KIT\u0172 APLINK\u0104 \u017dALOJAN\u010cI\u0172 OBJEKT\u0172 LIKVIDAVIMAS (I ETAPAS)\u201c VIE\u0160INIMO PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":8926.13,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio ministerija","legal_status":null,"seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Projekto ,,E-paslaug\u0173 pl\u0117tra \u017eem\u0117tvarkos planavimo dokument\u0173 rengimo procese\" vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":9840.71,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kauno rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Nacionalini\u0173 projekt\u0173 rengimas\"","object":"Investicinio projekto ir techninio projekto rengimo, statinio projekto vykdymo prie\u017ei\u016bros, administravimo ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimo","buyer_price":75011.03,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos verslo darbdavi\u0173 konfederacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"VADYBOS IR EKONOMIKOS STUDIJ\u0172 PROGRAM\u0172 PROFESIN\u0116S PRAKTIKOS ORGANIZAVIMO MODELIO K\u016aRIMO IR DIEGIMO ATLIKIMO BEI VIE\u0160INIMO PASLAUGOS","buyer_price":115558.39,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos verslo darbdavi\u0173 konfederacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"VADYBOS IR EKONOMIKOS STUDIJ\u0172 PROGRAM\u0172 PROFESIN\u0116S PRAKTIKOS ORGANIZAVIMO MODELIO K\u016aRIMO IR DIEGIMO ATLIKIMO BEI VIE\u0160INIMO PASLAUGOS","buyer_price":23893.65,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"INFORMAVIMO IR VIE\u0160INIMO PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":281634.03,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Socialinis institutas\"","object":"Projekt\u0173 VP2-3.1-IVPK-05-R-21-002, VP1-4.3-VRM-01-V-01-053, VP1-4.2-VRM-02-R-21-009 vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":18498.6,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"Projekt\u0173 Nr. VP3-1.3-\u016aM-03-V-01-001 \u201eKauno pramog\u0173 ir sporto r\u016bmai Nemuno saloje, Karaliaus Mindaugo pr. 50\u201c ir Nr. VP3-1.3-\u016aM-03-V-01-005 \u201eGirstu\u010dio\u201c kult\u016bros ir sporto r\u016bm\u0173 rekonstrukcija, Kovo 11-osios g. 26, Kaunas, vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":6675.89,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"Projekt\u0173 Nr. VP3-1.3-\u016aM-03-V-01-001 \u201eKauno pramog\u0173 ir sporto r\u016bmai Nemuno saloje, Karaliaus Mindaugo pr. 50\u201c ir Nr. VP3-1.3-\u016aM-03-V-01-005 \u201eGirstu\u010dio\u201c kult\u016bros ir sporto r\u016bm\u0173 rekonstrukcija, Kovo 11-osios g. 26, Kaunas, vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":4082.63,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"CYANUS\"","object":"REKLAMOS PRIEMONI\u0172 GAMYBOS PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":105132.07,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"RSVA INFOR\"","object":"Televizijos laid\u0173 apmokestinam\u0173j\u0173 gamini\u0173 ir pakuot\u0117s atliek\u0173 tvarkymo tematika suk\u016brimo, j\u0173 parengimo transliuoti bei transliavimo nacionalini\u0173 televizij\u0173 programoje paslaugos","buyer_price":347544.02,"year":"2011"},{"buyer_title":"Taurag\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eTauragi\u0161ki\u0173 balsas\u201c","object":"Taurag\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracijos ir savivaldyb\u0117s tarybos vie\u0161osios informacijos skelbimo rajonin\u0117je spaudoje paslaugos pirkimas","buyer_price":52131.6,"year":"2011"},{"buyer_title":"Taurag\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eTaurag\u0117s kurjeris\u201c","object":"Taurag\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracijos ir savivaldyb\u0117s tarybos vie\u0161osios informacijos skelbimo rajonin\u0117je spaudoje paslaugos pirkimas","buyer_price":52131.6,"year":"2011"},{"buyer_title":"Akmen\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Faktumas\"","object":"Projekt\u0173 vie\u0161inimo paslauga","buyer_price":1279.11,"year":"2011"},{"buyer_title":"UAB \"PALANGOS VANDENYS\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"Projekt\u0173 vadybos grup\u0117\"","object":"Technin\u0117s prie\u017ei\u016bros, administravimo ir vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":51164.27,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kalvarijos savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Lyderio grup\u0117\"","object":"Projekto \u201cKalvarijos vaik\u0173 lop\u0161elio-dar\u017eelio \u201e\u017dilvitis\u201c modernizavimas \u201d administravimo ir vie\u0161inimo paslauga","buyer_price":4583.76,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","legal_status":null,"seller_title":"TNS LT, UAB","object":"TV ir radijo auditorijos tyrim\u0173 bei TV ir radijo reklamos monitoringo duomen\u0173 pirkimas","buyer_price":74643.77,"year":"2011"},{"buyer_title":"UAB \"K\u0117daini\u0173 vandenys\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Projekto \"Vandentiekio ir nuotek\u0173 tinkl\u0173 pl\u0117tra K\u0117daini\u0173 rajone (Josvainiuose,Vainoti\u0161kiuose)\" administravimo, vie\u0161inimo, statyb\u0173 technin\u0117s prie\u017ei\u016bros paslaugos","buyer_price":50316.21,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e \"Kauno aerouostas\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"LIETUVOS KREP\u0160INIO FEDERACIJOS filialas - 2011 m. Europos vyr\u0173 krep\u0161inio \u010dempionato organizacinis komitetas","object":"Reklama 2011 m. Europos vyr\u0173 krep\u0161inio \u010dempionato pasirengimo renginiuose","buyer_price":7709.68,"year":"2011"},{"buyer_title":"Akmen\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"PANEV\u0116\u017dIO MIESTPROJEKTAS\"","object":"Projekto \"Vandens tiekimo ir nuotek\u0173 tvarkymo infrastrukt\u016bros pl\u0117tra Akmen\u0117s rajone (Ventoje, Papil\u0117je, \u017derk\u0161\u010diuose)\" vie\u0161inimo ir technin\u0117s prie\u017ei\u016bros paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":18680.49,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"Ribotos atsakomyb\u0117s \u012fmon\u0117s RAIT Custom Research Baltic filialas","object":"Tyrim\u0173, skirt\u0173 saugaus eismo vie\u0161inimo priemoni\u0173 poveikiui eismo dalyvi\u0173 elgesiui ir gyventoj\u0173 informuotumui apie eismo saugum\u0105 lemian\u010dius veiksnius \u012fvertinti, paslauga","buyer_price":4520.68,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"MEDIASKOPAS\"","object":"\u017diniasklaidos steb\u0117senos paslaugos","buyer_price":20331.33,"year":"2011"},{"buyer_title":"Vilniaus rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eKurier Wilenski\u201c","object":"Spaudos paslaug\u0173 lenk\u0173 kalba valstybiniu lygiu leid\u017eiamame dienra\u0161tyje pirkimas","buyer_price":15929.1,"year":"2011"},{"buyer_title":"Druskinink\u0173 savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Internetin\u0117s svetain\u0117s suk\u016brimo ir balsavimo - diskusin\u0117s sistemos diegimo tarybos pos\u0117d\u017ei\u0173 sal\u0117je paslauga (kartu su kompiuterine technika)","buyer_price":59372.1,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Publicum Financial Communications\"","object":"Rengini\u0173 organizavimo, informavimo, vie\u0161inimo ir leidybos paslaugos","buyer_price":237598.27,"year":"2011"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eRejspa\u201c","object":"Spaudos paslaug\u0173 lenk\u0173-lietuvi\u0173 kalbomis leid\u017eiamame leidinyje pirkimas","buyer_price":22010.54,"year":"2011"},{"buyer_title":"Mykolo Romerio universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Bendra Lietuvos ir Danijos \u012fmon\u0117 UAB \"BALTIJOS KOPIJA\"","object":"Spaudos ir leidybos paslaugos","buyer_price":214318.81,"year":"2011"},{"buyer_title":"Mykolo Romerio universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVitae Litera\u201c","object":"Spaudos ir leidybos paslaugos","buyer_price":115848.01,"year":"2011"},{"buyer_title":"Mykolo Romerio universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Bendra Lietuvos ir Danijos \u012fmon\u0117 UAB \"BALTIJOS KOPIJA\"","object":"Spaudos ir leidybos paslaugos","buyer_price":75301.2,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Neformaliojo \u0161vietimo debat\u0173 centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Vie\u0161\u0173 ir Forumo debat\u0173 rengimo, seminar\u0173 dalyk\u0173 mokytojams, klasi\u0173 vadovams, mokytojams apie metodikos panaudojim\u0105 projektinei veiklai ir k\u016brybini\u0173 dirbtuvi\u0173 debat\u0173 metodikos integravimui \u012f ugdymo program\u0105 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":16855.89,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Neformaliojo \u0161vietimo debat\u0173 centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Vie\u0161\u0173 ir Forumo debat\u0173 rengimo, seminar\u0173 dalyk\u0173 mokytojams, klasi\u0173 vadovams, mokytojams apie metodikos panaudojim\u0105 projektinei veiklai ir k\u016brybini\u0173 dirbtuvi\u0173 debat\u0173 metodikos integravimui \u012f ugdymo program\u0105 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":17840.59,"year":"2011"},{"buyer_title":"Akmen\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Faktumas\"","object":"Projekt\u0173 vie\u0161inimo paslauga, apimanti straipsni\u0173 parengim\u0105, maketavim\u0105 ir publikavim\u0105 regionin\u0117je spaudoje bei straipsni\u0173 parengim\u0105, maketavim\u0105 ir publikavim\u0105 vietin\u0117je spaudoje","buyer_price":3475.44,"year":"2011"},{"buyer_title":"Higienos institutas prie Sveikatos apsaugos ministerijos","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Arte di Eventi\"","object":"Projekto \"ImPrim\" rengini\u0173 organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":46078.54,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos darbo bir\u017ea prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas ESF finansuojamiems projektams \"B\u016bk aktyvus darbo rinkoje\", \"Parama ne\u012fgaliesiems\", \"Neprarask darbo \u012fg\u016bd\u017ei\u0173\"","buyer_price":4633.87,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos darbo bir\u017ea prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas ESF finansuojamiems projektams \"B\u016bk aktyvus darbo rinkoje\", \"Parama ne\u012fgaliesiems\", \"Neprarask darbo \u012fg\u016bd\u017ei\u0173\"","buyer_price":1447.95,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos darbo bir\u017ea prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas ESF finansuojamiems projektams \"B\u016bk aktyvus darbo rinkoje\", \"Parama ne\u012fgaliesiems\", \"Neprarask darbo \u012fg\u016bd\u017ei\u0173\"","buyer_price":1447.95,"year":"2011"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"V\u0161\u012e \"Lietuvos savivaldybi\u0173 asociacijos mokymo ir konsultavimo centras\"","object":"15 edukacini\u0173 knyg\u0173 pristatymo regionuose paslaugos","buyer_price":66598.12,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos Vyriausyb\u0117","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Tarptautin\u0117s naujien\u0173 agent\u016bros BNS teikiam\u0173 informavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":83989.81,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Informacin\u0117s med\u017eiagos aplinkosaugos tematika rengimo ir publikavimo, ministerijos pateiktos informacijos publikavimo \u0161alies spaudoje organizavimo ir \u012fgyvendinimo paslaugos","buyer_price":390987.03,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e \"Kauno aerouostas\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Stendo nuomos parodoje \"Air Cargo Europe 2011\" paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":5755.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Trendmark\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 avialinij\u0173 spaudiniuose ir reklamos paslaug\u0173 u\u017esienio rink\u0173 periodin\u0117s spaudos leidiniuose pirkimas","buyer_price":126720.63,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Vie\u0161inimo ir informavimo paslaug\u0173 pirkimas, konkursas MT-11-3","buyer_price":108869.32,"year":"2011"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB REALISTER MEDIA","object":"Reklamos vietos pirkimas","buyer_price":1541.94,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e LIETUVOS VIE\u0160OJO ADMINISTRAVIMO INSTITUTAS","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Lietuvi\u0173 ir angl\u0173 kalba vykdom\u0173 mokym\u0173, skirt\u0173 patobulinti Lietuvos Respublikos valstyb\u0117s tarnautoj\u0173, politik\u0173 atstovavimo ES bei pirmininkavimo ES veiklai geb\u0117jimus, paslaugos","buyer_price":1332614.11,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e LIETUVOS VIE\u0160OJO ADMINISTRAVIMO INSTITUTAS","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Lietuvos valstyb\u0117s tarnautoj\u0173, atstovaujan\u010di\u0173 Lietuvos interesams ES, kvalifikacijos tobulinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":715970.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Neformaliojo \u0161vietimo debat\u0173 centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e KVB","object":"Debat\u0173 turnyro ekspert\u0173 paslaugos","buyer_price":21295.76,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Neformaliojo \u0161vietimo debat\u0173 centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e KVB","object":"Debat\u0173 turnyro ekspert\u0173 paslaugos","buyer_price":7428.75,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos krep\u0161inio federacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"Fabula ir partneriai\"","object":"2011 m. Europos vyr\u0173 krep\u0161inio \u010dempionato \u201eEuroBasket 2011\u201c komunikavimo kampanijos \u012fgyvendinimo paslaugos","buyer_price":930437.24,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eBroli\u0173 Tomk\u0173 leidyba\u201c","object":"Reklamines informacines med\u017eiagos apie Klaipedos uosta spausdinimas dienrastyje \u201eVakaru ekspresas\u201c 2011 m. (iki 2011-12-31).","buyer_price":10136.7,"year":"2011"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 mokes\u010di\u0173 inspekcija prie LR finans\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Informacin\u0117s med\u017eiagos apie Valstybin\u0119 mokes\u010di\u0173 inspekcij\u0105 prie Lietuvos Respublikos finans\u0173 ministerijos skelbimo spaudoje paslaug\u0173 vie\u0161asis pirkimas","buyer_price":51813.03,"year":"2011"},{"buyer_title":"Vilniaus Gedimino technikos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Informacin\u0117s med\u017eiagos internetiniam portalui suk\u016brimo, mokslini\u0173 straipsni\u0173, med\u017eiagos socialinei reklamai ir med\u017eiagos e-simuliatoriui parengimo (mokslinis tyrimas) paslaugos","buyer_price":35188.83,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Reklamines informacines medziagos apie Klaipedos uosta spausdinimas dienrastyje \u201eKlaipeda\u201c 2011 m. (iki 2011-12-31).","buyer_price":10136.7,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Open Agency\"","object":"Supaprastintas atviras konkursas MT-6-2, Radijo ir televizijos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":191142.55,"year":"2011"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"Turizmo projekto \"Lietuvos turizmo traukos vietov\u0117 2011. Atstatyti ir pritaikyti turizmui statiniai\" baigiamosios konferencijos organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":25547.96,"year":"2011"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 visuomen\u0117s sveikatos prie\u017ei\u016bros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Training Expert Group\"","object":"\"Mokymo kurs\u0173 u\u017ekre\u010diam\u0173j\u0173 lig\u0173 prie\u017ei\u016bros ir kontrol\u0117s klausimais, bendravimo su \u017einiasklaida vie\u0161ajame sektoriuje mokymo kurs\u0173 paslaugos\u201c","buyer_price":33393.19,"year":"2011"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 visuomen\u0117s sveikatos prie\u017ei\u016bros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Ateities personalas\"","object":"\"Mokymo kurs\u0173 u\u017ekre\u010diam\u0173j\u0173 lig\u0173 prie\u017ei\u016bros ir kontrol\u0117s klausimais, bendravimo su \u017einiasklaida vie\u0161ajame sektoriuje mokymo kurs\u0173 paslaugos\u201c","buyer_price":19954.82,"year":"2011"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB Investment Development Agency","object":"Europos S\u0105jungos fond\u0173 finansuojam\u0173 projekt\u0173 Nr. VP1-4.1-VRM-04-R-01-008 ir Nr. VP2-3.1-IVPK-05-R-01-004 administravimo ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":39098.7,"year":"2011"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 mokes\u010di\u0173 inspekcija prie LR finans\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Naujien\u0173 agent\u016bros ELTA paslaug\u0173 vie\u0161asis pirkimas","buyer_price":44185.26,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e NEPT\u016aNO KREP\u0160INIO KLUBAS","object":"Reklamos paslaugu pirkimas Klaipedos krepsinio komandos \u201eNeptunas\u201c zaidziam\u0173 Lietuvos krepsinio lygos (LKL), Lietuvos krepsinio federacijos taures (LKF) ir Baltijos krepsinio lygos (BBL) varzybu 2011 m. metu (iki 2011-12-31).","buyer_price":28962,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Klaip\u0117dos miesto j\u016brinis buriuotoj\u0173 klubas","object":"\u201eReklamos paslaugu pirkimas tarptautinese buriavimo varzybose Nago Torbole, Italijoje, 2011 m. kovo 24-28 d. ir Lugane, Sveicarijoje, 2011 m. kovo 31 d. \u2013 balandzio 3 d., kuriose dalyvaus Klaipedos miesto jurinio buriuotoju klubo komanda\u201c","buyer_price":5792.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Informacinio pob\u016bd\u017eio publikacij\u0173 apie Susisiekimo","buyer_price":17171.57,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Analitini\u0173 ir informacini\u0173 straipsni\u0173 rengimo ir spausdinimo nacionaliniame dienra\u0161tyje ar dienra\u0161\u010di\u0173 grup\u0117je paslauga","buyer_price":17522.01,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","legal_status":null,"seller_title":"U\u017edaroji dizaino ir leidybos AB \"Kopa\"","object":"Reklaminio leidinio parengimo spaudai ir spausdinimo paslaug\u0173 pirkimas, konkursas MT-11-6","buyer_price":6655.47,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos energija'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Reklamos paslaugas","buyer_price":175220.11,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eTransporto media centras\u201c","object":"\u201eKlaipedos uosto reklaminiu informaciniu maketu spausdinimas zurnale \u201eTransportas\u201c 2011 m. (iki 2011-12-31)\u201c.","buyer_price":4344.3,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":260658.02,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Gamtosaugos projekt\u0173 vystymo fondas\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Maniakai\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":88556.24,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Pla\u010diajuostis internetas'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"RAIN-2 u\u017esakomosios informacijos vie\u0161inimas \u017einiasklaidoje","buyer_price":39242.08,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Reklamines informacines medziagos apie Klaipedos uosta isspausdinimas enciklopedijoje \u201eLietuva siandien\u201c (2011 m.).","buyer_price":5256.6,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"REKLAMOS PASLAUG\u0172 PIRKIMAS (REKLAMA AER LINGUS IN-FLIGHT \u017dURNALE \u201eCARA\u201c)","buyer_price":4995,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"REKLAMOS PASLAUG\u0172 PIRKIMAS (REKLAMA AIRBALTIC IN-FLIGHT \u017dURNALE \u201eBALTIC OUTLOOK\u201c)","buyer_price":2826,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"REKLAMOS PASLAUG\u0172 PIRKIMAS (REKLAMA AUSTRIAN AIRLINES IN-FLIGHT \u017dURNALE \u201eSKYLINES\u201c)","buyer_price":9072,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"REKLAMOS PASLAUG\u0172 PIRKIMAS (REKLAMA BRUSSELS AIRLINES IN-FLIGHT \u017dURNALE \u201eB-THERE\u201c)","buyer_price":9834,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"REKLAMOS PASLAUG\u0172 PIRKIMAS (REKLAMA ESTONIAN AIR IN-FLIGHT \u017dURNALE \u201eIN TIME\u201c)","buyer_price":2428,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"REKLAMOS PASLAUG\u0172 PIRKIMAS (REKLAMA FINNAIR IN-FLIGHT \u017dURNALE \u201eBLUE WINGS\u201c)","buyer_price":5971,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"REKLAMOS PASLAUG\u0172 PIRKIMAS (REKLAMA LUFTHANSA IN-FLIGHT \u017dURNALE \u201eLUFTHANSA MAGAZIN\u201c)","buyer_price":23265.69,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"REKLAMOS PASLAUG\u0172 PIRKIMAS (REKLAMA NORWEGIAN AVIALINI\u0172 IN-FLIGHT \u017dURNALE \u201eNORWEGIAN\u201c)","buyer_price":3589,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"REKLAMOS PASLAUG\u0172 PIRKIMAS (REKLAMA SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM IN-FLIGHT \u017dURNALE \u201eSCANORAMA\u201c)","buyer_price":18200,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"REKLAMOS PASLAUG\u0172 PIRKIMAS (REKLAMA ORO LINIJ\u0172 BENDROV\u0116S \u201eWIZZ AIR\u201c IN-FLIGHT \u017dURNALE)","buyer_price":7565,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"REKLAMOS PASLAUG\u0172 PIRKIMAS (REKLAMA ORO LINIJ\u0172 BENDROV\u0116S \u201eRYANAIR\u201c IN-FLIGHT \u017dURNALE)","buyer_price":21000,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","legal_status":null,"seller_title":"Klaip\u0117dos miesto rankinio klubas \"DRAG\u016aNAS\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":11584.8,"year":"2011"},{"buyer_title":"UAB Marijampol\u0117s apskrities atliek\u0173 tvarkymo centras","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"Nepriklausomi projektai\"","object":"Projekto \u201eMarijampol\u0117s apskrities sen\u0173 s\u0105vartyn\u0173 u\u017edarymas, kompostavimo aik\u0161teli\u0173 \u012frengimas\u201c administravimo ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":17203.14,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Investuok Lietuvoje'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"U\u017edaroji dizaino ir leidybos AB \"Kopa\"","object":"Firmini\u0173 blank\u0173, vok\u0173 bei informacini\u0173-reklamini\u0173 leidini\u0173 leidybos ir spausdinimo paslaugos (2)","buyer_price":192886.93,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Investuok Lietuvoje'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Investicij\u0173 pritraukimo \u012f Lietuv\u0105 MTTP, paslaug\u0173 ir gamybiniame sektoriuose, paslaugos","buyer_price":24260.6,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB Lietuvos parod\u0173 ir kongres\u0173 centras 'LITEXPO'","object":"Klaipedos valstybinio juru uosto pristatymo jungtineje Lietuvos transporto sektoriaus ekspozicijoje tarptautineje transporto ir logistikos parodoje \u201eTransRussia 2011\u201c.","buyer_price":44601.48,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB Lietuvos parod\u0173 ir kongres\u0173 centras 'LITEXPO'","object":"Klaipedos valstybinio juru uosto pristatymas jungtineje Lietuvos transporto sektoriaus ekspozicijoje tarptautineje transporto ir logistikos parodoje ,,Transport Logistc 2011\u201c.","buyer_price":26065.8,"year":"2011"},{"buyer_title":"UAB 'LITESKO'","legal_status":"UAB","seller_title":"UAB \"Lagunta\"","object":"Europos S\u0105jungos finansuojam\u0173 projekt\u0173 informacini\u0173 ir nuolatini\u0173 ai\u0161kinam\u0173j\u0173 stend\u0173 \u012frengimas","buyer_price":22969.25,"year":"2011"},{"buyer_title":"UAB \"Skuodo vandenys\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Nacionalini\u0173 projekt\u0173 rengimas\"","object":"Projekto \u201eGeriamojo vandens ir nuotek\u0173 tinkl\u0173 rekonstrukcija ir pl\u0117tra Skuodo rajone (Aleksandrijos, Lenkim\u0173, Mos\u0117d\u017eio ir Ylaki\u0173 gyv.)\u201c technin\u0117s prie\u017ei\u016bros, administravimo ir vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":185382.88,"year":"2011"},{"buyer_title":"Informacin\u0117s visuomen\u0117s pl\u0117tros komitetas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Maniakai\"","object":"Skatinimo naudotis Informacin\u0117s visuomen\u0117s pl\u0117tros komiteto prie Susisiekimo ministerijos administruojamos Europos S\u0105jungos strukt\u016brin\u0117s paramos l\u0117\u0161omis sukurtomis elektronin\u0117mis paslaugomis ir sprendimais bei j\u0173 vie\u0161inimo paslaugos pirkimas","buyer_price":82353.45,"year":"2011"},{"buyer_title":"\u0160vietimo informacini\u0173 technologij\u0173 centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"Vie\u0161inimo teikimo paslaugos","buyer_price":31189.18,"year":"2011"},{"buyer_title":"Vilniaus pedagoginis universitetas","legal_status":null,"seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Laikra\u0161\u010dio \"\u0160viesa\" spausdinimo ir pristatymo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":6167.75,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"T\u0119stinio mokymo ir konsultavimo centras\"","object":"Parodom\u0173j\u0173 bandym\u0173 \u012frengimas, vykdymas ir prie\u017ei\u016bra, seminar\u0173 ir lauko dien\u0173 organizavimas, informacini\u0173 straipsni\u0173 ir informacini\u0173 lapeli\u0173 parengimas ir leidyba","buyer_price":37091.35,"year":"2011"},{"buyer_title":"Vilniaus Gedimino technikos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"PHD\"","object":"VGTU Fundamentini\u0173 moksl\u0173 ir Verslo vadybos fakultet\u0173 reklamin\u0117s kampanijos planavimo ir \u012fgyvendinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":19784.52,"year":"2011"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB REALISTER MEDIA","object":"Reklama s\u0105siuviniuose","buyer_price":1186.24,"year":"2011"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"MEDIA LAB\"","object":"Integruotos reklamos paslaugos TV laidoje","buyer_price":2896.2,"year":"2011"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INDIGO print\"","object":"Projekto suaugusi\u0173j\u0173 \u0161vietimo sistemos pl\u0117tra suteikiant besimokantiems asmenims bendr\u0105sias kompetencijas. Informacinio \u017eurnalo \u201eSuaugusi\u0173j\u0173 \u0161vietimas\u201c leidybos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":4665.84,"year":"2011"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLaisvas ir nepriklausomas kanalas\u201c","object":"Socialin\u0117s vaizdo reklamos transliavimo paslaugos pirkimas.","buyer_price":36942.36,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lazdij\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"a. CONS\"","object":"Projekto \u201eDaugiabu\u010di\u0173 nam\u0173 atnaujinimas Lazdij\u0173 rajono savivaldyb\u0117je\u201c administravimo ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":22463.22,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 Martyno Ma\u017evydo biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"PROJEKTO \u201eBIBLIOTEKOS PA\u017dANGAI\u201c KOMUNIKAVIMO KAMPANIJOS 2011 M. PROJEKTO \u012eGYVENDINIMO PASLAUGOS","buyer_price":275046.65,"year":"2011"},{"buyer_title":"Pakuo\u010di\u0173 tvarkytoj\u0173 asociacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"Tekila plius\"","object":"Projekto \u201eVisuomen\u0117s informavimas ir \u0161vietimas apie alternatyvius pakuo\u010di\u0173 atliek\u0173 surinkimo ir tvarkymo b\u016bdus\u201c reklamos transliavimo ir publikavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":54811.78,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"\u0160iauli\u0173 regiono pl\u0117tros agent\u016bra\"","object":"SEMINAR\u0172 IR LAUKO DIEN\u0172 ORGANIZAVIMO, INFORMACINI\u0172 STRAIPSNI\u0172 IR INFORMACINI\u0172 LAPELI\u0172 PARENGIMO IR LEIDYBOS PASLAUGOS","buyer_price":9828.54,"year":"2011"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 mokes\u010di\u0173 inspekcija prie LR finans\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"AIM invest, UAB","object":"Projekto vie\u0161inimo paslaug\u0173 vie\u0161asis pirkimas","buyer_price":38934.96,"year":"2011"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Vie\u0161inimo ir reklamos (lankstinuk\u0173 leidyba, reklamin\u0117s atributikos gamyba, vie\u0161inimas ir informavimas per radij\u0105 ir televizij\u0105) paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":18193.19,"year":"2011"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eMeno avilys\u201c","object":"Filmo suk\u016brimo projekto vie\u0161inimui paslaug\u0173 pirkimas, Nr. 20141-02\/98; 2011-03\/84.","buyer_price":17377.2,"year":"2011"},{"buyer_title":"UAB Taurag\u0117s regiono atliek\u0173 tvarkymo centras","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Ad jus\"","object":"PROJEKTO \u201eTAURAG\u0116S REGIONO KOMUNALINI\u0172 ATLIEK\u0172 TVARKYMO SISTEMOS PL\u0116TRA\u201c VIE\u0160INIMO, ADMINISTRAVIMO PASLAUG\u0172, TECHNINIO PROJEKTO EKSPERTIZ\u0116S IR STATYB\u0172 TECHNIN\u0116S PRIE\u017dI\u016aROS PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":84105.65,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Sportas visiems - \u0160iauli\u0173 regionas 2012'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"Socialiniai partneriai\"","object":"Informavimo ir vie\u0161inimo paslauga","buyer_price":52390.81,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLrytas\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 (logotipo, pagrindin\u0117s kontaktin\u0117s informacijos, ne ma\u017eiau kaip 15 fotonuotrauk\u0173 ir straipsnio) eksponavimas internetiniame portale www.lrytas.lt 2011 m. gegu\u017e\u0117s \u2013 bir\u017eelio m\u0117nesiais.","buyer_price":8761.01,"year":"2011"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Faktumas\"","object":"Nuolatini\u0173 ai\u0161kinam\u0173j\u0173 stend\u0173 pirkimas","buyer_price":5253.1,"year":"2011"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"LETISA\"","object":"Radijo laid\u0173 ir garso klip\u0173 k\u016brimo, gamybos bei transliavimo paslaugos","buyer_price":46628.82,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Arx Baltica\"","object":"Informacini\u0173 ir reprezentacini\u0173 leidini\u0173 leidybos ir spausdinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":97219.45,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kra\u0161to apsaugos ministerijos bendr\u0173j\u0173 reikal\u0173 departamentas","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Naujien\u0173 agent\u016br\u0173 teikiam\u0173 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":18292.98,"year":"2011"},{"buyer_title":"UAB \"Plung\u0117s vandenys\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Projekto administravimo, vie\u0161inimo bei statyb\u0173 technin\u0117s prie\u017ei\u016bros paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":120901.88,"year":"2011"},{"buyer_title":"UAB \u017dEM\u0116S \u016aKIO PASKOL\u0172 GARANTIJ\u0172 FONDAS","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Mirp\"","object":"UAB \u017dem\u0117s \u016bkio paskol\u0173 garantij\u0173 fondo veiklos vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":105132.07,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Keleivi\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"BALTIC TRADING COMPANY\"","object":"Reklamos plot\u0173 nuomos vie\u0161ajame miest\u0173 transporte paslaug\u0173 pirkimas DL-11-25","buyer_price":5244.69,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Investuok Lietuvoje'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Investicij\u0173 skatinimo, \u012f Lietuvos verslo paslaug\u0173 sektori\u0173, paslaugos","buyer_price":38272.42,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Investuok Lietuvoje'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Investicij\u0173 skatinimo, \u012f Lietuvos verslo paslaug\u0173 sektori\u0173, paslaugos","buyer_price":20505.1,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 Martyno Ma\u017evydo biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Propeller\"","object":"Reprezentacini\u0173 priemoni\u0173 k\u016brimo, gamybos ir platinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":17718.12,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 Martyno Ma\u017evydo biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Propeller\"","object":"Reprezentacini\u0173 priemoni\u0173 k\u016brimo, gamybos ir platinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":23290.61,"year":"2011"},{"buyer_title":"Ma\u017eeiki\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Nacionalini\u0173 projekt\u0173 rengimas\"","object":"Investicini\u0173 projekt\u0173 ir technini\u0173 projekt\u0173 rengimo, projekto vykdymo prie\u017ei\u016bros, vie\u0161inimo ir administravimo paslaug\u0173 pirkimas projektams pagal priemon\u0119 \"Universali\u0173 daugiafunkcini\u0173 centr\u0173 kaimo vietov\u0117se steigimas\u201c","buyer_price":53264.02,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Lipni reklama\"","object":"Lankstinuk\u0173 ir plakato gamybos paslaugos","buyer_price":136.67,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"\u017dEMAITIJOS SPAUDA\"","object":"Lankstinuk\u0173 ir plakato gamybos paslaugos","buyer_price":1412.97,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Lipni reklama\"","object":"Lankstinuk\u0173 ir plakato gamybos paslaugos","buyer_price":473.09,"year":"2011"},{"buyer_title":"K\u0117daini\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eRinkos aik\u0161t\u0117\u201c","object":"Skelbim\u0173, informacijos, reklamini\u0173 straipsni\u0173 spausdinimo K\u0117daini\u0173 rajono laikra\u0161tyje paslaugos pirkimas","buyer_price":5572,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eInit\u201c","object":"Reklamini\u0173 film\u0173 suk\u016brimo ir transliacij\u0173 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":17857.73,"year":"2011"},{"buyer_title":"UAB 'LITESKO'","legal_status":"UAB","seller_title":"V\u0161\u012e Europos ritmu","object":"Reklaminiai straipsniai (ir reklaminiai maketai) \u017eurnale ra\u0161an\u010diame apie ES aktualijas, reklama kalendoriuose","buyer_price":28035.22,"year":"2011"},{"buyer_title":"UAB '\u0160iauli\u0173 vandenys'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Komunikacijos vartai\"","object":"Projekto \"Vandentiekio ir nuotek\u0173 tinkl\u0173 pl\u0117tra \u0160iauliuose\" vie\u0161inimas","buyer_price":8129.23,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio konsultavimo tarnyba\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Socialinis institutas\"","object":"Renginio organizavimo ir aptarnavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":13085.5,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB Strategini\u0173 komunikacij\u0173 centras","object":"MT-4-8 i\u0161or\u0117s komunikacijos strategijos ir i\u0161or\u0117s komunikacijos metinio priemoni\u0173 plano parengimo paslaugos","buyer_price":173772.01,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e Kauno televizija","object":"Televizijos laidos ,,Mokyklos langas\u201c suk\u016brimo, parengimo transliuoti ir transliavimo eteryje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":26065.8,"year":"2011"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"\u201eTAPK\u201c projekt\u0105 vie\u0161inan\u010di\u0173 plakat\u0173 spausdinimo ir j\u0173 eksponavimo paslaugos pirkimas","buyer_price":29752.37,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 Martyno Ma\u017evydo biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160iauliai plius\u201c","object":"SCENARIJ\u0172 FILMUKAMS, PRISTATANTIEMS INTERAKTYV\u0172 LIETUVOS \u017dEM\u0116LAP\u012e IR AI\u0160KINANTIEMS, KAIP JUO NAUDOTIS, SUK\u016aRIMAS IR FILMUK\u0172 GAMYBA","buyer_price":4100.15,"year":"2011"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"AIM invest, UAB","object":"Vie\u0161inimo rengini\u0173 organizavimo paslaugos","buyer_price":10171.46,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR teisingumo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Visuotin\u0117s teisini\u0173 \u017eini\u0173 \u012fvertinimo akcijos \u201eLietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas\u201c, skirtos visiems Lietuvos Respublikos pilie\u010diams ir gyventojams, organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":11262.74,"year":"2011"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"ITerum\"","object":"Internetin\u0117s svetain\u0117s www.euroguidance.lt atnaujinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1734.68,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB 'Kauno energija'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Informacijos publikavimo periodin\u0117je spaudoje paslauga","buyer_price":21026.41,"year":"2011"},{"buyer_title":"Vie\u0161\u0173j\u0173 pirkim\u0173 tarnyba","legal_status":"Vyriausyb\u0117s arba jai pavaldi \u012fstaiga","seller_title":"UAB 'INSOFT'","object":"CVP IS VIE\u0160INIMO PRIEMONI\u0172, ATASKAIT\u0172 IR SKELBIM\u0172 POSISTEMI\u0172 PL\u0116TROS IR TOBULINIMO PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":166108.67,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e \"Kauno aerouostas\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Publicum Financial Communications\"","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":138286.52,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 Martyno Ma\u017evydo biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"DIZI\"","object":"Projekto \u201eBibliotekos pa\u017eangai\u201c pagrindini\u0173 bibliotek\u0173 svetaini\u0173 pritaikymo ne\u012fgali\u0173j\u0173 pasiekiamumui (angl. accessibility) ir mobiliesiems \u012frenginiams paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":173772.01,"year":"2011"},{"buyer_title":"Utenos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Vie\u0161osios informacijos spausdinimas dviejuose Utenos rajono savivaldyb\u0117s laikra\u0161\u010diuose","buyer_price":78656.16,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio konsultavimo tarnyba\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Socialinis institutas\"","object":"Renginio \u201eLietuvos artoj\u0173 var\u017eybos 2011\u201c organizavimo ir aptarnavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":16645.21,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos dujos'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB VIZEUM","object":"INFORMACIJOS VIE\u0160INIMO PASLAUGOS","buyer_price":84106.7,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR Seimo kanceliarija","legal_status":"LR Seimas","seller_title":"UAB \u201ePublicum\u201c","object":"Projekto \u201eLietuvos valstybingumo istorinis paveldas elektronin\u0117je erdv\u0117je\u201c ir projekto \u201eE-seimas \u2013 elektronin\u0117s demokratijos priemoni\u0173 pl\u0117tojimas Lietuvos Respublikos Seime\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":42831.84,"year":"2011"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB Strategini\u0173 komunikacij\u0173 centras","object":"PROJEKTO \u201eSUAUGUSI\u0172J\u0172 \u0160VIETIMO SISTEMOS PL\u0116TRA SUTEIKIANT BESIMOKANTIEMS ASMENIMS BENDR\u0104SIAS KOMPETENCIJAS\u201c SOCIALIN\u0116S REKLAMOS KLIP\u0172 TRANSLIAVIMO PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":3442.23,"year":"2011"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"EUROREKLAMA\"","object":"PROJEKTO \u201eSUAUGUSI\u0172J\u0172 \u0160VIETIMO SISTEMOS PL\u0116TRA SUTEIKIANT BESIMOKANTIEMS ASMENIMS BENDR\u0104SIAS KOMPETENCIJAS\u201c SOCIALIN\u0116S REKLAMOS KLIP\u0172 TRANSLIAVIMO PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":3721.62,"year":"2011"},{"buyer_title":"UAB \"UKMERG\u0116S VANDENYS\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"PROJEKTO \u201eVANDENS TIEKIMO IR NUOTEK\u0172 TVARKYMO INFRASTRUKT\u016aROS RENOVAVIMAS IR PL\u0116TRA UKMERG\u0116S RAJONE STATYB\u0172 TECHNIN\u0116S PRIE\u017dI\u016aROS, ADMINISTRAVIMO BEI VIE\u0160INIMO PASLAUGOS","buyer_price":94618.86,"year":"2011"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVerslo \u017einios\u201c","object":"Informacinio prane\u0161imo publikavimo paslaug\u0173 pirkimas projekto vie\u0161inimui, Nr. 2011-04\/71.","buyer_price":589.48,"year":"2011"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVerslo \u017einios\u201c","object":"Straipsnio rengimo ir publikavimo paslaug\u0173 pirkimas projekto vie\u0161inimui, Nr. 2011-05\/22.","buyer_price":1129.52,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 Martyno Ma\u017evydo biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"CG Barakuda\"","object":"PROJEKTO \"BIBLIOTEKOS PA\u017dANGAI\" DOKUMENTINIO-vAIDYBINIO FILMO GAMYBA","buyer_price":78197.05,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Socialinis institutas\"","object":"Rengini\u0173, skirt\u0173 ES strukt\u016brin\u0117s paramos","buyer_price":258041.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB VIZEUM","object":"Vie\u0161inimo straipsni\u0173 parengimo spaudai ir paskelbimo paslaugos","buyer_price":2077.81,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"GO Vilnius\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Tekila plius\"","object":"Konferencij\u0173 turizmo skatinimo vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 ir rinkodaros priemoni\u0173 \u012fgyvendinimas ir vaizdini\u0173 rinkodaros priemoni\u0173 suk\u016brimas","buyer_price":99296.89,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eRespublikos leidiniai\u201c","object":"Analitini\u0173 ir informacini\u0173 straipsni\u0173 rengimo ir spausdinimo nacionaliniame dienra\u0161tyje (arba dienra\u0161\u010di\u0173 grup\u0117je, kurio did\u017eioji dalis skaitytoj\u0173 yra region\u0173 gyventojai) paslauga","buyer_price":28035.22,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eDemokratijos pl\u0117tros fondas\u201c","object":"Informacini\u0173 analitini\u0173 publikacij\u0173 \u017eurnale rengimo ir spausdinimo paslauga","buyer_price":6307.92,"year":"2011"},{"buyer_title":"Utenos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Vie\u0161osios informacijos spausdinimas respublikiniame laikra\u0161tyje","buyer_price":2867.24,"year":"2011"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \"Klaip\u0117dos publika\"","object":"Visuomen\u0117s informavimo sveikatos klausimais organizavimo ir \u012fgyvendinimo paslaugos","buyer_price":11617.09,"year":"2011"},{"buyer_title":"Vie\u0161\u0173j\u0173 pirkim\u0173 tarnyba","legal_status":"Vyriausyb\u0117s arba jai pavaldi \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"\u201eValstyb\u0117s institucij\u0173 ir \u012fstaig\u0173 dirban\u010di\u0173j\u0173 kvalifikacijos tobulinimas elektronini\u0173 vie\u0161\u0173j\u0173 pirkim\u0173 srityje\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":356.05,"year":"2011"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Smart Continent LT UAB","object":"Auk\u0161tojo mokslo vie\u0161inimo tarptautiniu mastu patirties analiz\u0117s ir studijos paslaugos pirkimas","buyer_price":23129.05,"year":"2011"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Fabula ir partneriai\"","object":"Interaktyvaus internetinio \u017eaidimo, skirto populiarinti \u201eEuropass\u201c projekt\u0105, suk\u016brimo ir jo vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas.","buyer_price":19925.21,"year":"2011"},{"buyer_title":"Vie\u0161\u0173j\u0173 pirkim\u0173 tarnyba","legal_status":"Vyriausyb\u0117s arba jai pavaldi \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"\u201eVIE\u0160\u0172J\u0172 PIRKIM\u0172 CENTRIN\u0116S RIZIKOS ANALIZ\u0116S SISTEMOS K\u016aRIMAS IR DIEGIMAS (I ETAPAS)\u201c VIE\u0160INIMO PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":1756.41,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Point media\"","object":"Informavimo ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":142869.61,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"LUKRECIJOS REKLAMA\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":210264.13,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Klaip\u0117dos \u0161vent\u0117s'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"J\u016bros \u0161vent\u0117s 2011 spaudini\u0173 ir papuo\u0161imo priemoni\u0173 suk\u016brimas ir \u012fgyvendinimas (gamyba)","buyer_price":34754.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eLietuvos ryto\u201c televizija","object":"Med\u017eiokl\u0117s pl\u0117tr\u0105 skatinan\u010di\u0173, med\u017eiokl\u0117s kult\u016br\u0105 ir tradicijas puosel\u0117jan\u010di\u0173 priemoni\u0173 \u012fgyvendinimo visuomen\u0117s informavimo priemon\u0117se paslaugos","buyer_price":8688.6,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLutut\u0117s\u201c leidykla","object":"Med\u017eiokl\u0117s pl\u0117tr\u0105 skatinan\u010di\u0173, med\u017eiokl\u0117s kult\u016br\u0105 ir tradicijas puosel\u0117jan\u010di\u0173 priemoni\u0173 \u012fgyvendinimo visuomen\u0117s informavimo priemon\u0117se paslaugos","buyer_price":7148.98,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Med\u017eiokl\u0117s tradicija\"","object":"Med\u017eiokl\u0117s pl\u0117tr\u0105 skatinan\u010di\u0173, med\u017eiokl\u0117s kult\u016br\u0105 ir tradicijas puosel\u0117jan\u010di\u0173 priemoni\u0173 \u012fgyvendinimo visuomen\u0117s informavimo priemon\u0117se paslaugos","buyer_price":6307.92,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eEkologinio \u0161vietimo centras\u201c","object":"Med\u017eiokl\u0117s pl\u0117tr\u0105 skatinan\u010di\u0173, med\u017eiokl\u0117s kult\u016br\u0105 ir tradicijas puosel\u0117jan\u010di\u0173 priemoni\u0173 \u012fgyvendinimo visuomen\u0117s informavimo priemon\u0117se paslaugos","buyer_price":5143.65,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Open Agency\"","object":"\u017diniasklaidos paslaugas teikian\u010dios agent\u016bros paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":175220.11,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"Lietuvos agrarini\u0173 ir mi\u0161k\u0173 moksl\u0173 centro filialas Mi\u0161k\u0173 institutas","object":"Konferencijos, skirtos \u017eurnalistams, ra\u0161antiems mi\u0161k\u0173, aplinkosaugos ir ekonomikos temomis, organizavimo ir visuomen\u0117s informavimo mi\u0161k\u0173 tema spaudos leidinyje organizavimo paslaugos","buyer_price":5792.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"UAB Lietuvos parod\u0173 ir kongres\u0173 centras 'LITEXPO'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"LENGVOSIOS PRAMON\u0116S CENTRAS\"","object":"Lietuvos aprangos ir tekstil\u0117s \u012fmoni\u0173 asociacijai teikiam\u0173 dalyvavimo tarptautin\u0117je parodoje Baltijos tekstil\u0117 ir oda \u2013 2011 organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":76395.97,"year":"2011"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Projekto administravimo, vie\u0161inimo ir statyb\u0173 technin\u0117s prie\u017ei\u016bros paslaugos","buyer_price":59872.71,"year":"2011"},{"buyer_title":"Alytaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Alytaus pramoninio parko rinkodaros paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":179425.39,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Investuok Lietuvoje'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Dalyvavimas tarptautin\u0117s kompanijos WORLD TRADE GROUP organizuojamuose gamybos sektori\u0173 renginiuose investicijoms pritraukti","buyer_price":32694.62,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos krep\u0161inio federacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"ADMEN\"","object":"2011 m. Europos vyr\u0173 krep\u0161inio \u010dempionato \"EuroBasket2011\" informavimui ir reklamai skirt\u0173 produkt\u0173 gamybos paslaugos","buyer_price":4916.59,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos krep\u0161inio federacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"ADMEN\"","object":"2011 m. Europos vyr\u0173 krep\u0161inio \u010dempionato \"EuroBasket2011\" informavimui ir reklamai skirt\u0173 produkt\u0173 gamybos paslaugos","buyer_price":6311.01,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos krep\u0161inio federacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"ADMEN\"","object":"2011 m. Europos vyr\u0173 krep\u0161inio \u010dempionato \"EuroBasket2011\" informavimui ir reklamai skirt\u0173 produkt\u0173 gamybos paslaugos","buyer_price":6548.16,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos krep\u0161inio federacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"ADMEN\"","object":"2011 m. Europos vyr\u0173 krep\u0161inio \u010dempionato \"EuroBasket2011\" informavimui ir reklamai skirt\u0173 produkt\u0173 gamybos paslaugos","buyer_price":8340.63,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos krep\u0161inio federacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"ADMEN\"","object":"2011 m. Europos vyr\u0173 krep\u0161inio \u010dempionato \"EuroBasket2011\" informavimui ir reklamai skirt\u0173 produkt\u0173 gamybos paslaugos","buyer_price":9739.9,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos krep\u0161inio federacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"ADMEN\"","object":"2011 m. Europos vyr\u0173 krep\u0161inio \u010dempionato \"EuroBasket2011\" informavimui ir reklamai skirt\u0173 produkt\u0173 gamybos paslaugos","buyer_price":6843.36,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e 'Klaip\u0117dos \u0161vent\u0117s'","object":"Reklamos paslaugos J\u016bros \u0161vent\u0117s 2011 reklamin\u0117s kampanijos ir renginio, kuris vyks 2011 m. liepos 29-31 d. Klaip\u0117doje, metu, formuojant palank\u0173 uosto ir \u0161alies, kaip j\u016brin\u0117s valstyb\u0117s \u012fvaizd\u012f.","buyer_price":4344.3,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR finans\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"PricewaterhouseCoopers\"","object":"Informavimo apie Europos S\u0105jungos strukt\u016brin\u0119 param\u0105 ir jos vie\u0161inimo vertinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":34973.93,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVienyb\u0117s redakcija\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201ePaj\u016brio naujienos\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eTaurag\u0117s kurjeris\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eNaujien\u0173 redakcija\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201ePasvalio laikra\u0161tis\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eNauja vaga\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eSidabr\u0117s laikra\u0161\u010dio redakcija\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eMerkio kra\u0161tas\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eAnyk\u0161tos redakcija\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eGimtasis Roki\u0161kis\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"I\u012e \u201eRyto \u017evaig\u017ed\u0117\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eJurbarko laikas\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eDaugta\u0161kis\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eSuvalkietis\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eGarg\u017ed\u0173 banga\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201e\u017deimenos krant\u0173\u201c redakcija","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eGimtoji \u017eem\u0117\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eRo\u017einis dramblys\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eUtenos Indra\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eAlytaus naujienos\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eGyvenimas\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 kra\u0161tas\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eRinkos aik\u0161t\u0117\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLaikra\u0161\u010dio \u201eKalvotoji \u017demaitija\u201c redakcija\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201e\u0160ilal\u0117s \u017einios\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eDz\u016bk\u0173 \u017einios\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVVARFF\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eDanielita\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eKupi\u0161k\u0117n\u0173 mintys\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eSantakos laikra\u0161tis\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"Informacin\u0117s visuomen\u0117s pl\u0117tros komitetas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"AOLA\"","object":"Reklamin\u0117s atributikos, skirtos vie\u0161inti Europos S\u0105jungos param\u0105, skiriam\u0105 informacin\u0117s visuomen\u0117s pl\u0117trai, pagaminimo paslaugos","buyer_price":9679.52,"year":"2011"},{"buyer_title":"Informacin\u0117s visuomen\u0117s pl\u0117tros komitetas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"AOLA\"","object":"Reklamin\u0117s atributikos, skirtos vie\u0161inti Europos S\u0105jungos param\u0105, skiriam\u0105 informacin\u0117s visuomen\u0117s pl\u0117trai, pagaminimo paslaugos","buyer_price":2528.43,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Europos verslininkyst\u0117s savait\u0117s 2011 baigiamojo renginio \"Versli Lietuva\" organizavimo ir vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":56382.33,"year":"2011"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 teism\u0173 administracija","legal_status":"Teismai","seller_title":"UAB \"Fresh Media\"","object":"Apygard\u0173, apygard\u0173 administracini\u0173 ir auk\u0161tesn\u0117s instancijos teism\u0173 veiklos vie\u0161inimui skirto vieningos informacin\u0117s sistemos projekto suk\u016brimo ir \u012fgyvendinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":21026.41,"year":"2011"},{"buyer_title":"K\u0117daini\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201e\u016akininko patar\u0117jas\u201c","object":"Skelbim\u0173, informacijos, reklamini\u0173 straipsni\u0173 spausdinimo respublikiniame laikra\u0161tyje paslaugos pirkimas","buyer_price":8060.13,"year":"2011"},{"buyer_title":"Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u0160ampan\u0117rija","object":"TV video klip\u0173 gamybos ir transliavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":20553.32,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos U\u017esienio reikal\u0173 ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"OVC mokymai\"","object":"Pasirengimo pirmininkauti Europos S\u0105jungos Tarybai U\u017esienio reikal\u0173 ministerijos kompetencijos srityse mokymo paslaugos","buyer_price":100546.38,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Bendra Lietuvos - Rusijos - Olandijos \u012fmon\u0117 UAB \"TEV\"","object":"ELEKTRONIN\u0116S LEIDYBOS PASLAUGOS","buyer_price":21446.94,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Socialinis institutas\"","object":"Konferencijos organizavimo ir apr\u016bpinimo su ja susijusia atributika paslaugos","buyer_price":20171.31,"year":"2011"},{"buyer_title":"UAB \"Ignitis grup\u0117\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Headline Agency\"","object":"UAB Technologij\u0173 ir inovacij\u0173 centras ir UAB \u201eVisagino atomin\u0117 elektrin\u0117\u201c vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaugos","buyer_price":86886.01,"year":"2011"},{"buyer_title":"Vilniaus rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eRejspa\u201c","object":"Spaudos paslaug\u0173 lenk\u0173 kalba leid\u017eiamame leidinyje pirkimas","buyer_price":72405,"year":"2011"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \"Klaip\u0117dos publika\"","object":"Projekto NR. VP3-2.4-SADM-01-R-32-001 \u201eSocialini\u0173 paslaug\u0173 moterims, patyrusioms smurt\u0105 \u0161eimoje ar nukent\u0117jusioms nuo prekybos \u017emon\u0117mis, pl\u0117tra, steigiant moter\u0173 krizi\u0173 centr\u0105\u201c vie\u0161inimo paslauga","buyer_price":873.65,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"LIETUVOS KREP\u0160INIO FEDERACIJOS filialas - 2011 m. Europos vyr\u0173 krep\u0161inio \u010dempionato organizacinis komitetas","object":"Reklamos 2011 m. Europos vyr\u0173 krep\u0161inio \u010dempionato metu paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":122654.08,"year":"2011"},{"buyer_title":"Vilniaus rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eRejspa\u201c","object":"Spaudos paslaug\u0173 lietuvi\u0173 kalba vietiniu lygiu leid\u017eiamame savaitra\u0161tyje pirkimas","buyer_price":72405,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kauno rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201e\u016akininko patar\u0117jas\u201c","object":"\u017diniasklaidos plot\u0173, kuriuose bus vie\u0161inama Kauno rajono savivaldyb\u0117s veikla ir iniciatyvos, pirkimas","buyer_price":1551.53,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kauno rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eLietuvos \u017einios\u201c","object":"\u017diniasklaidos plot\u0173, kuriuose bus vie\u0161inama Kauno rajono savivaldyb\u0117s veikla ir iniciatyvos, pirkimas","buyer_price":1551.53,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kauno rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201e15 minu\u010di\u0173\u201c","object":"\u017diniasklaidos plot\u0173, kuriuose bus vie\u0161inama Kauno rajono savivaldyb\u0117s veikla ir iniciatyvos, pirkimas","buyer_price":1551.53,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kauno rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eRespublikos leidiniai\u201c","object":"\u017diniasklaidos plot\u0173, kuriuose bus vie\u0161inama Kauno rajono savivaldyb\u0117s veikla ir iniciatyvos, pirkimas","buyer_price":1551.53,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kauno rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"\u017diniasklaidos plot\u0173, kuriuose bus vie\u0161inama Kauno rajono savivaldyb\u0117s veikla ir iniciatyvos, pirkimas","buyer_price":1551.53,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kauno rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eBalsas.lt leidiniai\u201c","object":"\u017diniasklaidos plot\u0173, kuriuose bus vie\u0161inama Kauno rajono savivaldyb\u0117s veikla ir iniciatyvos, pirkimas","buyer_price":1551.53,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kauno rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"\u017diniasklaidos plot\u0173, kuriuose bus vie\u0161inama Kauno rajono savivaldyb\u0117s veikla ir iniciatyvos, pirkimas","buyer_price":1551.53,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Ekspozicij\u0173 Centras\"","object":"Dalyvavimo tarptautiniame renginyje \u201eBaltijos tekstil\u0117 ir oda 2011\u201c organizavimo","buyer_price":3185.82,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Nord Play\"","object":"Saugaus eismo edukacin\u0117s rubrikos specialioje 6\u201319 met\u0173 moksleiviams skirtoje televizijos laidoje rengimo ir transliavimo paslaugos pirkimas","buyer_price":31539.62,"year":"2011"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Point media\"","object":"Straipsni\u0173 publikavimo nacionalin\u0117je spaudoje paslaug\u0173 pirkimas projekto vie\u0161inimui, parai\u0161kos Nr. 2011-07\/212","buyer_price":6476.14,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Respublikin\u0117 \u0160iauli\u0173 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"In Public\"","object":"Projekt\u0173, \u012fgyvendinam\u0173 pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksm\u0173 programos prioritetus ir priemones, vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":557.06,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Respublikin\u0117 \u0160iauli\u0173 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"In Public\"","object":"Projekt\u0173, \u012fgyvendinam\u0173 pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksm\u0173 programos prioritetus ir priemones, vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":113.73,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Respublikin\u0117 \u0160iauli\u0173 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"In Public\"","object":"Projekt\u0173, \u012fgyvendinam\u0173 pagal 2007-2013 m. sanglaudos skatinimo veiksm\u0173 programos prioritetus ir priemones, vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":113.74,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Klaip\u0117dos miesto b\u0117gimo sporto klubas \"Gintarin\u0117 j\u016brmyl\u0117\"","object":"Reklamos paslaugos XI tarptautini\u0173 b\u0117gimo var\u017eyb\u0173 \u2013 \u201eGintarin\u0117s j\u016brmyl\u0117s 2011\u201c reklamin\u0117s kampanijos ir renginio, kuris vyks 2011 m. spalio 8 d. Klaip\u0117doje, metu, formuojant palank\u0173 uosto ir \u0161alies, kaip j\u016brin\u0117s valstyb\u0117s, \u012fvaizd\u012f","buyer_price":4344.3,"year":"2011"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"DRAUG\u0172 STUDIJA\"","object":"Operatyviosios leidybos leidini\u0173 spausdinimas","buyer_price":753.01,"year":"2011"},{"buyer_title":"K\u0117daini\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eK\u0117daini\u0173 kra\u0161to televizija\u201c","object":"Tiesiogini\u0173 televizijos pokalbi\u0173 laid\u0173, informacini\u0173 televizijos reporta\u017e\u0173 suk\u016brimo, parengimo transliuoti ir transliavimo eteryje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":36396.72,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos kariuomen\u0117","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Arena Media, UAB","object":"\u017dini\u0173 skleidimo koordinavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":124826.23,"year":"2011"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"PROJEKTO VIE\u0160INIMUI SKIRT\u0172 GAMINI\u0172 GAMYBOS PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":13161.78,"year":"2011"},{"buyer_title":"\u0160ilal\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201e\u0160ilal\u0117s \u017einios\u201c","object":"Informacijos vie\u0161inimo spaudoje paslaugos pirkimas","buyer_price":14587,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"BC Klaip\u0117da\"","object":"Reklamos paslaugos Klaip\u0117dos miest","buyer_price":2896.2,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"S. Joku\u017eio leidykla-spaustuv\u0117","object":"\u012emon\u0117s reklamini\u0173 kanceliarini\u0173 gamini\u0173 parengimas ir pagaminimas.","buyer_price":41994.9,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Lietuvos verslo paramos agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB 'Officeday'","object":"Reprezentacini\u0173 priemoni\u0173 pirkimas","buyer_price":35652.88,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"BALTIJOS VIE\u0160\u0172J\u0172 RY\u0160I\u0172 GRUP\u0116\"","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaug\u0173 nacionaliniame ir regioniniame radijuje bei nacionalin\u0117je spaudoje pirkimas","buyer_price":42672.61,"year":"2011"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 teism\u0173 administracija","legal_status":"Teismai","seller_title":"UAB \u201e\u017dmogaus studij\u0173 centras\u201c","object":"Europos socialinio fondo l\u0117\u0161omis finansuojamo projekto ry\u0161i\u0173 su visuomene mokymo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":14492.59,"year":"2011"},{"buyer_title":"UAB 'Nemen\u010din\u0117s komunalininkas'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Projekto vandentiekio ir nuotek\u0173 tinkl\u0173 pl\u0117tra Vilniaus rajone (Zuj\u016bnuose, D. Rie\u0161\u0117je, M. Rie\u0161\u0117je) technin\u0117s prie\u017ei\u016bros, administravimo bei vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":76272.88,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Integruotos rinkodaros komunikacijos paslaugos","buyer_price":210264.13,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \"Turizmo pl\u0117tros institutas\"","object":"Projekto \u201eE \u2013 paslaugos \u201eAplinkosaugos leidim\u0173 i\u0161davimas\u201c suk\u016brimas\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":8688.6,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e KLAIP\u0116DOS TURIZMO IR KULT\u016aROS INFORMACIJOS CENTRAS","object":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcijos dalyvavimas ir Klaip\u0117dos j\u016br\u0173 uosto pristatymas kruizinio verslo parodoje \u201eSeatrade Europe\u201c, kuri vyks 2011 m. rugs\u0117jo 27-29 d. Hamburge, Vokietijoj","buyer_price":5792.4,"year":"2011"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"PROJEKTO \u201eSUAUGUSI\u0172J\u0172 \u0160VIETIMO SISTEMOS PL\u0116TRA SUTEIKIANT BESIMOKANTIEMS ASMENIMS BENDR\u0104SIAS KOMPETENCIJAS\u201c ANDRAGOGINI\u0172 RADIJO LAID\u0172 K\u016aRIMO IR TRANSLIAVIMO PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":121953.2,"year":"2011"},{"buyer_title":"UAB \"Vilkavi\u0161kio vandenys\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Projekto","buyer_price":133393.19,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 Martyno Ma\u017evydo biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160iauliai plius\u201c","object":"Reklaminio filmo suk\u016brimo ir transliacij\u0173 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2554.45,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Profesin\u0117s verslo atstov\u0173 \u0161vent\u0117s \u201eVerslo diena\u201c organizavimo ir su juo susijusi\u0173 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":18573.33,"year":"2011"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla","object":"Lietuvos auk\u0161tojo mokslo sistemos pristatymo tarptautin\u0117je erdv\u0117je programos parengimo ir mokym\u0173 vie\u0161inimo tinklo nariams apie Lietuvos auk\u0161tojo mokslo tarptauti\u0161kumo skatinimo metodus ir priemones paslaugos","buyer_price":11555.84,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB TAPINAS IR PARTNERIAI","object":"TV rubrikos apie 2007-2013 m. ES paramos susisiekimo sektoriui naud\u0105 rengimo ir transliavimo paslaugos pirkimas","buyer_price":20980.86,"year":"2011"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Keleivi\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eInterbanga\u201c","object":"Keleivi\u0173 ve\u017eimo teikiam\u0173 paslaug\u0173 populiarinimo ir vie\u0161inimo per radijo stot\u012f skelbiamo \u017eaidimo metu paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":5186.52,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Centrin\u0117 projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"ECHO STAMP\"","object":"Reprezentacini\u0173 priemoni\u0173 gamybos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3070.41,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Centrin\u0117 projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Protingi sprendimai\"","object":"Metodini\u0173 leidini\u0173, skirt\u0173 vie\u0161ojo ir privataus sektori\u0173 partneryst\u0117s proceso \u012fgyvendinimui ir skatinimui, parengimo spaudai paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":19905,"year":"2011"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","object":"Parodos \"Biotechnica 2011\" organizavimo paslaug\u0173 pirkimas Nr. 2011-09\/151","buyer_price":336.42,"year":"2011"},{"buyer_title":"Utenos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eUtenos radijas\u201c","object":"Originali\u0173 radijo laid\u0173, susijusi\u0173 su Utenos rajono savivaldyb\u0117s tarybos, Utenos rajono savivaldyb\u0117s administracijos ir savivaldyb\u0117s \u012fstaig\u0173 bei \u012fmoni\u0173 veikla, suk\u016brimas, rengimas ir transliavimas","buyer_price":33306.3,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos statistikos departamentas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Dizaino kryptis\"","object":"Lietuvos statistikos departamento pagrindin\u0117s svetain\u0117s atnaujinimo paslaugos","buyer_price":1448.1,"year":"2011"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Informacini\u0173 leidini\u0173 leidybos paslaugos","buyer_price":5291.65,"year":"2011"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Operatyviosios leidybos leidini\u0173 spausdinimas","buyer_price":759.05,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Faktumas\"","object":"Projekto ,,Gatvi\u0173 elektros ap\u0161vietimo tinkl\u0173 \u012frengimas. II etapas \u2013 Kauno pilies aplinka \u2013 Kauno pilies takai \u2013 Pilies g.\u201c vie\u0161umo ir informacini\u0173 priemoni\u0173 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":5213.15,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e Kauno televizija","object":"Televizijos laidos ,,Mokyklos langas\u201c suk\u016brimo, parengimo transliuoti ir transliavimo eteryje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":63137.16,"year":"2011"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Straipsnio spaudai publikavimo paslaug\u0173 pirkimas, parai\u0161kos Nr. 2011-09\/22","buyer_price":876.1,"year":"2011"},{"buyer_title":"UAB \"ELEKTR\u0116N\u0172 KOMUNALINIS \u016aKIS\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Statyb\u0173 in\u017einerin\u0117s paslaugos\"","object":"Projekt\u0173 administravimo, vie\u0161inimo ir statybu technin\u0117s prie\u017ei\u016bros paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":68405.93,"year":"2011"},{"buyer_title":"Roki\u0161kio rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"I\u012e \"Discens\"","object":"Projekte \u201eVie\u0161osios turizmo infrastrukt\u016bros ir paslaug\u0173 pl\u0117tra Roki\u0161kio rajone, \u012frengiant vie\u0161\u0105j\u0105 turizmo infrastrukt\u016br\u0105 prie Sart\u0173 e\u017eero Bradesi\u0173 kaime, prie Kriaunos up\u0117s, Obeliuose t","buyer_price":2523.17,"year":"2011"},{"buyer_title":"LITGRID AB","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVeido\u201c periodikos leidykla","object":"LITGRID AB sta\u017euotoj\u0173 programos vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":17522.01,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \"DVI Darnaus vystymo iniciatyvos\"","object":"Tarptautiniams mi\u0161k\u0173 metams pamin\u0117ti skirto informacinio leidinio visuomenei parengimo ir i\u0161leidimo paslaugos","buyer_price":4836.08,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"BC Klaip\u0117da\"","object":"Reklamos paslaugos Klaipedos miesto vyru krepsinio komandos \u201eNafta-Universitetas\u201c zaidziamu varzybu 2011 m. gruodzio men. Klaipedoje, metu, formuojant palanku uosto ir salies, kaip jurines valstybes, ivaizdi.","buyer_price":4344.3,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"GO Vilnius\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB MultimediaMark","object":"Informacini\u0173 leidini\u0173 su \u017eem\u0117lapiais paruo\u0161imas ir leidyba, dizaino suk\u016brimas ir virtualaus kult\u016brinio turizmo mar\u0161rut\u0173 pristatymo suk\u016brimas","buyer_price":10688.43,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"GO Vilnius\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Informacini\u0173 leidini\u0173 su \u017eem\u0117lapiais paruo\u0161imas ir leidyba, dizaino suk\u016brimas ir virtualaus kult\u016brinio turizmo mar\u0161rut\u0173 pristatymo suk\u016brimas","buyer_price":18222.89,"year":"2011"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Skaitmeninis am\u017eius\"","object":"Informavimo apie projekt\u0105 plakat\u0173 pagaminimo paslaug\u0173 pirkimas, parai\u0161kos Nr. 2011-10\/165","buyer_price":145.08,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e \"Kauno aerouostas\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Reklama aviakompanijos \"Ryanair\" reklaminiuose kanaluose","buyer_price":284582.39,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Centrin\u0117 projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB 'Officeday'","object":"Antspaud\u0173, vok\u0173, vizitini\u0173 korteli\u0173, bloknot\u0173, ra\u0161ikli\u0173 ir aplank\u0173 dokumentams gamybos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":899.27,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Centrin\u0117 projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB 'Officeday'","object":"Antspaud\u0173, vok\u0173, vizitini\u0173 korteli\u0173, bloknot\u0173, ra\u0161ikli\u0173 ir aplank\u0173 dokumentams gamybos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":417.82,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR vidaus reikal\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"I\u0161or\u0117s sien\u0173 fondo 2009 m. metin\u0117s programos technin\u0117s pagalbos l\u0117\u0161omis finansuojamos I\u0161or\u0117s sien\u0173 fondo vie\u0161inimo komunikacijos kampanijos projektas","buyer_price":421242.63,"year":"2011"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Kino filmo \u201eLietuvi\u0161kas portretas\u201c, skirto demonstruoti pasaulin\u0117s parodos \u201eExpo 2012\u201c Lietuvos paviljone, suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":6661.26,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eBroli\u0173 Tomk\u0173 leidyba\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 spausdinimas dienra\u0161tyje \u201eVakar\u0173 ekspresas\u201c 2011 m. (iki 2011-12-31).","buyer_price":2896.2,"year":"2011"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 spausdinimas dienra\u0161tyje \u201eKlaip\u0117da\u201c 2011 m. (iki 2011-12-31).","buyer_price":2896.2,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos U\u017esienio reikal\u0173 ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eVerslo \u017einios\u201c","object":"Straipsni\u0173 ir naujien\u0173 apie Europos S\u0105jung\u0105 rengimo ir publikavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":33248.03,"year":"2011"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"DRAUG\u0172 STUDIJA\"","object":"Lankstuk\u0173 \u201eBrandos egzaminai 2012\u201c, \u201eProfesin\u0117s mokykl","buyer_price":16491.49,"year":"2011"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Operatyviosios leidybos leidini\u0173 spausdinimas","buyer_price":1141.25,"year":"2011"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e Kauno televizija","object":"Televizijos laidos ,,Miesto kodas\u201c suk\u016brimo, parengimo transliuoti ir transliavimo eteryje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":96979.26,"year":"2011"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Operatyviosios leidybos leidini\u0173 spausdinimas","buyer_price":936.34,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos dail\u0117s muziejus","legal_status":null,"seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"D\u0117l parodos \u201ePaminklai, kuri\u0173 n\u0117ra. Pasivaik\u0161\u010diojimas po Vilni\u0173\u201c kvietimo, plakato bei bukleto dizain\u0105","buyer_price":758.69,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos dail\u0117s muziejus","legal_status":null,"seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"D\u0117l plakat\u0173, pakvietim\u0173 maket\u0173, bukleto, katalogo, skelbim\u0173 laikra\u0161\u010diuose maket\u0173 suk\u016brimo parodai \u201eModernizacija. XX a. 7-8 de\u0161imtme\u010di\u0173 Baltijos \u0161ali\u0173 menas, dizainas ir architekt\u016bra\u201c","buyer_price":1936.18,"year":"2011"},{"buyer_title":"Anyk\u0161\u010di\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \u201ePaj\u016brio radijas\u201c","object":"\"Prielaid\u0173 spartesnei \u016bkin\u0117s veiklos diversifikacijai kaimo vietov\u0117se sudarymas Anyk\u0161\u010di\u0173 rajone\" nuolatini\u0173 ai\u0161kinam\u0173j\u0173 stend\u0173 \u012fsigijimas","buyer_price":898.88,"year":"2011"},{"buyer_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio ministerija","legal_status":null,"seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Informavimo ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3462163.31,"year":"2012"},{"buyer_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Informavimo ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1667549.03,"year":"2012"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eElektr\u0117n\u0173 kronika\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2012"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eGalvok\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2012"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Litera\"","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2012"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eSantarv\u0117s laikra\u0161tis\u201c","object":"Informavimo rajoniniuose leidiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"TANGO REKLAMA\"","object":"Susisiekimo sektoriaus infrastrukt\u016bros modernizavimo projekt\u0173, finansuojam\u0173 i\u0161 valstyb\u0117s biud\u017eeto ir ES strukt\u016brini\u0173 fond\u0173, vie\u0161inimo radijo programose paslaugos","buyer_price":0,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eInterbanga\u201c","object":"Susisiekimo sektoriaus infrastrukt\u016bros modernizavimo projekt\u0173, finansuojam\u0173 i\u0161 valstyb\u0117s biud\u017eeto ir ES strukt\u016brini\u0173 fond\u0173, vie\u0161inimo radijo programose paslaugos","buyer_price":3504.4,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Susisiekimo sektoriaus infrastrukt\u016bros modernizavimo projekt\u0173, finansuojam\u0173 i\u0161 valstyb\u0117s biud\u017eeto ir ES strukt\u016brini\u0173 fond\u0173, vie\u0161inimo radijo programose paslaugos","buyer_price":2996.87,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eLaisvoji banga\u201c","object":"Susisiekimo sektoriaus infrastrukt\u016bros modernizavimo projekt\u0173, finansuojam\u0173 i\u0161 valstyb\u0117s biud\u017eeto ir ES strukt\u016brini\u0173 fond\u0173, vie\u0161inimo radijo programose paslaugos","buyer_price":0,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"TANGO REKLAMA\"","object":"Susisiekimo sektoriaus infrastrukt\u016bros modernizavimo projekt\u0173, finansuojam\u0173 i\u0161 valstyb\u0117s biud\u017eeto ir ES strukt\u016brini\u0173 fond\u0173, vie\u0161inimo radijo programose paslaugos","buyer_price":4519.81,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eP\u016bkas\u201c","object":"Susisiekimo sektoriaus infrastrukt\u016bros modernizavimo projekt\u0173, finansuojam\u0173 i\u0161 valstyb\u0117s biud\u017eeto ir ES strukt\u016brini\u0173 fond\u0173, vie\u0161inimo radijo programose paslaugos","buyer_price":0,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB radijo stotis \u201eUltra Vires\u201c","object":"Susisiekimo sektoriaus infrastrukt\u016bros modernizavimo projekt\u0173, finansuojam\u0173 i\u0161 valstyb\u0117s biud\u017eeto ir ES strukt\u016brini\u0173 fond\u0173, vie\u0161inimo radijo programose paslaugos","buyer_price":0,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eEurokompetencija\u201c","object":"2007\u20132013 m. ES strukt\u016brin\u0117s paramos transporto sektoriui vie\u0161inimo regionin\u0117je ir vietin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":0,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 kra\u0161tas\u201c","object":"2007\u20132013 m. ES strukt\u016brin\u0117s paramos transporto sektoriui vie\u0161inimo regionin\u0117je ir vietin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":4152.72,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eBalsas.lt leidiniai\u201c","object":"2007\u20132013 m. ES strukt\u016brin\u0117s paramos transporto sektoriui vie\u0161inimo regionin\u0117je ir vietin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":0,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Informacijos apie Europos S\u0105jungos strukt\u016brin\u0117s paramos administravim\u0105 inovacij\u0173 srityje vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":329030.79,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 apskrities televizija\u201c","object":"Televizijos laid\u0173 rengimo, transliavimo bei reklaminio laiko informaciniams-reklaminiams TV klipams regionin\u0117je televizijoje suteikimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":0,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eInit\u201c","object":"Televizijos laid\u0173 rengimo, transliavimo bei reklaminio laiko informaciniams-reklaminiams TV klipams regionin\u0117je televizijoje suteikimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":39074.24,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eLaisvas ir nepriklausomas kanalas\u201c","object":"Televizijos laid\u0173 rengimo, transliavimo bei reklaminio laiko informaciniams-reklaminiams TV klipams regionin\u0117je televizijoje suteikimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":0,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eP\u016bkas\u201c","object":"Televizijos laid\u0173 rengimo, transliavimo bei reklaminio laiko informaciniams-reklaminiams TV klipams regionin\u0117je televizijoje suteikimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":0,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eMarijampol\u0117s kabelin\u0117 televizija\u201c","object":"Televizijos laid\u0173 rengimo, transliavimo bei reklaminio laiko informaciniams-reklaminiams TV klipams regionin\u0117je televizijoje suteikimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":0,"year":"2012"},{"buyer_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"Organizacijos veiklos vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":175220.11,"year":"2012"},{"buyer_title":"UAB \"Anyk\u0161\u010di\u0173 vandenys\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"PANEV\u0116\u017dIO MIESTPROJEKTAS\"","object":"Vandentiekio ir nuotek\u0173 tvarkymo infrastrukt\u016bros pl\u0117tra Anyk\u0161\u010di\u0173 rajone (Kavarske, Kavarsko viens\u0117d\u017eiuose, Pumpu\u010diuose, Daugin\u010diuose ir Janu\u0161avoje)\" statyb\u0173 technin\u0117s prie\u017ei\u016bros, administravimo ir vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":49762.51,"year":"2012"},{"buyer_title":"UAB Alytaus regiono atliek\u0173 tvarkymo centras","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"Turizmo pl\u0117tros institutas\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos projektui \u201eAlytaus regiono komunalini\u0173 atliek\u0173 tvarkymo sistemos pl\u0117tra\u201c","buyer_price":23659.1,"year":"2012"},{"buyer_title":"UAB Panev\u0117\u017eio regiono atliek\u0173 tvarkymo centras","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"KOMUNIKACINIAI PROJEKTAI\"","object":"Projekto \u201ePanev\u0117\u017eio regiono komunalini\u0173 atliek\u0173 tvarkymo sistemos pl\u0117tra\u201c vie\u0161inimo, techninio projekto ekspertiz\u0117s ir statyb\u0173 technin\u0117s prie\u017ei\u016bros paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":62716.53,"year":"2012"},{"buyer_title":"UAB Panev\u0117\u017eio regiono atliek\u0173 tvarkymo centras","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"TAEM URBANISTAI, UAB","object":"Projekto \u201ePanev\u0117\u017eio regiono komunalini\u0173 atliek\u0173 tvarkymo sistemos pl\u0117tra\u201c vie\u0161inimo, techninio projekto ekspertiz\u0117s ir statyb\u0173 technin\u0117s prie\u017ei\u016bros paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":65181.88,"year":"2012"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Petro ofsetas\"","object":"Informacinio leidinio spausdinimas 2012 m.","buyer_price":12300.16,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160IAULI\u0172 REGIONO ATLIEK\u0172 TVARKYMO CENTRAS","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160iauliai plius\u201c","object":"\"\u0160IAULI\u0172 REGIONO KOMUNALINI\u0172 ATLIEK\u0172 TVARKYMO SISTEMOS PL\u0116TRA\u201c VIE\u0160INIMO, TECHNINIO PROJEKTO EKSPERTIZ\u0116S IR STATYB\u0172 TECHNIN\u0116S PRIE\u017dI\u016aROS PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":15021.27,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160IAULI\u0172 REGIONO ATLIEK\u0172 TVARKYMO CENTRAS","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"ALRESTA\"","object":"\"\u0160IAULI\u0172 REGIONO KOMUNALINI\u0172 ATLIEK\u0172 TVARKYMO SISTEMOS PL\u0116TRA\u201c VIE\u0160INIMO, TECHNINIO PROJEKTO EKSPERTIZ\u0116S IR STATYB\u0172 TECHNIN\u0116S PRIE\u017dI\u016aROS PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":53379.76,"year":"2012"},{"buyer_title":"\u0160al\u010dinink\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Statyb\u0173 in\u017einerin\u0117s paslaugos\"","object":"Projekto \u201eVandens tiekimo ir nuotek\u0173 tvarkymo infrastrukt\u016bros renovavimas ir pl\u0117tra \u0160al\u010dinink\u0173 rajone\u201c administravimo, vie\u0161inimo ir statyb\u0173 technin\u0117s prie\u017ei\u016bros paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":43104.15,"year":"2012"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos U\u017esienio reikal\u0173 ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"15min\"","object":"Naujien\u0173 rubrikos angl\u0173 kalba veikian\u010diame naujien\u0173 portale pirkimas","buyer_price":20128.32,"year":"2012"},{"buyer_title":"Lietuvos \u017euvininkyst\u0117s produkt\u0173 gamintoj\u0173 asociacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"Eurotela\"","object":"J\u016aRINI\u0172 \u017dUV\u0172 IR J\u0172 PRODUKT\u0172 NAUJ\u0172 RINK\u0172 PL\u0116TRA IR SKATINIMO KOMPANIJA","buyer_price":111611.71,"year":"2012"},{"buyer_title":"Taurag\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"TAEM URBANISTAI, UAB","object":"Projekto ,,Vandentiekio ir nuotek\u0173 tvarkymo infrastrukt\u016bros pl\u0117tra Taurag\u0117s rajone\" statyb\u0173 technin\u0117s prie\u017ei\u016bros, administravimo ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":83584.34,"year":"2012"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160iauliai plius\u201c","object":"Projekto Nr. VP3-1.4-AM-04-R-31-008 \u201eKur\u0161i\u0173 mari\u0173 akvatorijos prie led\u0173 rago (\u201elaiv\u0173 kapini\u0173\u201c) i\u0161valymas\u201c paslaug\u0173 vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":3286.91,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR vidaus reikal\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Point media\"","object":"Informacijos spausdinimo nacionalin\u0117je bei regionin\u0117je spaudoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":7007.36,"year":"2012"},{"buyer_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Ekspozicij\u0173 Centras\"","object":"Tarptautin\u0117s \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto pramon\u0117s parodos \u201eAgrobalt 2012\u201c organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":477825.24,"year":"2012"},{"buyer_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio ministerija","legal_status":null,"seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Rengini\u0173, susijusi\u0173 su Lietuvos \u017euvininkyst\u0117s sektoriaus 2007-2013 met\u0173 veiksm\u0173 programos administravimu, organizavimo paslaugos","buyer_price":11844.88,"year":"2012"},{"buyer_title":"Lietuvos bankas","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB 'PIAR'","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":59364.57,"year":"2012"},{"buyer_title":"Lietuvos bankas","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \"Inspired Communications\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":68967.22,"year":"2012"},{"buyer_title":"Lietuvos bankas","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":20115.56,"year":"2012"},{"buyer_title":"Aplinkos apsaugos agent\u016bra","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"BALTIJOS VIE\u0160\u0172J\u0172 RY\u0160I\u0172 GRUP\u0116\"","object":"Visuomen\u0117s informavimo ir mokym\u0173 apie vandens telkini\u0173 apsaug\u0105 ir galimybes prisid\u0117ti gerinant vandens telkini\u0173 b\u016bkl\u0119 paslaug\u0173 vie\u0161asis pirkimas","buyer_price":80636.3,"year":"2012"},{"buyer_title":"Vilniaus Gedimino technikos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Point media\"","object":"Projekto \"Aplinkai palankaus gyvenimo b\u016bdo skatinimo erdv\u0117\" vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":18506.75,"year":"2012"},{"buyer_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201ePublicum\u201c","object":"TEN-T programos l\u0117\u0161omis f","buyer_price":189782.62,"year":"2012"},{"buyer_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Highlight LT\"","object":"\u201cTEN-T programos l\u0117\u0161omis finansuojamo projekto Nr. 2007-LT-27040-S \u201ePro","buyer_price":317853.84,"year":"2012"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"Vie\u0161inimo ir informavimo rengini\u0173 organizavimo paslaug\u0173, skirt\u0173 informacijos apie 2007-2013 m. ES strukt\u016brini\u0173 fond\u0173 param\u0105 sveikatos sektoriui, pirkimas","buyer_price":86886.01,"year":"2012"},{"buyer_title":"Kalvarijos savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \"Projekt\u0173 vadybos grup\u0117\"","object":"Projekto \u201eVandens tiekimo ir nuotek\u0173 tvarkymo infrastrukt\u016bros renovavimas ir pl\u0117tra Kalvarijos savivaldyb\u0117je (Karvarijoje, Jung\u0117nuose-Mikalaukoje, Jusevi\u010diuose)\u201c statyb\u0173 technin\u0117s prie\u017ei\u016bros, administravimo ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":60626.16,"year":"2012"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"V\u0161\u012e \"STUDIJA 2\"","object":"Reprezentaciniai vaizdo klipai apie Lietuv\u0105 ir Lietuvoje si\u016blomus turizmo produktus","buyer_price":37146.66,"year":"2012"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eGarg\u017ed\u0173 banga\u201c","object":"Vie\u0161osios informacijos skelbimas spaudoje","buyer_price":57822.64,"year":"2012"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Lietuvis\"","object":"Dalyvavimo parodoje \u201eMOKYMASIS STUDIJOS KARJERA 2012\u201c organizavimo paslaugos","buyer_price":2461.77,"year":"2012"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija","legal_status":null,"seller_title":"AB spaustuv\u0117 \"Titnagas\"","object":"Leidybos paslaug\u0173, skirt\u0173 informacijos apie 2007-2013 m. ES strukt\u016brini\u0173 fond\u0173 param\u0105 sveikatos sektoriui, sklaidai pirkimas","buyer_price":56475.9,"year":"2012"},{"buyer_title":"Vilniaus Gedimino technikos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"MEDIA LAB\"","object":"Valorizacijos filmo suk\u016brimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1682.11,"year":"2012"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija","legal_status":null,"seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Vie\u0161inimo ir informavimo kampanijos 2007-2013 m. ES strukt\u016brini\u0173 fond\u0173 paramos sveikatos sektoriui tema parengimo ir \u012fgyvendinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":217215.01,"year":"2012"},{"buyer_title":"Ma\u017eeiki\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eSantarv\u0117s laikra\u0161tis\u201c","object":"Savivaldyb\u0117s skelbim\u0173, u\u017euojaut\u0173, sveikinim\u0173 ir kit\u0173 prane\u0161im\u0173 spausdinimo bei informacini\u0173 ra\u0161ini\u0173 parengimo rajonin\u0117je spaudoje paslaugos pirkimas","buyer_price":16809.26,"year":"2012"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcijos veiklos vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2447.29,"year":"2012"},{"buyer_title":"AB LESTO","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB Du Dvylika","object":"Reklamos agent\u016bros paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":280352.18,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eLaisvas ir nepriklausomas kanalas\u201c","object":"Saugaus eismo informacin\u0117s edukacin\u0117s rubrikos tikslinei auditorijai skirtoje TV laidoje rengimo ir transliavimo paslaugos pirkimas","buyer_price":78849.05,"year":"2012"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Nord Play\"","object":"TV laid\u0173 ciklo suk\u016brimas ir transliacija","buyer_price":42527.8,"year":"2012"},{"buyer_title":"Alytaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eAlytaus regionin\u0117 televizija\u201c","object":"Alytaus miesto savivaldyb\u0117s informacijos vie\u0161inimo regionin\u0117je televizijoje paslaugos pirkimas","buyer_price":20852.64,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Informavimo ir vie\u0161inimo priemoni\u0173, skirt\u0173 Valstybin\u0117s saugaus eismo 2011\u20132017 m. programos priemon\u0117ms \u012fgyvendinti, k\u016brimo bei \u012fgyvendinimo paslaugos","buyer_price":1852749.42,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Tarptautinio gyvyb\u0117s moksl\u0173 renginio organizavimo ir vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":280325.89,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Tarptautinio gyvyb\u0117s moksl\u0173 renginio \"Life Science Baltics 2012\" koncepcijos parengimo, vie\u0161inimo tarptautin\u0117je erdv\u0117je \u012fgyvendinimo ir konsultacin\u0117s paslaugos rengini\u0173 organizavimo paslaugos","buyer_price":173030,"year":"2012"},{"buyer_title":"Mykolo Romerio universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Maniakai\"","object":"Mykolo Romerio universiteto komunikacijos kampanijos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":66583.64,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e NEPT\u016aNO KREP\u0160INIO KLUBAS","object":"Reklamos paslaug\u0173 teikimas Klaip\u0117dos krep\u0161inio komandos \u201eNept\u016bnas\u201c \u017eaid\u017eiam\u0173 Lietuvos krep\u0161inio lygos (LKL), Lietuvos krep\u0161inio federacijos taur\u0117s (LKF) ir Baltijos krep\u0161inio lygos (BBL) var\u017eyb\u0173","buyer_price":20273.4,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eBroli\u0173 Tomk\u0173 leidyba\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 spausdinimo dienra\u0161tyje \u201eVakar\u0173 ekspresas\u201c 2012 m. (iki 2012-12-31)","buyer_price":11584.8,"year":"2012"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 mokes\u010di\u0173 inspekcija prie LR finans\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Gravitas Partners\"","object":"Projekto \"Mokes\u010di\u0173 mok\u0117toj\u0173 elektronini\u0173 \u0161vietimo, konsultavimo ir informavimo paslaug\u0173 sistemos suk\u016brimas\" vie\u0161inimo paslaugos vie\u0161asis pirkimas","buyer_price":24394.84,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 transliavimas Klaip\u0117dos radijo stoties \u201eLaluna\u201c eteryje 2012 m. sausio 25 d. \u2013 gruod\u017eio 19 d.","buyer_price":4205.28,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e KLAIP\u0116DOS TURIZMO IR KULT\u016aROS INFORMACIJOS CENTRAS","object":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcijos dalyvavimas ir Klaip\u0117dos j\u016br\u0173 uosto pristatymas kruizinio verslo parodoje \u201eCruise Shipping Miami\u201c, kuri vyks 2012 m. kovo 12-15 d. Majamyje, JAV","buyer_price":11584.8,"year":"2012"},{"buyer_title":"Aleksandro Stulginskio universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Ekspozicij\u0173 Centras\"","object":"Ekspozicin\u0117s parod\u0173 stend\u0173, \u012frangos nuoma","buyer_price":38898.86,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Verslum\u0105 skatinan\u010di\u0173 rengini\u0173 ciklo \"Versli Lietuva\" organizavimo ir vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":182270.62,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Klaip\u0117dos j\u016br\u0173 uosto pristatymas XVII tarptautin\u0117je transporto ir logistikos parodoje \u201eTransRussia 2012\u201c, kuri vyks 2012 m. baland\u017eio 24-27 d. Maskvoje, Rusijos Federacijoje","buyer_price":34358.12,"year":"2012"},{"buyer_title":"UAB 'VILNIAUS VANDENYS'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":52566.03,"year":"2012"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"2012 met\u0173 \u0161viet\u0117ji\u0161kos informacijos spaudoje pirkimas","buyer_price":26421.46,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto produkt\u0173 rinkos reguliavimo agent\u016bra","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Arena Media, UAB","object":"Socialin\u0117s vaizdo reklamos transliavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":19449.43,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Klaip\u0117dos krep\u0161inio federacija","object":"Reklamos paslaugos Klaip\u0117dos krep\u0161inio federacijai priklausan\u010di\u0173 miesto krep\u0161inio klub\u0173 komand\u0173 LKL, NKL, NMKL, RKL, miesto A, B ir C lygose \u017eaid\u017eiamose var\u017eybose 2012 m.","buyer_price":5792.4,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"BC Klaip\u0117da\"","object":"Reklamos paslaugos Klaip\u0117dos miesto vyr\u0173 krep\u0161inio komandos \u201eNafta-Universitetas\u201c \u017eaid\u017eiamose var\u017eybose 2012 m. Klaip\u0117doje, formuojant palank\u0173 uosto ir \u0161alies, kaip j\u016brin\u0117s valstyb\u0117s, \u012fvaizd\u012f","buyer_price":7240.5,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Baltic Printing House\"","object":"Knygel\u0117s vaikams atliek\u0173 tvarkymo, r\u016b\u0161iavimo, \u0161alinimo ir perdirbimo klausimais leidybos ir spausdinimo paslaugos","buyer_price":6817.66,"year":"2012"},{"buyer_title":"UAB 'Investicij\u0173 ir verslo garantijos'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"INVEGOS administruojam\u0173 priemoni\u0173, finansuojam\u0173 ES SF l\u0117\u0161omis, ir INVEGOS veiklos vie\u0161inimo ir informavimo kampanijos parengimo ir \u012fgyvendinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":164706.9,"year":"2012"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 mokes\u010di\u0173 inspekcija prie LR finans\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Arena Media, UAB","object":"Informacin\u0117s med\u017eiagos apie Valstybin\u0119 mokes\u010di\u0173 inspekcij\u0105 prie Lietuvos Respublikos finans\u0173 ministerijos skelbimo spaudoje paslaug\u0173 vie\u0161asis pirkimas","buyer_price":104210.9,"year":"2012"},{"buyer_title":"Lietuvos in\u017einerin\u0117s pramon\u0117s asociacija \"Linpra\"","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"Ekspozicij\u0173 Centras\"","object":"Dalyvavimas tarptauti","buyer_price":174596.68,"year":"2012"},{"buyer_title":"Lietuvos muzikos ir teatro akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Projekto vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3819.8,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLutut\u0117s\u201c leidykla","object":"Informacinio leidinio \u201eLietuvos kra\u0161tovaizd\u017eio \u012fvairov\u0117\u201c leidybos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":6307.92,"year":"2012"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 \u017eem\u0117s tarnyba prie \u017dem\u0117s \u016bkio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ANTIKOS STILIUS\"","object":"Informacijos, kuri\u0105 teis\u0117s akt\u0173 nustatyta tvarka turi paskelbti Nacionalin\u0117 \u017eem\u0117s tarnyba prie \u017dem\u0117s \u016bkio ministerijos, skelbimo visuomen\u0117s informavimo priemon\u0117se paslaugos","buyer_price":140176.09,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Klaip\u0117dos miesto j\u016brinis buriuotoj\u0173 klubas","object":"Reklamos paslaugos tarptautin\u0117se buriavimo var\u017eybose Italijoje 2012 m. kovo 29 d. \u2013baland\u017eio 1 d. ir \u0160veicarijoje 2012 m. baland\u017eio 6-9 d., kuriuose dalyvaus Klaip\u0117dos miesto j\u016brinio buriuotoj\u0173 k","buyer_price":8688.6,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Informacijos apie Europos S\u0105jungos 2007\u20132013 m. strukt\u016brin\u0119 param\u0105 aplinkosaugai parengimo ir sklaidos paslaugos","buyer_price":504277.13,"year":"2012"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"RSV PROJEKTAI\"","object":"Projekt\u0173 \u201eKlaip\u0117dos Liudviko Stulpino pagrindin\u0117s mokyklos pastato, energetini\u0173 charakteristik\u0173 gerinimas\u201c ir \u201eKlaip\u0117dos \u201eVarpo\u201c gimnazijos pastato \u0161ilumin\u0117 renovacija\u201c vie\u0161inimas","buyer_price":2027.34,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \"Filmuva\"","object":"Audiovizualin\u0117s demonstracin\u0117s med\u017eiagos suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":40546.8,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio konsultavimo tarnyba\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Informacijos, susijusios su V\u0161\u012e Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio konsultavimo tarnybos veikla, publikavimo spaudoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":120716.48,"year":"2012"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160iauliai plius\u201c","object":"Projekto \"Informacini\u0173 technologij\u0173 infrastrukt\u016bros skirtos studij\u0173 programoms, moksliniams tyrimams ir technologinei pl\u0117trai suk\u016brimas (IT NKP INFRA) vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":660.23,"year":"2012"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"Tikslo grup\u0117\"","object":"Projekto \"Informacini\u0173 technologij\u0173 infrastrukt\u016bros skirtos studij\u0173 programoms, moksliniams tyrimams ir technologinei pl\u0117trai suk\u016brimas (IT NKP INFRA) vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":724.05,"year":"2012"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"Projekto \"Informacini\u0173 technologij\u0173 infrastrukt\u016bros skirtos studij\u0173 programoms, moksliniams tyrimams ir technologinei pl\u0117trai suk\u016brimas (IT NKP INFRA) vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":770.97,"year":"2012"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"EPASAS.LT\"","object":"Informacijos publikavimo paslauga","buyer_price":18885.92,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eTransporto media centras\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 spausdinimas \u017eurnale \u201eTransportas\u201c 2012 m.","buyer_price":4344.3,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR finans\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Rajon\u0173 ir region\u0173 gyventoj\u0173 informavimo apie Europos S\u0105jungos param\u0105 paslaugos","buyer_price":700810.36,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR finans\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB 'Publicum Events'","object":"Rajon\u0173 ir region\u0173 gyventoj\u0173 informavimo apie Europos S\u0105jungos param\u0105 paslaugos","buyer_price":600470.8,"year":"2012"},{"buyer_title":"AB LESTO","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201ePublicum\u201c","object":"Ry\u0161i\u0173 su visuomene paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":113621.48,"year":"2012"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 mok\u0117jimo agent\u016bra prie \u017dem\u0117s \u016bkio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"Rengini\u0173 organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":120157.19,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"LR j\u016brin\u0117s istorijos ir kult\u016bros klubas \"BUDYS\"","object":"Reklamos paslaugos Lietuvos Respublikos j\u016brin\u0117s istorijos ir kult\u016bros klubo BUDYS vykdomo projekto \u201eLietuvos j\u016br\u0173 paveldo pristatymas Lietuvos visuomenei ir u\u017esienio sve\u010diams\u201c 2012 m. Klaipedoje,","buyer_price":3475.44,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLietuvos \u017einios\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 spausdinimas dienra\u0161tyje \u201eLietuvos \u017einios\u201c 2012 m.","buyer_price":5792.4,"year":"2012"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"VU si\u016blom\u0173 studij\u0173 program\u0173 angl\u0173 kalba insformacijos sklaidos Kinijoje paslaug\u0173 pirkimas, Nr. 2011-12\/86","buyer_price":1980,"year":"2012"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"VU si\u016blom\u0173 program\u0173 angl\u0173 kalba informacijos sklaidos paslaug\u0173 pirkimas, Nr. 2011-12\/85","buyer_price":2605,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Projekto \u201eD\u0117l tarptautini\u0173 komercini\u0173 veikl\u0173 mokslini\u0173 tyrim\u0173 ir inovacij\u0173, klasteri\u0173 ir MV\u012e tinkl\u0173 srityje \u201eStarDust\u201c Nr. 058\u201c rengini\u0173 organizavimo, leidybos ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":172034.29,"year":"2012"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"LUKRECIJOS REKLAMA\"","object":"Reklamos agent\u016bros paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":202734.01,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"Atsakingo vartojimo kult\u016br\u0105 ir ekologi\u0161k\u0105 elges\u012f skatinan\u010dio visuomen\u0117s \u0161vietimo, mokymo ir informavimo apie apmokestinam\u0173j\u0173 gamini\u0173 ar pakuot\u0117s atliek\u0173 tvarkym\u0105 aslaug\u0173 \u012fgyvendinimas pagal projekt\u0105 \u201eKalba vaikai\u201c","buyer_price":281160.29,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Klaip\u0117dos dramos teatras","object":"Reklamos paslaugos Klaip\u0117dos dramos teatro rengini\u0173 2012 m. kovo-gruod\u017eio m\u0117n. metu","buyer_price":2896.2,"year":"2012"},{"buyer_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"MT-5-7. Informavimo ir vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":166942.77,"year":"2012"},{"buyer_title":"\u017duvininkyst\u0117s tarnyba prie LR \u017eem\u0117s \u016bkio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"Projekto vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":33099.08,"year":"2012"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Point media\"","object":"PROJEKTO VEIKL\u0172 IR REZULTAT\u0172 SKLAIDOS PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":126281.84,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Tekst\u0173 rengimo (k\u016brimo), maketavimo, spausdinimo \u012fvairiose periodin\u0117s \u017einiasklaidos priemon\u0117se ir platinimo paslaugos","buyer_price":72405,"year":"2012"},{"buyer_title":"UAB 'Kai\u0161iadori\u0173 vandenys'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Statyb\u0173 in\u017einerin\u0117s paslaugos\"","object":"Projekto \"Vandens tiekimo ir nuotek\u0173 tvarkymo infrastrukt\u016bros renovavimas ir pl\u0117tra Kai\u0161iadori\u0173 rajone\" technin\u0117s prie\u017ei\u016bros, administravimo, vie\u0161inimo ir ekspertiz\u0117s paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":113893.07,"year":"2012"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Parodinio ploto nuoma Kinijoj vykstan\u010dioje parodoje \"Transport logistic China\" bir\u017eelio 5-7 dienomis","buyer_price":26450,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLutut\u0117s\u201c leidykla","object":"Med\u017eiokl\u0117s pl\u0117tr\u0105 skatinan\u010di\u0173, med\u017eiokl\u0117s kult\u016br\u0105 ir tradicijas puosel\u0117jan\u010di\u0173 priemoni\u0173 \u012fgyvendinimo visuomen\u0117s informavimo priemon\u0117se paslaugos","buyer_price":6950.88,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Med\u017eiokl\u0117s tradicija\"","object":"Med\u017eiokl\u0117s pl\u0117tr\u0105 skatinan\u010di\u0173, med\u017eiokl\u0117s kult\u016br\u0105 ir tradicijas puosel\u0117jan\u010di\u0173 priemoni\u0173 \u012fgyvendinimo visuomen\u0117s informavimo priemon\u0117se paslaugos","buyer_price":6047.27,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"AOLA\"","object":"Reklamos priemoni\u0173 gamybos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":210264.13,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR vidaus reikal\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB Investment Development Agency","object":"Technin\u0117s prie\u017ei\u016bros ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":74721.96,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e KLAIP\u0116DOS TURIZMO IR KULT\u016aROS INFORMACIJOS CENTRAS","object":"Klaip\u0117dos uos","buyer_price":5415.89,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Nord Play\"","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 transliavimas Lietuvos televizijos (LTV) eteryje ciklo \u201eLietuva \u2013 j\u016brin\u0117 valstyb\u0117\u201c laidose 2012 m.","buyer_price":7008.8,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Asociacija \"Klaip\u0117dos d\u017eiazo festivalis\"","object":"Reklamos paslaugos tarptautinio renginio \u2013 XVIII Klaip\u0117dos pilies d\u017eiazo festivalio \u2013 reklamin\u0117s kampanijos ir renginio, kuris vyks 2012 m. bir\u017eelio 1-3 d. Klaip\u0117doje, metu","buyer_price":2316.96,"year":"2012"},{"buyer_title":"LITGRID AB","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"FC mokymai\"","object":"LITGRID AB efektyvaus bendravimo su \u017einiasklaida mokymo paslaugos","buyer_price":2316.96,"year":"2012"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Operatyviosios leidybos leidini\u0173 spausdinimas","buyer_price":825.42,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Centrin\u0117 projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB Strategini\u0173 komunikacij\u0173 centras","object":"ES SF vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":41111.89,"year":"2012"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Urbasta\"","object":"Projekto \u201eKauno miesto savivaldyb\u0117s speciali\u0173j\u0173 ir detali\u0173j\u0173 plan\u0173 rengimas\u201c (Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-22-003) vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1419.14,"year":"2012"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Urbasta\"","object":"Projekto \u201eKauno miesto savivaldyb\u0117s speciali\u0173j\u0173 ir detali\u0173j\u0173 plan\u0173 rengimas\u201c (Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-22-003) vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1288.81,"year":"2012"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Media Line\"","object":"Radijo reklamos kampanijos organizavimo ir \u012fgyvendinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":22711.33,"year":"2012"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Orglita\"","object":"Nuolatini\u0173 ai\u0161kinam\u0173j\u0173 lent\u0173 ir lipduk\u0173 projekto vie\u0161inimui pirkimas, parai\u0161kos Nr. 297","buyer_price":373.57,"year":"2012"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"POKY\u010cI\u0172 VALDYMAS\"","object":"Seminar\u0173 ir lauko dien\u0173 organizavimo, informacini\u0173 straipsni\u0173 ir informacini\u0173 lapeli\u0173 parengimo ir leidybos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":9948.45,"year":"2012"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"\u017diniasklaidos paslaugas teikian\u010dios agent\u016bros paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":420528.27,"year":"2012"},{"buyer_title":"Anyk\u0161\u010di\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eKauno leidybos ir poligrafijos centras\u201c","object":"U\u017esakomosios spausdinimo paslaugos Anyk\u0161\u010di\u0173 rajone leid\u017eiamame laikra\u0161tyje","buyer_price":1737.72,"year":"2012"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Operatyviosios leidybos leidini\u0173 spausdinimas","buyer_price":755.91,"year":"2012"},{"buyer_title":"K\u0117daini\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eK\u0117daini\u0173 garsas\u201c","object":"Skelbim\u0173, informacijos, reklamini\u0173 straipsni\u0173 spausdinimo K\u0117daini\u0173 rajono laikra\u0161\u010diuose paslaugos pirkimas","buyer_price":3475.44,"year":"2012"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Konferencijos paslaug\u0173 \"Sankt Peterburgo uosto perspektyvos\" pirkimas (Sankt Peterburgas, Rusija)","buyer_price":400,"year":"2012"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Tarptautin\u0117s transporto konferencijos-parodos \"Inter-Transport\" paslaug\u0173 (2 dalyviai) pirkimas (Odesa, Ukraina)","buyer_price":200,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 kra\u0161tas\u201c","object":"Atviras konkursas d\u0117l informavimo apie 2007\u20132013 m. ES strukt\u016brin\u0119 param\u0105 transporto sektoriui penki\u0173 did\u017ei\u0173j\u0173 Lietuvos miest\u0173 regionuose platinamuose spaudos leidiniuose paslaugos pirkimo","buyer_price":31399.44,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201ePanev\u0117\u017eio rytas\u201c","object":"Atviras konkursas d\u0117l informavimo apie 2007\u20132013 m. ES strukt\u016brin\u0119 param\u0105 transporto sektoriui penki\u0173 did\u017ei\u0173j\u0173 Lietuvos miest\u0173 regionuose platinamuose spaudos leidiniuose paslaugos pirkimo","buyer_price":33642.26,"year":"2012"},{"buyer_title":"UAB \"Ignitis grup\u0117\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Headline Agency\"","object":"Integruotos komunikacijos ir \u017einiasklaidos planavimo paslaugos","buyer_price":347544.02,"year":"2012"},{"buyer_title":"Informacin\u0117s visuomen\u0117s pl\u0117tros komitetas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Skatinimo naudotis Informacin\u0117s visuomen\u0117s pl\u0117tros komiteto prie susisiekimo ministerijos administruojamos Europos S\u0105jungos strukt\u016brin\u0117s paramos l\u0117\u0161omis sukurtomis elektronin\u0117mis paslaugomis ir s","buyer_price":117662.85,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Klaip\u0117dos miesto sunkiosios atletikos sporto klubas","object":"Reklamos paslaugos Lietuvos sunkiosios atletikos \u010dempionato, kuris vyks 2012 m. gegu\u017e\u0117s 25-26 d. Klaip\u0117doje, ir Grand Prix var\u017eyb\u0173 \u201eKlaip\u0117da 2012\u201c, kurios vyks 2012 m. bir\u017eelio 25-29 d. Klaip\u0117doj","buyer_price":2896.2,"year":"2012"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"VRS WPI Vilnius\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 u\u017esienio rink\u0173 periodin\u0117s spaudos leidiniuose pirkimas","buyer_price":64403.47,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Klaip\u0117dos miesto sportini\u0173 \u0161oki\u0173 klubas \"\u017duv\u0117dra\"","object":"Reklamos paslaugos Klaip\u0117dos miesto sportini\u0173 \u0161oki\u0173 ansamblio \u201e\u017duv\u0117dra\u201c koncertuose ir gastrol\u0117se 2012 m. bir\u017eelio\u2013gruod\u017eio m\u0117n.","buyer_price":7240.5,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Laivas VenuS\"","object":"Laivo \u201eVenus S\u201c nuomos paslaugos Klaip\u0117dos uosto akvatorijos ap\u017evalgoms 2012 m. bir\u017eelio-gruod\u017eio m\u0117n.","buyer_price":14481,"year":"2012"},{"buyer_title":"UAB \"Ignitis grup\u0117\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Headline Agency\"","object":"\u017diniasklaidos planavimo paslaugos","buyer_price":76047.44,"year":"2012"},{"buyer_title":"Raseini\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eNaujas rytas\u201c","object":"Skelbim\u0173, sveikinim\u0173, informacijos spausdinimo Raseini\u0173 rajono laikra\u0161\u010diuose paslaugos pirkimas","buyer_price":69508.8,"year":"2012"},{"buyer_title":"UAB Lietuvos parod\u0173 ir kongres\u0173 centras 'LITEXPO'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"LIETUVOS APRANGOS IR TEKSTIL\u0116S \u012eMONI\u0172 ASOCIACIJA","object":"UAB \"Lengvosios pramon\u0117s centrui\" teikiam\u0173 dalyvavimo tarptautin\u0117je parodoje Baltijos tekstil\u0117 ir oda - 2012 organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":92165.78,"year":"2012"},{"buyer_title":"K\u0117daini\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \"MEDIA LAB\"","object":"Prane\u0161im\u0173 spaudai ir reklamini\u0173 straipsni\u0173 parengimas","buyer_price":5028.82,"year":"2012"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"GRAFIJA\"","object":"Operatyviosios leidybos leidini\u0173 spausdinimas","buyer_price":2259.04,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Informacin\u0117s kampanijos jaunimui saugaus eismo tema suk\u016brimo ir \u012fgyvendinimo paslaugos","buyer_price":35026.85,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \"MEDIA LAB\"","object":"Penki\u0173 animacini\u0173 filmuk\u0173 saugaus eismo tema suk\u016brimo ir gamybos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":4205.28,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR vidaus reikal\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB 'PIAR'","object":"Informacijos apie I\u0161or\u0117s sien\u0173 fondo (ISF) 2010 m. ir 2011 m. metini\u0173 program\u0173 \u012fgyvendimo eigos ir rezultat\u0173 parengimo ir sklaidos paslaugos","buyer_price":87117.7,"year":"2012"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Projekt\u0173 vadybos institutas\"","object":"Specializuot\u0173 verslo misij\u0173 ir rengini\u0173 organizavimo paslaugos","buyer_price":17364.31,"year":"2012"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ESTRAVEL VILNIUS\"","object":"Specializuot\u0173 verslo misij\u0173 ir rengini\u0173 organizavimo paslaugos","buyer_price":31684.43,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Lietuvos krep\u0161inio federacija","object":"REKLAMOS PASLAUG\u0172 SPORTO IR SUSIJUSI\u0172 RENGINI\u0172 METU PIRKIMAS","buyer_price":700880.44,"year":"2012"},{"buyer_title":"Lazdij\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Socialinis institutas\"","object":"Projekto \u201eEkoturizmo vystymas Lietuvos-Lenkijos pasienio regione\u201c vie\u0161inimo preki\u0173 ir paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":40794.29,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Inlinen\"","object":"\u201eSmart Start\u201c verslumo skatinimo rengini\u0173 ciklo organizavimo paslaugos","buyer_price":54738.18,"year":"2012"},{"buyer_title":"Vilniaus rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eRejspa\u201c","object":"Spaudos paslaug\u0173 lenk\u0173 kalba leid\u017eiamame leidinyje pirkimas","buyer_price":72405,"year":"2012"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos turizmo atstovavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":121640.41,"year":"2012"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos turizmo atstovavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":115848.01,"year":"2012"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos turizmo atstovavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":134134.62,"year":"2012"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos turizmo atstovavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":124536.61,"year":"2012"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos turizmo atstovavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":144230.77,"year":"2012"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos turizmo atstovavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":167979.61,"year":"2012"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos turizmo atstovavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":159435.82,"year":"2012"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos turizmo atstovavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":167979.61,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"Promo events\"","object":"Reklamos paslaugos tarptautinio renginio \u201eOmnitel 1000 km lenktyn\u0117s 2012\u201c reklamin\u0117s kampanijos ir renginio, kuris vyks 2012 m. liepos 18-21 d. Palangoje, metu, formuojant palank\u0173 uosto ir \u0161alies, kaip j\u016brin\u0117s valstyb\u0117s, \u012fvaizd\u012f","buyer_price":2896.2,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e 'Klaip\u0117dos \u0161vent\u0117s'","object":"Reklamos paslaugos Klaip\u0117dos miesto 760 istorin\u0117s sukakties pamin\u0117jimo ir J\u016bros \u0161vent\u0117s 2012 reklamin\u0117s kampanijos ir rengini\u0173, kurie vyks 2012 m. rugpj\u016b\u010dio 1-5 d. Klaip\u0117doje, metu","buyer_price":33306.3,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eTELE-3\u201c","object":"Televizijos reklamos, skirtos vaikams, saugaus eismo tema paslauga","buyer_price":91114.46,"year":"2012"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Projekto Nr. VP2-5.1-SM-01-V-01-014 \u201eTranseuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius\u2013Lyda) rekonstrukcija\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":12401.31,"year":"2012"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Highlight LT\"","object":"Savivaldybi\u0173 organizuojam\u0173 15-os rengini\u0173, skirt\u0173 sezoni\u0161kumui ma\u017einti, vie\u0161inimas","buyer_price":68703.81,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"AB spaustuv\u0117 \"Titnagas\"","object":"Informacinio lankstinuko apie Lietuvos klimato kaitos politik\u0105 leidybos ir spausdinimo paslaugos","buyer_price":911.14,"year":"2012"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"EXPOERA\"","object":"Tarptautini\u0173 parod\u0173 organizavimas 2013 metams","buyer_price":659687.95,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"U\u017edaroji dizaino ir leidybos AB \"Kopa\"","object":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcijos reklamini\u0173 kanceliarini\u0173 gamini\u0173 (kalendori\u0173, darbo knyg\u0173, mai\u0161eli\u0173, atviruk\u0173 ir t.t.) parengimas, spausdinimas ir gaminimas","buyer_price":27592.61,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"AB spaustuv\u0117 \"Titnagas\"","object":"Reklaminio informacinio leidinio parengimas ir 1000 egz. pagaminimas","buyer_price":3560.47,"year":"2012"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"T\u0119stinio mokymo ir konsultavimo centras\"","object":"PARODOM\u0172J\u0172 BANDYM\u0172 \u012eRENGIMAS, VYKDYMAS IR PRIE\u017dI\u016aRA, SEMINAR\u0172 IR LAUKO DIEN\u0172 ORGANIZAVIMAS, INFORMACINI\u0172 STRAIPSNI\u0172 IR INFORMACINI\u0172 LAPELI\u0172 PARENGIMAS IR LEIDYBA","buyer_price":55896.37,"year":"2012"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 saugom\u0173 teritorij\u0173 tarnyba prie Aplinkos ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Projekto \"Saugom\u0173 teritorij\u0173 tvarkymas (II etapas)\" vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":86886,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"RVR\"","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 spausdinimas laikra\u0161tyje \u201eVakarin\u0117 Palanga\u201c ir jo prieduose 2012 m.","buyer_price":1448.1,"year":"2012"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"GRAFIJA\"","object":"Operatyviosios leidybos leidini\u0173 spausdinimas","buyer_price":1923.92,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"\u017daliosios pramon\u0117s inovacij\u0173 programos, finansuojamos i\u0161 Norvegijos finansinio mechanizmo, vie\u0161inimo ir informacini\u0173 rengini\u0173 organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":54711.16,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Lietuvos verslo paramos agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Informavimo ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":57924,"year":"2012"},{"buyer_title":"UAB \"Ignitis grup\u0117\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Fabula ir partneriai\"","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaugos","buyer_price":347544.02,"year":"2012"},{"buyer_title":"UAB 'VILNIAUS VANDENYS'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Media traffic\"","object":"Vaizdo klip\u0173 transliacijos vie\u0161ajame transporte paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":49061.63,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Vie\u0161inimo ir informavimo sukuriant, pagaminant ir i\u0161platinant dalom\u0105j\u0105 med\u017eiag\u0105 paslauga","buyer_price":42543.44,"year":"2012"},{"buyer_title":"Mokslo, inovacij\u0173 ir technologij\u0173 agent\u016bra","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"ONLINE MEDIA\"","object":"Filmo apie inovacijas ir MTTP potencial\u0105 Lietuvoje k\u016brimo paslaugos","buyer_price":10150.5,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"APUNTA\"","object":"Klaip\u0117dos uosto reklamini\u0173 priemoni\u0173 \u2013 saldaini\u0173 d\u0117\u017eu\u010di\u0173 \u2013 suk\u016brimas ir pagaminimas","buyer_price":8761.01,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eP\u016bkas\u201c","object":"Reklamini\u0173 garsini\u0173 prane\u0161im\u0173 k\u016brimo ir transliavimo radijo stotyje paslaugos","buyer_price":9593.41,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Reklamini\u0173 garsini\u0173 prane\u0161im\u0173 k\u016brimo ir transliavimo radijo stotyje paslaugos","buyer_price":9593.15,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"TANGO REKLAMA\"","object":"Reklamini\u0173 garsini\u0173 prane\u0161im\u0173 k\u016brimo ir transliavimo radijo stotyje paslaugos","buyer_price":9595.73,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB radijo stotis \u201eUltra Vires\u201c","object":"Reklamini\u0173 garsini\u0173 prane\u0161im\u0173 k\u016brimo ir transliavimo radijo stotyje paslaugos","buyer_price":9593.05,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eKra\u0161to spauda\u201c","object":"Informacini\u0173-reklamini\u0173 spaudos prane\u0161im\u0173, \u017einu\u010di\u0173, interviu, speciali\u0173 pried\u0173 ir vaizdin\u0117s reklamos rengimo ir spausdinimo specializuotoje spaudoje paslauga","buyer_price":2664.5,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eRespublikos leidiniai\u201c","object":"Informacini\u0173-reklamini\u0173 spaudos prane\u0161im\u0173, \u017einu\u010di\u0173, interviu, speciali\u0173 pried\u0173 ir vaizdin\u0117s reklamos rengimo ir spausdinimo specializuotoje spaudoje paslauga","buyer_price":2664.89,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"15min\"","object":"Informacini\u0173-reklamini\u0173 spaudos prane\u0161im\u0173, \u017einu\u010di\u0173, interviu, speciali\u0173 pried\u0173 ir vaizdin\u0117s reklamos rengimo ir spausdinimo specializuotoje spaudoje paslauga","buyer_price":2664.58,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Informacini\u0173-reklamini\u0173 spaudos prane\u0161im\u0173, \u017einu\u010di\u0173, interviu, speciali\u0173 pried\u0173 ir vaizdin\u0117s reklamos rengimo ir spausdinimo specializuotoje spaudoje paslauga","buyer_price":2664.26,"year":"2012"},{"buyer_title":"BALTPOOL UAB","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Fabula ir partneriai\"","object":"Ry\u0161i\u0173 su visuomene paslaugos","buyer_price":8410.57,"year":"2012"},{"buyer_title":"LITGRID AB","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Fabula ir partneriai\"","object":"Ry\u0161i\u0173 su visuomene paslaugos","buyer_price":131765.52,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Informacini\u0173-reklamini\u0173 spaudos prane\u0161im\u0173, \u017einu\u010di\u0173, interviu ir vaizdin\u0117s reklamos rengimo ir spausdinimo regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":2947.17,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Informacini\u0173-reklamini\u0173 spaudos prane\u0161im\u0173, \u017einu\u010di\u0173, interviu ir vaizdin\u0117s reklamos rengimo ir spausdinimo regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":1936.98,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Informacini\u0173-reklamini\u0173 spaudos prane\u0161im\u0173, \u017einu\u010di\u0173, interviu ir vaizdin\u0117s reklamos rengimo ir spausdinimo regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":3734.94,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Informacini\u0173-reklamini\u0173 spaudos prane\u0161im\u0173, \u017einu\u010di\u0173, interviu ir vaizdin\u0117s reklamos rengimo ir spausdinimo regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":1955.51,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Informacini\u0173-reklamini\u0173 spaudos prane\u0161im\u0173, \u017einu\u010di\u0173, interviu ir vaizdin\u0117s reklamos rengimo ir spausdinimo regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":2279.89,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 kra\u0161tas\u201c","object":"Informacini\u0173-reklamini\u0173 spaudos prane\u0161im\u0173, \u017einu\u010di\u0173, interviu ir vaizdin\u0117s reklamos rengimo ir spausdinimo regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":4485.63,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Informacini\u0173-reklamini\u0173 spaudos prane\u0161im\u0173, \u017einu\u010di\u0173, interviu ir vaizdin\u0117s reklamos rengimo ir spausdinimo regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":1214.09,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Informacini\u0173-reklamini\u0173 spaudos prane\u0161im\u0173, \u017einu\u010di\u0173, interviu ir vaizdin\u0117s reklamos rengimo ir spausdinimo regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":1492.12,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eKra\u0161to spauda\u201c","object":"Vaizdin\u0117s reklamos spausdinimo nacionalin\u0117je spaudoje paslaugos pirkimas","buyer_price":6911.19,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Vaizdin\u0117s reklamos spausdinimo nacionalin\u0117je spaudoje paslaugos pirkimas","buyer_price":6910.04,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Vaizdin\u0117s reklamos spausdinimo nacionalin\u0117je spaudoje paslaugos pirkimas","buyer_price":6913.48,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"15min\"","object":"Vaizdin\u0117s reklamos spausdinimo nacionalin\u0117je spaudoje paslaugos pirkimas","buyer_price":6911.98,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Point media\"","object":"Projekto \u201eLaivybos Klaip\u0117dos j\u016br\u0173 uoste valdymo informacin\u0117s sistemos (LUVIS) suk\u016brimas\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":5260.11,"year":"2012"},{"buyer_title":"UAB Duomen\u0173 logistikos centras","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Headline Agency\"","object":"Ry\u0161i\u0173 su visuomene paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":175220.11,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Konferencijos organizavimo, vie\u0161inimo ir su ja susijusios atributikos apr\u016bpinimo bei 2012 m. geriausio verslo ir mokslo bendradarbiavimo projekto konkurso \u201eVerslo ir mokslo partneryst\u0117 2012\u201c organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":34660.64,"year":"2012"},{"buyer_title":"Lietuvos muzikos ir teatro akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Socialini\u0173 investicij\u0173 valdymo centras","object":"Projekto \"Lietuvos muzikos ir teatro akademijos infrastrukt\u016bros, skirtos studijoms, modernizavimas\" vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3447.93,"year":"2012"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Trendmark\"","object":"\u017dINIASKLAIDOS PLANAVIMO IR INFORMACIJOS TALPINIMO \u017dINIASKLAIDOS PRIEMON\u0116SE PASLAUGOS","buyer_price":238299.35,"year":"2012"},{"buyer_title":"Asociacija \"INFOBALT\"","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"Ekspozicij\u0173 Centras\"","object":"Dalyvavimo parodose organizavimo paslaugai pirkti","buyer_price":146578.65,"year":"2012"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":50813.83,"year":"2012"},{"buyer_title":"Asociacija Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio r\u016bmai","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Panev\u0117\u017eio veislininkyst\u0117\"","object":"Parodos ploto nuomos paslaugos Veislini\u0173 gyv\u016bn\u0173 parodai pirkimas","buyer_price":103061.28,"year":"2012"},{"buyer_title":"Saul\u0117tekio sl\u0117nio mokslo ir technologij\u0173 parkas","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"Arena Media, UAB","object":"U\u017dSAKOM\u0172J\u0172 STRAIPSNI\u0172 TALPINIMO PASLAUGOS","buyer_price":13321.64,"year":"2012"},{"buyer_title":"Saul\u0117tekio sl\u0117nio mokslo ir technologij\u0173 parkas","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"Arena Media, UAB","object":"U\u017dSAKOM\u0172J\u0172 STRAIPSNI\u0172 TALPINIMO PASLAUGOS","buyer_price":17094.98,"year":"2012"},{"buyer_title":"K\u0117daini\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eKra\u0161to spauda\u201c","object":"Skelbim\u0173, informacijos, reklamini\u0173 straipsni\u0173 spausdinimo respublikiniame laikra\u0161tyje paslaugos pirkimas","buyer_price":7958.76,"year":"2012"},{"buyer_title":"Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVitae Litera\u201c","object":"Projekto \"Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokyb\u0117s pl\u0117tra. II etapas\" leidinio savi\u017eudybi\u0173 prevencija mokykloje leidybos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3284.29,"year":"2012"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB ARX REKLAMA","object":"LAIKRA\u0160\u010cI\u0172 SPAUSDINIMO PASLAUGOS","buyer_price":13036.38,"year":"2012"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Idea Mecca\"","object":"TV laid\u0173 ciklo scenarijaus k\u016brimo, gamybos ir transliavimo paslaugos","buyer_price":91114.46,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Elektroninio sprendimo - interneto puslapio www.skaitmenine2012.lt administravimo, prie\u017ei\u016bros, pastovaus atnaujinimo ir reklamos paslauga","buyer_price":29941.61,"year":"2012"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Ekspozicij\u0173 Centras\"","object":"Lietuvos pristatymo tarptautin\u0117je turizmo parodoje INWETEX-CIS Sankt Peterburge organizavimo paslaugos","buyer_price":26065.8,"year":"2012"},{"buyer_title":"Vilniaus Gedimino technikos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Valorizacijos plano \u012fgyvendinimo ir seminaro organizavimo paslaug\u0173 pirkimas(Projekto Nr. VP1-2.2-\u0160MM-07-K-02-064)","buyer_price":1476.53,"year":"2012"},{"buyer_title":"Vilniaus Gedimino technikos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Valorizacijos plano \u012fgyvendinimo ir seminaro organizavimo paslaug\u0173 pirkimas(Projekto Nr. VP1-2.2-\u0160MM-07-K-02-064)","buyer_price":737.08,"year":"2012"},{"buyer_title":"Vilniaus Gedimino technikos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Point media\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173, numatyt\u0173 projekte \"Europos \u017eali\u0173j\u0173 pastat\u0173 patirties mainai tvarumo ir energinio na\u0161umo srityse\", pirkimas","buyer_price":12561.88,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"RAVARA\"","object":"Med\u017eiokl\u0117s pl\u0117tr\u0105 bei med\u017eiokl\u0117s kult\u016br\u0105 ir tradicijas puosel\u0117jan\u010di\u0173 priemoni\u0173 visuomen\u0117s informavimui per televizij\u0105 parengimo ir transliavimo paslaugos","buyer_price":8410.57,"year":"2012"},{"buyer_title":"K\u0117daini\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eK\u0117daini\u0173 kra\u0161to televizija\u201c","object":"Tiesiogini\u0173 televizijos pokalbi\u0173 laid\u0173, informacini\u0173 televizijos reporta\u017e\u0173 suk\u016brimo, parengimo transliuoti ir transliavimo eteryje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":34763.67,"year":"2012"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"U\u017edaroji dizaino ir leidybos AB \"Kopa\"","object":"Informacinio lankstinuko u\u017esienio kalbomis, skirto nemokamai platinti per u\u017esienio \u0161ali\u0173 lietuvi\u0173 bendruomenes, leidybos paslaugos","buyer_price":8611.28,"year":"2012"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Informacini\u0173 ir reprezentacini\u0173 leidini\u0173 leidybos ir spausdinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":158779.66,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e NEPT\u016aNO KREP\u0160INIO KLUBAS","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimo Klaip\u0117dos krep\u0161inio komandos \u201eNept\u016bnas\u201c \u017eaid\u017eiam\u0173 Lietuvos krep\u0161inio lygos (LKL). Lietuvos krep\u0161inio federacijos taur\u0117s (LKF), \u201eVTB vieningos lygos\u201c (VTB) ir vis\u0173 kit\u0173 \u017eaid\u017eiam\u0173 var\u017eyb\u0173 2012 m. spalio \u2013 gruod\u017eio m\u0117n metu.","buyer_price":23169.6,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Klaip\u0117dos miesto b\u0117gimo sporto klubas \"Gintarin\u0117 j\u016brmyl\u0117\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimo tarptautini\u0173 b\u0117gimo var\u017eyb\u0173 \u2013 \u201eGintarin\u0117 j\u016brmyl\u0117 2012\u201c reklamin\u0117s kompanijos ir renginio, kuris vyks 2012 m. spalio 13 d. Klaip\u0117doje, metu","buyer_price":4344.3,"year":"2012"},{"buyer_title":"Lazdij\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Urbasta\"","object":"Projekto \"Lazdij\u0173 miesto kompleksin\u0117 infrastrukt\u016bros pl\u0117tra, II etapas\" administravimo ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 teikimo pirkimas","buyer_price":4141.57,"year":"2012"},{"buyer_title":"Finansini\u0173 nusikaltim\u0173 tyrimo tarnyba prie Vidaus reikal\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"KOMUNIKACINIAI PROJEKTAI\"","object":"MOKYM\u0172 INFORMACIJOS PATEIKIMO VIE\u0160OSIOS INFORMACIJOS RENG\u0116JAMS SRITYJE PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":9369.21,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"GAUMINA\"","object":"Projekto \u201eInformacinio portalo, skirto Europos S\u0105jungos vidaus rinkos teis\u0117s akt\u0173 \u012fgyvendinimo steb\u0117senai, suk\u016brimas\u201c vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":753.01,"year":"2012"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Nacionalini\u0173 projekt\u0173 rengimas\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 (intermneto svetain\u0117, lankstinukai, skelbimas nacionalin\u0117je spaudoje, projekto vie\u0161inimo konferencija) pirkimas, parai\u0161kos Nr. 1986","buyer_price":5199.55,"year":"2012"},{"buyer_title":"Lietuvos mokslo taryba","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \"KOMUNIKACINIAI PROJEKTAI\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":13519.98,"year":"2012"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Petro ofsetas\"","object":"Informacinio leidinio spausdinimas 2013 m.","buyer_price":12300.16,"year":"2012"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"AOLA\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":5460.03,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eEkologinio \u0161vietimo centras\u201c","object":"Med\u017eiokl\u0117s pl\u0117tr\u0105 skatinan\u010di\u0173 bei med\u017eiokl\u0117s kult\u016br\u0105 ir tradicijas puosel\u0117jan\u010di\u0173 priemoni\u0173, skirt\u0173 visuomen\u0117s informavimui spaudoje \u2013 gamtos ir aplinkos apsaugos tematikos laikra\u0161tyje, parengimo ir publikavimo paslaugos","buyer_price":5143.65,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Valstyb\u0117s \u017eem\u0117s fondas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Nacionalini\u0173 projekt\u0173 rengimas\"","object":"Informacijos, kuri\u0105 teis\u0117s akt\u0173 nustatyta tvarka turi paskelbti valstyb\u0117s \u012fmon\u0117 Valstyb\u0117s \u017eem\u0117s fondas, skelbimo visuomen\u0117s informavimo priemon\u0117se paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":53550.74,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Lietuvos j\u016br\u0173 muziejus","object":"Reklamos paslaugos j\u016brinio projekto \u201eSusitikime prie j\u016bros\u201c veiklos 2012 m. spalio-2013 m. gegu\u017e\u0117s m\u0117n. Klaip\u0117doje, Lietuvos j\u016br\u0173 muziejuje, metu.","buyer_price":2316.96,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Ma\u017eosios Lietuvos reikal\u0173 taryba","object":"Reklamos paslaugos j\u016brinio projekto \u201eMa\u017eosios Lietuvos ir j\u016brini\u0173 tradicij\u0173 istorijos \u012fam\u017einimo puslapiais\u201c veiklos 2012 m. spalio-2013 m. vasario m\u0117n. metu.","buyer_price":3475.44,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Klaip\u0117dos miesto j\u016brinis buriuotoj\u0173 klubas","object":"Reklamos paslaugos buriavimo var\u017eybose \u201eBangp\u016b\u010dio\u201c taurei laim\u0117ti 2012 m. spal","buyer_price":2896.2,"year":"2012"},{"buyer_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"MT-4-17 Reklaminio-profesnio laikra\u0161\u010dio \"Gele\u017einkelininkas\" spausdinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":35310.47,"year":"2012"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos U\u017esienio reikal\u0173 ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Point media\"","object":"Elektronini\u0173 atviruk\u0173 ir reklamini\u0173 skydeli\u0173 k\u016brimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":16400.6,"year":"2012"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"Communicare\"","object":"Informacinio prane\u0161imo publikavimo paslaug\u0173 pirkimas, parai\u0161kos Nr. 2252","buyer_price":579.24,"year":"2012"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Lankstinuk\u0173 spausdinimas","buyer_price":2745.6,"year":"2012"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo \u017einios\u201c","object":"Dalyvavimo konferencijoje \u201eLogistikos ir transporto forumas\u201c paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":868.86,"year":"2012"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Lankstinuk\u0173 2013 spausdinimas","buyer_price":10542.17,"year":"2012"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Lietuvos parolimpinis komitetas","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 i\u0161spausdinimas knygoje \u201eLietuvos parolimpinis sportas 1990-2011 m.\u201c","buyer_price":2896.2,"year":"2012"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Operatyviosios leidybos leidini\u0173 spausdinimas","buyer_price":7008.8,"year":"2012"},{"buyer_title":"LR finans\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB 'IC BALTIC'","object":"Informavimo apie Europos S\u0105jungos param\u0105 priemoni\u0173 parengimo ir \u012fgyvendinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":816457.38,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Maniakai\"","object":"Saugaus eismo \u0161viet\u0117ji\u0161k\u0173 projekt\u0173 informacin\u0117s-reklamin\u0117s kampanijos internete, socialiniuose tinklalapiuose, i\u0161maniuosiuose \u012frenginiuose suk\u016brimo ir \u012fgyvendinimo paslaugos pirkimas","buyer_price":138353.8,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201ePublicum\u201c","object":"Elektronini\u0173 prane\u0161im\u0173 ir elektronini\u0173 dokument\u0173 fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo, naudojant pa\u0161to tinkl\u0105, sistemos vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":28637.97,"year":"2013"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB 'Sintagma'","object":"Projekto \u201eE","buyer_price":141788.11,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"MVP sprendimai\"","object":"Saugaus eismo \u0161viet\u0117ji\u0161kos-informacin\u0117s kampanijos, raginan\u010dios nevairuoti i\u0161g\u0117rus, paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":87610.06,"year":"2013"},{"buyer_title":"Nacionalinis egzamin\u0173 centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":36490.64,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Mirp\"","object":"Projekto \u201eEismo saugos ir aplinkosaugos priemoni\u0173 diegimas, III etapas\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":16596.85,"year":"2013"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Point media\"","object":"Informavimo ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":332992.17,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Projekto Nr. VP2-5.1-SM-01-V-01-015 \u201eTranseuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) pl\u0117tra. Dangos rekonstravimas\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":21251.16,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"VRS WPI Vilnius\"","object":"Televizijos paslaug\u0173 pirkimas MT-6-11","buyer_price":115848,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Atviras konkursas Projekt\u0173 ,,Intermodalinio terminalo Vilniaus vie\u0161ajame logistikos centre statyba\u201c ir ,,Intermodalinio terminalo Kauno vie\u0161ajame logistikos centre statyba\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":98014.19,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"PROJEKTO ,,TRANSEUROPIN\u0116S REIK\u0160M\u0116S KELIO NR. 141 (KAUNAS\u2013JURBARKAS\u2013\u0160ILUT\u0116\u2013KLAIP\u0116DA) PL\u0116TRA. PRIEKUL\u0116S APLINKKELIO TIESIMO I ETAPAS'' VIE\u0160INIMO PASLAUGOS","buyer_price":12794.22,"year":"2013"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 mok\u0117jimo agent\u016bra prie \u017dem\u0117s \u016bkio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Lietuvos visuomen\u0117s informavimo apie Lietuvos kaimo pl\u0117tros 2007\u20132013 m. programos priemones ir j\u0173 reikalavimus kampanijos parengimo ir \u012fgyvendinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3520820.35,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"PROJEKTO ,,TRANSEUROPINIO TINKLO KELIO E77 (RYGA-\u0160IAULIAI-TAURAG\u0116-KALININGRADAS) REKONSTRAVIMAS (II ETAPAS)'' VIE\u0160INIMO PASLAUGOS","buyer_price":18187.09,"year":"2013"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Reklamini\u0173, metodini\u0173 ir reporta\u017eini\u0173 video film\u0173 gamybos paslaugos","buyer_price":249933.97,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Publicum Media\"","object":"Projekto \u201eInformacinio portalo, skirto Europos S\u0105jungos vidaus rinkos teis\u0117s akt\u0173 \u012fgyvendinimo steb\u0117senai, suk\u016brimas\u201c vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":6377.03,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Gravitas Partners\"","object":"Reklamos kampanij\u0173 organizavimo trijose tikslin\u0117se rinkose paslaugos","buyer_price":735656.57,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 maisto ir veterinarijos tarnyba","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eTerra publica\u201c","object":"Informacin\u0117s med\u017eiagos maketavimo, spausdinimo ir gamybos paslaugos","buyer_price":68702.64,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Distancini\u0173 tyrim\u0173 ir geoinformatikos centras 'GIS-Centras'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Lietuvos erdvin\u0117s informacijos (LEI) portalo nauj\u0173 el.paslaug\u0173 suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":795499.3,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB \"Ignitis gamyba\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Integruotos komunikacijos paslaugos","buyer_price":180651.93,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"\u0160vie\u010diamosios informacin\u0117s saugaus eismo kampanijos rajonuose paslauga","buyer_price":52591.79,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"\u201eKlaip\u0117dos uosto reklamini\u0173 informacini\u0173 leidini\u0173 parengimas ir pagaminimas\u201d","buyer_price":13719.73,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos U\u017esienio reikal\u0173 ministerija","legal_status":null,"seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Informacini\u0173 ir ry\u0161io technologij\u0173 paslaug\u0173 auk\u0161to lygmens susitikimams Lietuvoje, vyksiantiems Lietuvos Pirmininkavimo Europos S\u0105jungos Tarybai metu, vie\u0161asis pirkimas","buyer_price":4285555.8,"year":"2013"},{"buyer_title":"Vytauto Did\u017eiojo universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Point media\"","object":"VIE\u0160INIMO PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":2326.92,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB Lietuvos parod\u0173 ir kongres\u0173 centras 'LITEXPO'","object":"Lietuvos turizmo produkt\u0173 ir turizmo galimybi\u0173 pristatymo tarptautin\u0117je turizmo parodoje \u201cAdventur 2013\u201d paslaugos","buyer_price":52117.65,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Keleivi\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Open Agency\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 populiariausiuose Lietuvos interneto naujien\u0173 portaluose pirkimas DL-12-129","buyer_price":15752.71,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ViaConventus\"","object":"Trij\u0173 rengini\u0173 (JAV, Jungtin\u0117je Karalyst\u0117je ir Kanadoje) organizavimo paslaugos","buyer_price":53133.69,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Nord Play\"","object":"Saugaus eismo edukacini\u0173 rubrik\u0173 specialiose 6\u201319 met\u0173 moksleiviams skirtose televizijos laidose rengimo ir transliavimo paslauga","buyer_price":31539.62,"year":"2013"},{"buyer_title":"Ma\u017eeiki\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eSantarv\u0117s laikra\u0161tis\u201c","object":"Ma\u017eeiki\u0173 savivaldyb\u0117s skelbim\u0173, u\u017euojaut\u0173, sveikinim\u0173 ir kit\u0173 prane\u0161im\u0173 spausdinimo bei informacini\u0173 ra\u0161ini\u0173 parengimo rajonin\u0117je spaudoje paslaugos pirkimas","buyer_price":19375.58,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Point media\"","object":"Projekto \u201eAplinkos ministerijos pavald\u017ei\u0173 institucij\u0173 vie\u0161\u0173j\u0173 paslaug\u0173 perk\u0117limas \u012f elektronin\u0119 erdv\u0119\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":10088.78,"year":"2013"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"EUROREKLAMA\"","object":"Projekto vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":5357.97,"year":"2013"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"EUROREKLAMA\"","object":"Projekto vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":6371.64,"year":"2013"},{"buyer_title":"Ugniagesi\u0173 gelb\u0117toj\u0173 mokykla","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"VRS WPI Vilnius\"","object":"CIVILIN\u0116S SAUGOS MOKOM\u0172J\u0172 FILM\u0172 SUK\u016aRIMO IR GAMYBOS PASLAUG\u0172 PIRKIMAS (PROJEKTO KODAS NR. VP1-2.2.-\u0160MM-04-V-03-015)","buyer_price":115294.83,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' filialas 'Klaip\u0117dos gele\u017einkeli\u0173 infrastrukt\u016bra'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Point media\"","object":"Informacinio - mokomojo vaizdo filmo \"Darbuotoj\u0173 saugos ir sveikatos reikalavimai dirbant AB \"Lietuvos gele\u017einkeliai\" filiale \"Klaip\u0117dos gele\u017einkeli\u0173 infrastrukt\u016bra\"\" k\u016brimo paslaugos, konkurso \u0161ifras IF-4-133","buyer_price":1752.2,"year":"2013"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 naujienos\u201c","object":"\u0160iauli\u0173 miesto savivaldyb\u0117s administracijos informacinio biuletenio \u201eSavivaldyb\u0117s \u017einios\u201c bei kitos informacijos, u\u017euojaut\u0173 spausdinimo vietiniuose bei regioniniuose laikra\u0161\u010diuose paslauga","buyer_price":10136.7,"year":"2013"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 kra\u0161tas\u201c","object":"\u0160iauli\u0173 miesto savivaldyb\u0117s administracijos informacinio biuletenio \u201eSavivaldyb\u0117s \u017einios\u201c bei kitos informacijos, u\u017euojaut\u0173 spausdinimo vietiniuose bei regioniniuose laikra\u0161\u010diuose paslauga","buyer_price":10136.7,"year":"2013"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 naujienos\u201c","object":"\u0160iauli\u0173 miesto savivaldyb\u0117s administracijos informacinio biuletenio \u201eSavivaldyb\u0117s \u017einios\u201c bei kitos informacijos, u\u017euojaut\u0173 spausdinimo vietiniuose bei regioniniuose laikra\u0161\u010diuose paslauga","buyer_price":1448.1,"year":"2013"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 kra\u0161tas\u201c","object":"\u0160iauli\u0173 miesto savivaldyb\u0117s administracijos informacinio biuletenio \u201eSavivaldyb\u0117s \u017einios\u201c bei kitos informacijos, u\u017euojaut\u0173 spausdinimo vietiniuose bei regioniniuose laikra\u0161\u010diuose paslauga","buyer_price":1448.1,"year":"2013"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160iauliai plius\u201c","object":"\u0160iauli\u0173 miesto savivaldyb\u0117s administracijos informacinio biuletenio \u201eSavivaldyb\u0117s \u017einios\u201c bei kitos informacijos, u\u017euojaut\u0173 spausdinimo vietiniuose bei regioniniuose laikra\u0161\u010diuose paslauga","buyer_price":1448.1,"year":"2013"},{"buyer_title":"B\u012e Druskinink\u0173 \u0161vietimo centras","legal_status":null,"seller_title":"AB spaustuv\u0117 \"Titnagas\"","object":"Druskinink\u0173 \u0160vietimo centro informacinio leidinio \u201eMano Druskininkai\u201c spausdinimo paslaugos","buyer_price":99049.58,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos U\u017esienio reikal\u0173 ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"FORZACAS\"","object":"Lietuvos pirmininkavimo Europos S\u0105jungos Tarybai atidarymo renginiui skirto vaizdo klip\u0173 rinkinio \u201eS\u0105\u0161auka\u201c suk\u016brimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":53284.44,"year":"2013"},{"buyer_title":"UAB Duomen\u0173 logistikos centras","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Naujien\u0173 agent\u016bros informacijos teikimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":6518.19,"year":"2013"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Resula\"","object":"Reklamini\u0173 preki\u0173 pirkimas","buyer_price":173772.01,"year":"2013"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"AOLA\"","object":"Reklamini\u0173 preki\u0173 pirkimas","buyer_price":0,"year":"2013"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"ASTUM\"","object":"Reklamini\u0173 preki\u0173 pirkimas","buyer_price":0,"year":"2013"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"J\u016bs\u0173 vizija\"","object":"Reklamini\u0173 preki\u0173 pirkimas","buyer_price":0,"year":"2013"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Reklamini\u0173 preki\u0173 pirkimas","buyer_price":0,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos U\u017esienio reikal\u0173 ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Gluk Media\"","object":"Lietuv\u0105 pristatan\u010dio interaktyvaus \u012frankio suk\u016brimo ir su jo naudojimu susijusi\u0173 paslaug\u0173 vie\u0161asis pirkimas","buyer_price":115844.32,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Stendo \u012frengimo ir eksploatacijos (Ilji\u010diovskas, Ukraina) paslaug\u0173 pirkimas.","buyer_price":7615,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos U\u017esienio reikal\u0173 ministerija","legal_status":null,"seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Naujien\u0173 agent\u016br\u0173 informacini\u0173 paslaug\u0173 vie\u0161asis pirkimas","buyer_price":28800,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"DREAMSITE\"","object":"VILNIAUS ORO UOSTO INTERNETIN\u0116S SVETAIN\u0116S ATNAUJINIMO PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":21026.41,"year":"2013"},{"buyer_title":"Tel\u0161i\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Baltic Printing House\"","object":"D\u0117l projekto \u201eRietavo ir Ma\u017eeiki\u0173, Plung\u0117s, Tel\u0161i\u0173 rajon\u0173 savivaldybi\u0173 turizmo produkt\u0173 rinkodaros priemoni\u0173 \u012fgyvendinimas\"","buyer_price":27197.64,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Verslas ir poilsis\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio Kaliningrade organizavimo paslaugos","buyer_price":4489.11,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"EKSPOBALTA\"","object":"Paslaug\u0173, susijusi\u0173 su dalyvavimu tarptautin\u0117se parodose, pirkimas","buyer_price":60328.28,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"EKSPOBALTA\"","object":"Paslaug\u0173, susijusi\u0173 su dalyvavimu tarptautin\u0117se parodose, pirkimas","buyer_price":32072.29,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"EKSPOBALTA\"","object":"Paslaug\u0173, susijusi\u0173 su dalyvavimu tarptautin\u0117se parodose, pirkimas","buyer_price":30838.74,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"EKSPOBALTA\"","object":"Paslaug\u0173, susijusi\u0173 su dalyvavimu tarptautin\u0117se parodose, pirkimas","buyer_price":32380.68,"year":"2013"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Pasirenkamojo vaik\u0173 \u0161vietimo finansavimo modelio vie\u0161inimo strategijos parengimo ir \u012fgyvendinimo paslaugos ir reklaminiai straipsniai","buyer_price":26854.73,"year":"2013"},{"buyer_title":"Mykolo Romerio universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"VRS WPI Vilnius\"","object":"Mykolo Romerio universiteto komunikacijos kampanijos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":49657.38,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Klaip\u0117dos j\u016br\u0173 uosto pristatymas XVIII tarptautin\u0117je transporto ir logistikos parodoje \u201eTransRussia 2013\u201c, kuri vyks 2013 m. baland\u017eio 23-26 d. Maskvoje, Rusijos Federacijoje.","buyer_price":33099,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Propeller\"","object":"Reklamini\u0173 informacini\u0173 priemoni\u0173 suk\u016brimas, parengimas ir pagaminimas, \u012fgyvendinant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Piet\u0173 Baltijos bendradarbiavimo per sien\u0105 2007-2013 m. programos p","buyer_price":6227.32,"year":"2013"},{"buyer_title":"K\u0117daini\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eK\u0117daini\u0173 kra\u0161to televizija\u201c","object":"Tiesiogini\u0173 televizijos pokalbi\u0173 laid\u0173, informacini\u0173 televizijos reporta\u017e\u0173 suk\u016brimo, parengimo transliuoti ir transliavimo eteryje paslaug\u0173 pirkimas (papildomas pirkimas)","buyer_price":1156.45,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e KLAIP\u0116DOS TURIZMO IR KULT\u016aROS INFORMACIJOS CENTRAS","object":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcijos dalyvavimo ir Klaip\u0117dos j\u016br\u0173 uosto pristatymo kruizinio verslo parodoje \u201eCruise Shipping Miami 2013\u201c, kuri vyks 2013 m. kovo 11-14 d. Majamyje, JAV, organizavimo paslaugos.","buyer_price":11584.8,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"TV Production Team\"","object":"Reklamos avialinij\u0173 spaudiniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":57924,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"MT-4-4 Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":286723.82,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ESTRAVEL VILNIUS\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginys Tel Avive (Izraelis)","buyer_price":11758.57,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 spausdinimas dienra\u0161tyje \u201eKlaip\u0117da\u201c 2013 m. (iki 2013-12-31).","buyer_price":11584.8,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto dire","buyer_price":14648.51,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eBroli\u0173 Tomk\u0173 leidyba\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 spausdinimas dienra\u0161tyje \u201eVakar\u0173 ekspresas\u201c 2013 m. (iki 2013-12-31).","buyer_price":11584.8,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos in\u017einerin\u0117s pramon\u0117s asociacija \"Linpra\"","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"Ekspozicij\u0173 Centras\"","object":"Dalyvavimas tarptautin\u0117se parodose 2013 m., renginio organizavimas ir susijusios paslaugos pagal projekt\u0105 (stendo vietos (ploto, patalp\u0173) nuoma, dalyvio","buyer_price":290010.31,"year":"2013"},{"buyer_title":"Mykolo Romerio universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Bendra Lietuvos ir Danijos \u012fmon\u0117 UAB \"BALTIJOS KOPIJA\"","object":"Leidybos ir spaudos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":249073.22,"year":"2013"},{"buyer_title":"Mykolo Romerio universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVitae Litera\u201c","object":"Leidybos ir spaudos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":144810.01,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB 'ZONA OPTIMA'","object":"Reklamini\u0173 - informacini\u0173 stend\u0173 pirkimas ir j\u0173 \u012frengimas","buyer_price":22077.73,"year":"2013"},{"buyer_title":"Radvili\u0161kio rajono savivaldyb\u0117","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Faktumas\"","object":"Projekto \u201eTeminio verslo pl\u0117tra Latgalos ir Radvili\u0161kio region\u0173 kaimuose\u201c vie\u0161inimo priemoni\u0173 (laikra\u0161\u010dio) spausdinimo paslaugos.","buyer_price":1734.68,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos U\u017esienio reikal\u0173 ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201ePublicum\u201c","object":"Visuomen\u0117s informavimo ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 vie\u0161asis pirkimas","buyer_price":67403.67,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB LESTO","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"MEDIA HOUSE\"","object":"\u017diniasklaidos planavimo ir informacijos vie\u0161inimo \u017einiasklaidos kanaluose (Nr. 190)","buyer_price":345183.62,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Klaip\u0117dos miesto j\u016brinis buriuotoj\u0173 klubas","object":"Reklamos paslaugos Klaip\u0117dos miesto j\u016briniam buriuotoj\u0173 klubui priklausan\u010diai komandai dalyvaujant buriavimo var\u017eybose 2013 m. kovo-gegu\u017e\u0117s m\u0117nesiais.","buyer_price":8688.6,"year":"2013"},{"buyer_title":"K\u0117daini\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"K\u0117daini\u0173 laisvosios ekonomin\u0117s zonos reklamin\u0117s ir informacin\u0117s med\u017eiagos parengimas","buyer_price":26027.9,"year":"2013"},{"buyer_title":"UAB 'VILNIAUS VANDENYS'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":157698.1,"year":"2013"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"EUROREKLAMA\"","object":"Andragogini\u0173 radijo laid\u0173 suk\u016brimo ir transliacijos paslaugos","buyer_price":36270.56,"year":"2013"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Nacionalin\u0117s naujien\u0173 agent\u016bros paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":4170.53,"year":"2013"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Baltijos valstybi\u0173 naujien\u0173 agent\u016bros paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":6672.85,"year":"2013"},{"buyer_title":"B\u012e Druskinink\u0173 \u0161vietimo centras","legal_status":null,"seller_title":"AB spaustuv\u0117 \"Titnagas\"","object":"Druskinink\u0173 \u0160vietimo centro informacinio leidinio \u201eMano Druskininkai\u201c papildomos spausdinimo paslaugos","buyer_price":90468.99,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"LUKRECIJOS REKLAMA\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":245308.16,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Projekto \u201eLietuvos turizmo traukos vietov\u0117 2013. Turizmas pritaikytas visiems\u201c reklamavimo, vie\u0161inimo ir baigiamosios konferencijos organizavimo paslaugos","buyer_price":27965.13,"year":"2013"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Socialin\u0117s reklamos transliavimo paslaugos","buyer_price":17346.79,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos U\u017esienio reikal\u0173 ministerija","legal_status":null,"seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Filmavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":34903.85,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"KLAIP\u0116DOS IRKLAVIMO CENTRAS\"","object":"Reklamos paslaugos irklavimo var\u017eybose 2013 m. baland\u017eio\u2013rugpj\u016b\u010dio m\u0117nesiais, kuriose dalyvaus Klaip\u0117dos irklavimo centro komandos.","buyer_price":2896.2,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 transliavimas radijo stoties eteryje 2013 m. baland\u017eio 3 d.\u2013gruod\u017eio 15 d. laikotarpiu.","buyer_price":4344.3,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Centrin\u0117 projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Citrus\"","object":"Europos ekonomin\u0117s erdv\u0117s ir Norvegijos finansini\u0173 mechanizm\u0173 interneto svetain\u0117s norwaygrants.lt\/www.eeagrants.lt suk\u016brimo ir palaikymo paslaugos","buyer_price":39388.32,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Projekto \u201eD\u0117l tarptautini\u0173 komercini\u0173 veikl\u0173 mokslini\u0173 tyrim\u0173 ir inovacij\u0173, klasteri\u0173 ir MV\u012e tinkl\u0173 srityje, \u201eStarDust\u201c Nr. 058\u201c rengini\u0173 organizavimo, leidybos ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":83971.64,"year":"2013"},{"buyer_title":"Jonavos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Lipni reklama\"","object":"Vie\u0161inimo stend\u0173 parengimo ir pastatymo paslauga","buyer_price":1794.25,"year":"2013"},{"buyer_title":"Alytaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eAlytaus radijas\u201c","object":"Alytaus miesto savivaldyb\u0117s informacijos vie\u0161inimo regionin\u0117je radijo stotyje paslaugos pirkimas","buyer_price":26065.8,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR ry\u0161i\u0173 reguliavimo tarnyba","legal_status":"Vyriausyb\u0117s arba jai pavaldi \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Reklamos dizainas\"","object":"Leidybos (maketavimo, dizaino, verslo dovan\u0173, reklamos gamybos) paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":60820.2,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR finans\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"AB \"BALTIC DATA CENTER\"","object":"ES strukt\u016brin\u0117s paramos svetain\u0117s www.esparama.lt techninio aptarnavimo ir talpinimo (hostingo) paslaugos","buyer_price":15933.82,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Klaip\u0117dos valstybinis muzikinis teatras","object":"Reklamos paslaug\u0173 teikimas Klaip\u0117dos valstybinio muzikinio teatro rengini\u0173 2013 m. kovo\u2013gruod\u017eio m\u0117n. metu.","buyer_price":2896.2,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"LR j\u016brin\u0117s istorijos ir kult\u016bros klubas \"BUDYS\"","object":"Reklamos paslaugos Lietuvos Respublikos j\u016brin\u0117s istorijos ir kult\u016bros klubo BUDYS vykdomo projekto \u201eJachtingas ir j\u016brin\u0117 valstyb\u0117\u201c veiklos ir rengini\u0173 2013 m. Klaip\u0117doje metu.","buyer_price":4344.3,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"BC Klaip\u0117da\"","object":"Reklamos paslaugos Klaip\u0117dos miesto vyr\u0173 krep\u0161inio komandos \u201eNafta-Universitetas\u201c \u017eaid\u017eiamose var\u017eybose 2013 m.","buyer_price":2896.2,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Klaip\u0117dos miesto sportini\u0173 \u0161oki\u0173 klubas \"\u017duv\u0117dra\"","object":"Reklamos paslaugos Klaip\u0117dos miesto sportini\u0173 \u0161oki\u0173 ansamblio \u201e\u017duv\u0117dra\u201c koncertuose ir gastrol\u0117se 2013 m.","buyer_price":5792.4,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Klaip\u0117dos miesto savivaldyb\u0117s koncertin\u0117 \u012fstaiga Klaip\u0117dos koncert\u0173 sal\u0117","object":"Reklamos paslaugos Klaip\u0117dos koncert\u0173 sal\u0117s renginiuose 2013 m.","buyer_price":2896.2,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Asociacija \"Klaip\u0117dos d\u017eiazo festivalis\"","object":"Reklamos paslaugos tarptautinio renginio \u2013 XIX Klaip\u0117dos pilies d\u017eiazo festivalio \u2013 reklamin\u0117s kampanijos ir renginio, kuris vyks 2013 m. gegu\u017e\u0117s 31 d.\u2013bir\u017eelio 1 d. Klaip\u0117doje, metu.","buyer_price":2896.2,"year":"2013"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"GAUMINA\"","object":"Naujos integruot\u0173 lietuvi\u0173 kalbos ir ra\u0161tijos i\u0161tekli\u0173, produkt\u0173 ir paslaug\u0173 interneto svetain\u0117s www.ra\u0161tija.lt suk\u016brimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":155612.98,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 mokes\u010di\u0173 inspekcija prie LR finans\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Nacionalin\u0117s naujien\u0173 agent\u016bros - BNS(Baltic News Service) paslaugos.","buyer_price":22033.07,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e KLAIP\u0116DOS TURIZMO IR KULT\u016aROS INFORMACIJOS CENTRAS","object":"Klaip\u0117dos uost","buyer_price":4778.73,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Klaip\u0117dos miesto krep\u0161inio klubas \"FORT\u016aNA\"","object":"Reklamos paslaugos Klaip\u0117dos miesto moter\u0173 krep\u0161inio komandos \u201eFort\u016bna\u201c (ankstesnis pavadinimas \u201eLemminkainen\u201c) \u017eaid\u017eiamose var\u017eybose 2013 m.","buyer_price":2896.2,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ESTRAVEL VILNIUS\"","object":"Pa\u017eintini\u0173 tur\u0173 u\u017esienio \u017einiasklaidos atstovams ir rengini\u0173 organizavimo bei aptarnavimo paslaugos","buyer_price":2027340.13,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Verslas ir poilsis\"","object":"Pa\u017eintini\u0173 tur\u0173 u\u017esienio \u017einiasklaidos atstovams ir rengini\u0173 organizavimo bei aptarnavimo paslaugos","buyer_price":0,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos dujos'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Buitini\u0173 gamtini\u0173 duj\u0173 vartotoj\u0173 svetain\u0117s \u201eMano duj\u0173 apskaita\u201c suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":18923.77,"year":"2013"},{"buyer_title":"Asociacija \"INFOBALT\"","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"KOMUNIKACIJOS TILTAI\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":5764.74,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos U\u017esienio reikal\u0173 ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Vertybini\u0173 reklamos filmuk\u0173 apie Lietuvos Pirmininkavim\u0105 Europos S\u0105jungos Tarybai gamybos ir transliavimo paslaug\u0173 vie\u0161asis pirkimas","buyer_price":22569.61,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Nord Play\"","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 transliavimas Lietuvos televizijos (LTV) eteryje ciklo \u201eJ\u016brin\u0117 valstyb\u0117\u201c laidose 2013 m. baland\u017eio-bir\u017eelio m\u0117nesiais.","buyer_price":10513.21,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB J\u016brinink\u0173 centras","object":"Reklamos paslaugos J\u016brinink\u0173 centre vykstan\u010di\u0173 nuolatini\u0173 u\u017esienio \u0161ali\u0173 ir Lietuvos j\u016brinink\u0173 apsilankym\u0173 ir j\u016brini\u0173 renginiu metu 2013 m.","buyer_price":11584.8,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija","legal_status":null,"seller_title":"V\u0161\u012e \"Turizmo pl\u0117tros institutas\"","object":"Vie\u0161inimo rengini\u0173 organizavimo paslaugos","buyer_price":2593.26,"year":"2013"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INDIGO print\"","object":"Spaudos paslaugos","buyer_price":14017.61,"year":"2013"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INDIGO print\"","object":"Spaudos paslaugos","buyer_price":21026.41,"year":"2013"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INDIGO print\"","object":"Spaudos paslaugos","buyer_price":70088.04,"year":"2013"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INDIGO print\"","object":"Spaudos paslaugos","buyer_price":56070.44,"year":"2013"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INDIGO print\"","object":"Spaudos paslaugos","buyer_price":5607.04,"year":"2013"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INDIGO print\"","object":"Spaudos paslaugos","buyer_price":49061.63,"year":"2013"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INDIGO print\"","object":"Spaudos paslaugos","buyer_price":70088.04,"year":"2013"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB Virgo dizaino studija","object":"Spaudos paslaugos","buyer_price":14017.61,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Fresh Media\"","object":"Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetain\u0117s ir intraneto svetain\u0117s suk\u016brimo, \u0161i\u0173 svetaini\u0173 tobulinimo ir garantin\u0117s prie\u017ei\u016bros paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":9917.46,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e 'Klaip\u0117dos \u0161vent\u0117s'","object":"Reklamos paslaugos J\u016bros \u0161vent\u0117s 2013 reklamin\u0117s kampanijos ir rengini\u0173, kurie vyks 2013 m. liepos 26-28 d. Klaip\u0117doje, metu.","buyer_price":8688.6,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos U\u017esienio reikal\u0173 ministerija","legal_status":null,"seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"NAUJIEN\u0172 AGENT\u016aR\u0172 INFORMACINI\u0172 PASLAUG\u0172 VIE\u0160ASIS PIRKIMAS","buyer_price":56771.32,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Pilieti\u0161kumo, demokratijos ir teis\u0117s program\u0173 centras\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Valorizacijos priemoni\u0173 platinimo paslaugos","buyer_price":52715.77,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"NET group\"","object":"Tarpvalstybin\u0117s sveikatos prie\u017ei\u016bros nacionalini\u0173 kontaktini\u0173 centr\u0173 interneto svetain\u0117s suk\u016brimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":11529.48,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Lietuvos turizmo komunikacijos ir rinkodaros socialiniuose tinkluose strategijoje numatyt\u0173 priemoni\u0173 \u012fgyvendinimo paslaugos","buyer_price":130574.38,"year":"2013"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"POKY\u010cI\u0172 VALDYMAS\"","object":"Seminar\u0173 ir lauko dien\u0173 organizavimo, informacini\u0173 straipsni\u0173 ir informacini\u0173 lapeli\u0173 parengimo ir leidybos paslaugos","buyer_price":8949.26,"year":"2013"},{"buyer_title":"Pasvalio rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201ePasvalio laikra\u0161tis\u201c","object":"Pasvalio rajono savivaldyb\u0117s dokument\u0173, projekt\u0173, sveikinim\u0173, informacini\u0173 prane\u0161im\u0173 spausdinimo paslaugos","buyer_price":12458.15,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos U\u017esienio reikal\u0173 ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Dizaino kryptis\"","object":"Lietuvos Respublikos u\u017esienio reikal\u0173 ministerijos interneto svetain\u0117s ir \u0161ablono Lietuvos Respublikos diplomatini\u0173 atstovybi\u0173 u\u017esienio valstyb\u0117se interneto svetain\u0117ms suk\u016brimo, prie\u017ei\u016bros ir vystymo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":34483.32,"year":"2013"},{"buyer_title":"Alytaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eAlytaus regionin\u0117 televizija\u201c","object":"Alytaus miesto savivaldyb\u0117s informacijos vie\u0161inimo regionin\u0117je televizijoje paslaugos pirkimas","buyer_price":34754.4,"year":"2013"},{"buyer_title":"Naujos kartos mokslo ir verslo klasteris","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \u201eLaisvas ir nepriklausomas kanalas\u201c","object":"TV laid\u0173 k\u016brimo ir transliavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":49816.83,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos Vyriausyb\u0117","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Naujien\u0173 agent\u016bros teikiamos informavimo paslaugos","buyer_price":82003.01,"year":"2013"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"AB \"STANDART\u0172 SPAUSTUV\u0116\"","object":"Spaudos paslaug\u0173 pirkimas pagal preliminari\u0105 sutart\u012f","buyer_price":165083.41,"year":"2013"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Spaudos paslaug\u0173 pirkimas pagal preliminari\u0105 sutart\u012f","buyer_price":0,"year":"2013"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB BALTO","object":"Spaudos paslaug\u0173 pirkimas pagal preliminari\u0105 sutart\u012f","buyer_price":0,"year":"2013"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Petro ofsetas\"","object":"Spaudos paslaug\u0173 pirkimas pagal preliminari\u0105 sutart\u012f","buyer_price":0,"year":"2013"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"U\u017edaroji dizaino ir leidybos AB \"Kopa\"","object":"Spaudos paslaug\u0173 pirkimas pagal preliminari\u0105 sutart\u012f","buyer_price":0,"year":"2013"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"EUROREKLAMA\"","object":"Edukacini\u0173 radijo laid\u0173 suk\u016brimo ir transliacijos paslaugos","buyer_price":155595.46,"year":"2013"},{"buyer_title":"Neringos savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eBroli\u0173 Tomk\u0173 leidyba\u201c","object":"Informacijos sklaidos paslaugos vietin\u0117je spaudoje","buyer_price":37748.91,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Protingi sprendimai\"","object":"Socialin\u0117s reklamos kampanijos ,,Saugok save\" vaizdo, audio klip\u0173 ir judri\u0173j\u0173 skydeli\u0173 suk\u016brimas","buyer_price":29787.42,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija","legal_status":null,"seller_title":"V\u0161\u012e \"PVZ LT\"","object":"Socialin\u0117s reklamos kampanijos ,,Saugok save\" vaizdo, audio klip\u0173 ir judri\u0173j\u0173 skydeli\u0173 suk\u016brimas","buyer_price":15314.24,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Ad Love\"","object":"Socialin\u0117s reklamos kampanijos ,,Saugok save\" vaizdo, audio klip\u0173 ir judri\u0173j\u0173 skydeli\u0173 suk\u016brimas","buyer_price":15945.03,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija","legal_status":null,"seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Socialin\u0117s reklamos kampanijos ,,Saugok save\" vaizdo, audio klip\u0173 ir judri\u0173j\u0173 skydeli\u0173 suk\u016brimas","buyer_price":17346.79,"year":"2013"},{"buyer_title":"UAB 'Investicij\u0173 ir verslo garantijos'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"INVEGOS veiklos vie\u0161inimo ir informavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":289620.02,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e NEPT\u016aNO KREP\u0160INIO KLUBAS","object":"Reklamos paslaugos Klaip\u0117dos krep\u0161inio komandos \u201eNept\u016bnas\u201c \u017eaid\u017eiamuose var\u017eybose 2013 m.","buyer_price":28962,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB LESTO","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"INDIGO print\"","object":"(Nr. 756) spaudos (bro\u0161i\u016br\u0173, plakat\u0173, kainyn\u0173, lankstinuk\u0173, skraju\u010di\u0173 ir kt. spaudini\u0173) gaminimo ir tiekimo paslaugos","buyer_price":90177.03,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Keleivi\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Media traffic\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 Vilniaus, Kauno, Klaip\u0117dos ir \u0160iauli\u0173 vie\u0161ajame keleiviniame transporte (autobusuose ir troleibusuose) \u012frengtuose LCD ekranuose pirkimas","buyer_price":2312.91,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201ePublicum\u201c","object":"Informacini\u0173 straipsni\u0173 rengimo ir spausdinimo spaudos leidiniuose paslaugos","buyer_price":93199.58,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Centrin\u0117 projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":70894.06,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"K. Mata\u010di\u016bno leidybos \u012fmon\u0117 \u201eKriventa\u201c","object":"Mi\u0161ko savininkams skirto informacinio lankstinuko-skrajut\u0117s ,,Mi\u0161ko kirtimai\" i\u0161leidimo paslaugos","buyer_price":266.33,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Verslas ir poilsis\"","object":"Konferencijos \"Lietuvos turizmo \u017einomumo didinimas tikslin\u0117se u\u017esienio rinkose: geroji praktika ir kryptys atei\u010diai\u201c Lietuvoje organizavimo paslaugos","buyer_price":12733.14,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","legal_status":null,"seller_title":"Nortal UAB","object":"MT-5-8. Internetinio portalo pirkimas","buyer_price":105560.7,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio Hamburge (Vokietija) organizavimo paslaugos","buyer_price":13507,"year":"2013"},{"buyer_title":"Jaunimo reikal\u0173 departamentas prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Maniakai\"","object":"Projekto \u201eJaunimo ir vaik\u0173 konsultavimo bei informavimo paslaug\u0173 teikimas vie\u0161ojoje e-erdv\u0117je\u201c vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":20693.5,"year":"2013"},{"buyer_title":"Vilniaus pedagoginis universitetas","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"JCDecaux LIETUVA\"","object":"Reklamos\/informavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3662.6,"year":"2013"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"Nacionalinis mokym\u0173 centras\"","object":"informacini\u0173 \u017eurnal\u0173 \u201eSuaugusi\u0173j\u0173 \u0161vietimas\u201c leidyba","buyer_price":4577.44,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Verslas ir poilsis\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio Var\u0161uvoje (Lenkija) organizavimo paslaugos","buyer_price":4952.5,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"DRUKA\"","object":"\u201eV\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcijos reklamini\u0173 kanceliarini\u0173 priemoni\u0173 (kalendori\u0173, darbo knyg\u0173, mai\u0161eli\u0173, atviruk\u0173 ir t.t.) parengimas ir pagaminimas\u201c","buyer_price":43424.45,"year":"2013"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201e\u017dini\u0173 radijas\u201c","object":"Radijo laid\u0173 k\u016brimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":44022.24,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Linoleum design\"","object":"Informacin\u0117s reklamos leidinyje \u201eBest in Lithuania\u201c patalpinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1047.82,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos U\u017esienio reikal\u0173 ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Dizaino kryptis\"","object":"Interaktyvios programos, pristatan\u010dios Lietuv\u0105, Europos S\u0105jung\u0105 ir Lietuvos s\u0105sajas su visomis Europos S\u0105jungos valstyb\u0117mis, suk\u016brimo ir prie\u017ei\u016bros paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":10141.74,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos Vyriausyb\u0117","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Dizaino kryptis\"","object":"Administruojam\u0173 interneto svetaini\u0173 palaikymo ir pl\u0117tros paslaugos(Interneto svetain\u0117s www.lietuva.lt palaikymo ir pl\u0117tros paslaugos)","buyer_price":7254.11,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Gravitas Partners\"","object":"Radijo reporta\u017e\u0173 ir televizijos laid\u0173 apie ES paramos l\u0117\u0161\u0173, skirt\u0173 \u0161vietimo ir mokslo sektoriui, naud\u0105 visuomenei rengimo ir transliavimo paslaugos","buyer_price":153703.08,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Gravitas Partners\"","object":"Informacin\u0117s kampanijos apie ES strukt\u016brini\u0173 fond\u0173 param\u0105 \u0161vietimui ir mokslui internete suk\u016brimo ir \u012fgyvendinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":34754.4,"year":"2013"},{"buyer_title":"Vilniaus Gedimino technikos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB REALISTER MEDIA","object":"VGTU reklamos mokykliniuose s\u0105siuviniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":10250.38,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Tekst\u0173 rengimo (tekst\u0173 k\u016brimo), maketavimo, spausdinimo \u012fvairiose periodin\u0117s \u017einiasklaidos priemon\u0117se ir platinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":121640.41,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Verslum\u0105 skatinan\u010di\u0173 rengini\u0173 ciklo \u201eVersli Lietuva\u201c organizavimo ir vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":73087.74,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Gravitas Partners\"","object":"Projekt\u0173 ,,ESPBI IS\", ,,E.recepto\" ir ,,MedVAIS\" vie\u0161inimo ir informavimo apie juos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":24718.2,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Gravitas Partners\"","object":"Projekt\u0173 ,,ESPBI IS\", ,,E.recepto\" ir ,,MedVAIS\" vie\u0161inimo ir informavimo apie juos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":20618.05,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Gravitas Partners\"","object":"Projekt\u0173 ,,ESPBI IS\", ,,E.recepto\" ir ,,MedVAIS\" vie\u0161inimo ir informavimo apie juos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":11214.09,"year":"2013"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 mok\u0117jimo agent\u016bra prie \u017dem\u0117s \u016bkio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"\"A sprendimai\", UAB","object":"Mokym\u0173 \u201eVie\u0161asis kalb\u0117jimas skleid\u017eiant informacij\u0105 apie Kaimo pl\u0117tros 2007\u20132013 met\u0173 program\u0105\u201c paslaug\u0173 pirkimas apklausos b\u016bdu","buyer_price":13322.52,"year":"2013"},{"buyer_title":"Alytaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eAlytaus naujienos\u201c","object":"Alytaus miesto savivaldyb\u0117s informacijos spausdinimo regionin\u0117je spaudoje paslaugos pirkimas","buyer_price":11584.8,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Open Agency\"","object":"\u017diniasklaidos paslaugas teikian\u010dios agent\u016bros paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":245308.16,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Integruotos komunikacijos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":173772.01,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ViaConventus\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginys Baku (Azerbaid\u017eanas)","buyer_price":13076.34,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"NACIONALINIS AUTOMOBILI\u0172 KLUBAS\"","object":"Su renginiais, propaguojan\u010diais saug\u0173 dvira\u010di\u0173 ir automobili\u0173 eism\u0105, susijusios paslaugos","buyer_price":34725.44,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB MultimediaMark","object":"Lietuvos turizmo galimybes reprezentuojan\u010di\u0173 film\u0173 bei filmus vienijan\u010dio multimedinio sprendimo suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":158711.77,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Informavimo apie 2007\u20132013 m. ES strukt\u016brin\u0119 param\u0105 transporto sektoriui Lietuvos interneto naujien\u0173 tinklalapiuose paslauga","buyer_price":105132.07,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"ATLANTO\" FUTBOLO KLUBAS","object":"Reklamos paslaugos Klaip\u0117dos futbolo klubo \u201eAtlantas\u201c \u017eaid\u017eiamuose var\u017eybose 2013 m. sezono metu.","buyer_price":2896.2,"year":"2013"},{"buyer_title":"Bir\u017e\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB LEXITA","object":"Bir\u017e\u0173 rajono savivaldyb\u0117s internetinio tinklalapio papildymo verslui ir verslumo ugdymui reikalinga informacija bei elektronini\u0173 paslaug\u0173 verslui, prieinam\u0173 Savivaldyb\u0117s internetiniame tinklalapyje i\u0161pl\u0117timo paslauga ir jos technin\u0117 prie\u017ei\u016bra","buyer_price":15279.19,"year":"2013"},{"buyer_title":"Vilniaus rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eRejspa\u201c","object":"SPAUDOS PASLAUG\u0172 LENK\u0172 KALBA LEID\u017dIAMAME LEIDINYJE PIRKIMAS","buyer_price":72405,"year":"2013"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Baltic condition\"","object":"Informacinio portalo programinis atnaujinimas ir naujo posistemio \u012fdiegimas","buyer_price":7674.64,"year":"2013"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"Lietuvos dviratinink\u0173 bendrija","object":"Internetin\u0117s svetain\u0117s www.dviratis.lt atnaujinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2389.37,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Su ugdomojo informacinio pob\u016bd\u017eio renginiais, skatinan\u010diais naudoti at\u0161vaitus, susijusios paslaugos","buyer_price":143259.96,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos statistikos departamentas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"IO projects\"","object":"PROJEKTO \u201eOFICIALIOSIOS STATISTIKOS PASLAUG\u0172 PORTALAS\u201c PAPILDOMO OSP FUNKCIONALUMO K\u016aRIMO TECHNIN\u0116S PRIE\u017dI\u016aROS PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":34518.36,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eP\u016bkas\u201c","object":"Radijo laid\u0173 ciklo parengimo ir transliavimo nacionaliniuose kanaluose aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 tema paslaugos","buyer_price":22428.17,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"TANGO REKLAMA\"","object":"Radijo laid\u0173 ciklo parengimo ir transliavimo nacionaliniuose kanaluose aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 tema paslaugos","buyer_price":28382.76,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eBaltijos TV\u201c","object":"Televizijos laid\u0173 ir \/ ar rubrik\u0173 parengimo ir transliavimo nacionaliniuose kanaluose aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 tema paslaugos","buyer_price":146946.59,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"VIDEOMETRA\"","object":"Televizijos laid\u0173 ir \/ ar rubrik\u0173 parengimo ir transliavimo nacionaliniuose kanaluose aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 tema paslaugos","buyer_price":156105.19,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eLaisvas ir nepriklausomas kanalas\u201c","object":"Televizijos laid\u0173 ir \/ ar rubrik\u0173 parengimo ir transliavimo nacionaliniuose kanaluose aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 tema paslaugos","buyer_price":131373.03,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Televizijos laid\u0173 ir \/ ar rubrik\u0173 parengimo ir transliavimo nacionaliniuose kanaluose aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 tema paslaugos","buyer_price":154193.7,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Televizijos laid\u0173 ir \/ ar rubrik\u0173 parengimo ir transliavimo nacionaliniuose kanaluose aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 tema paslaugos","buyer_price":90974.28,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eAlfa Media\u201c","object":"Informacijos aplinkosaugin\u0117mis temomis parengimo ir sklaidos jau veikian\u010diose internetin\u0117se naujien\u0173 svetain\u0117se paslaugos","buyer_price":49201.81,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"15min\"","object":"Informacijos aplinkosaugin\u0117mis temomis parengimo ir sklaidos jau veikian\u010diose internetin\u0117se naujien\u0173 svetain\u0117se paslaugos","buyer_price":48656.16,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos nacionalin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":65888.55,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eRespublikos leidiniai\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos nacionalin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":63050.28,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eNaujasis aitvaras\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos nacionalin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":61327.04,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eVerslo \u017einios\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos nacionalin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":64368.05,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eGimtoji \u017eem\u0117\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":2316.96,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eAntikva\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":2085.26,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eGimtasis Roki\u0161kis\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":2316.96,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160iauliai plius\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":2340.13,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eSantarv\u0117s laikra\u0161tis\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":2316.96,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eAlytaus naujienos\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":2085.26,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eAlytaus naujienos\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":2316.96,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eJurbarko \u0161viesa\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":2316.96,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eGyvenimas\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":2108.43,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eSantakos laikra\u0161tis\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":2316.96,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eAnyk\u0161tos redakcija\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":2201.11,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eAntikva\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":2085.26,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eGarg\u017ed\u0173 banga\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":2259.04,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 kra\u0161tas\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":2108.43,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 kra\u0161tas\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":2316.96,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eLaikra\u0161\u010dio \u201eKalvotoji \u017demaitija\u201c redakcija\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":2108.43,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eGalvok\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":2201.11,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eKra\u0161to spauda\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":10165.66,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eKra\u0161to spauda\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":10513.21,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":10165.66,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":10513.21,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":13612.14,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":14191.38,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":11295.18,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eBroli\u0173 Tomk\u0173 leidyba\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":12279.89,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160iauliai plius\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":6313.72,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201ePanev\u0117\u017eio rytas\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":14220.34,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio Italijoje organizavimo paslaugos","buyer_price":12691.15,"year":"2013"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Point media\"","object":"Informavimo ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas (papildomas pirkimas)","buyer_price":146283.02,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e sporto klubas \"Bir\u0161tono Nemunas\"","object":"Pramoginio irklavimo \u2013 \u201edrakon\u0173\u201c laiv\u0173 lenktyni\u0173 organizavimo ir \u012fgyvendinimo paslaugos 2013 m. liepos 26-27 d. Klaip\u0117doje (Dan\u0117s up\u0117s atkarpoje nuo Pilies tilto iki Jono kalnelio).","buyer_price":4952.5,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Dalyvavimo parodoje Seatrade Europe Cruise and River Convention 2013 (2013 m. rugs\u0117jo 24-26 d. Hamburge, Vokietijoje) paslaugos.","buyer_price":7520,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Lietuvos buriuotoj\u0173 s\u0105junga","object":"Reklamos paslaugos Lietuvos buriuotoj\u0173 s\u0105jungos rinktin\u0117s var\u017eybose 2013 m. sezono regat\u0173 metu.","buyer_price":8688.6,"year":"2013"},{"buyer_title":"Druskinink\u0173 savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"ENVITRA\"","object":"Druskinink\u0173 savivaldyb\u0117s i\u0161orin\u0117s reklamos specialiojo plano rengimo paslaugos","buyer_price":6658.36,"year":"2013"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"T\u0119stinio mokymo ir konsultavimo centras\"","object":"Parodom\u0173j\u0173 bandym\u0173 \u012frengimo, vykdymo ir prie\u017ei\u016bros, seminar\u0173 ir lauko dien\u0173 organizavimo, informacini\u0173 straipsni\u0173 ir informacini\u0173 lapeli\u0173 parengimo ir leidybos paslaugos","buyer_price":91009.33,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Novus Integrum\"","object":"Internetin\u0117s Lietuvos profesij\u0173 klasifikatoriaus versijos svetain\u0117s programin\u0117s \u012frangos suk\u016brimo ir \u012fdiegimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":6805.55,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos U\u017esienio reikal\u0173 ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Naujien\u0173 agent\u016bros informacini\u0173 paslaug\u0173 vie\u0161asis pirkimas","buyer_price":8761.01,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":5109.42,"year":"2013"},{"buyer_title":"Asociacija \"INFOBALT\"","legal_status":"Asociacija","seller_title":"Baltijos lyderyst\u0117s ugdymo institutas, UAB","object":"Informacini\u0173 rengini\u0173 organizavimo ir pravedimo paslaugai pirkti","buyer_price":66583.64,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"VU TVM Intranetinio portalo suk\u016brimo, \u012fdiegimo Microsoft Share point pagrindu ir prie\u017ei\u016bros paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":8463.13,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Publicum Media\"","object":"SOCIALIN\u0116S REKLAMOS KAMPANIJOS \"SAUGOK SAVE\" VAIZDO IR GARSO KLIP\u0172, JUDRI\u0172J\u0172 SKYDELI\u0172 5 (PENKIOMIS) TEMOMIS TRANSLIAVIMO TELEVIZIJOSE, RADIJO STOTYSE IR INTERNETO NAUJIEN\u0172 PORTALUOSE PASLAUGOS","buyer_price":383395.56,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR vidaus reikal\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Ministerium\"","object":"Vidaus reikal\u0173 ministerijos administruojamos Europos S\u0105jungos 2007-2013 m. strukt\u016brin\u0117s paramos priemoni\u0173 vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas (VRM-D28-94)","buyer_price":92442.37,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLaisvas ir nepriklausomas kanalas\u201c","object":"Televizijos laid\u0173 rengimo paslaugos","buyer_price":256872.68,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Televizijos laid\u0173 rengimo paslaugos","buyer_price":243296.63,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"Atsakingo vartojimo kult\u016br\u0105 ir ekologi\u0161k\u0105 elges\u012f skatinan\u010di\u0173 sodinink\u0173 bendrij\u0173 pirmininkams ir nariams \u0161vietimo, mokymo ir informavimo apie apmokestinam\u0173j\u0173 gamini\u0173 ar pakuot\u0117s atliek\u0173 tvarkym\u0105 seminar\u0173 rengimo ir \u012fgyvendinimo paslaugos","buyer_price":6053.06,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Video film\u0173 apie s\u0117kmingai \u012fgyvendintus Europos S\u0105jungos strukt\u016brin\u0117s paramos projektus ir j\u0173 naud\u0105 suk\u016brimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":12265.41,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Informacinio leidinio u\u017esienio kalbomis, skirto nemokamai platinti per u\u017esienio \u0161ali\u0173 lietuvi\u0173 bendruomenes, leidybos paslaugos","buyer_price":11774.79,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio Tokijuje (Japonija) organizavimo paslaugos","buyer_price":17377.2,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos statistikos departamentas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Projekto \u201eOficialiosios statistikos paslaug\u0173 portalas\u201c papildomo OSP funkcionalumo k\u016brimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":445059.08,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaug\u0173 radijo kanaluose ir interneto portaluose bei fotografijos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":14928.48,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \"Mes Darom\"","object":"Seminar\u0173, skatinan\u010di\u0173 visuomen\u0117s atsakingo vartojimo kult\u016br\u0105 ir ekologi\u0161k\u0105 elges\u012f bei supa\u017eindinan\u010di\u0173 su atliek\u0173 tvarkymo sistema, atliek\u0173 prevencijos principais,\u012fgyvendinimo 10 region\u0173 paslaugos","buyer_price":17377.2,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Lietuvos verslo paramos agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"REAVITA\"","object":"Reprezentaciniu priemoniu pirkimas","buyer_price":35044.02,"year":"2013"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"Vestra eventus\"","object":"Lankstinuk\u0173 leidybos projekto vie\u0161inimui paslaug\u0173 pirkimas, parai\u0161kos Nr. 1646","buyer_price":210.26,"year":"2013"},{"buyer_title":"Neringos savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \"TV Europa\"","object":"Dokumentinio pa\u017eintinio mokslo populiarinimo filmo suk\u016brimo ir projekto vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":31714.84,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"NACIONALINIS AUTOMOBILI\u0172 KLUBAS\"","object":"Reklamos paslaugos Dakaro lenktyni\u0173 reklamin\u0117s kampanijos Lietuvoje, renginio 2014 m. sausio 5-18 d. Piet\u0173 Amerikoje ir \u201epodakarinio\u201c laikotarpio metu.","buyer_price":14481,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eP\u016bkas\u201c","object":"Radijo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":12980.19,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201e\u017dini\u0173 radijas\u201c","object":"Radijo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":18166.71,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Radijo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":40655.12,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eLaisvas ir nepriklausomas kanalas\u201c","object":"Vaizdo reporta\u017e\u0173 rengimo, transliavimo ir kartojimo paslaugos","buyer_price":72405,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Dizaino kryptis\"","object":"Pasaulinio gintaro kelio rinkodaros paslaugos","buyer_price":18985.1,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eLietuvos ryto\u201c televizija","object":"Pasaulinio gintaro kelio rinkodaros paslaugos","buyer_price":46678.64,"year":"2013"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"RSV PROJEKTAI\"","object":"Visuomen\u0117s \u0161vietimo atliek\u0173 tvarkymo klausimais organizavimo ir \u012fgyvendinimo paslaugos","buyer_price":54615.08,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ESTRAVEL VILNIUS\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo rengini\u0173 Tel Avive (Izraelis) ir Stambule (Turkija) organizavimo paslaugos","buyer_price":14408.6,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"SOLVIDA\"","object":"Reklamini\u0173 priemoni\u0173 ir reprezentacini\u0173 dovan\u0173 \u012fsigijimas","buyer_price":43443,"year":"2013"},{"buyer_title":"K\u0117daini\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eK\u0117daini\u0173 kra\u0161to televizija\u201c","object":"Tiesiogini\u0173 televizijos pokalbi\u0173 laid\u0173, informacini\u0173 televizijos reporta\u017e\u0173 suk\u016brimo, parengimo transliuoti ir transliavimo eteryje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":69527.34,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Klaip\u0117dos miesto b\u0117gimo sporto klubas \"Gintarin\u0117 j\u016brmyl\u0117\"","object":"Reklamos paslaugos XIII tarptautini\u0173 b\u0117gimo var\u017eyb\u0173 \u2013 \u201eGintarin\u0117 j\u016brmyl\u0117 2013\u201c reklamin\u0117s kampanijos ir renginio, kuris vyks 2013 m. spalio 12 d. Klaip\u0117doje \u2013 metu.","buyer_price":4344.3,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Media traffic\"","object":"Socialin\u0117s reklamos saugaus eismo temomis suk\u016brimo ir transliavimo vie\u0161ajame transporte paslaugos","buyer_price":20185.36,"year":"2013"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 \u017eem\u0117s tarnyba prie \u017dem\u0117s \u016bkio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"FC mokymai\"","object":"Mokym\u0173 \u201ePrane\u0161im\u0173 rengimas ir vie\u0161asis kalb\u0117jimas\u201c paslaugos","buyer_price":24328.08,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e 'Klaip\u0117dos \u0161vent\u0117s'","object":"Reklamos paslaugos projekto \u201e\u0160vyturi\u0173 ralis\u201c reklamin\u0117s kampanijos ir rengini\u0173, kuris vyks 2013 m. rugs\u0117jo-spalio m\u0117n. Lietuvos paj\u016brio miestuose ir miesteliuose, metu.","buyer_price":2896.2,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"\u0160ilut\u0117s krep\u0161inis\"","object":"Reklamos paslaugos \u0160ilut\u0117s krep\u0161inio komandos \u201e\u0160ilut\u0117\u201c \u017eaid\u017eiamose var\u017eybose 2013 m. rudens sezono metu.","buyer_price":2896.2,"year":"2013"},{"buyer_title":"Vilniaus rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eRejspa\u201c","object":"Spaudos paslaug\u0173 lietuvi\u0173 kalba vietiniu lygiu leid\u017eiamame leidinyje pirkimas","buyer_price":124536.61,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"TANGO REKLAMA\"","object":"Radijo informacini\u0173 reporta\u017e\u0173 ciklo apie 2007\u20132013 m. ES strukt\u016brin\u0119 param\u0105 susisiekimo sektoriui rengimo ir transliavimo paslaugos","buyer_price":8410.57,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio ministerija","legal_status":null,"seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"\u017dem\u0117s \u016bkio parodos ,,Auksinis ruduo 2013\u201c parodos ploto nuomos ir registracijos paslaugos","buyer_price":30192.89,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Dynamic Solutions\"","object":"Informacijos vie\u0161inimo reklaminiuose ekranuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":5791.73,"year":"2013"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \"Klaip\u0117da ID\"","object":"Klaip\u0117dos regiono darbo, pramon\u0117s ir studij\u0173 rinkos galimybi\u0173 vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":8688.6,"year":"2013"},{"buyer_title":"Tel\u0161i\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eVVARFF\u201c","object":"Spausdinimo paslaugos Tel\u0161i\u0173 rajono vietin\u0117je spaudoje","buyer_price":8468.49,"year":"2013"},{"buyer_title":"Tel\u0161i\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eLaikra\u0161\u010dio \u201eKalvotoji \u017demaitija\u201c redakcija\u201c","object":"Spausdinimo paslaugos Tel\u0161i\u0173 rajono vietin\u0117je spaudoje","buyer_price":15419.37,"year":"2013"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Petro ofsetas\"","object":"plakat\u0173 Valstyb\u0117s herbas ir valstyb\u0117s himnas spausdinimas","buyer_price":4054.68,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Reklamin\u0117s med\u017eiagos paskelbimo proginiame leidinyje \"Transsibiro mar\u0161rutas\" paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1800,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR finans\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Radijo laid\u0173 ir informacini\u0173 maket\u0173 spaudoje apie ES strukt\u016brin\u0117s paramos projektus suk\u016brimo ir publikavimo paslaugos","buyer_price":96371.06,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"VIDEOMETRA\"","object":"Siu\u017eet\u0173 saugaus eismo temomis televizijos programose suk\u016brimo ir transliavimo paslaugos","buyer_price":57344.76,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLaisvas ir nepriklausomas kanalas\u201c","object":"Televizijos reporta\u017e\u0173 saugaus eismo tema suk\u016brimo, parengimo transliuoti ir transliavimo televizijose paslaugos","buyer_price":46258.11,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eTELE-3\u201c","object":"Televizijos reporta\u017e\u0173 saugaus eismo tema suk\u016brimo, parengimo transliuoti ir transliavimo televizijose paslaugos","buyer_price":42052.83,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eBaltijos TV\u201c","object":"Televizijos reporta\u017e\u0173 saugaus eismo tema suk\u016brimo, parengimo transliuoti ir transliavimo televizijose paslaugos","buyer_price":41001.51,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLietuvos ryto\u201c televizija","object":"Televizijos reporta\u017e\u0173 saugaus eismo tema suk\u016brimo, parengimo transliuoti ir transliavimo televizijose paslaugos","buyer_price":38518.64,"year":"2013"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Televizijos reporta\u017e\u0173 saugaus eismo tema suk\u016brimo, parengimo transliuoti ir transliavimo televizijose paslaugos","buyer_price":30467.27,"year":"2013"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Informavimo ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 dienra\u0161\u010dio \u201eKauno diena\u201c priede \u201eSugr\u012f\u017ek \u012f Kaun\u0105\u201c pirkimas","buyer_price":3504.4,"year":"2013"},{"buyer_title":"Vilniaus pedagoginis universitetas","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"JCDecaux LIETUVA\"","object":"Lauko reklamos paslaugos","buyer_price":658.83,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Keleivi\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Asociacija \"Dvira\u010di\u0173 sporto m\u0117g\u0117j\u0173 klubas\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 ant vieno i\u0161 Lietuvos dvira\u010di\u0173 klub\u0173 atributikos pirkimas (deybos)","buyer_price":2606.58,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB LESTO","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Publicum Media\"","object":"(Nr. 1615) \u017diniasklaidos planavimo ir informacijos vie\u0161inimo \u017einiasklaidos kanaluose paslaugos","buyer_price":92525.47,"year":"2013"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Petro ofsetas\"","object":"Informacinio leidinio spausdinimas 2014 m. (2)","buyer_price":13135.14,"year":"2013"},{"buyer_title":"Vilniaus pedagoginis universitetas","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Reklamos paslaugos ir informacini\u0173 paslaug\u0173 tiekimas visus metus","buyer_price":227.79,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Valstyb\u0117s \u017eem\u0117s fondas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"CYANUS\"","object":"\u017dem\u0117s konsolidacijos projekt\u0173 ai\u0161kinam\u0173j\u0173 stend\u0173 gamybos ir \u012frengimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":4269.76,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eDemokratijos pl\u0117tros fondas\u201c","object":"Dalyvavimo \"Lietuvos ekonomikos konferencijoje\" paslugos (\u012frengiant Bendrov\u0117s reklamin\u012f stend\u0105+2 prane\u0161imai), reklama radijuje, reklama naujijen\u0173 portale, i\u0161spaudinti prane\u0161imai spaudos leidinyje, bendrov\u0117s min\u0117jimas konferencijos med\u017eiagoje.","buyer_price":5792.4,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Lietuvos pristatymo tarptautin\u0117se turizmo parodose 2014 m. organizavimo paslaugos","buyer_price":297791.04,"year":"2013"},{"buyer_title":"Neringos savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"Lietuvos krep\u0161inio federacija","object":"Neringos vardo garsinimo reklaminio paketo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":69508.8,"year":"2013"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Klaip\u0117dos universitetas","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 i\u0161spausdinimas Juozo Darulio knygoje \u201eLietuvos Respublikos vandens transporto valdymo, veiklos ir pl\u0117tros 2009-2012 metais metra\u0161tis\u201c, kuri\u0105 leid\u017eia V\u0161\u012e Klaip\u0117dos universitetas.","buyer_price":2896.2,"year":"2013"},{"buyer_title":"LR vidaus reikal\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas (VRM-SD50-166)","buyer_price":18015.43,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Linoleum design\"","object":"Informacin\u0117s reklamos leidinyje \"Best in Lithuania\" paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":865.96,"year":"2013"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","object":"Reklamos paslaug\u0173 tarptautiniame Vilniaus oro uoste pirkimas","buyer_price":4825.71,"year":"2013"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Dizaino kryptis\"","object":"Interneto svetain\u0117s www.sodra.lt k\u016brimo paslaug\u0173 ir prie\u017ei\u016bros darb\u0173 pirkimas","buyer_price":51816.09,"year":"2014"},{"buyer_title":"UAB 'Nemen\u010din\u0117s komunalininkas'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB 'Sweco Lietuva'","object":"Projekto \"Vandens tiekimo ir nuotek\u0173 tvarkymo infrastrukt\u016bros pl\u0117tra Vilniaus rajone (Paber\u017e\u0117je ir Anavilyje)\" technin\u0117s prie\u017ei\u016bros, administravimo ir vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":44505.91,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201e\u017dini\u0173 radijas\u201c","object":"Radijo laid\u0173 ciklo parengimo ir transliavimo nacionaliniuose kanaluose aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 tema paslaugos","buyer_price":27803.52,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eDelfi\u201c","object":"Informacijos aplinkosaugin\u0117mis temomis parengimo ir sklaidos jau veikian\u010diose internetin\u0117se naujien\u0173 svetain\u0117se paslaugos","buyer_price":46258.11,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Informacijos aplinkosaugin\u0117mis temomis parengimo ir sklaidos jau veikian\u010diose internetin\u0117se naujien\u0173 svetain\u0117se paslaugos","buyer_price":42052.83,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Tarptautin\u0117s gyvyb\u0117s moksl\u0173 konferencijos \u201eLife Sciences Baltics 2014\u201c konsultacini\u0173 programos parengimo ir vie\u0161inimo tarptautin\u0117je erdv\u0117je paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":144810.01,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR finans\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Dizaino kryptis\"","object":"ES strukt\u016brin\u0117s paramos svetain\u0117s 2014-2020 suk\u016brimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":140000.87,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"Spausdintos dalomosios med\u017eiagos gamybos ir platinimo paslaugos","buyer_price":30810.32,"year":"2014"},{"buyer_title":"Aleksandro Stulginskio universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Ekspozicij\u0173 Centras\"","object":"Parod\u0173 ekspozicin\u0117s \u012frangos nuomos ir stend\u0173 \u012frengimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":117485.08,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201e\u017dini\u0173 radijas\u201c","object":"Tem\u0173 apie Europos S\u0105jungos strukt\u016brin\u0117s paramos panaudojim\u0105 inicijavimo radijo laidose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":16118.64,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Fabula ir partneriai\"","object":"Savivaldybi\u0173 organizuojam\u0173 rengini\u0173 vie\u0161inimas","buyer_price":172747.05,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR finans\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"VRS WPI Vilnius\"","object":"TV reporta\u017e\u0173 apie ES strukt\u016brin\u0117s paramos projektus suk\u016brimo ir transliavimo paslaugos","buyer_price":96371.06,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR vidaus reikal\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201ePublicum\u201c","object":"I\u0161or\u0117s sien\u0173 fondo 2011 m. ir 2012 m. metini\u0173 program\u0173 \u012fgyvendinimo eigos ir rezultat\u0173 vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas (VRM-D45-152)","buyer_price":53759.27,"year":"2014"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Projekto \u201eVisuomenei aktualios programin\u0117s \u012frangos lokalizavimas, programoms reikaling\u0173 priemoni\u0173 suk\u016brimas\u201c vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":21026.41,"year":"2014"},{"buyer_title":"UAB 'Utenos vandenys'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Saureka\"","object":"Projekto \u201eVandentiekio ir nuotek\u0173 tinkl\u0173 statyba Atko\u010di\u0161ki\u0173 gyv. kv. Utenos r.\" administravimo, vie\u0161inimo ir statybos darb\u0173 technin\u0117s prie\u017ei\u016bros paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":43440.11,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Centrin\u0117 projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"CANVAS\"","object":"Interneto svetain\u0117s www.ppplietuva.lt atnaujinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":10002.02,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Ekspozicij\u0173 Centras\"","object":"Tarptautin\u0117s \u017eem\u0117s \u016bkio ir maisto pramon\u0117s parodos \"AgroBalt\" organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":452418.33,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Radijo laid\u0173 ciklo parengimo ir transliavimo nacionaliniuose kanaluose aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 tema paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":26633.46,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Radijo laid\u0173 ciklo parengimo ir transliavimo nacionaliniuose kanaluose aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 tema paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":28035.22,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"Vilniaus Gedimino technikos universitetas","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2340.13,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"Vilniaus Gedimino technikos universitetas","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2316.96,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eKupi\u0161k\u0117n\u0173 mintys\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2340.13,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eUtenos diena\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2316.96,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eVakarin\u0117 Palanga\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2316.96,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eRinkos aik\u0161t\u0117\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2340.13,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eElektr\u0117n\u0173 kronika\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2108.43,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eRo\u017einis dramblys\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2316.96,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eEurokompetencija\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2316.96,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eEurokompetencija\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2259.04,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eEurokompetencija\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1818.81,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eEurokompetencija\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2340.13,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eEurokompetencija\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2143.19,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eEurokompetencija\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2108.43,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201e\u0160ilal\u0117s artojas\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2340.13,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201ePaj\u016brio naujienos\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2328.54,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eRinkos aik\u0161t\u0117\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2340.13,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"Vilniaus Gedimino technikos universitetas","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2316.96,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201e\u0160ilut\u0117s leidyba\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2316.96,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eGimtoji \u017eem\u0117\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2316.96,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eElektr\u0117n\u0173 kronika\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2108.43,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eEurokompetencija\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1818.81,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eEurokompetencija\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2316.96,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eEurokompetencija\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1506.02,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eEurokompetencija\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2108.43,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eDzindra\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaugoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1598.7,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Vie\u0161inimo ir informavimo apie Europos S\u0105jungos param\u0105 televizijoje ir internete paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":281025.02,"year":"2014"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Inspired Communications\"","object":"\u017diniasklaidos planavimo paslaugos","buyer_price":189237.72,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 mokes\u010di\u0173 inspekcija prie LR finans\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"Projekto \u201eMokes\u010di\u0173 mok\u0117toj\u0173 elektronini\u0173 \u0161vietimo, konsultavimo ir informavimo paslaug\u0173 sistemos suk\u016brimas\u201c vie\u0161inimo paslaugos vie\u0161asis pirkimas","buyer_price":11249.13,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"DREAMSITE\"","object":"Vilniaus oro uosto Internetin\u0117s svetain\u0117s prie\u017ei\u016bros ir vystymo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":25676.76,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"DREAMSITE\"","object":"Vilniaus oro uosto Internetin\u0117s svetain\u0117s prie\u017ei\u016bros ir vystymo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":24390.64,"year":"2014"},{"buyer_title":"LITGRID AB","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Fabula ir partneriai\"","object":"Elektromagnetini\u0173 lauk\u0173 poveikio gyventojams vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":10390.55,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis mokslo institutas Lietuvi\u0173 kalbos institutas","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"DIZI\"","object":"Edukacin\u0117s, lietuvi\u0173 kalbai skirtos, mokymo priemon\u0117s (internetinio interaktyvaus \u017eaidimo) k\u016brimo paslaugos","buyer_price":56765.52,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 mokes\u010di\u0173 inspekcija prie LR finans\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"Skelbim\u0173, siusijusi\u0173 su valstybei perduoto turto administravimu, spausdinimo respublikin\u0117je ir vietos spaudoje tarpininko paslaugos vie\u0161asis pirkimas","buyer_price":32813.95,"year":"2014"},{"buyer_title":"Radvili\u0161kio rajono savivaldyb\u0117","legal_status":null,"seller_title":"V\u0161\u012e \u201eML Pilietin\u0117s iniciatyvos\u201c","object":"Radvili\u0161kio r. sav. informacinio biuletenio \u201eSavivaldyb\u0117s aktualijos\u201c ir papildomis informacijos spausdinimo vietiniame laikra\u0161tyje paslaugos","buyer_price":73256.02,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eLietuvos \u017einios\u201c","object":"Informacin\u0117s med\u017eiagos atliek\u0173 tvarkymo tematika rengimo ir publikavimo, ministerijos pateiktos informacijos publikavimo nacionaliniame dienra\u0161tyje organizavimo, \u012fgyvendinimo paslaugos","buyer_price":52131.6,"year":"2014"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"MB \"Doctor Anima\"","object":"Video klip\u0173 suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":22778.61,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR vidaus reikal\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \"PIRMOJI KAVA\"","object":"Rengini\u0173 organizavimo paslaugos (VRM-SD54-189)","buyer_price":70409.52,"year":"2014"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"15min\"","object":"Spausdinimo paslaug\u0173 internete pirkimas","buyer_price":27334.34,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB 'EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI'","object":"Projekto \"Urbanizuotose teritorijose esan\u010di\u0173 u\u017eter\u0161t\u0173 teritorij\u0173 poveikio aplinkai vertinimas\" administravimo ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":14858.67,"year":"2014"},{"buyer_title":"LITGRID AB","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"PILIETINI\u0172 INICIATYV\u0172 CENTRAS","object":"LITGRID AB ir tikslini\u0173 bendruomeni\u0173 dialogo ir bendradarbiavimo skatinimo socialin\u0117s atsakomyb\u0117s projekto \u012fgyvendinimo paslaugos","buyer_price":46082.89,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eEkologinio \u0161vietimo centras\u201c","object":"Med\u017eiokl\u0117s pl\u0117tr\u0105 skatinan\u010di\u0173 bei med\u017eiokl\u0117s kult\u016br\u0105 ir tradicijas puosel\u0117jan\u010di\u0173 priemoni\u0173, skirt\u0173 visuomen\u0117s informavimui spaudoje - gamtos ir aplinkos apsaugos tematikos laikra\u0161tyje, parengimas ir publikavimas","buyer_price":5143.65,"year":"2014"},{"buyer_title":"UAB 'LITESKO'","legal_status":"UAB","seller_title":"UAB \"MEDIAPOOL\"","object":"MEDIA agent\u016bros paslaugos - prene\u0161im\u0173 bei skelbim\u0173 maketavimas ir publikavimas periodin\u0117je spaudoje","buyer_price":112140.87,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universiteto ligonin\u0117 Kauno klinikos","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Projekto \"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universiteto ligonin\u0117s vie\u0161osios \u012fstaigos Kauno klinik\u0173 sveikatos prie\u017ei\u016bros paslaug\u0173 perk\u0117limas \u012f elektronin\u0119 erdv\u0119\" informacinio portalo IS suk\u016brimo ir diegimo paslaugos","buyer_price":991137.05,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos Vyriausyb\u0117","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Gravitas Partners\"","object":"Vie\u0161inimo ir rengini\u0173 organizavimo paslaugos","buyer_price":72751.97,"year":"2014"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eRejspa\u201c","object":"Spaudos paslaug\u0173 lenk\u0173 kalba pirkimas","buyer_price":22010.54,"year":"2014"},{"buyer_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"MT-9-3 Reklamos paslaugos leidiniuose ir radijo stotyse","buyer_price":188253.01,"year":"2014"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"AB spaustuv\u0117 \"Titnagas\"","object":"Laikra\u0161\u010dio \u201eUniversitas Vilnensis\u201c spausdinimo paslaug\u0173 pirkimas, Nr. 2162","buyer_price":17377.2,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ESTRAVEL VILNIUS\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo rengini\u0173 Minske (Baltarusija), Kijeve (Ukraina) ir Sankt Peterburge (Rusija) organizavimo paslaugos","buyer_price":14365.15,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos bankas","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \"Inspired Communications\"","object":"Informacini\u0173 skelbim\u0173 apie Lietuvos banko veikl\u0105 gamybos ir publikavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":115855.54,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ViaConventus\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo rengini\u0173 \u0160vedijoje ir Suomijoje organizavimo paslaugos","buyer_price":25892.03,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Lauko reklamos kampanijos Lvove (Ukraina) \u012fgyvendinimas","buyer_price":22526,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR finans\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Gravitas Partners\"","object":"Informavimo kampanijos galimiems parei\u0161k\u0117jams apie 2014-2020 m. ES paramos finansavimo teikiamas galimybes paslaugos","buyer_price":192742.12,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ESTRAVEL VILNIUS\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo rengini\u0173 Rygoje, Latvijoje ir Taline, Estijoje organizavimo paslaugos","buyer_price":5126.27,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Verslas ir poilsis\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio organizavimo paslaug\u0173 Kaliningrade (Rusija) pirkimas","buyer_price":5271.08,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ESTRAVEL VILNIUS\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio Kazachstane organizavimo paslaugos","buyer_price":11874.42,"year":"2014"},{"buyer_title":"K\u0117daini\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eRinkos aik\u0161t\u0117\u201c","object":"Skelbim\u0173, informacijos, reklamini\u0173 straipsni\u0173 spausdinimo K\u0117daini\u0173 rajono laikra\u0161tyje paslaugos pirkimas","buyer_price":34522.71,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio organizavimo paslaugos Jungtin\u0117je Karalyst\u0117je","buyer_price":15679.19,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio organizavimo paslaug\u0173 Amsterdame (Olandija) pirkimas","buyer_price":11732.51,"year":"2014"},{"buyer_title":"Vilniaus Gedimino technikos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 (projekto Nr. VP1-3.1-\u0160MM-10-V-02-015) pirkimas","buyer_price":7168.1,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201e\u016akininko patar\u0117jas\u201c","object":"Informacin\u0117s med\u017eiagos atliek\u0173 tvarkymo tematika rengimo ir publikavimo, ministerijos pateiktos informacijos publikavimo savaitiniame laikra\u0161tyje organizavimo ir \u012fgyvendinimo paslaugos","buyer_price":52131.6,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB Lietuvos parod\u0173 ir kongres\u0173 centras 'LITEXPO'","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo tarptautin\u0117je turizmo parodoje \u201eAdventur 2014\u201c paslaugos","buyer_price":62268.3,"year":"2014"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Ekspozicij\u0173 Centras\"","object":"DALYVAVIMO PARODOSE \u201eAUK\u0160T\u0172J\u0172 MOKYKL\u0172 MUG\u0116 2014\u201d IR \u201cSTUDIJOS 2014\u201d ORGANIZAVIMO PASLAUGOS","buyer_price":27838.97,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos U\u017esienio reikal\u0173 ministerija","legal_status":null,"seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Naujien\u0173 svetain\u0117s angl\u0173 kalba, pristatan\u010dios Europos S\u0105jungos aktualijas, lietuvi\u0161kame naujien\u0173 portale suk\u016brimo, naujien\u0173 rengimo ir talpinimo, technin\u0117s prie\u017ei\u016bros ir kitos susijusios paslaugos","buyer_price":169049.56,"year":"2014"},{"buyer_title":"K\u0117daini\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Lietuvis\"","object":"Dalyvavimo tarptautiniuose renginiuose pagal projekt\u0105 \u201eK\u0117daini\u0173 pramoninio parko rinkodaros projektas\" organizavimo pirkimas","buyer_price":43169.64,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Projekt\u0173 vadybos institutas\"","object":"Klaip\u0117dos uosto reklamini\u0173 priemoni\u0173 \u2013 saldaini\u0173 d\u0117\u017eu\u010di\u0173 suk\u016brimas ir pagaminimas, 2000 vnt.","buyer_price":14718.49,"year":"2014"},{"buyer_title":"AB \"Klaip\u0117dos energija\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"RSV PROJEKTAI\"","object":"Informacijos spausdinimas Klaip\u0117dos miesto dienra\u0161\u010diuose","buyer_price":22708.53,"year":"2014"},{"buyer_title":"AB \"Klaip\u0117dos energija\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"RSV PROJEKTAI\"","object":"Informacijos spausdinimas Klaip\u0117dos miesto dienra\u0161\u010diuose","buyer_price":22077.73,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eBroli\u0173 Tomk\u0173 leidyba\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 spausdinimas dienra\u0161tyje \u201eVakar\u0173 ekspresas\u201c 2014 m.","buyer_price":11584.8,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 spausdinimo dienra\u0161tyje \u201eKlaip\u0117da\u201c 2014 m.","buyer_price":11584.8,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e KLAIP\u0116DOS TURIZMO IR KULT\u016aROS INFORMACIJOS CENTRAS","object":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcijos dalyvavimas Klaip\u0117dos j\u016br\u0173 uosto pristatymo kruizinio verslo parodoje \u201eCruise Shipping Miami 2014\u201c, kuri \u012fvyks 2014 kovo 10-13 d. Majamyje, JAV, organizavimo ir \u012fgyvendinimo paslaugos.","buyer_price":14481,"year":"2014"},{"buyer_title":"Vilniaus Gedimino technikos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Getweb\"","object":"Portalo pl\u0117tros paslaug\u0173 (projekto Nr. VP1-3.1-\u0160MM-05-K-02-006) pirkimas","buyer_price":7219.07,"year":"2014"},{"buyer_title":"AB LESTO","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Fabula ir partneriai\"","object":"(Nr. 69) Ry\u0161i\u0173 su visuomene paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":245308.16,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Klaip\u0117dos j\u016br\u0173 uosto pristatymas XIX tarptautin\u0117je transporto ir logistikos parodoje \u201eTransRussia\u201c, kuri vyks 2014 baland\u017eio 22-25 d. Maskvoje, Rusijos federacijoje.","buyer_price":40244,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201ePublicum\u201c","object":"Visuomen\u0117s informavimo apie daugiabu\u010di\u0173 nam\u0173 atnaujinimo (modernizavimo) program\u0105 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":87443.09,"year":"2014"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"LUKRECIJOS REKLAMA\"","object":"Reklamos agent\u016bros paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":350440.22,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Point media\"","object":"Reklaminis informacinis filmas apie Klaip\u0117dos uost\u0105","buyer_price":9847.37,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Investuok Lietuvoje'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaugos","buyer_price":175220.11,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ViaConventus\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio organizavimo paslaug\u0173 Pranc\u016bzijoje pirkimas","buyer_price":11526.88,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio konsultavimo tarnyba\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Ekspozicij\u0173 Centras\"","object":"Parodai \"K\u0105 pas\u0117si 2014\" stendo nuomos pirkimas","buyer_price":9432.15,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"GAUMINA\"","object":"Projekto vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":19026.3,"year":"2014"},{"buyer_title":"AB LESTO","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"(Nr. 68) Reklamos k\u016brimo, gamybos ir sklaidos paslaugos","buyer_price":1752201.11,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio konsultavimo tarnyba\u201c","legal_status":null,"seller_title":"Aleksandro Stulginskio universitetas","object":"Dalyvavimo parodoje \u201eK\u0105 pas\u0117si 2014\u201c paslaugos pirkimas","buyer_price":6518.19,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"VESTEKSPRESS\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio Hong Konge (Kinija) organizavimo paslaugos","buyer_price":16566.27,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eLrytas\u201c","object":"Informacijos atliek\u0173 tvarkymo ir prevencijos klausimais parengimo ir sklaidos jau veikian\u010dioje interneto naujien\u0173 svetain\u0117je paslaugos","buyer_price":57191.84,"year":"2014"},{"buyer_title":"Jurbarko rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e Kult\u016bra plius","object":"Projekto \u201eTurizmo ir rekreacin\u0117s infrastrukt\u016bros pl\u0117tra, atkuriant ir i\u0161saugant miesto park\u0173 istorin\u012f-kult\u016brin\u012f paveld\u0105\u201d parodos organizavimo paslaugos","buyer_price":4778.73,"year":"2014"},{"buyer_title":"Informacin\u0117s visuomen\u0117s pl\u0117tros komitetas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Portalo \u201eMano Vyriausyb\u0117\u201c koncepcijos, dizaino ir strukt\u016bros parengimas","buyer_price":11584.8,"year":"2014"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' filialas '\u0160iauli\u0173 gele\u017einkeli\u0173 infrastrukt\u016bra'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Areviva\"","object":"Logotip\u0173, u\u017era\u0161\u0173 gamybos ir klijavimo paslaug\u0173 pirkimas (konkurso \u0161ifras IF3-14-32)","buyer_price":17522.01,"year":"2014"},{"buyer_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201ePublicum\u201c","object":"2014\/MO-1.7 Projekto \u201eIntegruotos krovini\u0173 gabenimo j\u016br\u0173 ir gele\u017einkeli\u0173 transportu informacin\u0117s platformos suk\u016brimo (E.Krovinys)\u201c vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":10968.78,"year":"2014"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 teism\u0173 administracija","legal_status":"Teismai","seller_title":"UAB \"Fresh Media\"","object":"Interneto svetain\u0117s modernizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":8769.77,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Centrin\u0117 projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"CIKLONAS\"","object":"Reprezentacini\u0173 priemoni\u0173 bei spaudini\u0173 pagal u\u017esakym\u0105 suk\u016brimo, maketavimo ir gamybos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":23169.6,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Centrin\u0117 projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"BMK LEIDYKLA\"","object":"Reprezentacini\u0173 priemoni\u0173 bei spaudini\u0173 pagal u\u017esakym\u0105 suk\u016brimo, maketavimo ir gamybos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":0,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Centrin\u0117 projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Reprezentacini\u0173 priemoni\u0173 bei spaudini\u0173 pagal u\u017esakym\u0105 suk\u016brimo, maketavimo ir gamybos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":0,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Centrin\u0117 projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"MDPro\"","object":"Reprezentacini\u0173 priemoni\u0173 bei spaudini\u0173 pagal u\u017esakym\u0105 suk\u016brimo, maketavimo ir gamybos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":0,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Centrin\u0117 projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"KREDO R\"","object":"Reprezentacini\u0173 priemoni\u0173 bei spaudini\u0173 pagal u\u017esakym\u0105 suk\u016brimo, maketavimo ir gamybos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":0,"year":"2014"},{"buyer_title":"Vilniaus Gedimino technikos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas (Projekto Nr. VP1-3.1-\u0160MM-10-V-02-016)","buyer_price":7153.61,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Klaip\u0117dos j\u016br\u0173 uosto pristatymas tarptautin\u0117je transporto ir logistikos parodoje \u201eTransit-Kazachstan. Transportas ir logistika 2014\u201c, kuri vyks 2014 m. gegu\u017e\u0117s 21-23 d. \u201eCorme\u201c parod\u0173 centre, Astanoje, Kazachstano Respublikoje.","buyer_price":16584.96,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"15min\"","object":"Saugaus eismo informacijos interneto naujien\u0173 portaluose parengimo ir skelbimo paslaugos","buyer_price":39950.19,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLrytas\u201c","object":"Saugaus eismo informacijos interneto naujien\u0173 portaluose parengimo ir skelbimo paslaugos","buyer_price":42052.83,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Saugaus eismo informacijos interneto naujien\u0173 portaluose parengimo ir skelbimo paslaugos","buyer_price":27224.28,"year":"2014"},{"buyer_title":"Aleksandro Stulginskio universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"T\u0119stinio mokymo ir konsultavimo centras\"","object":"Lauko dien\u0173 ir seminar\u0173, skirt\u0173 parodomojo bandymo ,,\u017dolini\u0173 pa\u0161ar\u0173 gamybos optimizavimas gyvulininkyst\u0117s \u016bkiuose panaudojant ank\u0161tines \u017eoles\u201c rezultat\u0173 sklaidai, organizavimo paslaugos","buyer_price":14991.83,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR finans\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Su euro \u012fvedimu susijusi\u0173 rengini\u0173 organizavimo paslaugos","buyer_price":427778.88,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e 'REGITRA'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":175220.11,"year":"2014"},{"buyer_title":"Aleksandro Stulginskio universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio konsultavimo tarnyba\u201c","object":"Lauko dien\u0173 ir seminar\u0173, skirt\u0173 parodomojo bandymo \u201eLauko augal\u0173 technologini\u0173 parametr\u0173 optimizavimas tiksliojoje \u017eemdirbyst\u0117je\u2018\u2018 rezultat\u0173 sklaidai, organizavimo paslaugos","buyer_price":19989.11,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos turizmo atstovavimo Vokietijos Federacin\u0117je Respublikoje paslaugos","buyer_price":166965.94,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB VIZEUM","object":"Reklamos agent\u016bros paslaugos","buyer_price":186784.64,"year":"2014"},{"buyer_title":"Aleksandro Stulginskio universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Asociacija Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio r\u016bmai","object":"Lauko dien\u0173 ir seminar\u0173, skirt\u0173 parodomojo bandymo \u201eIn\u017einerin\u0117s inovacijos karvi\u0173 laikymo technologijose\u201c rezultat\u0173 sklaidai, organizavimo paslaugos","buyer_price":8247.61,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR finans\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Publicum Media\"","object":"Su euro \u012fvedimu susijusios \u017einiasklaidos planavimo ir reklamos talpinimo paslaugos","buyer_price":1051320.67,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus universiteto ligonin\u0117 Santaros klinikos","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Logoera\"","object":"Informavimo ir reklamos gaminiai","buyer_price":8355.28,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e NEPT\u016aNO KREP\u0160INIO KLUBAS","object":"Reklamos paslaugos Klaip\u0117dos krep\u0161inio komandos \u201eNept\u016bnas\u201c \u017eaid\u017eiamose var\u017eybose 2014 m. kovo-rugs\u0117jo m\u0117n.","buyer_price":28962,"year":"2014"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Transporto ir logistikos kongreso \"TRANS CARGO\" paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1744.78,"year":"2014"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Tarptautin\u0117s parodos \"TranzitKazakhstan\" ploto nuomos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":10155.6,"year":"2014"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Tarptautin\u0117s parodos \"Transport Logistics\" ploto nuomos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":11037.6,"year":"2014"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Tarptautin\u0117s konferencijos \"Naftos perdirbimas ir naftos produkt\u0173 eksportas Baltarusijos Respublikoje\" paslaug\u0173 pirkimas (1 dalyvis)","buyer_price":1717.25,"year":"2014"},{"buyer_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","legal_status":null,"seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"2014\/MO-5.2 projekto \"\u201eR","buyer_price":210264.13,"year":"2014"},{"buyer_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201ePublicum\u201c","object":"2014\/MO-5.3. projekto \"1) naujos europin\u0117s v\u0117\u017e\u0117s tiesimas tarpvalstybin\u0117je atkarpoje Lenkijos pasienis \u2013 Marijampol\u0117.2) tarpvalstybin\u0117je atkarpoje \u0160iauliai \u2013 Latvijos pasienis\" vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":280352.18,"year":"2014"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB 'Officeday'","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":110388.67,"year":"2014"},{"buyer_title":"Vilniaus Gedimino technikos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Projekt\u0173 vadybos institutas\"","object":"VGTU reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":57822.64,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Informacijos apie Europos S\u0105jungos strukt\u016brin\u0117s paramos \u016akio ministerijos administruojamus 2007\u20132013 met\u0173 projektus vie\u0161inimo spaudoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":69534.6,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 ligoni\u0173 kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Vaizdo komunikacij\u0173 centras\"","object":"Socialin\u0117s akcijos, skatinan\u010dios aktyviau dalyvauti prevencin\u0117se programose, organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":7819.74,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Gravitas Partners\"","object":"Informavimo ir vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":173772.01,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Lietuvos buriuotoj\u0173 s\u0105junga","object":"Reklamos paslaugos Lietuvos buriuotoj\u0173 s\u0105jungos rinktin\u0117s var\u017eybose 2014 m. sezono regat\u0173 metu.","buyer_price":28962,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"ATLANTO\" FUTBOLO KLUBAS","object":"Reklamos paslaugos Klaip\u0117dos miesto futbolo klubo \u201eAtlantas\u201c \u017eaid\u017eiamose var\u017eybose 2014 m. sezono metu.","buyer_price":5792.4,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Fresh production house\"","object":"Vaizdo klip\u0173 saugaus eismo tema suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":13807.34,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Fresh production house\"","object":"Vaizdo klip\u0173 saugaus eismo tema suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":13929.85,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Fresh production house\"","object":"Vaizdo klip\u0173 saugaus eismo tema suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":13982.56,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"PVZ LT\"","object":"Vaizdo klip\u0173 saugaus eismo tema suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":14452.04,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"LUKRECIJOS REKLAMA\"","object":"Vaizdo klip\u0173 saugaus eismo tema suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":14336.19,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Garso klip\u0173 suk\u016brimo ir transliavimo radijo stotyse paslaugos","buyer_price":112040.34,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201e\u017dini\u0173 radijas\u201c","object":"Garso klip\u0173 suk\u016brimo ir transliavimo radijo stotyse paslaugos","buyer_price":76108,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"TANGO REKLAMA\"","object":"Garso klip\u0173 suk\u016brimo ir transliavimo radijo stotyse paslaugos","buyer_price":72509.67,"year":"2014"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"NET group\"","object":"Internetinio tinklapio k\u016brimo paslaugos","buyer_price":2032.55,"year":"2014"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"NET group\"","object":"Internetinio tinklapio k\u016brimo paslaugos","buyer_price":2102.64,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eEurokompetencija\u201c","object":"Aplinkosaugini\u0173 aktualij\u0173 sklaidos rajonin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":4680.26,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eRespublikos leidiniai\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 spausdinimas laikra\u0161tyje \u201eRespublika\u201c 2014 m.","buyer_price":4344.3,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLietuvos \u017einios\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 spausdinimas laikra\u0161tyje \u201eLietuvos \u017einios\u201c 2014 m.","buyer_price":5792.4,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"LR j\u016brin\u0117s istorijos ir kult\u016bros klubas \"BUDYS\"","object":"Reklamos paslaugos Lietuvos Respublikos j\u016brin\u0117s istorijos ir kult\u016bros klubo BUDYS vykdomo projekto \u201eMuziejiniai ir jacht\u0173 uostai j\u016brin\u0117se \u0161alyse\u201c veiklos ir rengini\u0173 2014 m. Klaip\u0117doje metu.","buyer_price":4344.3,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Klaip\u0117dos miesto j\u016brinis buriuotoj\u0173 klubas","object":"Reklamos paslaugos Klaip\u0117dos miesto j\u016briniam buriuotoj\u0173 klubui priklausan\u010diai komandai dalyvaujant buriavimo var\u017eybose 2014 m. kovo-bir\u017eelio m\u0117n.","buyer_price":8688.6,"year":"2014"},{"buyer_title":"Vilniaus pedagoginis universitetas","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Dizaino arkliukas\"","object":"Internetinio puslapio k\u016brimas","buyer_price":1717.16,"year":"2014"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Socialin\u0117s reklamos klip\u0173 suk\u016brimo ir transliacijos paslaugos","buyer_price":49815.08,"year":"2014"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"EUROREKLAMA\"","object":"Socialin\u0117s reklamos klip\u0173 suk\u016brimo ir transliacijos paslaugos","buyer_price":40528.41,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLaisvas ir nepriklausomas kanalas\u201c","object":"Vaizdo klip\u0173 transliavimo ir reporta\u017e\u0173 saugaus eismo tema suk\u016brimo ir transliavimo televizijose paslaugos","buyer_price":799200.65,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eTELE-3\u201c","object":"Vaizdo klip\u0173 transliavimo ir reporta\u017e\u0173 saugaus eismo tema suk\u016brimo ir transliavimo televizijose paslaugos","buyer_price":625755.91,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLietuvos ryto\u201c televizija","object":"Vaizdo klip\u0173 transliavimo ir reporta\u017e\u0173 saugaus eismo tema suk\u016brimo ir transliavimo televizijose paslaugos","buyer_price":602383.57,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eArchiforma\u201c","object":"Architekt\u016brin\u0117s veiklos vie\u0161inimo profesionalioje spaudoje (\u017eurnale) paslaugos","buyer_price":21721.5,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Informacijos aplinkosaugos tematika parengimo ir sklaidos paslaugos","buyer_price":260658.02,"year":"2014"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Open Agency\"","object":"\u017diniasklaidos planavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":350440.22,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"Akcij\u0173 masinio susib\u016brimo ar kitose vietose su pristatomu turiniu susijusiose vietose organizavimo ir \u012fgyvendinimo paslaugos","buyer_price":3504.4,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Eurobiuras\"","object":"Reklamini\u0173 suvenyr\u0173 gamyba","buyer_price":4687.5,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Radijo reklamos kampanijos \u012fgyvendinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":49148.52,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"KLAIP\u0116DOS IRKLAVIMO CENTRAS\"","object":"Reklamos paslaugos irklavimo var\u017eybose 2014 m. baland\u017eio-rugs\u0117jo m\u0117nesiais, kuriose dalyvaus Klaip\u0117dos irklavimo centro komanda.","buyer_price":7240.5,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 spausdinimas laikra\u0161tyje \u201eLietuvos rytas\u201c 2014 m.","buyer_price":14481,"year":"2014"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 mok\u0117jimo agent\u016bra prie \u017dem\u0117s \u016bkio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"EVS Group\"","object":"Mokym\u0173 \u201eVie\u0161asis kalb\u0117jimas skleid\u017eiant informacij\u0105 apie Kaimo pl\u0117tros 2014\u20132020 met\u0173 program\u0105\u201c paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":11570.32,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e KLAIP\u0116DOS TURIZMO IR KULT\u016aROS INFORMACIJOS CENTRAS","object":"Klaip\u0117dos uos","buyer_price":7645.97,"year":"2014"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"15min\"","object":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s informacijos parengimo ir skelbimo interneto naujien\u0173 portale paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":73802.71,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eJ\u016br\u0173 informacijos centras\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 spausdinimas \u017eurnale \u201eJ\u016bra. More. Sea\u201c 2014 m.","buyer_price":4344.3,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"BALTIJOS VIE\u0160\u0172J\u0172 RY\u0160I\u0172 GRUP\u0116\"","object":"Akcijos \u201eGeriamasis vanduo i\u0161 \u010diaupo nemokamai\u201c organizavimo paslaugos","buyer_price":14478.1,"year":"2014"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"EUROREKLAMA\"","object":"Projekto \u201eSuaugusi\u0173j\u0173 \u0161vietimo program\u0173 ir objekt\u0173 saugykla \u2013 elektronini\u0173 mokymosi paslaug\u0173 priemon\u0117\u201c vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":52131.6,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eNaujasis aitvaras\u201c","object":"Saugaus eismo informacijos spaudoje parengimo ir publikavimo paslaugos","buyer_price":28263,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Saugaus eismo informacijos spaudoje parengimo ir publikavimo paslaugos","buyer_price":18079.21,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Saugaus eismo informacijos spaudoje parengimo ir publikavimo paslaugos","buyer_price":11552.36,"year":"2014"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 mok\u0117jimo agent\u016bra prie \u017dem\u0117s \u016bkio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Synergy Consulting\"","object":"Nacionalin\u0117s mok\u0117jimo agent\u016bra prie \u017dem\u0117s \u016bkio ministerijos pagalbos portalo atnaujinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":48711.19,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio Tokijuje (Japonija) organizavimo paslaugos","buyer_price":12009.38,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Asociacija \"Klaip\u0117dos d\u017eiazo festivalis\"","object":"Reklamos paslaugos XX Klaip\u0117dos pilies d\u017eiazo festivalio reklamin\u0117s kampanijos ir renginio, kuris vyks 2014 m. bir\u017eelio 6-8 d. Klaip\u0117doje, metu.","buyer_price":5792.4,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR finans\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Lietuvos ir \u0160veicarijos bendradarbiavimo programos ir 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansini\u0173 mechanizm\u0173 informavimo ir reklamos paslaugos","buyer_price":50654.83,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR finans\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Lietuvos ir \u0160veicarijos bendradarbiavimo programos ir 2009-2014 m. EEE ir Norvegijos finansini\u0173 mechanizm\u0173 informavimo ir reklamos paslaugos","buyer_price":103000,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos bankas","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Visuomen\u0117s informavimo priemoni\u0173 platinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":183112.73,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eBaltijos media centras\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 spausdinimas \u017eurnale \u201eTransportas\u201c 2014 m.","buyer_price":5792.4,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201ePublicum\u201c","object":"Straipsni\u0173 ir kit\u0173 k\u016brybini\u0173 sprendim\u0173 k\u016brimo ir publikavimo paslaugos","buyer_price":77096.85,"year":"2014"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Projekt\u0173 vadybos institutas\"","object":"STRAIPSNIO DIENRA\u0160TYJE \u201eVERSLO \u017dINIOS\u201c VIE\u0160INIMO PASLAUGOS","buyer_price":2146.66,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eLaisvas ir nepriklausomas kanalas\u201c","object":"Informacini\u0173 videofilm\u0173 transliavimo televizijose paslaugos","buyer_price":31224.22,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eLietuvos ryto\u201c televizija","object":"Informacini\u0173 videofilm\u0173 transliavimo televizijose paslaugos","buyer_price":26297.74,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eTELE-3\u201c","object":"Informacini\u0173 videofilm\u0173 transliavimo televizijose paslaugos","buyer_price":80601.25,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Informacini\u0173 videofilm\u0173 transliavimo televizijose paslaugos","buyer_price":63920.3,"year":"2014"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Baltic condition\"","object":"Informacinio portalo www.autc.lt programinio atnaujinimo bei technin\u0117s prie\u017ei\u016bros paslaugos","buyer_price":10078.78,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"U\u017edaroji dizaino ir leidybos AB \"Kopa\"","object":"Lietuvos turizmo galimybes reprezentuojan\u010di\u0173 leidini\u0173 ir smulki\u0173 rinkodarini\u0173 priemoni\u0173 suk\u016brimo ir leidybos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":195673.05,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR finans\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Gravitas Partners\"","object":"\u017diniasklaidos projekt\u0173, skirt\u0173 Euro \u012fvedimui Lietuvoje, paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":323760.43,"year":"2014"},{"buyer_title":"Kvalifikacij\u0173 ir profesinio mokymo pl\u0117tros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"\"Mokym\u0173 poreikis\", UAB","object":"Vie\u0161inimo rengini\u0173 organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":9774.68,"year":"2014"},{"buyer_title":"Vilniaus Gedimino technikos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB REALISTER MEDIA","object":"VGTU reklamos mokykliniuose s\u0105siuviniuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":6355.93,"year":"2014"},{"buyer_title":"LITGRID AB","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201ePublicum\u201c","object":"Ry\u0161i\u0173 su visuomene paslaugos","buyer_price":104746.58,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"DRUKA\"","object":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcijos reklamini\u0173 kanceliarini\u0173 priemoni\u0173 (kalendori\u0173, darbo knyg\u0173, mai\u0161eli\u0173, atviruk\u0173 ir t.t.) suk\u016brimas, parengimas ir pagaminimas","buyer_price":56343.78,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":19578.43,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Media 3\"","object":"Projekt\u0173, finansuojam\u0173 2007\u20132013 m. Europos S\u0105jungos strukt\u016brin\u0117s paramos l\u0117\u0161omis, vie\u0161inimo televizijos projekte paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":105132.07,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e 'Klaip\u0117dos \u0161vent\u0117s'","object":"Reklamos paslaugos J\u016bros \u0161vent\u0117s 2014 reklamin\u0117s kampanijos ir rengini\u0173, kurie vyks 2014 m. liepos 25-27 d. Klaip\u0117doje, metu.","buyer_price":20273.4,"year":"2014"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"\u0160al\u010dinink\u0173 \u0161vietimo ir informavimo centras\"","object":"Projekto vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":23748.84,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos turizmo atstovavimas u\u017esienio rinkose","buyer_price":63716,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos turizmo atstovavimas u\u017esienio rinkose","buyer_price":71505,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos turizmo atstovavimas u\u017esienio rinkose","buyer_price":71536.14,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos turizmo atstovavimas u\u017esienio rinkose","buyer_price":79590,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB 'Kvalitetas'","object":"APSKRITOJO STALO DISKUSIJ\u0172 ORGANIZAVIMO INTERES\u0172 GRUP\u0116MS PASLAUGOS","buyer_price":10057.63,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"Promo events\"","object":"Reklamos paslaugos tarptautinio renginio \u201e1000 km lenktyn\u0117s 2014\u201c reklamin\u0117s kampanijos ir renginio, kuris vyks 2014 m. liepos 16-19 d. Palangoje, metu.","buyer_price":4344.3,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \"Nepriklausomi projektai\"","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 akcij\u0173, skatinan\u010di\u0173 visuomen\u0119 r\u016b\u0161iuoti atliekas, elektros ir elektronin\u0117s \u012frangos, apmokestinam\u0173j\u0173 gamini\u0173 ir pakuot\u0117s bei j\u0173 atliek\u0173 tvarkymo srityje organizavimo paslaugos","buyer_price":87720.98,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB J\u016brinink\u0173 centras","object":"Reklamos paslaugos J\u016brinink\u0173 centre nuolatini\u0173 u\u017esienio \u0161ali\u0173 ir Lietuvos j\u016brinink\u0173 apsilankym\u0173 ir vykstan\u010di\u0173 j\u016brini\u0173 renginiu metu 2014 m.","buyer_price":17377.2,"year":"2014"},{"buyer_title":"Alytaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eAlytaus regionin\u0117 televizija\u201c","object":"Alytaus miesto savivaldyb\u0117s informacijos vie\u0161inimo regionin\u0117je televizijoje paslaugos pirkimas","buyer_price":34754.4,"year":"2014"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"POKY\u010cI\u0172 VALDYMAS\"","object":"PARODOM\u0172J\u0172 BANDYM\u0172 PRIE\u017dI\u016aROS, SEMINAR\u0172 IR LAUKO DIEN\u0172 ORGANIZAVIMO, INFORMACINI\u0172 STRAIPSNI\u0172 IR INFORMACINI\u0172 LAPELI\u0172 PARENGIMO BEI LEIDYBOS, REKOMENDACIJ\u0172 LEIDYBOS BEI \u017dALIAVOS \u012eSIGIJIMO PASLAUGO","buyer_price":10351.02,"year":"2014"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"POKY\u010cI\u0172 VALDYMAS\"","object":"PARODOM\u0172J\u0172 BANDYM\u0172 PRIE\u017dI\u016aROS, SEMINAR\u0172 IR LAUKO DIEN\u0172 ORGANIZAVIMO, INFORMACINI\u0172 STRAIPSNI\u0172 IR INFORMACINI\u0172 LAPELI\u0172 PARENGIMO BEI LEIDYBOS, REKOMENDACIJ\u0172 LEIDYBOS BEI \u017dALIAVOS \u012eSIGIJIMO PASLAUGO","buyer_price":9137.51,"year":"2014"},{"buyer_title":"Utenos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eKamonada\u201c","object":"Informacinio leidinio (biuletenio) \u201eUtenos rajono savivaldyb\u0117s \u017einios\u201c maketavimas, spausdinimas ir platinimas","buyer_price":8688.6,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Media traffic\"","object":"Informacijos vie\u0161inimo reklaminiuose ekranuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":14379.87,"year":"2014"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Aktyvaus poilsio ir kult\u016brinio turizmo galimybes pristatan\u010di\u0173 leidini\u0173 leidybos pirkimas","buyer_price":72984.24,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e sporto klubas \"Bir\u0161tono Nemunas\"","object":"Pramoginio irklavimo \u2013 \u201edrakon\u0173\u201c laiv\u0173 nuomos ir j\u0173 aptarnavimo paslaugos lenktyn\u0117se 2014 m. liepos 25-26 d. Klaip\u0117doje Uosto direkcijos taurei laim\u0117ti.","buyer_price":5635.08,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"PIRMOJI KAVA\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Nord Play\"","object":"TV LAIDOS \u201eT\u016aKSTANTME\u010cIO VAIKAI\u201c SUK\u016aRIMO PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":162187.21,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Publicum Media\"","object":"SOCIALIN\u0116S REKLAMOS KAMPANIJOS \"SAUGOK SAVE\" VAIZDO IR GARSO KLIP\u0172, JUDRI\u0172J\u0172 SKYDELI\u0172 TRANSLIAVIMO TELEVIZIJOSE, RADIJO STOTYSE IR INTERNETO NAUJIEN\u0172 PORTALUOSE PASLAUGOS","buyer_price":97478.45,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eDelfi\u201c","object":"Informacijos apie aplink\u0105 kanalo \u201eGrynas.lt\u201c (arba lygiaver\u010dio) integravimo \u012f jau egzistuojan\u010di\u0105 interneto svetain\u0119 palaikymo ir atnaujinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":203762.45,"year":"2014"},{"buyer_title":"Alytaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eTerra publica\u201c","object":"Knygos, reprezentuojan\u010dios Alytaus ir Luko (Elko) miestus, miest\u0173 turizmo vietas, parengimo, maketavimo ir spausdinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":23019,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"NACIONALINIS AUTOMOBILI\u0172 KLUBAS\"","object":"Su renginiais, propaguojan\u010diais saug\u0173 dvira\u010di\u0173 ir automobili\u0173 eism\u0105, susijusios paslaugos","buyer_price":34754.4,"year":"2014"},{"buyer_title":"Utenos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eUtenos diena\u201c","object":"Vie\u0161osios informacijos spausdinimas dviejuose Utenos rajono savivaldyb\u0117s laikra\u0161\u010diuose","buyer_price":78776.65,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Media traffic\"","object":"Socialin\u0117s reklamos saugaus eismo tema suk\u016brimo ir transliavimo vie\u0161ajame transporte paslaugos","buyer_price":20014.34,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Idea Mecca\"","object":"TV laid\u0173 ciklo suk\u016brimo bei gamybos paslaugos","buyer_price":75880.44,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstyb\u0117s tarnybos departamentas prie LR vidaus reikal\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB 'INSOFT'","object":"Valstyb\u0117s tarnybos portalo suk\u016brimo ir \u012fdiegimo paslaugos","buyer_price":280606.95,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos U\u017esienio reikal\u0173 ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Dizaino kryptis\"","object":"Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo interneto svetain\u0117s suk\u016brimo, prie\u017ei\u016bros ir vystymo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":17967.16,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio konsultavimo tarnyba\u201c","legal_status":null,"seller_title":"Lietuvos augal\u0173 apsaugos asociacija","object":"Dalyvavimo parodoje \u201eAgrovizija 2014\u201c paslaugos pirkimas","buyer_price":1882.53,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 transliavimas Klaip\u0117dos radijo stoties \u201eLaluna\u201c eteryje 2014 m.","buyer_price":4344.3,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"VESTEKSPRESS\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio \u010cikagoje (JAV) organizavimo paslaugos","buyer_price":17232.39,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio organizavimo paslaug\u0173 Italijoje pirkimas","buyer_price":12896.78,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio organizavimo paslaug\u0173 Vokietijoje pirkimas","buyer_price":12700,"year":"2014"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Informacijos specialiojoje nuolatin\u0117je rubrikoje paskelbimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":70949.1,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Projekt\u0173 vadybos institutas\"","object":"Projekto \u201eApdraust\u0173j\u0173, i\u0161mok\u0173 gav\u0117j\u0173 ir draud\u0117j\u0173 informavimo ir konsultavimo interaktyvi\u0173 elektronini\u0173 paslaug\u0173 sistemos suk\u016brimas ir \u012fdiegimas (ADIS)\u201c vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":8936.23,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio konsultavimo tarnyba\u201c","legal_status":null,"seller_title":"Aleksandro Stulginskio universitetas","object":"Dalyvavimo parodoje \u201eSprendim\u0173 ratas 2014\u201c paslaugos pirkimas","buyer_price":981.23,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Gravitas Partners\"","object":"INFORMACINI\u0172 STRAIPSNI\u0172 RENGIMO IR SPAUSDINIMO SPAUDOS LEIDINIUOSE PASLAUGOS","buyer_price":114033.25,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"VESTEKSPRESS\"","object":"Lietuvos turizmo produkt\u0173 vie\u0161inimas \u0160iaur\u0117s Amerikoje (JAV)","buyer_price":39388.32,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"CinemaAds\"","object":"Informacijos vie\u0161inimo reklaminiuose ekranuose paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":4344.3,"year":"2014"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' filialas 'Vilniaus gele\u017einkeli\u0173 infrastrukt\u016bra'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Point media\"","object":"Greitojo keleivinio traukinio mar\u0161ruto Vilnius \u2013 Minskas gerinimo projekto vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas (pirkimo kodas: IF-1-105)","buyer_price":11228.1,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR finans\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Informacin\u0117s-reklamin\u0117s kampanijos apie ES strukt\u016brini\u0173 fond\u0173 2014-2020 m. laikotarpio prad\u017ei\u0105 \u012fgyvendinimo palsaugos","buyer_price":317393.71,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Verslas ir poilsis\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio Var\u0161uvoje (Lenkija) organizavimo paslaugos","buyer_price":5352.18,"year":"2014"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Reklaminio ploto laikra\u0161tyje \"Gudok\" 2014-07-31 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1214.81,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201e\u017dini\u0173 radijas\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 transliavimas radijo stoties \u201e\u017dini\u0173 radijas\u201c eteryje 2014 m.","buyer_price":4344.3,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eLaisvas ir nepriklausomas kanalas\u201c","object":"Vie\u0161inimo ir informavimo apie Europos S\u0105jungos param\u0105 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":129312.44,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Saugaus eismo informacijos \u017eurnaluose parengimo ir publikavimo paslaugos","buyer_price":10136.7,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Informacini\u0173 televizijos laid\u0173 ciklo, suk\u016brimo, transliavimo ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":103730.31,"year":"2014"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","object":"Reklamos paslaug\u0173 tarptautiniame Vilniaus oro uoste pirkimas","buyer_price":4825.71,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Daugiabu\u010di\u0173 nam\u0173 atnaujinimo (modernizavimo) programos pristatymo susijusios srities parodoje\/vie\u0161ajame renginyje paslaugos","buyer_price":22283.42,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Projekt\u0173 vadybos institutas\"","object":"Projekto \u201eLietuvos socialinio modelio, apiman\u010dio u\u017eimtumo didinim\u0105, darbo santyki\u0173 reglamentavimo tobulinim\u0105 ir socialinio draudimo tvarum\u0105, suk\u016brimas\u201c vie\u0161inimo rengini\u0173 organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":16685.59,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Publicum Media\"","object":"Socialin\u0117s reklamos kampanijos planavimo ir \u012fgyvendinimo paslaugos","buyer_price":86886.01,"year":"2014"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eGarg\u017ed\u0173 banga\u201c","object":"Informacijos skelbimas visuomen\u0117s informavimo priemon\u0117se","buyer_price":56771.32,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Prodiuseriai\"","object":"TV laid\u0173 ciklo suk\u016brimo ir transliavimo paslaugos","buyer_price":115848.01,"year":"2014"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Erasmus Student\u0173 Tinklas ESN Lietuva","object":"\u201eErasmus Lietuvos mokykloms\u201c iniciatyvos \u012fgyvendinimo ir vie\u0161inimo bei \u201eErasmus+\u201c programos vie\u0161inimo studentams paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":15929.1,"year":"2014"},{"buyer_title":"Asociacija Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio r\u016bmai","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"ART21\"","object":"\u016akininkavimo skatinimo, kaimo gyventoj\u0173 ir jaunimo supa\u017eindinimo su \u017eem\u0117s \u016bkio verslo \u0161akomis informacin\u0117s sistemos suk\u016brimo, \u012fdiegimo, vykdymo ir palaikymo paslaugos","buyer_price":107585.15,"year":"2014"},{"buyer_title":"Asociacija \"INFOBALT\"","legal_status":"Asociacija","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Verslo misij\u0173 organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":58677.02,"year":"2014"},{"buyer_title":"Vilniaus rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eRejspa\u201c","object":"SPAUDOS PASLAUG\u0172 LENK\u0172 KALBA LEID\u017dAMAME VIETINIAME LAIKRA\u0160TYJE PIRKIMAS","buyer_price":43327.15,"year":"2014"},{"buyer_title":"Aleksandro Stulginskio universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Asociacija Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio r\u016bmai","object":"Lauko dien\u0173 ir seminar\u0173, skirt\u0173 parodomojo bandymo ,,Vietini\u0173 statybini\u0173 med\u017eiag\u0173, gaminam\u0173 su ma\u017eomis energijos s\u0105naudomis, panaudojimas \u017eem\u0117s \u016bkio gamybiniuose pastatuose\u201c rezultat\u0173 sklaidai, organizavimo paslaugos pirkimas.","buyer_price":9994.56,"year":"2014"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Internetinio tinklapio www. kaunas.lt dizaino ir tinklapio \u0161ablono suk\u016brimo ir turinio valdymo sistemos pritaikymo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":7184.02,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","legal_status":null,"seller_title":"AB Telia Lietuva","object":"Interneto, duomen\u0173 perdavimo ir svetain\u0117s LRT.LT talpinimo paslaugos","buyer_price":49180.78,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Klaip\u0117dos miesto b\u0117gimo sporto klubas \"Gintarin\u0117 j\u016brmyl\u0117\"","object":"Reklamos paslaugos XIV tarptautini\u0173 b\u0117gimo var\u017eyb\u0173 \u2013 \u201eGintarin\u0117 j\u016brmyl\u0117 2014\u201c reklamin\u0117s kampanijos ir renginio, kuris vyks 2014 m. spalio 11 d. Klaip\u0117doje \u2013 metu.","buyer_price":4344.3,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Citrus\"","object":"LRT.LT portalo, jo mobiliosios versijos atnaujinimo ir palaikymo paslaugos","buyer_price":98736.53,"year":"2014"},{"buyer_title":"Aleksandro Stulginskio universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Asociacija Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio r\u016bmai","object":"Lauko dien\u0173 ir seminar\u0173, skirt\u0173 parodomojo bandymo ,,Daigint\u0173 gr\u016bd\u0173 auginimo technologija pa\u0161ar\u0173 gamybai gyvulininkyst\u0117s \u016bkiuose\u201d rezultat\u0173 sklaidai, organizavimo paslaugos","buyer_price":12493.19,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eLrytas\u201c","object":"Elektronin\u0117s skilties apie socialin\u0119 apsaug\u0105 ir darb\u0105 (elektroninio sprendimo) suk\u016brimo, integravimo ir palaikymo jau egzistuojan\u010dioje interneto naujien\u0173 svetain\u0117je paslaugos","buyer_price":71840.25,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"\u201eTELEVIZIJOS TRANSLIAVIMO\u201c PASLAUGOS","buyer_price":11495.02,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eTELE-3\u201c","object":"\u201eTELEVIZIJOS TRANSLIAVIMO\u201c PASLAUGOS","buyer_price":18222.89,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"S. Joku\u017eio leidykla-spaustuv\u0117","object":"Klaip\u0117dos uosto reklaminio informacinio leidinio parengimas ir pagaminimas","buyer_price":7876.14,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Rengini\u0173 apie ES strukt\u016brin\u0119 param\u0105 organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":57296.98,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos turizmo atstovavimo Lenkijoje paslaugos","buyer_price":49814.64,"year":"2014"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos Vyriausyb\u0117","legal_status":null,"seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"El. paslaug\u0173 ir valstyb\u0117s informacini\u0173 i\u0161tekli\u0173 s\u0105veikumo platformos paslaug\u0173 institucijoms bei portalo \u201eMano Vyriausyb\u0117\u201c suk\u016brimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":268437.21,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo \u017einios\u201c","object":"V\u0160\u012e \u201eVERSLI LIETUVA\u201c STENDO PARENGIMO IR KONTAKT\u0172 MUG\u0116S RENGINIO \u201eGAZEL\u0116S 2014\u201c METU ORGANIZAVIMO BEI \u201eMET\u0172 EKSPORTUOTOJO\u201c NOMINACIJOS \u201eLIETUVOS VERSLO LYDERIAI\u201c RINKIMUOSE PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":45557.23,"year":"2014"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Stendo papildomos \u012frangos mokestis tarptautin\u0117je Azerbaid\u017eano studij\u0173 ir karietos parodoje, kuri vyks 2014.10.10-12 Baku (1 vnt.)","buyer_price":2255,"year":"2014"},{"buyer_title":"LR finans\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"Su euro \u012fvedimu susijusi\u0173 reklamos gamybos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":38113.99,"year":"2014"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"AB spaustuv\u0117 \"Titnagas\"","object":"Straipsni\u0173 rinkinio spausdinimas","buyer_price":3027.4,"year":"2014"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Parodos ekspozicinio ploto nuoma Europos auk\u0161tojo mokslo parodoje (EHEF) Indijoje, kuri vyks Delyje (2014-12-01), Bangalore (2014-12-03), Kolkatoje (2014-12-05), trys stendai kiekviename mieste.","buyer_price":3000,"year":"2014"},{"buyer_title":"Vilniaus rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eRejspa\u201c","object":"SPAUDOS PASLAUG\u0172 LIETUVI\u0172 KALBA LEID\u017dIAMAME VIETINIAME LAIKRA\u0160TYJE PIRKIMAS","buyer_price":29975.67,"year":"2014"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Papildomos \u012frangos nuoma tarptautin\u0117je Vidurio Ryt\u0173 studij\u0173 parodoje \"NAJAH\", kuri vykd Abu Dabyje, 2014 m. spalio 28-30 d.","buyer_price":592.52,"year":"2014"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"AB spaustuv\u0117 \"Titnagas\"","object":"Informacinio leidinio spausdinimas 2015 m.","buyer_price":15000,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"EKSPOBALTA\"","object":"Lietuvos pristatymo tarptautin\u0117je turizmo parodoje VAKANTIEBEURS (Utrechtas) organizavimo paslaugos","buyer_price":55780.82,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"EXPOERA\"","object":"Lietuvos pristatymo tarptautineje turizmo parodoje MATKA (Helsinkis) organizavimo paslaugos","buyer_price":49959.45,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"EXPOERA\"","object":"Lietuvos pristatymo tarptautineje turizmo parodoje OTDYCH (LEISURE) (Minskas) organizavimo paslaugos","buyer_price":44282.9,"year":"2014"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB Lietuvos parod\u0173 ir kongres\u0173 centras 'LITEXPO'","object":"4R132 parodos \u201eMokykla 2014\u201c mokestis u\u017e plot\u0105 ir rengin\u012f","buyer_price":2628.3,"year":"2014"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Vie\u0161inimo paslauga \u2013 Auk\u0161tojo mokslo institucij\u0173 pri\u0117mimo organizavimas (maitinimo ir susijusios paslaugos) Hilton vie\u0161butyje, Baku, Azerbaid\u017eane, 2014-10-09","buyer_price":5904.72,"year":"2014"},{"buyer_title":"Ma\u017eeiki\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eMa\u017eeiki\u0173 laikra\u0161tis\u201c","object":"Savivaldyb\u0117s skelm\u0173, u\u017euojaut\u0173, sveikinim\u0173 ir kit\u0173 prane\u0161im\u0173 spausdinimo bei informacini\u0173 ra\u0161ini\u0173 parengimo rajonin\u0117je spaudoje paslaugos pirkimas","buyer_price":17081.79,"year":"2014"},{"buyer_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","legal_status":null,"seller_title":"AB spaustuv\u0117 \"Titnagas\"","object":"MT-9-14 laikra\u0161\u010dio spausdinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":31392,"year":"2014"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Stendo plotas ir registracijos bei administravimo mokestis tarptautin\u0117je Azerbaid\u017eano studij\u0173 ir karjeros parodoje 2014.10.10 - 12 d.","buyer_price":6926,"year":"2014"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Ekspozicij\u0173 Centras\"","object":"Lietuvos pristatymo tarptautin\u0117se turizmo parodose 2015 metais organizavimo paslaugos","buyer_price":67309.88,"year":"2014"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB Lietuvos parod\u0173 ir kongres\u0173 centras 'LITEXPO'","object":"Stendo \u012frengimas parodoje \"Mokykla 2014\"","buyer_price":433.14,"year":"2014"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"NACIONALINIS AUTOMOBILI\u0172 KLUBAS\"","object":"\"Reklamos paslaugos Dakaro lenktyni\u0173 reklamin\u0117s kompanijos Lietuvoje ir renginio 2015 m. sausio 4-17 d. Piet\u0173 Amerikoje metu\"","buyer_price":17522.01,"year":"2014"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"AMTP vie\u0161inimo renginys Indijoje","buyer_price":2796.44,"year":"2014"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Parodos ekspozicinio ploto tarptautin\u0117je Gruzijos parodoje \"International Education Fair\", kuri vyks Tbilisyje 2015.02.27-28, nuomos paslaugos ir registracijos mokes\u010diai","buyer_price":4990,"year":"2014"},{"buyer_title":"Mokslo, inovacij\u0173 ir technologij\u0173 agent\u016bra","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Projekt\u0173 vadybos institutas\"","object":"Mokslo, inovacij\u0173 ir technologij\u0173 agent\u016bros vie\u0161inimo ir reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":515990.4,"year":"2014"},{"buyer_title":"Ignalinos rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eZaras\u0173 kra\u0161tas\u201c","object":"Reklaminiai skelbimai","buyer_price":0,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Informacijos tapinimas internetin\u0117je svetain\u0117je www.lrvalstybe.lt","buyer_price":16.94,"year":"2015"},{"buyer_title":"Mol\u0117t\u0173 \u0161vietimo centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Informacijos pateikimas portale www.lrvalstybe.lt","buyer_price":24.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kretingos rajono \u0161vietimo centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":29,"year":"2015"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio moksleivi\u0173 namai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Infominta\"","object":"Informacijos patalpinimas \u201eMintainfo\u201c informacijos centre","buyer_price":30,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160iauli\u0173 greitosios medicinos pagalbos stotis","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Infominta\"","object":"Informacijos talpinimas ir platinimas","buyer_price":30,"year":"2015"},{"buyer_title":"Koncertin\u0117 \u012fstaiga \"Kauno santaka\"","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Pra\u0161au\"","object":"Reklaminio ploto nuomos sutartis","buyer_price":32.67,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Registr\u0173 centras","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"MB \"Alt Vision\"","object":"ai\u0161kinam\u0173j\u0173 vaizdo siu\u017eet\u0173 k\u016brimo paslaugos","buyer_price":35,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Vilkavi\u0161kio vandenys\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Infominta\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":35.09,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Marijampol\u0117s pirmin\u0117s sveikatos prie\u017ei\u016bros centras","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklamin\u0117s paslaugos","buyer_price":36.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u017demai\u010di\u0173 muziejus \"Alka\"","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Vie\u0161inimo paslauga","buyer_price":36.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"parodos reklamin\u0117 vizualizacija","buyer_price":40,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Grigi\u0161ki\u0173 sveikatos prie\u017ei\u016bros centras","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Informacija kataloge www.medicina.lt","buyer_price":41.14,"year":"2015"},{"buyer_title":"Prie\u0161gaisrin\u0117s apsaugos ir gelb\u0117jimo departamentas prie Vidaus reikal\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Prie\u0161gaisrin\u0117s apsaugos ir gelb\u0117jimo departamento prie VRM kontakt\u0173 skelbimas","buyer_price":42.35,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Registr\u0173 centras","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"WEBGuru\"","object":"Registr\u0173 centro komercini\u0173 paslaug\u0173 rinkodaros","buyer_price":42.35,"year":"2015"},{"buyer_title":"Mol\u0117t\u0173 rajono Alantos seneli\u0173 globos namai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":43.56,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno tautin\u0117s kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Pra\u0161au\"","object":"Reklaminio ploto nuoma","buyer_price":45.37,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160iauli\u0173 centro poliklinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Informacijos apie kontaktus talpinimas duomen\u0173 baz\u0117je 1588","buyer_price":48.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno tautin\u0117s kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Pra\u0161au\"","object":"Reklaminio ploto nuoma","buyer_price":50.82,"year":"2015"},{"buyer_title":"Koncertin\u0117 \u012fstaiga \"Kauno santaka\"","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Pra\u0161au\"","object":"Reklaminio ploto nuomos sutartis","buyer_price":50.82,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Kazl\u0173 R\u016bdos mokomoji mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":52.03,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160iauli\u0173 centro poliklinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"D\u0117l \u012fstaigos informacijos vie\u0161inimo","buyer_price":54.45,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e PANEV\u0116\u017dIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONIN\u0116","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklamini\u0173 skelbim\u0173 talpinimas","buyer_price":54.45,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Druskinink\u0173 jaunimo u\u017eimtumo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"ALT reklama\"","object":"Reklaminio tento su spauda gamyba","buyer_price":55.61,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilkavi\u0161kio vaik\u0173 ir jaunimo centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Reklamos paslaugos 1588.lt svetain\u0117je","buyer_price":55.66,"year":"2015"},{"buyer_title":"Rozalimo \u0160v\u010d. M. Marijos Vardo parapija","legal_status":"Tradicin\u0117 religin\u0117 bendruomen\u0117 ar bendrija","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 kra\u0161tas\u201c","object":"Vie\u0161inimo priemon\u0117s - informacinio straipsnio \u012f laikra\u0161t\u012f parengimas ir publikavimas","buyer_price":58,"year":"2015"},{"buyer_title":"Pasvalio kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB ARS Decora","object":"Reklaminis tentas","buyer_price":60,"year":"2015"},{"buyer_title":"Tel\u0161i\u0173 krizi\u0173 centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB Tel\u0161i\u0173 autobus\u0173 parkas","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":60,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universiteto ligonin\u0117 Kauno klinikos","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"A.G.E. GROUP\"","object":"Laikinas informacinis stendas Europos S\u0105jungos fond\u0173 l\u0117\u0161omis finansuojamo projekto Nr. VP3-2.1-SAM-01-V-01-001 vie\u0161inimui","buyer_price":60.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno tautin\u0117s kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Pra\u0161au\"","object":"Reklaminio ploto nuoma","buyer_price":60.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 M. K. \u010ciurlionio men\u0173 mokykla","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Informacin\u0117s paslaugos","buyer_price":60.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno \u0160an\u010di\u0173 poliklinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Infominta\"","object":"Reklama","buyer_price":60.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Raseini\u0173 komunalin\u0117s paslaugos\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":60.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Kretingos mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Vie\u0161inimo paslauga","buyer_price":60.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"RDS1\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-180","buyer_price":63,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kretingos rajono savivaldyb\u0117s V\u0161\u012e Kretingos psichikos sveikatos centras","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Verslo pliusas\"","object":"Informacijos paskelbimas","buyer_price":70,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kretingos rajono savivaldyb\u0117s V\u0161\u012e Kretingos psichikos sveikatos centras","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Informacijos paskelbimas","buyer_price":70.08,"year":"2015"},{"buyer_title":"Utenos teritorin\u0117 darbo bir\u017ea","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Informacijos talpinimas internete","buyer_price":70.08,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 filharmonija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":70.08,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Pakruojo mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Infominta\"","object":"Informacijos vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":70.18,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Palangos vaik\u0173 reabilitacijos sanatorija \"Palangos gintaras\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"reklama internete","buyer_price":70.18,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 filharmonija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklaminiai skelbimai","buyer_price":70.18,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno maisto pramon\u0117s ir prekybos mokymo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklamos paslauga","buyer_price":70.18,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 filharmonija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":70.18,"year":"2015"},{"buyer_title":"Alytaus teritorin\u0117 darbo bir\u017ea","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":70.18,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Roki\u0161kio mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Skelbimas internete","buyer_price":70.18,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Intelektini\u0173 paslaug\u0173 sutartis Nr. 12","buyer_price":70.95,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'Utenos regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Informacijos apie \u012fmon\u0119 skelbimas","buyer_price":72.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno miesto muziejus","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Muziejaus reklamin\u0117s informacijos talpinimas kataloge \"Lietuvos turizmas 2015\/2016\" ir tinklapyje www.turizmas.lt","buyer_price":72.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"Visagino \"Atgimimo\" gimnazija","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklaminio skelbimo paskelbimas","buyer_price":72.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \"Klaip\u0117dos vanduo\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Infominta\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":72.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 M. K. \u010ciurlionio men\u0173 mokykla","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":72.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Vilkavi\u0161kio vandenys\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":72.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Abromi\u0161ki\u0173 reabilitacijos ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Sutartis-u\u017esakymas","buyer_price":72.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"Tel\u0161i\u0173 krizi\u0173 centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB Tel\u0161i\u0173 autobus\u0173 parkas","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":75,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201ePanev\u0117\u017eio spaustuv\u0117\u201c","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-59","buyer_price":75.02,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Grigi\u0161ki\u0173 sveikatos prie\u017ei\u016bros centras","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Reklama svetain\u0117je m.imones.lt","buyer_price":77.44,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"VIP reklama\"","object":"Paslaug\u0173 teikimo sutartis R-202","buyer_price":79.99,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"EUROPOS VARTOTOJ\u0172 CENTRAS\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Informacijos skelbimas interneto svetain\u0117je ir trumpuoju numeriu","buyer_price":84.11,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 filharmonija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklamops paslaugos","buyer_price":84.7,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Palangos vaik\u0173 reabilitacijos sanatorija \"Palangos gintaras\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Verslo pliusas\"","object":"reklama internete","buyer_price":86.89,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kretingos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","object":"Straipsnio parengimas spaudai, i\u0161spausdinimas bei i\u0161paltinimas","buyer_price":87,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kretingos rajono savivaldyb\u0117s V\u0161\u012e Kretingos psichikos sveikatos centras","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Informacijos paskelbimas","buyer_price":87.12,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160ilut\u0117s rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"INTERNETINIS U\u017dSAKYMO LAPAS-SUTARTIS","buyer_price":87.12,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno miesto muziejus","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Muziejaus reklamin\u0117s informacijos talpinimas svetain\u0117je LR valstyb\u0117","buyer_price":87.12,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kretingos rajono \u0161vietimo centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":87.12,"year":"2015"},{"buyer_title":"Prien\u0173 globos namai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reprezentacin\u0117 informacija kataloge","buyer_price":88.33,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"KAI\u0160IADORI\u0172 \u0160ILUMA\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklamini\u0173 skelbim\u0173 talpinimas svetain\u0117je","buyer_price":88.33,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universiteto ligonin\u0117 Kauno klinikos","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"A.G.E. GROUP\"","object":"Nuolatinis ai\u0161kinamasis stendas Europos S\u0105jungos fond\u0173 l\u0117\u0161omis finansuojamo projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V-01-005 vie\u0161inimui","buyer_price":89.54,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universiteto ligonin\u0117 Kauno klinikos","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"A.G.E. GROUP\"","object":"Nuolatinis ai\u0161kinamasis stendas Europos S\u0105jungos fond\u0173 l\u0117\u0161omis finansuojamo projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V-01-012 vie\u0161inimui","buyer_price":89.54,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universiteto ligonin\u0117 Kauno klinikos","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"A.G.E. GROUP\"","object":"Nuolatinis ai\u0161kinamasis stendas Europos S\u0105jungos fond\u0173 l\u0117\u0161omis finansuojamo projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-031 vie\u0161inimui","buyer_price":89.54,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universiteto ligonin\u0117 Kauno klinikos","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"A.G.E. GROUP\"","object":"Nuolatinis ai\u0161kinamasis stendas Europos S\u0105jungos fond\u0173 l\u0117\u0161omis finansuojamo projekto Nr. VP-3-2.1-SAM-01-V-01-001","buyer_price":89.54,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universiteto ligonin\u0117 Kauno klinikos","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"A.G.E. GROUP\"","object":"Nuolatinis ai\u0161kinamasis stendas Europos S\u0105jungos fond\u0173 l\u0117\u0161omis finansuojamo projekto Nr. VP-3-2.1-SAM-10-V-01-110","buyer_price":89.54,"year":"2015"},{"buyer_title":"K\u0117daini\u0173 r. Kraki\u0173 Mikalojaus Katkaus gimnazija","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eK\u0117daini\u0173 kra\u0161to televizija\u201c","object":"TV reporta\u017eo perra\u0161ymas","buyer_price":89.62,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalinis muziejus Lietuvos Did\u017eiosios Kunigaik\u0161tyst\u0117s valdov\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Profesionalusrenginio \"U\u017egav\u0117n\u0117s Valdov\u0173 r\u016bmuose\" reklaminio grafinio video klipo suk\u016brimas transliacijai televizijoje","buyer_price":90,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Radvili\u0161kio \u0161iluma\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklaminiai skelbimai","buyer_price":90,"year":"2015"},{"buyer_title":"Biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga \u201eMokslo ir enciklopedij\u0173 leidybos centras\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"informacijos ir reklamos skelbimas","buyer_price":90.75,"year":"2015"},{"buyer_title":"Veivir\u017e\u0117n\u0173 kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Reklamos transliacija per radijo stotis","buyer_price":90.75,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 M. K. \u010ciurlionio men\u0173 mokykla","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":91.11,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 M. K. \u010ciurlionio men\u0173 mokykla","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":91.11,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 M. K. \u010ciurlionio men\u0173 mokykla","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":91.36,"year":"2015"},{"buyer_title":"Ignalinos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eM\u016bs\u0173 Ignalina\u201c","object":"Projekto \u201eIgnalinos, Strigaili\u0161kio ir Pal\u016b\u0161\u0117s kurortin\u0117s teritorijos bei gretim\u0173 teritorij\u0173 turizmo ir rekreacijos specialusis planas\u201c, projekto kodas Nr. VP1-4.2-VRM-04-R-92-027, vie\u0161inimas (straipsni\u0173 publikavimas)","buyer_price":94,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'Utenos regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Informacijos talpinimo paslaugos","buyer_price":96.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 'Au\u0161ros' muziejus","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Vie\u0161inimo paslauga","buyer_price":96.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"Panev\u0117\u017eio mokslo ir technologij\u0173 parkas\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-35","buyer_price":99.99,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Geminga\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-146","buyer_price":100,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"reklamini\u0173 maket\u0173 paruo\u0161imas","buyer_price":100,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-256","buyer_price":100,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalinis muziejus Lietuvos Did\u017eiosios Kunigaik\u0161tyst\u0117s valdov\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Profesionalus renginio renginio \u201eistorinio \u0161okio diena polonezo ritmu\" reklaminio grafinio 20 sek. trukm\u0117s video klipo televizijos transliacijai suk\u016brimas","buyer_price":100,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Daug\u0173 technologijos ir verslo mokykla","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Balt Media\"","object":"Reklama","buyer_price":100,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kretingos rajono \u0161vietimo centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Verslo pliusas\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":100,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160iauli\u0173 centro poliklinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklamin\u0117s informacijos skelbimas","buyer_price":102.85,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e \"Taurag\u0117s regiono keliai\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"reklamos paslaugos","buyer_price":104.06,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'Tel\u0161i\u0173 regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Balt Media\"","object":"Informacijos apie \u012fmon\u0119 paskelbimas internete www.ltkatalogas.lt","buyer_price":105,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'Tel\u0161i\u0173 regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Verslo pliusas\"","object":"Informacijos apie \u012fmon\u0119 skelbimas www.imoniuinfo.lt","buyer_price":105,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Palangos vaik\u0173 reabilitacijos sanatorija \"Palangos gintaras\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Balt Media\"","object":"reklama internete","buyer_price":105,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Visagino energija\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Spausdinimo ir platinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":105.03,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160ilut\u0117s rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"SUTARTIS-U\u017dSAKYMAS","buyer_price":105.13,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'Tel\u0161i\u0173 regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Telia Customer Service LT, AB","object":"Informacijos apie \u012fmon\u0119 paskelbimas 118 informacin\u0117je baz\u0117je","buyer_price":105.14,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'Tel\u0161i\u0173 regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Informacijos apie \u012fmon\u0119 paskelbimas www.1588.lt","buyer_price":105.14,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'Tel\u0161i\u0173 regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"D\u0117l informacijos apie \u012fmon\u0119 skelbimo","buyer_price":105.27,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Palangos vaik\u0173 reabilitacijos sanatorija \"Palangos gintaras\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"imoniu info","buyer_price":105.27,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'Tel\u0161i\u0173 regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Informacijos apie \u012fmon\u0119 paskelbimo kataloge www.statyba.lt","buyer_price":105.27,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kretingos rajono savivaldyb\u0117s V\u0161\u012e Kretingos psichikos sveikatos centras","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":105.27,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'Tel\u0161i\u0173 regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacijos paskelbimas STATYBA PLIUS 2015","buyer_price":105.27,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Vilkavi\u0161kio vandenys\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":105.27,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Visagino energija\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Spausdinimo ir susijusi\u0173 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":105.27,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 filharmonija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Informacijos platinimas informaciniu telefonu 1588 ir jos publikavimas interneto puslapyje www.1588.lt","buyer_price":106.48,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Grigi\u0161ki\u0173 sveikatos prie\u017ei\u016bros centras","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Informacija svetain\u0117je www.1588.lt","buyer_price":108.9,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Informacijos apie \u012fstaig\u0105 skelbimo paslaugos","buyer_price":108.9,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Lietuvos verslo paramos agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"U\u017edaroji dizaino ir leidybos AB \"Kopa\"","object":"LVPA stiliaus vadovo koregavimo paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":108.9,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e \"Taurag\u0117s regiono keliai\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"reklama","buyer_price":108.9,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Visagino pirmin\u0117s sveikatos prie\u017ei\u016bros centras","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":108.9,"year":"2015"},{"buyer_title":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros ir farmacijos specialist\u0173 kompetencij\u0173 centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLeidybos studija\u201c","object":"Reklama internetiniame puslapyje","buyer_price":109.51,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Leidiniai","buyer_price":110,"year":"2015"},{"buyer_title":"Dz\u016bkijos nacionalinio parko ir \u010cepkeli\u0173 valstybinio gamtinio rezervato direkcija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eTerra publica\u201c","object":"Spausdinimo paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":110.35,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Marijampol\u0117s mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":112.53,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e \"Taurag\u0117s regiono keliai\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"reklamos paslaugos","buyer_price":114.95,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Palangos vaik\u0173 reabilitacijos sanatorija \"Palangos gintaras\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Verslo pliusas\"","object":"reklama internete","buyer_price":115,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Vedan\u010diojo paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":115.84,"year":"2015"},{"buyer_title":"Palangos miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"Palangos turizmo informacijos centras","object":"Projekto \u201ePalangos istorin\u0117s vilos \u201eAnapilis\u201c restauravimas ir pritaikymas visuomen\u0117s poreikiams\u201c (Nr. EEE-LT06-KM-01-023) vie\u0161inimo renginio organizavimas","buyer_price":116,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus pedagoginis universitetas","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Trademax\"","object":"Informavimui ir reklamai skirti produktai","buyer_price":117.37,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno tautin\u0117s kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Pra\u0161au\"","object":"Reklaminio ploto nuoma","buyer_price":121,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160iauli\u0173 greitosios medicinos pagalbos stotis","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Vir\u0161eli\u0173, etike\u010di\u0173, korteli\u0173 \u012fspaudimo, pjaustymo, sulankstymo, apdailos paslaugos","buyer_price":121,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \"Panev\u0117\u017eio energija\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Interneto tinklalapyje www.visalietuva.lt informacijos patalpinimas","buyer_price":121,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB 'Pieno tyrimai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Reklama","buyer_price":121,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Tekstil\u0117s gaminiai\"","object":"Reklamini\u0173 klip\u0173 transliacija","buyer_price":121,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB Kur\u0161\u0117n\u0173 komunalinis \u016bkis","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":121,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus odos ir veneros lig\u0173 centras","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklama","buyer_price":122.21,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Taurag\u0117s rajono pirmin\u0117s sveikatos prie\u017ei\u016bros centras","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"Telia Customer Service LT, AB","object":"Informacijos paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":122.9,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'Tel\u0161i\u0173 regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Informacijos pateikimo ir reklamos paslaugos visalietuva.lt","buyer_price":123.42,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Plung\u0117s \u0161ilumos tinklai\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Pateikti interneto tinklalapyje www.visalietuva ir mobiliojoje projekto versijoje m.visalietuva.lt informacij\u0105","buyer_price":123.42,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Kazl\u0173 R\u016bdos mokomoji mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":123.42,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"TANGO REKLAMA\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":123.9,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos moksl\u0173 akademijos biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Informacijos ir (arba) reklamos pateikimas apie LMAVB interneto puslapyje www. imones.lt","buyer_price":127.05,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'Tel\u0161i\u0173 regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Infominta\"","object":"Reklamin\u0117s informacijos paskelbimas trumpuoju numeriu 1551 bei www.1551.lt","buyer_price":127.05,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160ilal\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Savivaldyb\u0117s kontakt\u0173 vie\u0161inimas www.visalietuva.lt","buyer_price":127.05,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Pra\u0161au\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":129.47,"year":"2015"},{"buyer_title":"K\u0117daini\u0173 r. Kraki\u0173 Mikalojaus Katkaus gimnazija","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SPAUDVITA\"","object":"bro\u0161i\u016bros, lankstinukai","buyer_price":130.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus pedagoginis universitetas","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Trademax\"","object":"Informavimui ir reklamai skirti produktai","buyer_price":133.1,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Geminga\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-182\/1","buyer_price":133.1,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno tautin\u0117s kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Kauno autobusai\"","object":"Reklaminio ploto nuoma autobusuose ir troleibusuose","buyer_price":133.1,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160IAUR\u0116S MIESTELIO TECHNOLOGIJ\u0172 PARKAS","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Informacini\u0173 paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":133.1,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Kooperatin\u0117 bendrov\u0117 \"Katos grup\u0117\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":135.31,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kur\u0161\u0117n\u0173 politechnikos mokykla","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eTel\u0161i\u0173 kra\u0161to televizija\u201c","object":"Reklamos sutartis","buyer_price":140,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Kauno \u0161vara\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"Telia Customer Service LT, AB","object":"Informacijos skelbimo duomen\u0173 baz\u0117je \"Informacija 118 telefome ir www.118.lt svetain\u0117je\" pirkimas","buyer_price":140.18,"year":"2015"},{"buyer_title":"Alytaus profesinio rengimo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eAlytaus radijas\u201c","object":"reklamos paslauga","buyer_price":140.18,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Vilkavi\u0161kio vandenys\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":140.18,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"EUROPOS VARTOTOJ\u0172 CENTRAS\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Informacijos skelbimas interneto svetain\u0117je","buyer_price":140.36,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno \u0160an\u010di\u0173 poliklinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklama","buyer_price":140.36,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Vilkavi\u0161kio vandenys\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"Telia Customer Service LT, AB","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":140.81,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eAmalkeros leidyba\u201c","object":"Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. R-227","buyer_price":142.78,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vietos veiklos grup\u0117 \"Paj\u016brio kra\u0161tas\"","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \u201eGarg\u017ed\u0173 banga\u201c","object":"Vie\u0161inimo straipsnis","buyer_price":144.81,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Girstu\u010dio\" kult\u016bros ir sporto centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Pra\u0161au\"","object":"Reklaminio ploto nuoma","buyer_price":145.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB '\u0160iauli\u0173 vandenys'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"Telia Customer Service LT, AB","object":"Bendrov\u0117s kontakt\u0173 skelbimas duomen\u0173 baz\u0117je \u201eInformacija telefonu 118\u201c","buyer_price":145.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'Utenos regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Informacijos platinimas","buyer_price":145.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Palangos vaik\u0173 reabilitacijos sanatorija \"Palangos gintaras\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Infominta\"","object":"reklama internete","buyer_price":145.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e Ger\u0173 naujien\u0173 televizija","object":"Paslaug\u0173 teikimo sutartis Nr. R-29","buyer_price":150,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 filharmonija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e Trak\u0173 turizmo informacijos centras","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":150,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Renginio ved\u0117jo paslaugos","buyer_price":150,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Tekst\u0173 plakatams k\u016brimas","buyer_price":150,"year":"2015"},{"buyer_title":"Koncertin\u0117 \u012fstaiga \"Panev\u0117\u017eio garsas\"","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eRadijas pulsas\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":150,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Garliavos pirmin\u0117s sveikatos prie\u017ei\u016bros centras","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":151.25,"year":"2015"},{"buyer_title":"Plung\u0117s technologij\u0173 ir verslo mokykla","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":151.25,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR speciali\u0173j\u0173 tyrim\u0173 tarnyba","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"STT tinklapio vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":151.25,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR speciali\u0173j\u0173 tyrim\u0173 tarnyba","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"STT tinklapio vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":151.25,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"RDS1\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-160","buyer_price":154.88,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Geminga\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-139-2","buyer_price":156.39,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Wide Wings\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-139-3","buyer_price":156.39,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Trademax\"","object":"Mobilaus stendo maketavimo ir spausdinimo paslaug\u0173 pirkimo sutartis","buyer_price":157.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"Savivaldyb\u0117s \u012fmon\u0117 \"Susisiekimo paslaugos\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Garsini\u0173 prane\u0161im\u0173 gamyba","buyer_price":157.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Palangos vaik\u0173 reabilitacijos sanatorija \"Palangos gintaras\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Telia Customer Service LT, AB","object":"reklama internete","buyer_price":157.7,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos valstybinis muzikinis teatras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Reklamos ir rinkodaros paslaugos","buyer_price":171.44,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kvalifikacij\u0173 ir profesinio mokymo pl\u0117tros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Kauno taikomosios dail\u0117s mokykla","object":"Vie\u0161inimo prek\u0117s","buyer_price":175,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160ilal\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Informacini\u0173 paslaug\u0173 teikimo AB Elta interneto svetain\u0117je","buyer_price":175.22,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u017duvininkyst\u0117s tarnyba prie LR \u017eem\u0117s \u016bkio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Informacini\u0173 paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":175.22,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lazdij\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Informacini\u0173 prane\u0161im\u0173 talpinimas naujien\u0173 agent\u016bros duomen\u0173 baz\u0117je","buyer_price":175.22,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Respublikin\u0117 \u0160iauli\u0173 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Prieigos prie Lietuvos naujien\u0173 agent\u016bros (ELTA) paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":175.22,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno statybinink\u0173 rengimo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLeidybos studija\u201c","object":"Reklama leidinyje \"Kur stoti 2015\"","buyer_price":175.22,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \"Klaip\u0117dos vanduo\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":175.22,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstyb\u0117s sienos apsaugos tarnybos prie LR vidaus reikal\u0173 ministerijos Pasienie\u010di\u0173 mokykla","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eLeidybos studija\u201c","object":"Skelbimai spaudoje ir internete","buyer_price":175.22,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \"Klaip\u0117dos vanduo\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"Telia Customer Service LT, AB","object":"Skelbimai verslo klient\u0173 s\u0105ra\u0161e","buyer_price":175.22,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201ePanev\u0117\u017eio spaustuv\u0117\u201c","object":"Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. R-18","buyer_price":175.45,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \"Klaip\u0117dos energija\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Internetinis u\u017esakymas","buyer_price":175.45,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Interneto reklama","buyer_price":177.87,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Pra\u0161au\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":181.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"Druskinink\u0173 savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Prane\u0161im\u0173 spaudai publikavimas","buyer_price":181.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 'Au\u0161ros' muziejus","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 apskrities televizija\u201c","object":"Reklama","buyer_price":181.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201ePlung\u0117s \u017einios\u201c","object":"Vie\u0161inimo spaudoje paslaugos teikimo sutartis","buyer_price":181.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'Tel\u0161i\u0173 regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Informacijos apie \u012fmon\u0119 paskelbimas www.info.lt","buyer_price":182.71,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Mar\u0161kin\u0117lis\"","object":"Lankstinuk\u0173 leidybos ir spausdinimo paslaugos","buyer_price":186,"year":"2015"},{"buyer_title":"U\u017ekre\u010diam\u0173j\u0173 lig\u0173 ir AIDS centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"informacin\u0117s paslaugos","buyer_price":188.25,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u017duvininkyst\u0117s tarnyba prie LR \u017eem\u0117s \u016bkio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Informacini\u0173 paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":188.25,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Geminga\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-139-2","buyer_price":189.23,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Visagino energija\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Informacijos patalpinimas svetain\u0117je","buyer_price":193.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstyb\u0117s vaiko teisi\u0173 apsaugos ir \u012fvaikinimo tarnyba prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"D&G Reklama\"","object":"Reklamos gamybos paslaugos (3000 vnt. bro\u0161i\u016br\u0173)","buyer_price":197.23,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \u017dEM\u0116S \u016aKIO PASKOL\u0172 GARANTIJ\u0172 FONDAS","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio bendrovi\u0173 asociacija","object":"Konferencijos organizavimas","buyer_price":200,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"parodos ekspozicijos suk\u016brimas","buyer_price":200,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"parodos kuravimas","buyer_price":200,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-179","buyer_price":200,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-93","buyer_price":200,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201ePanev\u0117\u017eio spaustuv\u0117\u201c","object":"Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. R-89","buyer_price":200,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'Tel\u0161i\u0173 regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Tel\u0161i\u0173 apskrities archyvas","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":200,"year":"2015"},{"buyer_title":"Alytaus apskrities valstybin\u0117 mokes\u010di\u0173 inspekcija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eAlytaus radijas\u201c","object":"Paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":200,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Prane\u0161im\u0173 \u017einiasklaidai parengimo paslaugos","buyer_price":200,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vie\u0161ojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikal\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Prene\u0161im\u0173 publikavimas prane\u0161im\u0173 svetain\u0117je","buyer_price":200,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"reklaminio straipsnio para\u0161ymas","buyer_price":200,"year":"2015"},{"buyer_title":"Koncertin\u0117 \u012fstaiga \"Panev\u0117\u017eio garsas\"","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"PANEV\u0116\u017dIO BI\u010cIULIS\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":200,"year":"2015"},{"buyer_title":"Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Reklamos paslaugos (BNS)","buyer_price":200,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos valstybinis muzikinis teatras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Infoterminalas\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":205.7,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"ap\u017evalgin\u0117s-edukacin\u0117s med\u017eiagos projekto vie\u0161inimui parengimas","buyer_price":205.83,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"projekto vizualin\u0117s med\u017eiagos parengimas vie\u0161inimui","buyer_price":205.83,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB 'GRINDA'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Reklamos paslaugos (LR \u012fmon\u0117s)","buyer_price":209.33,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno tautin\u0117s kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Kauno autobusai\"","object":"Reklamos patalpinimas autobusuose ir troleibusuose","buyer_price":210.54,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Bendra Lietuvos ir Danijos \u012fmon\u0117 UAB \"BALTIJOS KOPIJA\"","object":"VU KHF informacinis lankstinukas angl\u0173 k.","buyer_price":212.55,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Reklaminio ploto \"\u017dinyno Baltarusijos Respublikos transportas ir logistika 2015\"","buyer_price":215,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Reklamos4\"","object":"Nuolatiniai ai\u0161kinamieji stendai","buyer_price":217.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 saugom\u0173 teritorij\u0173 tarnyba prie Aplinkos ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"EKSPOZICIJ\u0172 SISTEMOS\"","object":"Plakat\u0173 maketavimo ir spausdinimo paslaugos","buyer_price":217.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"Alytaus profesinio rengimo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eAlytaus regionin\u0117 televizija\u201c","object":"Reklamos paslauga","buyer_price":217.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \"Klaip\u0117dos vanduo\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":217.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"Dieveni\u0161ki\u0173 istorinio regioninio parko direkcija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB YZI REKLAMA","object":"Suvenyrini\u0173 magnetuk\u0173 gamyba","buyer_price":222.64,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 teism\u0173 administracija","legal_status":"Teismai","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Informacijos skelbimo naujien\u0173 agent\u016bros tinklapyje paslaugos.","buyer_price":227.76,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"BNS spaudos centro informacin\u0117s paslaugos","buyer_price":227.78,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Informacin\u0117s paslaugos","buyer_price":227.78,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 Martyno Ma\u017evydo biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Informacini\u0173 paslaug\u0173 teikimas","buyer_price":227.78,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e CPO LT","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Informacini\u0173 paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":227.78,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Prane\u0161im\u0173 talpinimas informacin\u0117je baz\u0117je","buyer_price":227.78,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 laikra\u0161tyje \"\u017deleznodoro\u017enik Belorussii\" pirkimas","buyer_price":228.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"Ignalinos rajono savivaldyb\u0117s vie\u0161oji biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Colorita\"","object":"Dalomosios med\u017eiagos seminarams pirkimas","buyer_price":230,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eNauja vaga\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimo paslaugos","buyer_price":235,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos valstybinis muzikinis teatras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBalticum TV\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":235.55,"year":"2015"},{"buyer_title":"Savivaldyb\u0117s \u012fmon\u0117 \"Susisiekimo paslaugos\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Garsini\u0173 prane\u0161im\u0173 gamyba","buyer_price":235.95,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"JCDecaux LIETUVA\"","object":"Lauko reklamos paslaugos","buyer_price":236.89,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Mol\u0117t\u0173 turizmo ir verslo informacijos centras","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"K. Mickevi\u010diaus leidykla \"BRIEDIS\"","object":"\"Mol\u0117t\u0173 \u017eem\u0117lapio\" leidybos paslaugos","buyer_price":239.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"Plung\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Kontrus\"","object":"Projekto \u201ePlateli\u0173 dvaro sodybos tradicini\u0173 amat\u0173 centro pl\u0117tra\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":242,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos lenk\u0173 rinkim\u0173 akcija-Krik\u0161\u010dioni\u0161k\u0173 \u0161eim\u0173 s\u0105junga","legal_status":"Politin\u0117 partija","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"\"BNS Spaudos centro\" informacin\u0117s paslaugos","buyer_price":242,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160irvint\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"\"BNS Spaudos centro\" informacini\u0173 paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":242,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos valstybin\u0117 kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Informacin\u0117s paslaugos","buyer_price":242,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno apskrities vie\u0161oji biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Informacini\u0173 paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":242,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-192","buyer_price":242,"year":"2015"},{"buyer_title":"Druskinink\u0173 savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Prane\u0161im\u0173 spaudai publikavimas","buyer_price":242,"year":"2015"},{"buyer_title":"Marijampol\u0117s profesinio rengimo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201ePropagandos ministerija\u201c","object":"Publikacija\/straipsnis internetiniame portale www.statybunaujienos.lt","buyer_price":242,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Kooperatin\u0117 bendrov\u0117 \"Katos grup\u0117\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":242,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos valstybinis muzikinis teatras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":242,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos dail\u0117s muziejus","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":242,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e \u0160aki\u0173 mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201e\u016akininko patar\u0117jas\u201c","object":"Straipsnis","buyer_price":242,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"BALTIC TRADING COMPANY\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":246.84,"year":"2015"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio teritorin\u0117 ligoni\u0173 kasa","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Panev\u0117\u017eio muzikinis teatras","object":"patalp\u0173 nuoma, parodos organizavimo paslaugos","buyer_price":250,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"EUROPOS VARTOTOJ\u0172 CENTRAS\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Socialus marketingas\"","object":"Reklama socialiniame tinkle","buyer_price":250,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Mol\u0117t\u0173 turizmo ir verslo informacijos centras","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"K. Mickevi\u010diaus leidykla \"BRIEDIS\"","object":"\u017dem\u0117lapio-lankstuko \"Mol\u0117tai\" leidybos paslaugos","buyer_price":250.7,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 valstybin\u0117 kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLeidybos studija\u201c","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":254.1,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalinis muziejus Lietuvos Did\u017eiosios Kunigaik\u0161tyst\u0117s valdov\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Tarptautin\u0117s parodos \"Viduram\u017ei\u0173 papuo\u0161alas. M\u012fslingasis Vytauto Did\u017eiojo epochos dir\u017eas\" reklaminio grafinio iki 20s trukm\u0117s video bei radijo klipo televizijos ir radijo transliacijoms suk\u016brimas","buyer_price":260,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Dalyvavimo parodoje \"TRAKO 2015\" paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":262.39,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Centrin\u0117 projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"MDPro\"","object":"Reprezentacini\u0173 priemoni\u0173 gamyba","buyer_price":262.57,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno tautin\u0117s kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Renginio vedimo paslaugos","buyer_price":267,"year":"2015"},{"buyer_title":"Radvili\u0161kio rajono savivaldyb\u0117s \u0161vietimo ir sporto paslaug\u0173 centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"D&G Reklama\"","object":"Informacinio stendo gamyba","buyer_price":269.82,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Nacionalinis kraujo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB REKLAMOS KLAS\u0116S GRUP\u0116","object":"Plakat\u0173 ir lipduk\u0173 gamyba","buyer_price":274.67,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'Lietuvos paminklai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Reklama svetain\u0117je www.lrvalstybe.lt rubrikoje LR Kult\u016bros ministerija","buyer_price":278.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160IAUR\u0116S MIESTELIO TECHNOLOGIJ\u0172 PARKAS","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e Marijampol\u0117s verslo informacijos centras","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 Marijampol\u0117s apskrityje pirkimo-pardavimo sutartis","buyer_price":280,"year":"2015"},{"buyer_title":"Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"MB \"Id\u0117jos\"","object":"Reklamos paslaugos (MB Idejos)","buyer_price":282,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Lazdij\u0173 kult\u016bros centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Reklama radijuje","buyer_price":285,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Kauno kino centras \"Romuva\"","object":"Patalp\u0173 nuomos ir kino demonstravimo paslaugos","buyer_price":290,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos darbo bir\u017ea prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Renginio vedimo paslaugos vie\u0161ojo pirkimo - pardavimo sutartis","buyer_price":290,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus miesto klinikin\u0117 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eRespublikos leidiniai\u201c","object":"Informacinio straipsnio suk\u016brimas, spausdinimas ir vie\u0161inimas","buyer_price":290.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Filmavimo paslaugos","buyer_price":300,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"I\u0161kilmingo min\u0117jimo ved\u0117jo paslaugos","buyer_price":300,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"pie\u0161ini\u0173 konkurso surengimas","buyer_price":300,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e \"Taurag\u0117s regiono keliai\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"Taurag\u0117s futbolas\"","object":"\u0161vietieji\u0161k\u0173 saugaus eismo priemoni\u0173 reklama","buyer_price":300,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \"Panev\u0117\u017eio energija\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"MB Aina Media","object":"Informacini\u0173 naujien\u0173 bei reklaminio skydelio patalpinimas svetain\u0117je www.aina.lt","buyer_price":300,"year":"2015"},{"buyer_title":"Plung\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"Moter\u0173 klubas \"Laim\u0117s \u017eiburys\"","object":"Kino film\u0173 ir videofilm\u0173 gamybos paslaugos","buyer_price":300,"year":"2015"},{"buyer_title":"Prien\u0173 rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eJovex\u201c","object":"Paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":300,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eMoltela\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimo paslaugos","buyer_price":300,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e\u017deimenos krant\u0173\u201c redakcija","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimo paslaugos","buyer_price":300,"year":"2015"},{"buyer_title":"Koncertin\u0117 \u012fstaiga \"Panev\u0117\u017eio garsas\"","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e Ger\u0173 naujien\u0173 televizija","object":"Reklaminio klipo suk\u016brimas","buyer_price":300,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Roki\u0161kio mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Roki\u0161kio kult\u016bros centras","object":"Reklamos paslauga","buyer_price":300,"year":"2015"},{"buyer_title":"Koncertin\u0117 \u012fstaiga \"Panev\u0117\u017eio garsas\"","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"PANEV\u0116\u017dIO BI\u010cIULIS\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":300,"year":"2015"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Vaizdo med\u017eiagos nacionalinio saugumo tematika parengimas","buyer_price":300,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB ALMORO","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":300,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160ilal\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Informacijos teikimo Nr.1588","buyer_price":300.08,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos socialdemokrat\u0173 partija","legal_status":"Politin\u0117 partija","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Naujien\u0173 agent\u016bros paslaugos","buyer_price":301.37,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Garliavos pirmin\u0117s sveikatos prie\u017ei\u016bros centras","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"METRA\u0160TININKAI\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":302.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Druskinink\u0173 jaunimo u\u017eimtumo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Kalimera\"","object":"Mar\u0161kin\u0117li\u0173 su projekto logotipu gamybos paslauga","buyer_price":303.11,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Girstu\u010dio\" kult\u016bros ir sporto centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Pra\u0161au\"","object":"Reklaminio ploto nuoma","buyer_price":314.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 filharmonija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Infoterminalas\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":314.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lazdij\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"B\u016btinos informacijos apie savivaldyb\u0117s tarybos, skyri\u0173, seni\u016bnij\u0173 veikl\u0105 skelbimas rajono ir respublikin\u0117je spaudoje","buyer_price":317.02,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Radijo reklamos paslaugos","buyer_price":319.44,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Centro poliklinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB adcacao","object":"K\u016brybinio pasi\u016blymo parengimo ir reklaminio filmuko suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":325,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"maketavimas, reklamin\u0117s prezentacijos projektas","buyer_price":326.25,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \"Panev\u0117\u017eio energija\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eJ\u016bs\u0173 Panev\u0117\u017eys\u201c","object":"Informacini\u0173 naujien\u0173 talpinimas svetain\u0117je www.jp.lt","buyer_price":332.75,"year":"2015"},{"buyer_title":"Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"MB \"Id\u0117jos\"","object":"Reklamos paslaugos (MB Idejos)","buyer_price":337.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160iauliai plius\u201c","object":"Dviej\u0173 reklamini\u0173 laid\u0173 - reporta\u017e\u0173 apie vykdom\u0105 jungtin\u0119 studij\u0173 program\u0105 parengimo ir transliavimo paslauga projektui JOINT-REGION","buyer_price":338.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"parodos veikl\u0173 koordinavimas","buyer_price":340,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno statybinink\u0173 rengimo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLeidybos studija\u201c","object":"Reklamin\u0117 informacija","buyer_price":344.85,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Geminga\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-105","buyer_price":346.92,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Centrin\u0117 hipotekos \u012fstaiga","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"AD DIEM\"","object":"Papildomos maketavimo ir leidybos paslaugos","buyer_price":347.22,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 apskrities gest\u0173 kalbos vert\u0117j\u0173 centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 kra\u0161tas\u201c","object":"Vie\u0161inimo paslaugos pirkimas","buyer_price":349.69,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus miesto klinikin\u0117 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Infoterminalas\"","object":"Informacijos publikavimas","buyer_price":350,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalinis muziejus Lietuvos Did\u017eiosios Kunigaik\u0161tyst\u0117s valdov\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Video klipo (TV anonso) gamyba renginio \"Opera diena Valdov\u0173 r\u016bmuose\" vie\u0161inimui","buyer_price":350,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160ilal\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Informacijos vie\u0161inimas","buyer_price":350.9,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Klaip\u0117dos \u0161vent\u0117s'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"J\u016bros \u0161vent\u0117s r\u0117m\u0117j\u0173 ir rengini\u0173 vie\u0161inimui vaizdo reklamos gamybos","buyer_price":353,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Video monitoriaus nuomos tarptautin\u0117je parodoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":360,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"vizualin\u0117s komunikacijos paketo parengimas","buyer_price":360,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB 'Pieno tyrimai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universitetas","object":"Reklama","buyer_price":363,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \"Panev\u0117\u017eio energija\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"MB Aina Media","object":"Informacijos patalpinimas internetiniame portale www.aina.lt","buyer_price":363,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \"Lietuvos gele\u017einkeliai\" filialas \"Kauno gele\u017einkeli\u0173 infrastrukt\u016bra\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Informacini\u0173 prane\u0161im\u0173 skelbimas","buyer_price":363,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160ilut\u0117s ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e\u0160ilut\u0117s leidyba\u201c","object":"Reklamini\u0173-informacini\u0173 straipsni\u0173 publikavimo paslaugos","buyer_price":363,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160ilut\u0117s ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Litera\"","object":"Reklamini\u0173-informacini\u0173 straipsni\u0173 publikavimo paslaugos","buyer_price":363,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160ilut\u0117s ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eEurokompetencija\u201c","object":"Reklamini\u0173-informacini\u0173 straipsni\u0173 publikavimo paslaugos","buyer_price":363,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Centro poliklinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"Asociacija \u017eurnalas \"Sveikatos mokslai\"","object":"Straipsnio parengimo ir spaudos paslaugos.","buyer_price":373.16,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"EUROPOS VARTOTOJ\u0172 CENTRAS\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"SOLVIDA\"","object":"Baga\u017eo \u017eymekliai su \u012fstaigos logotipu","buyer_price":373.89,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB LITGAS","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"ANONIMINI\u0172 DARBOHOLIK\u0172 KLUBAS\"","object":"Renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":377.52,"year":"2015"},{"buyer_title":"Ignalinos kra\u0161to muziejus","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eUtenos Indra\u201c","object":"Reklaminio mobilaus gamyba ir maketavimas","buyer_price":383.57,"year":"2015"},{"buyer_title":"Visagino savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"AGLIA TAU\"","object":"Politilienini\u0173 mai\u0161eli\u0173 gamyba","buyer_price":390,"year":"2015"},{"buyer_title":"Savivaldyb\u0117s \u012fmon\u0117 \"Susisiekimo paslaugos\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Garsini\u0173 prane\u0161im\u0173 gamyba","buyer_price":393.25,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"EUROPOS VARTOTOJ\u0172 CENTRAS\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eLaisvoji banga\u201c","object":"Reklama radijo stotyje","buyer_price":399.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB 'Vilniaus energija'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"Vilniaus Gedimino technikos universitetas","object":"Karjeros dienos \u0161vietimo \u012fstaigose","buyer_price":400,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u017dindai\u010di\u0173 melioracijos sistem\u0173 ir statini\u0173 naudotoj\u0173 asociacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"A. Vaivados individuali \u012fmon\u0117 \"ENONA\"","object":"Projekto \u201e\u017dindai\u010di\u0173 melioracijos sistem\u0173 ir statini\u0173 naudotoj\u0173 asociacijos nari\u0173 \u017eemi\u0173 melioracijos statini\u0173 rekonstravimas\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":400,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eUtenio redakcija\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimas","buyer_price":400,"year":"2015"},{"buyer_title":"Roki\u0161kio rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eRespublikos leidiniai\u201c","object":"Skelbim\u0173 publikavimo nacionaliniame dienra\u0161tyje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":400,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos dail\u0117s muziejus","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":400.05,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos valstybin\u0117 kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"\"Google Adwords\" reklamin\u0117 kompanija","buyer_price":408.98,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 energetikos reguliavimo taryba","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Informacini\u0173 paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":420.52,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"EUROPOS VARTOTOJ\u0172 CENTRAS\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eReklamos gama\u201c","object":"Reklama radijo stotyje","buyer_price":420.54,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Nacionalinis kraujo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"KLETRA\"","object":"Neatlygintinos kraujo donoryst\u0117s reklama","buyer_price":423.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos kult\u016bros taryba","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e Baltijos Antrepreneryst\u0117s Aljansas","object":"Tiesiogin\u0117 vaizdo transliacija internetu","buyer_price":423.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Renginio ved\u0117jo paslaugos \u201eStudijos 2015\u201c","buyer_price":430,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Wide Wings\"","object":"PASLAUG\u0172 TEIKIMO SUTARTIS","buyer_price":434.43,"year":"2015"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eON Media\u201c","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaugos","buyer_price":435,"year":"2015"},{"buyer_title":"K\u0117daini\u0173 r. Kraki\u0173 Mikalojaus Katkaus gimnazija","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SPAUDVITA\"","object":"bro\u0161i\u016bra\"Kraki\u0173 Mikalojaus Katkaus gimnazijai 75\" ir emblemos","buyer_price":435.45,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus Jeruzal\u0117s darbo rinkos mokymo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLeidybos studija\u201c","object":"Reklamos paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":435.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"Asociacija \"Sl\u0117nis Nemunas\"","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"Plan2study\"","object":"Renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":440,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u201eDruskinink\u0173 turizmo ir verslo informacijos centras\u201c","legal_status":null,"seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Seminaras","buyer_price":440,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"VAE SPB\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"ANONIMINI\u0172 DARBOHOLIK\u0172 KLUBAS\"","object":"Renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":440.44,"year":"2015"},{"buyer_title":"Marijampol\u0117s savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eRegionas\u201c","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":450,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus universiteto ligonin\u0117s \u017dalgirio klinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Socialinis institutas\"","object":"VIE\u0160INIMO PASLAUGOS","buyer_price":450,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"AUK\u0160TAITIJOS SIAURASIS GELE\u017dINKELIS\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201ePanev\u0117\u017eio rytas\u201c","object":"\u017dini\u0173 agent\u016bros paslaugos","buyer_price":450,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Kult\u016bros ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Renginio ved\u0117jo paslauga, 2015-\u0173j\u0173 met\u0173 tarptautiniame tradiciniame b\u0117gime ,,Gyvyb\u0117s ir mirties keliu\u201c, skirtame Sausio 13-osios aukoms atminti","buyer_price":454,"year":"2015"},{"buyer_title":"Ignalinos rajono savivaldyb\u0117s vie\u0161oji biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Colorita\"","object":"Vie\u0161inimo priemoni\u0173 gamybos paslaugos pirkimas","buyer_price":455,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vietos veiklos grup\u0117 \"Nemunas\"","legal_status":"Asociacija","seller_title":"V\u0161\u012e Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras","object":"Konferencijos organizavimo paslaugos","buyer_price":460,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Respublikin\u0117 \u0160iauli\u0173 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160iauliai plius\u201c","object":"Projekto \"Linijinio greitintuvo \u012fsigijimas, modernizuojant vie\u0161osios \u012fstaigos Respublikin\u0117s \u0160iauli\u0173 ligonin\u0117s Onkologijos klinikos infrastrukt\u016br\u0105\" vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":462.91,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ma\u017eeiki\u0173 skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eSantarv\u0117s laikra\u0161tis\u201c","object":"Sutartis","buyer_price":463.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno regiono pl\u0117tros agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"7 Kauno dienos\"","object":"Informavimo ir vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":464,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalinis muziejus Lietuvos Did\u017eiosios Kunigaik\u0161tyst\u0117s valdov\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Garso klipo transliacija renginio \"U\u017egav\u0117n\u0117s Valdov\u0173 r\u016bmuose\" vie\u0161inimui","buyer_price":475.97,"year":"2015"},{"buyer_title":"Bir\u017e\u0173 rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"ORO PAGALV\u0116S\"","object":"Projekto vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":480,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 teritorin\u0117 ligoni\u0173 kasa","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eML Pilietin\u0117s iniciatyvos\u201c","object":"D\u0117l informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimo paslaug\u0173","buyer_price":483,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Lietuvos verslo paramos agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"\u201cBNS SPAUDOS CENTRO\u201d INFORMACIN\u0116S PASLAUGOS","buyer_price":484,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Taurag\u0117s mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u017dalioji Lietuva\u201c","object":"Straipsnio i\u0161spausdinimas","buyer_price":484,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos valstybinis muzikinis teatras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBalticum TV\u201c","object":"Reklama televizijos eteryje","buyer_price":489.25,"year":"2015"},{"buyer_title":"Savivaldyb\u0117s \u012fmon\u0117 \"Susisiekimo paslaugos\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e Daugiau galimybi\u0173","object":"Informacijos i\u0161platinimas ISIC Lietuva leidinyje \"ISIC Pulsas\"","buyer_price":490.05,"year":"2015"},{"buyer_title":"Karalkr\u0117slio bendruomen\u0117","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"Konsultus\"","object":"\"Karalkr\u0117slio kepykl\u0117l\u0117s\" produkcijos realizavimo mugi\u0173 ir \u0161ven\u010di\u0173 metu organizavimo bei vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":493,"year":"2015"},{"buyer_title":"Alytaus apskrities prie\u0161gaisrin\u0117 gelb\u0117jimo valdyba","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eAlytaus radijas\u201c","object":"Paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":495,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilkavi\u0161kio rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Vilkavi\u0161kio rajono savivaldyb\u0117s kontakt\u0173 vie\u0161inimas informaciniu telefonu vis\u0105 par\u0105 visoje Lietuvoje","buyer_price":496.1,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eKauno reikalai\u201c","object":"Ekologi\u0161k\u0173, draugi\u0161k\u0173 aplinkai, tausojan\u010di\u0173 energinius resursus pastat\u0173 projektavimo ir statybos vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus apskrities Adomo Mickevi\u010diaus vie\u0161oji biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eBernardinai.lt\u201c","object":"Kult\u016bros rengini\u0173 vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"parodos koncepcijos suk\u016brimas ir \u012fgyvendinimas","buyer_price":500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"rankra\u0161\u010di\u0173 fondo sutvarkymas, parodos parengimas","buyer_price":500,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Nemen\u010din\u0117s mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Nemen\u010din\u0117s sporto klubas \"Nemen\u010din\u0117\"","object":"Reklamos ir reprezentavimo paslaugos","buyer_price":500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Savivaldyb\u0117s \u012fmon\u0117 \"Susisiekimo paslaugos\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e Lietuvos energetikos muziejus","object":"Renginio organizavimas (ekskursija angl\u0173 kalba)","buyer_price":500,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Nemen\u010din\u0117s mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eVilniaus informacijos centras\u201c","object":"Informacin\u0117s publikacijos i\u0161spausdinimas","buyer_price":500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Alytaus rajono vietos veiklos grup\u0117","legal_status":"Asociacija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eAlytaus regionin\u0117 televizija\u201c","object":"Informacinio reporta\u017eo gamybos ir translaivimo paslauga","buyer_price":500,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Roki\u0161kio mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u017dalioji Lietuva\u201c","object":"Leidybin\u0117 sutartis","buyer_price":500,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Kupi\u0161kio mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u017dalioji Lietuva\u201c","object":"Leidybin\u0117 sutartis","buyer_price":500,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Ignalinos mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eVilniaus informacijos centras\u201c","object":"Paslaugos, susijusios su spausdinimu","buyer_price":500,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Kult\u016bros ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Verslo id\u0117j\u0173 partneriai\"","object":"Reklama Facebook socialiniame tinkle","buyer_price":500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eM\u016bs\u0173 Ignalina\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimo paslaugos","buyer_price":500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos auk\u0161toji j\u016breivyst\u0117s mokykla","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Lietuvos marinistikos \u017eurnalist\u0173 klubas \"Marinus\"","object":"Reklamos maketo spausdinimas","buyer_price":500,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Marijampol\u0117s mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"Marijampol\u0117s s\u016bduvis\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos \u0160iauli\u0173 skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 naujienos\u201c","object":"Straipsni\u0173 spausdinimas dienra\u0161tyje","buyer_price":500,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \u017dEM\u0116S \u016aKIO PASKOL\u0172 GARANTIJ\u0172 FONDAS","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":500,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 valstybin\u0117 kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLeidybos studija\u201c","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":504.57,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo \u017einios\u201c","object":"Dalyvavimo organizuojamoje konferencijoje \"Best internet 2015\" paslaug\u0173 pirkimas.","buyer_price":513.04,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Centro poliklinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB adcacao","object":"K\u016brybinio pasi\u016blymo parengimo ir reklaminio stendo \u012frengimo paslaugos","buyer_price":515,"year":"2015"},{"buyer_title":"Ignalinos rajono savivaldyb\u0117s vie\u0161oji biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Colorita\"","object":"Vie\u0161inimo prek\u0117s","buyer_price":520,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus statybinink\u0173 rengimo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eStatyba ir architekt\u016bra\u201c","object":"Straipsnis spaudoje","buyer_price":520.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Turto bankas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"RELADUS\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis d\u0117l skelbim\u0173 city24.lv portale","buyer_price":522,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \"Klaip\u0117dos energija\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"(199 ) Reklamin\u0117s informacijos pateikimas internetiniame tinklapyje www.visalietuva.lt ir mobilioje projekto versijoje m.visalietuva","buyer_price":526.35,"year":"2015"},{"buyer_title":"Radvili\u0161kio technologij\u0173 ir verslo mokymo centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLeidybos studija\u201c","object":"Skelbimas spaudoje","buyer_price":528.77,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"3 Plakat\u0173 \u201eLietuvos prezidentai\u201cmaketavimas ir parengimas spaudai","buyer_price":529.41,"year":"2015"},{"buyer_title":"Var\u0117nos kra\u0161to vietos veiklos grup\u0117","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"Id\u0117j\u0173 dirbtuv\u0117s\"","object":"informavimui ir reklamai skirti produktai (i\u0161or\u0117s \u017eenklinimo priemon\u0117s)","buyer_price":540,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"EUROPOS VARTOTOJ\u0172 CENTRAS\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"SPAUDOS DEPARTAMENTAS\"","object":"Informacin\u0117 palapin\u0117 su spauda","buyer_price":544.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 valstybin\u0117 kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB REALISTER MEDIA","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":544.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Trak\u0173 mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u017dalioji Lietuva\u201c","object":"Leidybin\u0117 sutartis","buyer_price":544.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Geminga\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-103","buyer_price":556.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"Aplinkos apsaugos agent\u016bra","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLutut\u0117s\u201c leidykla","object":"Projekto \"R\u016b\u0161i\u0173 steb\u0117senos (monitoringo) geb\u0117jim\u0173 stiprinimas\" vie\u0161inimas","buyer_price":560,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus pedagoginis universitetas","legal_status":null,"seller_title":"UAB 'Officeday'","object":"Informavimui ir reklamai skirti produktai","buyer_price":561.33,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vytauto Did\u017eiojo universiteto \"At\u017ealyno\" progimnazija","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eReklamos forma\u201c","object":"reklaminiai gaminiai","buyer_price":563,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Alytaus turizmo informacijos centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Albagrafija\"","object":"Leidybos ir maketavimo paslaugos","buyer_price":566.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 teritorin\u0117 ligoni\u0173 kasa","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVVARFF\u201c","object":"D\u0117l informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimo paslaug\u0173","buyer_price":570.7,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"K\u016brybini\u0173 dirbtuvi\u0173 apie pasak\u0173 k\u016brim\u0105 ved\u0117jo paslaugos","buyer_price":575,"year":"2015"},{"buyer_title":"Plung\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Kontrus\"","object":"Lankstinuk\u0173 pagal projekt\u0105 \u201ePlung\u0117s M. Oginskio dvaro sodybos pritaikymas turizmo reikm\u0117ms (parko dalies)\u201c maketavimo ir leidybos paslaugos","buyer_price":575,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eUkmerg\u0117s \u017einios\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimo paslaugos","buyer_price":575,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eGimtoji \u017eem\u0117\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimo paslaugos","buyer_price":575,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-169","buyer_price":579,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u201eDruskinink\u0173 turizmo ir verslo informacijos centras\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Ekspozicij\u0173 Centras\"","object":"Paroda","buyer_price":579.24,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Vyriausioji rinkim\u0173 komisija","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"V\u0161\u012e \"VILNIJOS \u017dODIS\"","object":"Informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimas dienra\u0161tyje","buyer_price":579.24,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eKai\u0161iadori\u0173 aidai\u201c","object":"Skelbim\u0173 publikavimo paslaugos","buyer_price":579.24,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eRinkos aik\u0161t\u0117\u201c","object":"Skelbim\u0173 publikavimo paslaugos","buyer_price":579.24,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160ilut\u0117s rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Baltic Printing House\"","object":"SUTARTIS","buyer_price":579.99,"year":"2015"},{"buyer_title":"Tel\u0161i\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"ADE Exclusive Design\"","object":"Projekto \"Tel\u0161i\u0173 miesto centrinio stadiono rekonstravimas ir i\u0161pl\u0117timas, I etapas\" nuolatinio stendo pagaminimas ir \u012frengimas","buyer_price":580,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160ilut\u0117s rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"\u0160ilut\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","object":"PASLAUG\u0172 TEIKIMO SUTARTIS","buyer_price":580,"year":"2015"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e Auk\u0161taitijos RTR","object":"TV reporta\u017eai","buyer_price":580,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"AUK\u0160TAITIJOS SIAURASIS GELE\u017dINKELIS\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eAmalkeros leidyba\u201c","object":"Elektronini\u0173 skraju\u010di\u0173 sukomponavimo paslauga","buyer_price":580.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Bendra Lietuvos ir Danijos \u012fmon\u0117 UAB \"BALTIJOS KOPIJA\"","object":"Filologijos fakulteto student\u0173 laikra\u0161\u010dio \u201eCitadel\u0117\u201c spausdinimas","buyer_price":585.33,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"ekspozicijos dizaino suk\u016brimas ir ekspozicin\u0117s erdv\u0117s \u012frengimas","buyer_price":600,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-25","buyer_price":600,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Projekto koncepcijos suk\u016brimas","buyer_price":600,"year":"2015"},{"buyer_title":"Savivaldyb\u0117s \u012fmon\u0117 \"Susisiekimo paslaugos\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e Daugiau galimybi\u0173","object":"Reklama leidinyje \"ISIC Pulsas\"","buyer_price":600,"year":"2015"},{"buyer_title":"Marijampol\u0117s savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eSuvalkietis\u201c","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":600,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Kauno \u0161vara\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"Kauno technologijos universitetas","object":"KTU \"Karjeros dienos 2015\"","buyer_price":605,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno \u0160ilaini\u0173 poliklinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"NEW WORLD BALTIC\"","object":"Informacijos paskelbimo paslaugos","buyer_price":605,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Roki\u0161kio mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eGimtasis Roki\u0161kis\u201c","object":"Informacinio - reklaminio pob\u016bd\u017eio paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":605,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno klinikin\u0117 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklaminiai tekstai, straipsniai, informaciniame medicininiame tinklapyje internete","buyer_price":605,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Kretingos mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u017dalioji Lietuva\u201c","object":"Reklaminio straipsnio publikavimas","buyer_price":605,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos dramos teatras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":605,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Roki\u0161kio mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"\u010ciurlionio fondo investicijos","object":"Reklamos sutartis","buyer_price":605,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":614.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Dalyvavimo VI konferencijoe \"Naftos produkt\u0173 ve\u017eimas gele\u017einkelio transportu\" paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":618,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos valstybinis muzikinis teatras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBalticum TV\u201c","object":"Reklamos tranciliacijos paslaugos","buyer_price":624.69,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 filharmonija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":629.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Small talk ideas\"","object":"5R46 renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":634.45,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 teritorin\u0117 ligoni\u0173 kasa","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eSidabr\u0117s laikra\u0161\u010dio redakcija\u201c","object":"D\u0117l informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimo paslaug\u0173","buyer_price":639.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Kult\u016bros ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Renginio ved\u0117jo paslaugos","buyer_price":645,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universiteto ligonin\u0117 Kauno klinikos","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Trademax\"","object":"Antistresiniai kamuoliukai su vienos spalvos logotipu","buyer_price":653.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eVerslo \u017einios\u201c","object":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracijos skelbimas d\u0117l konkurso \u012f S\u012e \"Vilniaus miesto b\u016bstas\" direktoriaus pareigas","buyer_price":653.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u017demaitijos nacionalinio parko direkcija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INDIGO print\"","object":"BRO\u0160I\u016aROS \u201e\u0160ALTOJO KARO MUZIEJUS \u017dEMAITIJOS NACIONALINIAME PARKE\u201c IR KNYG\u0172 SKIRTUK\u0172 SPAUSDINIMO PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":662.31,"year":"2015"},{"buyer_title":"Savivaldyb\u0117s \u012fmon\u0117 \"Susisiekimo paslaugos\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Reklamos transliacija per radijo stotis ir publikavimas radijo sto\u010di\u0173 svetain\u0117se","buyer_price":665.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"Biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga Kauno kolegija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Hotel Neris\"","object":"Renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":666,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'Utenos regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eUtenos radijas\u201c","object":"Reklama saugaus eismo tema","buyer_price":666.71,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos darbo bir\u017ea prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"RELADUS\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos ESF projektui","buyer_price":677.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Trademax\"","object":"Gertuv\u0117s su graviruotu logotipu","buyer_price":684.86,"year":"2015"},{"buyer_title":"K\u0117daini\u0173 kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBalticum TV\u201c","object":"Reklamos transliavimas","buyer_price":685,"year":"2015"},{"buyer_title":"K\u0117daini\u0173 kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBalticum TV\u201c","object":"Televizijos paslaugos","buyer_price":685,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"reklamos, vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":687.57,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 teritorin\u0117 ligoni\u0173 kasa","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVienyb\u0117s redakcija\u201c","object":"D\u0117l informacin\u0117s med\u017eigos spausdinimo paslaug\u0173","buyer_price":690,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Small talk ideas\"","object":"5R63 renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":696.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio teritorin\u0117 ligoni\u0173 kasa","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"BALTIC TRADING COMPANY\"","object":"Visuomen\u0117s informavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":699.36,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"darb\u0173 paruo\u0161imas eksponavimui","buyer_price":700,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"logistikos ir draudimo organizavimas ir koordinavimas","buyer_price":700,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"parodos kuravimas","buyer_price":700,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"parodos suorganizavimas ir eksponavimas","buyer_price":700,"year":"2015"},{"buyer_title":"Utenos kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eUtenos radijas\u201c","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":701.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nidos kult\u016bros ir turizmo informacijos centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB Lietuvos parod\u0173 ir kongres\u0173 centras 'LITEXPO'","object":"Sutartis","buyer_price":704.22,"year":"2015"},{"buyer_title":"Jaunimo reikal\u0173 departamentas prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"StepArc\"","object":"Leidybos paslaugos","buyer_price":705.55,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Intelektini\u0173 paslaug\u0173 sutartis Nr. 6","buyer_price":709.63,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus pedagoginis universitetas","legal_status":null,"seller_title":"UAB REALISTER MEDIA","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":713.9,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ma\u017eeiki\u0173 skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eIlora\u201c","object":"Paslaug\u0173 teikimo utartis","buyer_price":724.05,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos teritorin\u0117 darbo bir\u017ea","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"DRUKA\"","object":"Spausdinimo ir susijusios paslaugos","buyer_price":738.34,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eJovex\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimo paslaugos","buyer_price":750,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ma\u017eeiki\u0173 skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eM\u016bs\u0173 \u017eodis\u201c","object":"Sutartis","buyer_price":750,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \"Klaip\u0117dos energija\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"(50-2015) Reklamos paslaugos www.imones.lt","buyer_price":751.75,"year":"2015"},{"buyer_title":"Skuodo rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"VASABI\"","object":"Projekto \u201eSkuodo AJC modernizavimas ir veikl\u0173 pl\u0117tra\u201c vie\u0161inimo paslaug\u0173 (informacinio stendo ir nuolatinio vie\u0161inimo stendo (atminimo lentos) maketavimas, pagaminimas ir \u012frengimas) pirkimas","buyer_price":762.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis studij\u0173 fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVerslo \u017einios\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":762.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstyb\u0117s tarnybos departamentas prie LR vidaus reikal\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201ePublicum\u201c","object":"Projekto \"Valstyb\u0117s tarnautoj\u0173 registro ir Valstyb\u0117s tarnybos valdymo informacin\u0117s sistemos modernizavimas ir pl\u0117tra\" vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":770,"year":"2015"},{"buyer_title":"Visagino savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"BUSINESS MISSION\"","object":"Popierini\u0173 mai\u0161eli\u0173 gamyba","buyer_price":773.19,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 gele\u017einkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Point media\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":774.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstyb\u0117s vaiko teisi\u0173 apsaugos ir \u012fvaikinimo tarnyba prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"D&G Reklama\"","object":"Reklamos gamyba","buyer_price":779.24,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Druskinink\u0173 mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e 'ATW sprendimai'","object":"Inkil\u0173 i\u0161k\u0117limo \u0161vent\u0117s koordinavimas ir vie\u0161inimas","buyer_price":786.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Jonavos mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e 'ATW sprendimai'","object":"KOORDINAVIMO IR VIE\u0160INIMO PASLAUGOS SKIRTOS PAMIN\u0116TI PASAULIN\u0118 PAUK\u0160\u010cI\u0172 DIEN\u0104","buyer_price":786.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Kretingos mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e 'ATW sprendimai'","object":"Vie\u0161inimo paslaugos (inkil\u0173 k\u0117limo \u0161vent\u0117)","buyer_price":786.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Ignalinos mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e 'ATW sprendimai'","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":786.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Centrin\u0117 projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"MDPro\"","object":"U\u017esakymos sutartis reprezentacin\u0117ms priemon\u0117ms","buyer_price":788.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Med\u017eiagos leidiniui, skirtam jaunimui, parengimo paslaugos","buyer_price":790,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"53R renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":798.35,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"5R3 Profesinio mokymo Erasmus+ KA1 informacinis seminaras","buyer_price":798.35,"year":"2015"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"Kult\u016brin\u0117s ir organizacin\u0117s id\u0117jos\"","object":"Metodin\u0117s priemon\u0117s dizaino suk\u016brimo, maketavimo ir spausdinimo paslaugos","buyer_price":800,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Kult\u016bros ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Dviej\u0173 vaizdo klip\u0173, skirt\u0173 Valstyb\u0117s dienos min\u0117jimui, suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":800,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Nacionalinis kraujo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e K\u016bno gro\u017eio akademija","object":"Konferencijos filmavimas, laidos suk\u016brimas ir transliavimas","buyer_price":800,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eMol\u0117t\u0173 vilnis\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimo paslaugos","buyer_price":800,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB 'Pieno tyrimai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Ekspozicij\u0173 Centras\"","object":"Parodos stendo nuoma","buyer_price":803.1,"year":"2015"},{"buyer_title":"Europos socialinio fondo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Diginet LT\"","object":"Darbo paie\u0161kos skelbim\u0173 publikavimas","buyer_price":809.49,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"S. Joku\u017eio leidykla-spaustuv\u0117","object":"Lankstinuk\u0173 maketavimo ir leidybo (5x400 vnt., A4 formatas, spalvingumas 4x4) paslaugos","buyer_price":820,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"parodos koncepcijos parengimas ir \u012fgyvendinimas","buyer_price":824,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Klaip\u0117dos \u0161vent\u0117s'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Did\u017ei\u0173j\u0173 burlaivi\u0173 regatos \"The Tall Ships Regatta 2015\" vie\u0161inimas","buyer_price":824,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"JCDecaux LIETUVA\"","object":"Lauko reklamos paslaugos","buyer_price":825.83,"year":"2015"},{"buyer_title":"Pagraman\u010dio regioninio parko direkcija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB YZI REKLAMA","object":"Lankstinuk\u0173 ir stend\u0173 gamyba","buyer_price":831.27,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e PANEV\u0116\u017dIO FIZIN\u0116S MEDICINOS IR REABILITACIJOS CENTRAS","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201eReklamos forma\u201c","object":"Reklamos paslaugos pasirengiant ir dalyvaujant parodoje","buyer_price":834.35,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"5R37 renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":838.58,"year":"2015"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Projekto \u201ePanev\u0117\u017eio miesto dail\u0117s galerijos pl\u0117tra\u201c reprezentacinio filmuko parengimas","buyer_price":841,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kretingos rajono savivaldyb\u0117s V\u0161\u012e Kretingos psichikos sveikatos centras","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"DRUKA\"","object":"Segt\u0173 bro\u0161i\u016br\u0173 pirkimas","buyer_price":845.67,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga \u201eMokslo ir enciklopedij\u0173 leidybos centras\u201c","object":"Lietuvos pirmoko pasas","buyer_price":847,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'Utenos regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eMol\u0117t\u0173 vilnis\u201c","object":"Informacini\u0173 straipsni\u0173 publikavimo paslaugos","buyer_price":847,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno statybinink\u0173 rengimo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Media traffic\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":847,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno \u0160an\u010di\u0173 poliklinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eInterbanga\u201c","object":"Reklamos transliacija per radijo programas","buyer_price":847,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstyb\u0117s sienos apsaugos tarnybos prie LR vidaus reikal\u0173 ministerijos Vilniaus rinktin\u0117","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"StepArc\"","object":"Spausdinimo paslaugos (reprezentacijos dovanos)","buyer_price":855.47,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo \u017einios\u201c","object":"Dalyvavimo konferencijoje \"Password 2015\" paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":856.68,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos muzikos ir teatro akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"KOMUNIKACIJ\u0172 ERDV\u0116S\"","object":"Projekto vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":865,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos \u0160ilal\u0117s skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e\u0160ilal\u0117s artojas\u201c","object":"D\u0117l bendradarbiavimo vie\u0161inimo srityje","buyer_price":868.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eNaujien\u0173 redakcija\u201c","object":"Skelbim\u0173 publikavimo paslaugos","buyer_price":868.86,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB 'Vilniaus energija'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"CV-Online LT, UAB","object":"Darbo skelbim\u0173 publikavimas interneto tinklalapyje ir CV duomen\u0173 baz\u0117je","buyer_price":871.19,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Klaip\u0117dos nafta'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo \u017einios\u201c","object":"Darbuotoj\u0173 paie\u0161kos internetu ir duomen\u0173 baz\u0117s naudojimo sutartis","buyer_price":871.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Vaizdo klip\u0173 transliavimas LRT tv","buyer_price":871.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e \"Panev\u0117\u017eio regiono keliai\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"FILMARTAS\"","object":"Filmas","buyer_price":880,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Nacionalinis kraujo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"MB \"Vyno guru\"","object":"Suvenyrai donor\u0173 organizatoriams","buyer_price":880,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'Tel\u0161i\u0173 regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"FILMARTAS\"","object":"Filmo apie valstybini\u0173 keli\u0173 prie\u017ei\u016br\u0105 ir j\u0105 vykdan\u010dias \u012fmones pirkimas","buyer_price":880,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'Utenos regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"FILMARTAS\"","object":"Filmo apie valstybini\u0173 keli\u0173 prie\u017ei\u016br\u0105 ir j\u0105 vykdan\u010dias \u012fmones suk\u016brimas","buyer_price":880,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e \"Taurag\u0117s regiono keliai\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"FILMARTAS\"","object":"filmo suk\u016brimas","buyer_price":880,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Paruo\u0161iamasis darbas tarptautinei mokslinei konferencijai","buyer_price":887,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 teritorin\u0117 ligoni\u0173 kasa","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 naujienos\u201c","object":"D\u0117l informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimo paslaug\u0173","buyer_price":889,"year":"2015"},{"buyer_title":"Visagino savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Reljefinio u\u017era\u0161o pagaminimo ir sumontavimo paslaugos","buyer_price":895,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Vidaus vandens keli\u0173 direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"RAVARA\"","object":"Paslaug\u0173 parodos metu pirkimas","buyer_price":899.64,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eUtenos diena\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimo paslaugos","buyer_price":900,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e7 meno dienos\u201c","object":"Vie\u0161inimo (staripsni\u0173 spaudoje) paslaug\u0173 pirkimas, Nr. VU1669","buyer_price":900,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Taurag\u0117s mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Valius\"","object":"Informacijos vie\u0161inimo paslauga","buyer_price":907.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Veisiej\u0173 mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Valius\"","object":"Kal\u0117din\u0117s akcijos \"Parsine\u0161k Kal\u0117das \u012f savo namus\" organizavimas","buyer_price":907.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Ignalinos mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Valius\"","object":"Kal\u0117din\u0117s akcijos organizavimas","buyer_price":907.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus statybinink\u0173 rengimo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Svema\"","object":"Reklamini\u0173 i\u0161kab\u0173 gamyba, montavimo darbai","buyer_price":907.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \"Lietuvos gele\u017einkeliai\" filialas \"Kauno gele\u017einkeli\u0173 infrastrukt\u016bra\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eRespublikos leidiniai\u201c","object":"Informacini\u0173 prane\u0161im\u0173 skelbimo paslaugos.","buyer_price":907.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Vidaus vandens keli\u0173 direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":907.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Nacionalinis kraujo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eRespublikos leidiniai\u201c","object":"Straipsnio suk\u016brimas, maketavimas ir spauda","buyer_price":907.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Linoleum design\"","object":"Reklaminio ploto \u017eurnale paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":937.75,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kelm\u0117s rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eMedik\u0173 \u017einios\u201c","object":"Informacijos apie Kelm\u0117s r. sav. visuomen\u0117s sveikatos biur\u0105 patalpinimo leidinyje","buyer_price":944.41,"year":"2015"},{"buyer_title":"Radvili\u0161kio rajono visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eMedik\u0173 \u017einios\u201c","object":"Informacin\u0117s med\u017eagos spausdinimas leidinyje :Sveika visuomen\u0117\"","buyer_price":944.41,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160ilut\u0117s rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eMedik\u0173 \u017einios\u201c","object":"SUTARTIS","buyer_price":944.41,"year":"2015"},{"buyer_title":"Var\u0117nos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Taikomosios dail\u0117s dirbinio - reprezentacin\u0117s herbin\u0117s v\u0117liavos gamybos paslaugos","buyer_price":950,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e\u0160ven\u010dioni\u0173 kra\u0161to redakcija\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimo paslaugos","buyer_price":950,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eZaras\u0173 kra\u0161tas\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimo paslaugos","buyer_price":950,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR konkurencijos taryba","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \"JERULITA\"","object":"Renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":953,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 filharmonija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras","object":"Reklama teatro leid\u017eiamame \u017eurnale\u201cBravissimo\u201c","buyer_price":968,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB 'Akmen\u0117s energija'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"PRAMU\u0160TGALVIS\"","object":"Projekto \"Biokuro katilin\u0117s Ventos g. 26A, Ventoje, Akmen\u0117s rajone statyba\" vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":968.72,"year":"2015"},{"buyer_title":"Joni\u0161kio kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u0160iauli\u0173 spaustuv\u0117","object":"Leidybos paslaugos","buyer_price":973,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Karolini\u0161ki\u0173 poliklinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"MailerLite\"","object":"Naujienlai\u0161ki\u0173 siuntimo paslauga","buyer_price":975.74,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ESTRAVEL VILNIUS\"","object":"Pa\u017eintinio turo 1 Vokietijos \u017eurnalistui organizavimo paslaugos","buyer_price":990,"year":"2015"},{"buyer_title":"Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"ARTREMA\"","object":"Reklamos paslaugos (Artrema)","buyer_price":997,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos apskrities valstybin\u0117 mokes\u010di\u0173 inspekcija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eReklamos gama\u201c","object":"Radijo laid\u0173 rengimas ir transliavimas","buyer_price":999.84,"year":"2015"},{"buyer_title":"Ne\u012fgali\u0173j\u0173 reikal\u0173 departamentas prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Grafinio \u017eenklo (logotipo) suk\u016brimo ir grafinio \u017eenklo naudojimo gairi\u0173 paruo\u0161imo paslaugos","buyer_price":1000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"konkurso-parodos kuravimas","buyer_price":1000,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"KLAIP\u0116DOS KELEIVINIS TRANSPORTAS\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Ingridos P\u016brien\u0117s personalin\u0117 \u012fstaiga \"Buhalteris\"","object":"Lipduk\u0173 gamyba","buyer_price":1000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Asociacija Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio r\u016bmai","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Diuimas\"","object":"Renginio organizavimo paslauga","buyer_price":1000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Plung\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"SMILTAINIS IR KO\"","object":"Spausdinimo ir susijusios paslaugos (turizmo informacini\u0173 buklet\u0173, \u017eem\u0117lapi\u0173 gamyba)","buyer_price":1000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Koncertin\u0117 \u012fstaiga \"Panev\u0117\u017eio garsas\"","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eKupi\u0161kio televizijos ir informacijos centras\u201c","object":"Video filmo montavimas","buyer_price":1000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Jonavos rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eAvva\u201c","object":"Informacijos sklaida \u017eini\u0173 laidos metu","buyer_price":1000,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160ilut\u0117s rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Litera\"","object":"INFORMACIJOS SPAUSDINIMO SUTARTIS","buyer_price":1000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 augalininkyst\u0117s tarnyba prie \u017dem\u0117s \u016bkio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201e\u016akininko patar\u0117jas\u201c","object":"Informacinio straipsnio parengimo sutartis","buyer_price":1000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eUtenos Indra\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimo paslaugos","buyer_price":1000,"year":"2015"},{"buyer_title":"K\u0117daini\u0173 kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBalticum TV\u201c","object":"Televizijos paslaugos","buyer_price":1000,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Girstu\u010dio\" kult\u016bros ir sporto centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Reklamos paslaugos leidiniuose","buyer_price":1001.27,"year":"2015"},{"buyer_title":"Policijos departamentas prie LR vidaus reikal\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"MULTIPLEX\"","object":"Informacin\u0117s i\u0161kabos gamybos ir montavimo paslaugos","buyer_price":1043.02,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eAnyk\u0161tos redakcija\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimo paslaugos","buyer_price":1050,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"Duktas, UAB","object":"Leidinio turistinio \u017eem\u0117lapio-lankstinuko maketavimas ir spausdinimas","buyer_price":1067.55,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Kauno \u0161vara\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201eInit\u201c","object":"Reklamos u\u017esakymas","buyer_price":1071.59,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Druskinink\u0173 jaunimo u\u017eimtumo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Ma\u017eoji bendrija \"Augusto spauda\"","object":"Plakat\u0173 maketavimo ir spausdinimo paslaugos","buyer_price":1075,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus Jeruzal\u0117s darbo rinkos mokymo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"MB \"Pirklio sala\"","object":"Radijo reklamos paslaug\u0173 vie\u0161ojo pirkimo -pardavimo sutartis","buyer_price":1078.67,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e \"Taurag\u0117s regiono keliai\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB VALKENDA reklamos projektai","object":"reklamos gamyba","buyer_price":1082.37,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eElektronikos \u0161uolis\u201c","object":"Filmavimo paslaugos","buyer_price":1089,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 filharmonija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"M\u016bs\u0173 Baltija\"","object":"Interaktyvaus objekto suk\u016brimas, integracija, jo administravimas ir technin\u0117 prie\u017ei\u016bra","buyer_price":1089,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB 'Pieno tyrimai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Aleksandro Stulginskio universitetas","object":"Parodos organizavimas","buyer_price":1098.68,"year":"2015"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Lankstinuko suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":1100,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Informacinis straipsnis nacionalin\u0117je spaudoje. Informacinis straipsnis regionin\u0117je spaudoje.","buyer_price":1119.86,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universiteto ligonin\u0117 Kauno klinikos","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Intelligent Mind\"","object":"Reporta\u017eas","buyer_price":1125.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"Plung\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"SMILTAINIS IR KO\"","object":"Spausdinimo ir leidybos paslaugos, vykdant projekt\u0105 \u201e4D miestai. Keturi miest\u0173 vystymosi veiksniai: sveikata, inovacijos, vie\u0161oji \u2013 priva\u010dioji partneryst\u0117 ir bendradarbiavimas\u201c","buyer_price":1164.12,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus pedagoginis universitetas","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Trademax\"","object":"Informavimui ir reklamai skirti produktai","buyer_price":1172.49,"year":"2015"},{"buyer_title":"Alytaus miesto savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB ALMORO","object":"Informacijos vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":1174.53,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 teritorin\u0117 ligoni\u0173 kasa","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160iauliai plius\u201c","object":"D\u0117l informacin\u0117s med\u017eiagos talpinimo paslaug\u0173","buyer_price":1181.64,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Investuok Lietuvoje'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Mokym\u0173 paslaugos (Efektyvus bendravimas su \u017einiasklaida)","buyer_price":1189,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-65\/1","buyer_price":1190,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Nacionalinis kraujo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eVeido\u201c periodikos leidykla","object":"Straipsnio suk\u016brimas, maketavimas ir spauda","buyer_price":1197.78,"year":"2015"},{"buyer_title":"Studij\u0173 kokyb\u0117s vertinimo centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVeido\u201c periodikos leidykla","object":"Straipsnio rengimo ir publikavimo paslaugos","buyer_price":1198.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Inlinen\"","object":"Konkurso, skirto atrinkti 3 geriausius student\u0173 darbus, susietus su \u0161alies ekonomikos augimu ir konkurencingumo didinimu, organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1200,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u017dagar\u0117s regioninio parko direkcija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Re formus\"","object":"Leidybos paslaugos","buyer_price":1200,"year":"2015"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eRadijas pulsas\u201c","object":"Informacijos sklaida radijuje","buyer_price":1200,"year":"2015"},{"buyer_title":"Raseini\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e BALT\u0172 ATLANTIDA","object":"Televizijos laida apie Raseini\u0173 kra\u0161t\u0105","buyer_price":1200,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kvalifikacij\u0173 ir profesinio mokymo pl\u0117tros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Informavimui ir reklamai skirtos prek\u0117s","buyer_price":1202.26,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nidos kult\u016bros ir turizmo informacijos centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"GO Vilnius\"","object":"Registracijos ir stendo nuomos paslaugos","buyer_price":1210,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus Jeruzal\u0117s darbo rinkos mokymo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB Vie\u0161\u0173j\u0173 pirkim\u0173 ekspert\u0173 grup\u0117","object":"Rengini\u0173 organizavimo paslaug\u0173 pirkimo sutartis","buyer_price":1210,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kvalifikacij\u0173 ir profesinio mokymo pl\u0117tros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Vie\u0161inimo prek\u0117s","buyer_price":1210,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Palangos vaik\u0173 reabilitacijos sanatorija \"Palangos gintaras\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201e\u017dini\u0173 radijas\u201c","object":"Radijo laid\u0173 k\u016brimo paslaugos.","buyer_price":1210,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno miesto poliklinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Media traffic\"","object":"Reklamos demonstravimas","buyer_price":1210,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Marijampol\u0117s mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"\u010ciurlionio fondo investicijos","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":1210,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos vaik\u0173 ir jaunimo centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Tavo mokykla\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":1210,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \"Panev\u0117\u017eio energija\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201eON Media\u201c","object":"Straipsnio leidinyje \u201eAuk\u0161tatijos verslas 2015\u201c ir interneto svetain\u0117je patalpinimas","buyer_price":1210,"year":"2015"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio teritorin\u0117 ligoni\u0173 kasa","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"PANEV\u0116\u017dIO BI\u010cIULIS\"","object":"vaizdo med\u017eiagos parengimas ir transliavimas","buyer_price":1210,"year":"2015"},{"buyer_title":"Ma\u017eeiki\u0173 rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"R.Sakalausko I\u012e \u201eRomuva\u201c","object":"Vie\u0161inimo ir reklamos paslaugos piurkimas","buyer_price":1210,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Centrin\u0117 hipotekos \u012fstaiga","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"AD DIEM\"","object":"Maketavimo ir leidybos paslaugos","buyer_price":1228.45,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Forume \"VII Baltijos transporto forumas\" dalyvavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1254,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"VII Baltijos transporto forumo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1254,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"meno k\u016brini\u0173 montavimas-demontavimas parodoje","buyer_price":1257.49,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160ilal\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eVeido\u201c periodikos leidykla","object":"Informacijos vie\u0161inimas","buyer_price":1261.58,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nidos kult\u016bros ir turizmo informacijos centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Vaizdo studija\"","object":"Filmavimo ir video med\u017eiagos montavimo paslaugos","buyer_price":1270.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Dalyvavimo konferencijoje Maskvoje riedmen\u0173 klaisimais paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1280,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis Vilniaus Gaono \u017eyd\u0173 muziejus","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"AB \"STANDART\u0172 SPAUSTUV\u0116\"","object":"Spausdinimo ir susijusios paslaugos","buyer_price":1289.47,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno \u0161okio teatras \"Aura\"","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Mamaika\"","object":"Reklamos ir dizaino paslaugos","buyer_price":1290,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos vaik\u0173 ir jaunimo centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Dynamic Solutions\"","object":"Reklamini\u0173 klip\u0173 transliacija","buyer_price":1300,"year":"2015"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201ePanev\u0117\u017eio spaustuv\u0117\u201c","object":"Leidinio leidyba","buyer_price":1305.59,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 teritorin\u0117 ligoni\u0173 kasa","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eSantarv\u0117s laikra\u0161tis\u201c","object":"D\u0117l informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimo paslaug\u0173","buyer_price":1314.25,"year":"2015"},{"buyer_title":"Marijampol\u0117s kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Nacionalinis \u0161vietimo centras\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":1330.01,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB 'GRINDA'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"\u010ciurlionio fondo investicijos","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":1331,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB 'Vilniaus energija'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"CV Keskus OU filialas","object":"Darbo skelbim\u0173 publikavimas interneto tinklalapyje ir CV duomen\u0173 baz\u0117","buyer_price":1331,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"Kaunas IN\"","object":"Reklama leidinyje \"Kauno gidas 2015\"","buyer_price":1331,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"RDS1\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-143","buyer_price":1333.84,"year":"2015"},{"buyer_title":"Marijampol\u0117s kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Nacionalinis \u0161vietimo centras\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":1336.79,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos agrarin\u0117s ekonomikos institutas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"AB \"SPAUDA\"","object":"Leidybos paslaugos pirkimas","buyer_price":1340,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Small talk ideas\"","object":"5ESF2 AMTP Valdymo komiteto grup\u0117s pos\u0117dis ir 5ESF3 Susitikimas-diskusija su AMTP tinklo nariais ir Valdymo grupe","buyer_price":1344.78,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Small talk ideas\"","object":"5ESF2, 5ESF3 renigni\u0173 organizavimo paslaugos","buyer_price":1344.78,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e \"Marijampol\u0117s regiono keliai\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Marijampol\u0117s futbolo klubas \"S\u016bduva\"","object":"Reklamos eismo saugumo klausimais paslaugos","buyer_price":1350,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos kult\u016br\u0173 komunikacij\u0173 centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"ES projekto ,,Pa\u017eink svetim\u0161al\u012f\/Close stranger\" tinklapio www.closestranger.eu administravimo paslaugos","buyer_price":1353,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Investuok Lietuvoje'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Mokymai (Komunikacijos strategija, ry\u0161iai su \u017einiasklaida)","buyer_price":1353.57,"year":"2015"},{"buyer_title":"K\u016bno kult\u016bros ir sporto departamentas","legal_status":null,"seller_title":"UAB REALISTER MEDIA","object":"Lietuvos k\u016bno kult\u016bros \u017eenklo programos pristatymo teksto grafinis apipavidalinimas bei vie\u0161inimas","buyer_price":1366.7,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos mokslo taryba","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \u201eLeidybos studija\u201c","object":"Prisistatymas leidinyje","buyer_price":1367.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Vidaus vandens keli\u0173 direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLeidybos studija\u201c","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1367.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lo\u0161im\u0173 prie\u017ei\u016bros tarnyba prie LR finans\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Sutartis d\u0117l nei\u0161imtini\u0173 teisi\u0173 \u012f televizijos vaizdo klip\u0105","buyer_price":1369,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eEmduva\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis rajonin\u0117je (t.y. vietin\u0117je) spaudoje paslaugos","buyer_price":1390.18,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 teritorin\u0117 ligoni\u0173 kasa","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eAntikva\u201c","object":"D\u0117l informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimo paslaug\u0173","buyer_price":1394,"year":"2015"},{"buyer_title":"Marijampol\u0117s kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLeidybos studija\u201c","object":"Reklamin\u0117 informacija leidiniuose \"KUR SOTI 2015.Pri\u0117mimas\", \"KUO B\u016aTI 2015\" ir www.kurstoti.lt","buyer_price":1395.45,"year":"2015"},{"buyer_title":"Gamtos tyrim\u0173 centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"ECHO STAMP\"","object":"Prek\u0117s su logotipu","buyer_price":1397.55,"year":"2015"},{"buyer_title":"LITGRID AB","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo \u017einios\u201c","object":"Darbuotoj\u0173 paie\u0161kos specializuotame darbo skelbim\u0173 portale paslaugos","buyer_price":1401.18,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Kult\u016bros ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Trij\u0173 video reporta\u017e\u0173, skirt\u0173 Valstyb\u0117s dienos min\u0117jimui filmavimas","buyer_price":1410,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Kult\u016bros ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Video reporta\u017e\u0173 \"Nacionalinis kostiumas:vakar ir \u0161iandien\" filmavimas","buyer_price":1410,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Lietuvos verslo paramos agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"REKLAMOS PASLAUG\u0172 TEIKIMAS","buyer_price":1415.7,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \"GMM projektai\"","object":"RENGINYS SENAMIESTYJE \"VILNIUS OPEN - KITA STOTEL\u0116 STOTIS!\"","buyer_price":1440,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalinis dramos teatras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e Atviros visuomen\u0117s forumas","object":"Reklamos paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":1440,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"Asociacija \u201eLietuvos architekt\u0173 s\u0105junga\u201c","object":"APLINKOS MINISTERIJOS APDOVANOJIMO U\u017d K\u016aRYBINIUS LAIM\u0116JIMUS URBANISTIKOS IR ARCHITEKT\u016aROS SRITYSE PRIZ\u0172 \u012eTEIKIMO RENGINIO ORGANIZAVIMO PASLAUG\u0172 PIRKIMO SUTARTIS","buyer_price":1448,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"Vilniaus miesto vyresnio am\u017eiaus \u017emoni\u0173 asociacija","object":"Paslaugos teikimo sutartis","buyer_price":1449.99,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kvalifikacij\u0173 ir profesinio mokymo pl\u0117tros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Regionini\u0173 Aikos \/ Ploteus rengini\u0173 vie\u0161inimo prek\u0117s","buyer_price":1450.79,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Nacionalinis kraujo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB REALISTER MEDIA","object":"Reklamin\u0117s pozicijos s\u0105siuviniuose bei reklamos dizainas","buyer_price":1452,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno \u0160ilaini\u0173 poliklinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"EFCOM\"","object":"Internetin\u0117s rinkodaros paslaugos","buyer_price":1452,"year":"2015"},{"buyer_title":"Ma\u017eeiki\u0173 rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"R.Sakalausko I\u012e \u201eRomuva\u201c","object":"Vie\u0161inimo ir reklamos paslaugos pirkimas","buyer_price":1452,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos darbo bir\u017ea prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":1452,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno mokslo ir technologij\u0173 parkas","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"MB \"Miltorija\"","object":"Konferencijos vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":1480,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vyriausyb\u0117s strategin\u0117s analiz\u0117s centras","legal_status":"V\u0160\u012e","seller_title":"UAB \"Anupri\u0161ki\u0173 parkas\"","object":"Renginio organizavimas","buyer_price":1489.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 teritorin\u0117 ligoni\u0173 kasa","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eRoseba\u201c","object":"D\u0117l informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimo paslaug\u0173","buyer_price":1495,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kvalifikacij\u0173 ir profesinio mokymo pl\u0117tros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Vie\u0161inimo prek\u0117s","buyer_price":1496.29,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos verslo darbdavi\u0173 konfederacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"PERSON PREMIER\"","object":"Projekto informacinio renginio organizavimo palsaugos","buyer_price":1500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"renginio kuravimas","buyer_price":1500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga Kauno kolegija","legal_status":null,"seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Skatinimo, rekomendavimo paslaugos","buyer_price":1500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Akmen\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 kra\u0161tas\u201c","object":"Informacijos skelbimo regioniniame laikra\u0161tyje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1500,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB 'Investicij\u0173 ir verslo garantijos'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT\"","object":"Informacijos talpinimo leidiniuose sutartis","buyer_price":1500,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e \"Taurag\u0117s regiono keliai\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160ou imperija\u201c","object":"socialin\u0117s reklamos vie\u0161inimo ir informacin\u0117s med\u017eiagos transliavimo paslaugos","buyer_price":1500,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilkp\u0117d\u0117s ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e K\u016bno gro\u017eio akademija","object":"Vie\u0161inimo paslaugos (reporta\u017e\u0173 gamyba ir transliavimas)","buyer_price":1500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Zaras\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e Zaras\u0173 rajono turizmo informacijos centras","object":"Kurortinio sezono rengini\u0173 Zaras\u0173 mieste ir rajone vie\u0161inimo kampanijos organizavimas","buyer_price":1535,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos vaik\u0173 ir jaunimo centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Libonet\"","object":"SMS marketingas","buyer_price":1540,"year":"2015"},{"buyer_title":"Asvejos regioninio parko direkcija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Individuali \u012fmon\u0117 \"Atkulos projektai\"","object":"Maketavimo ir spausdinimo paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":1554,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Vyriausioji rinkim\u0173 komisija","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \u201eSugardas\u201c","object":"Informacinio leidinio paskelbimas","buyer_price":1570,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus odos ir veneros lig\u0173 centras","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Impress mobile\"","object":"Reklama","buyer_price":1573,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB GPK ir ko","object":"Spausdinimo paslaugos Naujamies\u010dio seni\u016bnijai","buyer_price":1575,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Palangos vaik\u0173 reabilitacijos sanatorija \"Palangos gintaras\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201e\u017dini\u0173 radijas\u201c","object":"trump\u0173j\u0173 rubrik\u0173 rengimas, transliavimas","buyer_price":1579.05,"year":"2015"},{"buyer_title":"Alytaus kra\u0161totyros muziejus","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"PROJA\"","object":"U\u017eduo\u010di\u0173 s\u0105siuvini\u0173 gamyba","buyer_price":1580,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Centrin\u0117 projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"CIKLONAS\"","object":"U\u017esakymo sutartis d\u0117l spaudini\u0173 maketavimo ir gamybos","buyer_price":1591.03,"year":"2015"},{"buyer_title":"Jonavos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eNaujien\u0173 redakcija\u201c","object":"Jonavos rajono savivaldyb\u0117s informacijos spausdinimas ir publikavimas vietin\u0117je spaudoje","buyer_price":1600,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INK agency\"","object":"Komunikacijos koncepcijos parengimas naujo etapo veikloms","buyer_price":1600,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLietuvos \u017einios\u201c","object":"Vie\u0161inimo (staripsni\u0173 spaudoje) paslaug\u0173 pirkimas, Nr. VU1669","buyer_price":1601.21,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus Jeruzal\u0117s darbo rinkos mokymo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Reklamini\u0173 priemoni\u0173 dizaino bei maketavimo paslaugos","buyer_price":1610,"year":"2015"},{"buyer_title":"Policijos departamentas prie LR vidaus reikal\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB REALISTER MEDIA","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":1612,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"parodos kuravimas","buyer_price":1630,"year":"2015"},{"buyer_title":"Labdaros ir paramos fondas \"Vilties \u0161viesa\"","legal_status":"Labdaros ir paramos fondas","seller_title":"UAB \"ORO PAGALV\u0116S\"","object":"Vie\u0161inimo priemoni\u0173 rengimo (k\u016brybos) \/ gamybos paslaugos","buyer_price":1640,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Nacionalinis kraujo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Geminga\"","object":"Reklamin\u0117s i\u0161kabos gamyba, montavimas ir aptarnavimas","buyer_price":1664.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaip\u0117dos skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBroli\u0173 Tomk\u0173 leidyba\u201c","object":"U\u017esakom\u0173j\u0173 straipsni\u0173, informacini\u0173 publikacij\u0173 ir prane\u0161im\u0173 spausdinimo paslaug\u0173","buyer_price":1680,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Gele\u017einkeli\u0173 logistikos parkas","object":"Reklamos paslaug\u0173, patalpinant Paslaug\u0173 teik\u0117jo internetiniame puslapyje www.logisticspark.lt du reklaminius skydelius su nuoroda \u012f AB \"Lietuvos gele\u017einkeliai\" www.litrail.lt puslap\u012f bei platinant reklamin\u0119 med\u017eiag\u0105 apie U\u017esakovo teikiamas paslaugas","buyer_price":1684.32,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"INDIGO print\"","object":"Ikimokyklinio ugdymo leidini\u0173:bro\u0161i\u016bros ir plakato spausdinimas","buyer_price":1703.03,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Rengini\u0173 ciklo \"Road show\" Japonijoje ved\u0117jo paslaugos","buyer_price":1708,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Kauno autobusai\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"Kaunas IN\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":1715.78,"year":"2015"},{"buyer_title":"Ma\u017eeiki\u0173 rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eSantarv\u0117s laikra\u0161tis\u201c","object":"Vie\u0161inimo ir reklamos paslaugos pirkimas","buyer_price":1716.99,"year":"2015"},{"buyer_title":"Jonavos rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eMedik\u0173 \u017einios\u201c","object":"Informacin\u0117 med\u017eiaga specializuotame leidinyje","buyer_price":1720.62,"year":"2015"},{"buyer_title":"Muitin\u0117s departamentas prie LR finans\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Eurotela\"","object":"Projekto ,,Muitin\u0117s deklaracij\u0173 pateikimo elektroniniu b\u016bdu taikant ,,vieno langelio\" princip\u0105 elektronin\u0117 paslauga\" vie\u0161inimo paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":1731.06,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos energetikos institutas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Baltic Printing House\"","object":"Informacinio leidinio leidybos paslaugos","buyer_price":1733.1,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Geminga\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-95","buyer_price":1734.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"Mokslo, inovacij\u0173 ir technologij\u0173 agent\u016bra","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eGlaveckait\u0117 Media\u201c","object":"Vie\u0161inimo straipsnio parengimo ir publikavimo paslaugos","buyer_price":1735.7,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos \u0160iauli\u0173 skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 kra\u0161tas\u201c","object":"Straipsni\u0173 spausdinimas dienra\u0161tyje","buyer_price":1737.72,"year":"2015"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e Ger\u0173 naujien\u0173 televizija","object":"Informacijos sklaida miesto televizijoje","buyer_price":1737.96,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos transporto saugos administracija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Informacini\u0173 paslaug\u0173 teikimo AB ELTA interneto svetain\u0117je sutartis","buyer_price":1742.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":1742.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"Anyk\u0161\u010di\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eAtvirai\u201c","object":"Informacijos vie\u0161inimo paslaugos radijuje (radijo laidos)","buyer_price":1750,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Ekoagros\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eInterbanga\u201c","object":"Reklamos transliavimas per radijo stot\u012f","buyer_price":1752.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Ekoagros\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eInterbanga\u201c","object":"Reklamos transliavimas per radijo stot\u012f","buyer_price":1754.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"DRUKA\"","object":"Reprezentacini\u0173 pad\u0117kos ra\u0161t\u0173 ir aplank\u0173 gamyba","buyer_price":1770,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Keleivi\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB REALISTER MEDIA","object":"Reklamos plot\u0173 moksleivi\u0173 ir student\u0173 s\u0105siuviniuose pirkimas","buyer_price":1775.07,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLaisvas ir nepriklausomas kanalas\u201c","object":"Reklamos paslaug\u0173 sutartis Nr. 2015\/Gt\/103","buyer_price":1795.04,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"Teatrola\"","object":"Reklamin\u0117s kampanijos organizavimo paslaugos","buyer_price":1800,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Karolini\u0161ki\u0173 poliklinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Forum Fitness\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":1800,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Renginys pristatantis Lietuvos auk\u0161t\u0105j\u012f moksl\u0105 Azerbaid\u017eane, 2015 m. spalio 8 d.","buyer_price":1807.52,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Draugyst\u0117s gele\u017einkelio stotis","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB Klaip\u0117dos dizaino centras","object":"Informavimui ir reklamai skirtos prek\u0117s","buyer_price":1815,"year":"2015"},{"buyer_title":"Savivaldyb\u0117s \u012fmon\u0117 \"Susisiekimo paslaugos\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Garsini\u0173 prane\u0161im\u0173 gamyba","buyer_price":1815,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'REGITRA'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB REALISTER MEDIA","object":"Informacin\u0117s reklamos paslaugos vie\u0161ojo pirkimo sutartis","buyer_price":1820,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Disco products\"","object":"eTwinning programos reklamos paslauga mokiniams skirtose mokymo priemon\u0117se","buyer_price":1822.28,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kvalifikacij\u0173 ir profesinio mokymo pl\u0117tros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"RELADUS\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":1822.9,"year":"2015"},{"buyer_title":"Biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga Kauno kolegija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Katos studija\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":1831.94,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos bankas","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \u201ePenki\u0173 kontinent\u0173 komunikacij\u0173 centras\u201c","object":"Rengini\u0173 filmavimo ir transliavimo paslaugos","buyer_price":1875.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"Zaras\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e Zaras\u0173 rajono turizmo informacijos centras","object":"XVII a. Stelmu\u017e\u0117s dvaro sodybos ir kit\u0173 kra\u0161to savitum\u0105 atskleid\u017eian\u010di\u0173 sakralini\u0173 objekt\u0173 aktualizacija turizmui ir sklaida","buyer_price":1882,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Kult\u016bros ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"2015 - Etnografinius region\u0173 metus pristatan\u010dio audiovizualinio k\u016brinio suk\u016brimas","buyer_price":1900,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e \"Taurag\u0117s regiono keliai\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Asociacija \"Muzikos ir teatro projektai\"","object":"vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":1900,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Juoda raid\u0117\"","object":"Reklamini\u0173 plakat\u0173 pagaminimas parduodamo nekilnojamojo turto s\u0105ra\u0161ams paskelbti","buyer_price":1909.44,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 saugom\u0173 teritorij\u0173 tarnyba prie Aplinkos ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Revestus\"","object":"Projekt\u0173 \"Saugom\u0173 teritorij\u0173 tvarkymas\" vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":1934.79,"year":"2015"},{"buyer_title":"Savivaldyb\u0117s \u012fmon\u0117 \"Susisiekimo paslaugos\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Adnet media\"","object":"Reklamin\u0117s kampanijos internete vykdymas","buyer_price":1935.59,"year":"2015"},{"buyer_title":"Koncertin\u0117 \u012fstaiga \"Panev\u0117\u017eio garsas\"","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":1936,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'REGITRA'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"TRAVEL2LIFE\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":1936,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos vaik\u0173 ir jaunimo centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"15min\"","object":"Informacijos talpinimas interneto dienra\u0161tyje","buyer_price":1960.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"Bir\u017e\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eBir\u017eie\u010di\u0173 \u017eodis\u201c","object":"Paslaug\u0173 vie\u0161ojo pirkimo-pardavimo sutartis","buyer_price":1960.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eInit\u201c","object":"Reklamos paslaugos Fabijoni\u0161ki\u0173 bendruomenei","buyer_price":1960.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e \"\u0160iauli\u0173 regiono keliai\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Petro ofsetas\"","object":"Leidini\u0173 gamybos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1962,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Petro ofsetas\"","object":"PAPILDOMO MOKYKLINI\u0172 S\u0104SIUVINI\u0172 SU INFORMACIJA APIE MI\u0160KUS IR J\u0172 APSAUG\u0104 TIRA\u017dO LEIDYBOS PASLAUG\u0172 PIRKIMO SUTARTIS","buyer_price":1989,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"D\u0117l konferencijos paslaug\u0173 pirkimo","buyer_price":2000,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB 'GRINDA'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u017daliosios energetikos centras","object":"Reklamos paslaug\u0173 teikimas","buyer_price":2000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Akmen\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"BALHEIDAS\"","object":"Scenos, jos ap\u0161vietimo ir \u012fgarsinimo \u012frangos nuomos pirkimas","buyer_price":2000,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"VIII tarptautin\u0117s konferencijos \"Naftos perdirbimas ir naftos produkt\u0173 eksportas Baltarusijos Respublikoje - pl\u0117tros perspektyvos ir ekonominis efektyvumas\" paslaug\u0173 pirkimas (2 dalyviams)","buyer_price":2000,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno klinikin\u0117 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Dizaino ta\u0161kas\"","object":"Logotipo projektavimo paslaugos","buyer_price":2000,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e \"Marijampol\u0117s regiono keliai\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"U\u017edarosios akcin\u0117s bendrov\u0117s \"Lamantas\" Marijampol\u0117s filialas - radijo stotis \"Kapsai\"","object":"Reklamos eismo saugumo klausimais paslaugos","buyer_price":2000,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e \"Marijampol\u0117s regiono keliai\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eMarijampol\u0117s kabelin\u0117 televizija\u201c","object":"Reklamos saugaus eismo klausimais paslaugos","buyer_price":2000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Taurag\u0117s teritorin\u0117 darbo bir\u017ea","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eTelevizijos komunikacijos\u201c","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":2000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalinis muziejus Lietuvos Did\u017eiosios Kunigaik\u0161tyst\u0117s valdov\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Transliacija valdov\u0173 r\u016bm\u0173 pateikto informacinio vaizdo klipo renginio \"U\u017egav\u0117n\u0117s Valdov\u0173 r\u016bmuose\" vie\u0161inimui","buyer_price":2000.61,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'REGITRA'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Lietuvos \u017eurnalist\u0173 autoklubas","object":"Reklamos paslaug\u0173 teikimas","buyer_price":2026.75,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Kult\u016bros ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Lietuvos ir u\u017esienio kult\u016bros informacijos bei vizualin\u0117s med\u017eiagos (fotografij\u0173) teikimo paslaugos","buyer_price":2032.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"I\u0161kilmingo renginio ved\u0117jo paslaugos","buyer_price":2040,"year":"2015"},{"buyer_title":"Savivaldyb\u0117s \u012fmon\u0117 \"Susisiekimo paslaugos\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB REALISTER MEDIA","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":2057,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB REALISTER MEDIA","object":"Erasmus+ reklama student\u0173 \u017eurnale","buyer_price":2057,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos dienra\u0161\u010dio \u017eyniatinklyje","buyer_price":2057,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Ignitis grup\u0117\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"ANONIMINI\u0172 DARBOHOLIK\u0172 KLUBAS\"","object":"Renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":2076.36,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Geminga\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-269","buyer_price":2081.52,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 saugom\u0173 teritorij\u0173 tarnyba prie Aplinkos ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Tekvila\"","object":"Seminaro gamtoje \u017dagar\u0117s ir Ventos regioniniuose parkuose organizavimo paslaugos","buyer_price":2085.54,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus apskrities Adomo Mickevi\u010diaus vie\u0161oji biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Ad verum\"","object":"Reklamos bei ry\u0161i\u0173 su visuomene ir komunikacios paslaugos","buyer_price":2087.25,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"CIKLONAS\"","object":"Kolektyvin\u0117s monografijos leidybos paslaugos","buyer_price":2089.53,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 mi\u0161k\u0173 tarnyba","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Lutut\u0117\"","object":"Leidinio \"Lietuvos mi\u0161k\u0173 statistika 2015\" maketavimo ir kompaktinio disko \u012fra\u0161ymo paslaugos","buyer_price":2098,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno mokslo ir technologij\u0173 parkas","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"MB \"Miltorija\"","object":"Rengini\u0173 organizavimas","buyer_price":2100,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Lietuvos verslo paramos agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo \u017einios\u201c","object":"LVPA kai\u010diosios reklamos suk\u016brimo ir patalpinimo interneto svetain\u0117je www.vz.lt paslaugos","buyer_price":2102.64,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Nacionalinis kraujo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"NEW WORLD BALTIC\"","object":"Perkami reklamos plotai informaciniame leidinyje","buyer_price":2102.64,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"PRO OMNIA\"","object":"Informacijos apie \u017dirm\u016bnus surinkimas ir aktualios med\u017eiagos paruo\u0161imas vie\u0161inimui","buyer_price":2105.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 filharmonija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e\u017durnal\u0173 leidybos grup\u0117\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":2105.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"Karalkr\u0117slio bendruomen\u0117","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"Id\u0117j\u0173 dirbtuv\u0117s\"","object":"\u012evaizd\u017eio formavimo priemoni\u0173 suk\u016brimas ir rinkodaros priemoni\u0173 komplekto gamybos paslaugos","buyer_price":2113,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","object":"SOLVIT centro veiklos vie\u0161inimo Vilniaus oro uoste paslaugos","buyer_price":2154.03,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160iauliai plius\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis vietin\u0117je televizijoje paslaugos.","buyer_price":2158.71,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"RIC CREATIVE\"","object":"2016 m. biud\u017eeto projekto maketavimo ir spausdinimo paslaugos","buyer_price":2180,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eBaltijos media centras\u201c","object":"Pagrindin\u0117 pirkimo sutartis d\u0117l saugaus eismo propagavimo ir skatinimo leidinyje \u201eTransportas\u201c","buyer_price":2184.06,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kelm\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e BALT\u0172 ATLANTIDA","object":"Paslaug\u0173 atlikimo sutartis","buyer_price":2200,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lazdij\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e BALT\u0172 ATLANTIDA","object":"Televizijos paslaugos","buyer_price":2200,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Point media\"","object":"Reklaminio filmo, vie\u0161inan\u010dio vykdom\u0105 jungtin\u0119 studij\u0173 program\u0105, suk\u016brimo, vertimo ir gamybos paslaugos organizavimo pirkimas projektui JOINT-REGION (VP1-2.2-\u0160MM-07-K-02-076).","buyer_price":2202.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Abromi\u0161ki\u0173 reabilitacijos ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"TANGO REKLAMA\"","object":"Reklamos sutartis","buyer_price":2214.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio teritorin\u0117 darbo bir\u017ea","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eAmalkeros leidyba\u201c","object":"Reklamos gamybos ir atnaujinimo (remonto) paslaugos","buyer_price":2232.59,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Dalyvavimo IATI biomed 2015 parodoje mokestis","buyer_price":2243.34,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos j\u016br\u0173 muziejus","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Baltic Printing House\"","object":"Parodos katalogo maketavimo ir leidybos paslauga","buyer_price":2258,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos kult\u016br\u0173 komunikacij\u0173 centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Edvino Bliumbergo firma","object":"Projekto ,,Tarptautin\u0117 KKKC rezident\u016bra ,,Kelioni\u0173 agent\u016bra-2015\" plakat\u0173, fotonuotrauk\u0173 ir grafikos darb\u0173 montavimo, retu\u0161avimo ir spalvin\u0117s korekcijos paslaugos.","buyer_price":2292.93,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eK\u0117daini\u0173 kra\u0161to televizija\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis vietin\u0117je televizijoje paslaugos.","buyer_price":2294.42,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Tavo mokykla\"","object":"Informacijos publikavimo sutartis","buyer_price":2299,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eSugardas\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimas","buyer_price":2300,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Small talk ideas\"","object":"5R35 renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":2317.25,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno \u0161okio teatras \"Aura\"","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Mamaika\"","object":"Reklamos dizaino paslaugos","buyer_price":2330,"year":"2015"},{"buyer_title":"Pasvalio rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"ORO PAGALV\u0116S\"","object":"Projekto vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":2390,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lazdij\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eVeido\u201c periodikos leidykla","object":"Informacini\u0173 u\u017esakom\u0173j\u0173 straipsni\u0173 talpinimas respublikin\u0117je periodikoje","buyer_price":2397.01,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Filmavimo paslaugos","buyer_price":2400,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"D&G Reklama\"","object":"Paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":2400,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 teritorin\u0117 ligoni\u0173 kasa","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Media traffic\"","object":"D\u0117l reklamini\u0173 klip\u0173 transliacijos vie\u0161ajame transporte","buyer_price":2400.01,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Raseini\u0173 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"VIZUALINI\u0172 KOMUNIKACIJ\u0172 STUDIJA\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":2401.85,"year":"2015"},{"buyer_title":"Druskinink\u0173 savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Kurorto \u0161vent\u0117s reklamos per radijo stot\u012f M1 paslauga","buyer_price":2407.64,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Meno rezident\u016bros atlikimas, meno k\u016brini\u0173 suk\u016brimas, dalyvavimas projekto parodoje","buyer_price":2415.87,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos verslo darbdavi\u0173 konfederacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"Gravitas Partners\"","object":"Projekto konferencijos organizavimo paslaugos","buyer_price":2417.58,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Eurospektras\"","object":"Reklaminio skydelio A4, kuris skirtas \"Viking Train\" projekto vie\u0161inimui, talpinimo www.cargonews.lt internetin\u0117je svetain\u0117je bei dviej\u0173 straipsni\u0173 apie \u0161\u012f projekt\u0105 redagavimo ir vie\u0161inimo internerin\u0117je svetain\u0117je www.cargonews.lt paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2419.98,"year":"2015"},{"buyer_title":"Studij\u0173 kokyb\u0117s vertinimo centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"konferencijos - diskusijos organizavimo paslaugos","buyer_price":2420,"year":"2015"},{"buyer_title":"Programos \"Leader\" ir \u017eemdirbi\u0173 mokymo metodikos centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Asociacija \"Vainoti\u0161ki\u0173 bendruomen\u0117\"","object":"Rengini\u0173 organizavimo paslaugos","buyer_price":2420,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'Utenos regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eUtenos diena\u201c","object":"informacin\u0117s publikacijos paslaugos","buyer_price":2420,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Rinkodara\"","object":"Klaip\u0117dos rajono savivaldyb\u0117s turizmo rinkodaros strategijos parengimas","buyer_price":2420,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos valstybin\u0117 kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Tipro Group\"","object":"Reklamin\u0117s med\u017eiagos suk\u016brimas, jos patalpinimas ir paskelbimas interneto tinklapiuose","buyer_price":2420,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo \u017einios\u201c","object":"Reklaminio straipsnio apie projekt\u0105 \"Viking Train\", kuris turi b\u016bti publikuojamas \"Verslo \u017einios\" dienra\u0161tyje bei internete, paskelbimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":2420,"year":"2015"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eON Media\u201c","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 (reklamos) paslaugos","buyer_price":2420,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Seimo kontrolieri\u0173 \u012fstaiga","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"K. Mata\u010di\u016bno leidybos \u012fmon\u0117 \u201eKriventa\u201c","object":"Leidybos paslaugos","buyer_price":2421.54,"year":"2015"},{"buyer_title":"Ma\u017eeiki\u0173 r. Tirk\u0161li\u0173 Juozo Vitkaus-Kazimierai\u010dio pagrindin\u0117 mokykla","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"LITTERULA\"","object":"Spausdintos knygos, periodiniai leidiniai, bro\u0161i\u016bros","buyer_price":2428,"year":"2015"},{"buyer_title":"Labdaros ir paramos fondas \"Vilties \u0161viesa\"","legal_status":"Labdaros ir paramos fondas","seller_title":"UAB \"ORO PAGALV\u0116S\"","object":"Reklamos ir kitos sklaidos bei ry\u0161i\u0173 su visuomene ir komunikacijos paslaugos","buyer_price":2438.15,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos valstybinis muzikinis teatras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBroli\u0173 Tomk\u0173 leidyba\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":2440.55,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Respublikin\u0117 \u0160iauli\u0173 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"\u0160IAULI\u0172 POPIERIUS\"","object":"Reklamos pl\u0117vel\u0117s pjaustymo paslaugos","buyer_price":2450,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 saugom\u0173 teritorij\u0173 tarnyba prie Aplinkos ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Seminaro gamtoje, Veisiej\u0173 regioniniame parke, organizavimo paslaugos","buyer_price":2450,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eP\u016bkas\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis vietin\u0117je televizijoje paslaugos.","buyer_price":2453.08,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Leidini\u0173 maketavimo ir j\u0173 leidybos paslaugos.","buyer_price":2485,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Absque metus\"","object":"Europass\/ECVET u\u017era\u0161in\u0117 (su informacija apie visus EK irankius)","buyer_price":2500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"teksto redagavimas, projekto vie\u0161inimas","buyer_price":2500,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB 'Pieno tyrimai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eKaimo \u017einios\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":2500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 filharmonija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Ad verum\"","object":"Ry\u0161i\u0173 su visuomene paslaugos","buyer_price":2500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nidos kult\u016bros ir turizmo informacijos centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e BALT\u0172 ATLANTIDA","object":"Televizijos laidos filmavimas ir transliavimas","buyer_price":2500,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \"Baltic media art house\"","object":"Vaizdosiu\u017eet\u0173, pristatan\u010di\u0173 Lietuvosdalyvavim\u0105 pasaulin\u0117je parodoje \"EXPO 2015\", suk\u016brimo paslaug\u0173 pirkimo sutartis","buyer_price":2500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Pasienio kontrol\u0117s punkt\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"VLD SOLUTIONS, UAB","object":"Projekto vie\u0161inimo paslaug\u0173 organizavimas","buyer_price":2504,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vie\u0161\u0173j\u0173 pirkim\u0173 tarnyba","legal_status":"Vyriausyb\u0117s arba jai pavaldi \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"DADADA\"","object":"VPT logotipas ir firminio stiliaus vadovas","buyer_price":2541,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Leidini\u0173 \u0160PA Nr. 10,11,12, prie\u0161mokyklinuko plakato ir bro\u0161i\u016bros spausdinimas","buyer_price":2544.91,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'REGITRA'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eNepriklausomi leidiniai\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":2571.25,"year":"2015"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"Kult\u016brin\u0117s ir organizacin\u0117s id\u0117jos\"","object":"Projekto \"Medij\u0173 ir informacinio ra\u0161tingumo ugdymas\" vie\u0161inimo plakat\u0173 ir lankstinuk\u0173 suk\u016brimo, maketavimo ir leidybos paslaugos","buyer_price":2575,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Klaip\u0117dos j\u016brinink\u0173 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos radijo stotyje","buyer_price":2613.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"Bir\u017e\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Projekto \"Sveikesnis ir saugesnis Bir\u017e\u0173 jaunimo gyvenimas!\" Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-03-008 vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":2620,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eAlytaus regionin\u0117 televizija\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis vietin\u0117je televizijoje paslaugos.","buyer_price":2624.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Wide Wings\"","object":"Mokomojo filmuko suk\u016brimo paslauga","buyer_price":2625.7,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB Alytaus regiono atliek\u0173 tvarkymo centras","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB ALMORO","object":"Mokomojo leidinio naujos redakcijos parengimo leidybai sutartis","buyer_price":2662,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 teism\u0173 administracija","legal_status":"Teismai","seller_title":"UAB \u201e\u017dini\u0173 radijas\u201c","object":"Radijo laid\u0173 rengimas ir transliavimas","buyer_price":2675.1,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Dz\u016bkijos vandenys\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"GLASREMIS\"","object":"Reprezentacin\u0117s priemon\u0117s","buyer_price":2678.94,"year":"2015"},{"buyer_title":"Gamtos tyrim\u0173 centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Petro ofsetas\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos (reklaminys leidinys)","buyer_price":2733.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos vaik\u0173 ir jaunimo centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Zorvidas\"","object":"Reklamin\u0117s kampanijos k\u016brimas, skelbimas, administravimas ir optimizavimas","buyer_price":2734.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eLietuvos \u017einios\u201c","object":"Spausdinimo paslaugos parduodam\u0173 ir nuomojam\u0173 objekt\u0173 s\u0105ra\u0161ams paskelbti respublikiniame spausdinyje","buyer_price":2745,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno mokslo ir technologij\u0173 parkas","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"MB \"Aimil\u0117s projektai\"","object":"Renginio organizavimas","buyer_price":2750,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eElektr\u0117n\u0173 kronika\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis rajonin\u0117je (t.y. vietin\u0117je) spaudoje paslaugos","buyer_price":2752.55,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos valstybinis muzikinis teatras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Finaneta\"","object":"Plakatai","buyer_price":2761.92,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eUtenos diena\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":2766.45,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kvalifikacij\u0173 ir profesinio mokymo pl\u0117tros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201ePublicum\u201c","object":"Straipsnio parengimo ir publikavimo nacionalin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":2783,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Pocket Films\"","object":"Reklaminio klipo pirkimo sutartis","buyer_price":2802.36,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"R\u016bta\"","object":"Informavimui ir reklamai apie Europos S\u0105jungos investicijas skirti produktai: saldainiai d\u0117\u017eut\u0117se ir \u0161okolado plytel\u0117s","buyer_price":2832.56,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Meno rezident\u016bros atlikimas, meno k\u016brini\u0173 suk\u016brimas, dalyvavimas parodose","buyer_price":2842.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"INFORMACINI\u0172 LEIDINI\u0172 \u201eNACIONALIN\u0116 APLINKOS APSAUGOS STRATEGIJA\u201c (LIETUVI\u0172 KALBA IR ANGL\u0172 KALBA) I\u0160LEIDIMO PASLAUG\u0172 PIRKIMO SUTARTIS","buyer_price":2848.17,"year":"2015"},{"buyer_title":"Informacin\u0117s visuomen\u0117s pl\u0117tros komitetas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Jaunokas\"","object":"Reprezentacini\u0173 preki\u0173, skirt\u0173 vie\u0161inti projekt\u0105 \u201eVie\u0161ojo administravimo institucij\u0173 informacini\u0173 sistem\u0173 interoperabilumo (s\u0105veikumo) sistemos saugos ir funkcionalumo pl\u0117tra\u201c, \u012fsigijimas","buyer_price":2880,"year":"2015"},{"buyer_title":"Higienos institutas prie Sveikatos apsaugos ministerijos","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eMedik\u0173 \u017einios\u201c","object":"Informavimo ir vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":2881.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Vyriausioji rinkim\u0173 komisija","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \"Media traffic\"","object":"Reklamos demonstravimo paslaugos","buyer_price":2889.24,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eAJA vie\u0161ieji ry\u0161iai\u201c","object":"Reprezentacinio leidinio apie Fabijoni\u0161ki\u0173 mikrorajon\u0105 redagavimas, maketavimas, ledimas","buyer_price":2890,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos miesto savivaldyb\u0117s koncertin\u0117 \u012fstaiga Klaip\u0117dos koncert\u0173 sal\u0117","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":2896,"year":"2015"},{"buyer_title":"Akmen\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"EX ARTE\"","object":"Informacinio leidinio \"Akmen\u0117s geologinio parko kont\u016brai\" k\u016brimo, spausdinimo ir pristatymo paslauga","buyer_price":2896.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Skelbim\u0173 publikavimo paslaugos","buyer_price":2896.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"Tel\u0161i\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e BALT\u0172 ATLANTIDA","object":"Televizijos laida apie Tel\u0161i\u0173 kra\u0161to bendruomen\u0119","buyer_price":2898.56,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Filmavimo paslaugos","buyer_price":2900,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"EUROPOS VARTOTOJ\u0172 CENTRAS\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"Nauja id\u0117ja\"","object":"Informacinio renginio organizavimas","buyer_price":2900,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Abdera\"","object":"Radijo reklamos paslauga","buyer_price":2900,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Parodos \"Global Automotive Components and Suppliers Expo 2015\" papildomo ploto pirkimas","buyer_price":2904,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e \"Taurag\u0117s regiono keliai\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"VALKENDA\"","object":"reklamos eksponavimas","buyer_price":2904,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos valstybinis muzikinis teatras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eReklamos gama\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":2904,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Rengini\u0173 ciklo \u201eRoad show Tokijuje\u201c ved\u0117jo, pristatan\u010dio Lietuv\u0105 japon\u0173 kalba, paslaugos (tarptautin\u0117s turizmo parodos JATA metu)","buyer_price":2950,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis psichikos sveikatos centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"JCDecaux LIETUVA\"","object":"Socialin\u0117 reklama stotel\u0117se","buyer_price":2959.42,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vyriausyb\u0117s strategin\u0117s analiz\u0117s centras","legal_status":"V\u0160\u012e","seller_title":"UAB \"Pocket Films\"","object":"Vaizdo filmo suk\u016brimas","buyer_price":2960.87,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universiteto ligonin\u0117 Kauno klinikos","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SOLVIDA\"","object":"Reklaminiai puodelai su kraujo donoryst\u0117s simbolika","buyer_price":2961,"year":"2015"},{"buyer_title":"Skuodo rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"MB STRATEGUS","object":"Projekto \"Skuodo AJC modernizavimas ir veikl\u0173 pl\u0117tra\" vie\u0161inimo paslaug\u0173 (priemoni\u0173) pirkimas","buyer_price":2970,"year":"2015"},{"buyer_title":"Ukmerg\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB Inovatyvi\u0173 verslo sprendim\u0173 korporacija","object":"Leidinio \"Noriu sportuoti kitaip ir sveikai gyventi. S\u0117km\u0117s istorijos\" i\u0161leidimas","buyer_price":2980,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 vaist\u0173 kontrol\u0117s tarnyba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Straipsni\u0173 spausdinimas","buyer_price":2991.12,"year":"2015"},{"buyer_title":"Roki\u0161kio rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eGimtasis Roki\u0161kis\u201c","object":"Visuomen\u0117s informavimo aplinkosaugos klausimais per visuomen\u0117s informavimo priemones","buyer_price":2998,"year":"2015"},{"buyer_title":"Utenos apskrities vyr\u0173 krizi\u0173 centras","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"Spaudos artel\u0117\"","object":"Informavimui skirti produktai","buyer_price":3000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0160\u012e JONO MEKO FONDAS","object":"Mobili kino paroda","buyer_price":3000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kalvarijos savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Piko valanda\"","object":"Projekto Nr. ILPR 02.0100-20-150\/10 \"Aktyv\u016bs jauni \u017emon\u0117s atgaivina senovines tradicijas\" parodiniai-reklaminiai stendai","buyer_price":3000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eAmalkeros leidyba\u201c","object":"Reklamos gamybos paslaugos","buyer_price":3000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Aleksandro Stulginskio universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"\u017dirginio sporto klubas","object":"Renginio pravedimas","buyer_price":3000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga Kauno kolegija","legal_status":null,"seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Skatinimo, pritraukimo paslaugos","buyer_price":3000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga Kauno kolegija","legal_status":null,"seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Skatinimo, tarpininkavimo paslaugos","buyer_price":3000,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Prezidento kanceliarija","legal_status":"LR Prezidentas","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Spausdinimo paslaugos","buyer_price":3000,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"\u0160MM 6 pavadinim\u0173 apdovanojim\u0173 spausdinimo paslaugos","buyer_price":3000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Plung\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Kontrus\"","object":"Turizmo informcini\u0173 stend\u0173 gamyba","buyer_price":3000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Alytaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"MB Alytausgidas.lt","object":"Alytaus miesto savivaldyb\u0117s administracijos kult\u016brin\u0117s informacijos vie\u0161inimo internetiniame portale paslauga","buyer_price":3000,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"KLAIP\u0116DOS KELEIVINIS TRANSPORTAS\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimo paslaugos","buyer_price":3000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Naujien\u0173 agent\u016br\u0173 paslaugos","buyer_price":3000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u017durnalistini\u0173 tyrim\u0173 ir konsultacij\u0173 grup\u0117\u201c","object":"Parengti, i\u0161spausdinti ir i\u0161platinti informacinius straipsnius","buyer_price":3000,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160ilal\u0117s rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e\u0160ilal\u0117s \u017einios\u201c","object":"Paslaug\u0173 teikimo sutartis (informacijos skelbimo srityje )","buyer_price":3000,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Ma\u017eeiki\u0173 \u0161ilumos tinklai\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"R.Sakalausko I\u012e \u201eRomuva\u201c","object":"Radijo reklama","buyer_price":3000,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eJ\u016br\u0173 informacijos centras\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 spausdinimas \u017eurnale J\u016bra Mope Sea 2015 m.","buyer_price":3000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 teism\u0173 administracija","legal_status":"Teismai","seller_title":"UAB \u201eDelfi\u201c","object":"Reklaminio skydelio demonstravimo paslaugos","buyer_price":3000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Alytaus teritorin\u0117 darbo bir\u017ea","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eAlytaus radijas\u201c","object":"Reklamos paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":3000,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Plung\u0117s rajono savivaldyb\u0117s ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201ePlung\u0117s \u017einios\u201c","object":"Spausdinimo paslauga rajonin\u0117je spaudoje","buyer_price":3000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus universiteto Onkologijos institutas","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eMedik\u0173 \u017einios\u201c","object":"Spausdinimo paslaugos","buyer_price":3000,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160ilal\u0117s rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e\u0160ilal\u0117s artojas\u201c","object":"Sutartis d\u0117l bendradarbiavimo informacijos skelbimo srityje","buyer_price":3000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Var\u0117nos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eMerkio kra\u0161tas\u201c","object":"Var\u0117nos rajono savivaldyb\u0117s administracijos informacijos publikavimo rajonin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":3000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos \u0160ilal\u0117s skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Vidmanto Dargio \u012fmon\u0117","object":"Informavimui ir reklamai skirti produktai","buyer_price":3000.46,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kvalifikacij\u0173 ir profesinio mokymo pl\u0117tros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Baltic Printing House\"","object":"Elektronin\u0117s leidybos paslaugos","buyer_price":3000.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos vaik\u0173 ir jaunimo centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Prime Field\"","object":"Animacinio filmuko k\u016brimas","buyer_price":3025,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Tipro Group\"","object":"Media reklamos paslaugos","buyer_price":3025,"year":"2015"},{"buyer_title":"Mol\u0117t\u0173 kra\u0161to muziejus","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Petro ofsetas\"","object":"Projekto \u201eVideni\u0161ki\u0173 vienuolyno amat\u0173 centro k\u016brimas\u201c nr. Leader-13-Mol\u0117tai-03-010 leidinio leidybos paslauga","buyer_price":3035.86,"year":"2015"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLietuvos ryto\u201c televizija","object":"Televizijos paslaugos","buyer_price":3040,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201e\u0160ilut\u0117s leidyba\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis rajonin\u0117je (t.y. vietin\u0117je) spaudoje paslaugos","buyer_price":3058.39,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 teritorin\u0117 ligoni\u0173 kasa","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 kra\u0161tas\u201c","object":"D\u0117l informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimo paslaug\u0173","buyer_price":3064.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Metodin\u0117s priemon\u0117s dizaino suk\u016brimo, maketavimo ir spausdinimo paslaugos","buyer_price":3085,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Verslas ir poilsis\"","object":"Pa\u017eintinio turo 10 Ukrainos turizmo verslo atstov\u0173 organizavimo paslaugos","buyer_price":3103.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"Mokslo, inovacij\u0173 ir technologij\u0173 agent\u016bra","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVerslo \u017einios\u201c","object":"Vie\u0161inimo straipsnio parengimo ir publikavimo paslaugos","buyer_price":3150.84,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Elektr\u0117n\u0173 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"\u017dini\u0173 kodas\"","object":"Projekto \"E. sveikatos paslaug\u0173 pl\u0117tra Vilniaus regiono asmens sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaigose\"","buyer_price":3153,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Turto bankas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"RELADUS\"","object":"Skelbim\u0173 talpinimo interneto portaluose (UAB \"Reladus\")","buyer_price":3154.44,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB Verslo aptarnavimo centras","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"ANONIMINI\u0172 DARBOHOLIK\u0172 KLUBAS\"","object":"Renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":3172,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 filharmonija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"ETN Baltic\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":3200,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos muzikos ir teatro akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Konferencijos organizavimos paslaugos","buyer_price":3208.54,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"VILLON\"","object":"Lietuvos \u017euvininkyst\u0117s sektoriaus 2014\u20132020 m. veiksm\u0173 programos steb\u0117senos komiteto pos\u0117d\u017eio organizavimo paslaugos","buyer_price":3300,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB Alytaus regiono atliek\u0173 tvarkymo centras","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB ALMORO","object":"Mokomojo leidinio spaudinimas, \u012fri\u0161imas","buyer_price":3319.05,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"Men\u0173 fabrikas\"","object":"Renginio \u201eSpalvotas gyvenimas\u201c, vyksian\u010dio 2015 m. sausio 28 d. Vilniuje, vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":3346.84,"year":"2015"},{"buyer_title":"Marijampol\u0117s apskrities vyriausiasis policijos komisariatas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Projekto vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3360,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201e\u0160ven\u010dioni\u0173 kra\u0161to redakcija\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis rajonin\u0117je (t.y. vietin\u0117je) spaudoje paslaugos","buyer_price":3364.23,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eRinkos aik\u0161t\u0117\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis rajonin\u0117je (t.y. vietin\u0117je) spaudoje paslaugos","buyer_price":3364.23,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eVVARFF\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":3364.23,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Naujien\u0173 agent\u016br\u0173 paslaugos","buyer_price":3364.32,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Small talk ideas\"","object":"Renginio organizavimo paslauga. Sal\u0117s nuomos ir technin\u0117s \u012frangos nuoma, parane\u0161\u0117jo paslauga, dalyvi\u0173 maitinimo paslauga.","buyer_price":3365.45,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilkp\u0117d\u0117s ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Media traffic\"","object":"Vaizdo klipo gamybos darbai (reklamos paslaugos)","buyer_price":3380.98,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB 'PIAR'","object":"Projekto vie\u0161inimo ir informavimo apie Europos S\u0105jungos param\u0105 paslaugos","buyer_price":3388,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Ekoagros\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eInterbanga\u201c","object":"Reklamos transliavimas per radijo stot\u012f","buyer_price":3388,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"INK agency\"","object":"Suvenyrai","buyer_price":3394.7,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \"V\u0117\u017eai\u010di\u0173 dvaro sodyba\"","object":"Atviruk\u0173 apie Savivaldyb\u0119 leidyba","buyer_price":3400,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Parodos ploto EHEF 2015 parodoje Japonijoje nuoma (2015.05.15-2015.05.17)","buyer_price":3400,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Petro ofsetas\"","object":"spaudos paslaugos","buyer_price":3400,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"5R61 renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":3414.96,"year":"2015"},{"buyer_title":"Studij\u0173 kokyb\u0117s vertinimo centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"LAIVA\"","object":"Lankstinukai ir plakatai pagal technin\u0117je specifikacijoje i\u0161d\u0117stytas s\u0105lygas","buyer_price":3420,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Leidini\u0173: \u0160PA Nr.9, valstybin\u0117s \u0161vietimo strategijos \u012fgyvendinimas, 3 plakatai,lankstinukas spaudos darbai","buyer_price":3441,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos mokslo taryba","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \"MULTIDORA\"","object":"Vie\u0161inimo preki\u0173 gamybos paslaugos","buyer_price":3448.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos bankas","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \u201eDelfi\u201c","object":"Konkurso organizavimo paslaugos","buyer_price":3450,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160IAULI\u0172 REGIONO ATLIEK\u0172 TVARKYMO CENTRAS","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 apskrities televizija\u201c","object":"Informacinis reporta\u017eas regionin\u0117je televizijoje","buyer_price":3473.18,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Straipsni\u0173 publikavimo paslaugos","buyer_price":3486,"year":"2015"},{"buyer_title":"Savivaldyb\u0117s \u012fmon\u0117 \"Susisiekimo paslaugos\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"ARTBOX ADS\"","object":"Reklaminio klipo suk\u016brimas","buyer_price":3499.48,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Kauno autobusai\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"Koncertin\u0117 \u012fstaiga Kauno valstybin\u0117 filharmonija","object":"Renginio organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \"7 Kauno dienos\"","object":"Televizijos reporta\u017e\u0173 gamybos ir transliacijos LRT Kult\u016bros kanalu paslaugos","buyer_price":3500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"FILMARTAS\"","object":"Vaizdo med\u017eiagos-prezentacijos \u201enepriklausomiems Lietuvos keliams 25-eri\u201c suk\u016brimas","buyer_price":3500,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Sveikas miestas\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"TANGO REKLAMA\"","object":"Garso klip\u0173 suk\u016brimo ir transliavimo radijo stotyse paslaugos","buyer_price":3502.95,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eArtvydas\u201c","object":"Radijo reklamos\u00a0paslaugos","buyer_price":3504.16,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \"Klaip\u0117dos vanduo\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201eGarg\u017ed\u0173 banga\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":3504.16,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Respublikin\u0117 \u0160iauli\u0173 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160iauliai plius\u201c","object":"Reklamos paslaug\u0173 (\"\u0160iauliai plius\") pirkimas","buyer_price":3504.16,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB REKLAMOS GALIMYBI\u0172 CENTRAS","object":"Reklaminio apipavidalinimo savitarnos stendams preki\u0173 pirkimo sutartis","buyer_price":3506.58,"year":"2015"},{"buyer_title":"Informacin\u0117s visuomen\u0117s pl\u0117tros komitetas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"MB Audiovizualiniai sprendimai","object":"Informacini\u0173 video klip\u0173 apie portal\u0105 \u201cepaslaugos.lt\u201c ir VIISP atnaujinimas","buyer_price":3509,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"15min\"","object":"Media reklamos paslaugos","buyer_price":3509,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos socialdemokrat\u0173 partija","legal_status":"Politin\u0117 partija","seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Naujien\u0173 agent\u016bros paslaugos","buyer_price":3557.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \"MEDIA LAB\"","object":"Projekto,,Elektronini\u0173 paslaug\u0173 suk\u016brimas socialin\u0117s paramos \u0161eimai informacin\u0117je sistemoje\" vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":3557.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"LITGRID AB","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"AOLA\"","object":"Verslo suvenyrai","buyer_price":3565.27,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus miesto klinikin\u0117 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eMedicinos mintis\u201c","object":"V\u0161\u012e VMKL metin\u0117s konferencijos med\u017eiagos parengimo spaudai ir atspausdinimo paslaugos","buyer_price":3590,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Verslas ir poilsis\"","object":"1 Japonijos \u017eurnalisto pa\u017eintinis turas po Lietuv\u0105","buyer_price":3600,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e Adrenalinno projektai","object":"filmuk\u0173 k\u016brimas","buyer_price":3600,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201e\u017dini\u0173 radijas\u201c","object":"Informacini\u0173 radijo laid\u0173 suk\u016brimo ir transliavimo paslaugos","buyer_price":3600,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 Martyno Ma\u017evydo biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"New Agency\"","object":"Logotipo suk\u016brimas","buyer_price":3600,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"TANGO REKLAMA\"","object":"Radijo socialin\u0117s reklamos suk\u016brimo ir transliacij\u0173 paslaugos","buyer_price":3600,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INK agency\"","object":"Erasmus+ Facebook strategijos parengimas ir reklamin\u0117 kampanija","buyer_price":3628.79,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Petro ofsetas\"","object":"Spausdinimo paslaugos Karolini\u0161ki\u0173 seni\u016bnijoje","buyer_price":3629.7,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB EG media","object":"Suvenyrin\u0117s atributikos su LSMU heraldika reprezentacin\u0117ms tikslams","buyer_price":3630,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Resula\"","object":"Suvenyrin\u0117s atributikos su LSMU heraldika, skirtos reprezentaciniams tikslams pirkimas","buyer_price":3630,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos bankas","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \"Wide Wings\"","object":"Videofilm\u0173 paslaugos","buyer_price":3630,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus technologij\u0173 ir dizaino kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Maniakai\"","object":"Kolegijos vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":3630,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201eInterbanga\u201c","object":"Radijo reklamos paslauga","buyer_price":3630,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Reklamos konsultavimo paslaugos","buyer_price":3630,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus rajono centrin\u0117 poliklinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Media traffic\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":3630,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB '\u0160iauli\u0173 energija'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160iauliai plius\u201c","object":"Straipsni\u0173 spausdinimo paslaugos","buyer_price":3630,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB '\u0160iauli\u0173 energija'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 kra\u0161tas\u201c","object":"Straipsni\u0173 spausdinimo paslaugos","buyer_price":3630,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB '\u0160iauli\u0173 energija'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 apskrities televizija\u201c","object":"Televizijos paslaugos","buyer_price":3630,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB '\u0160iauli\u0173 energija'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 apskrities televizija\u201c","object":"Televizijos paslaugos","buyer_price":3630,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB '\u0160iauli\u0173 energija'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160iauliai plius\u201c","object":"Televizijos paslaugos","buyer_price":3630,"year":"2015"},{"buyer_title":"BALTPOOL UAB","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Wide Wings\"","object":"Video film\u0173 gamybos paslaugos","buyer_price":3630,"year":"2015"},{"buyer_title":"Bir\u017e\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201e\u0160iaur\u0117s rytai\u201c","object":"Paslaug\u0173 vie\u0161ojo pirkimo - pardavimo sutartis","buyer_price":3648.15,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Regionin\u0117 Tel\u0161i\u0173 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"EMPOS\"","object":"Vie\u0161inimo paslauga","buyer_price":3655.66,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Investuok Lietuvoje'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Grand Hotel Vilnius\"","object":"Renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":3663.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eEurokompetencija\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis rajonin\u0117je spaudoje paslaugos.","buyer_price":3670.06,"year":"2015"},{"buyer_title":"Programos \"Leader\" ir \u017eemdirbi\u0173 mokymo metodikos centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"MEDIALOGAS\"","object":"TV reporta\u017e\u0173 rengimo ir transliavimo paslauga","buyer_price":3679.03,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \"V\u0117\u017eai\u010di\u0173 dvaro sodyba\"","object":"savivaldyb\u0117s 2015 met\u0173 metra\u0161\u010dio leidyba","buyer_price":3700,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eMed\u017eiotojas ir me\u0161keriotojas\u201c","object":"Pagrindin\u0117 pirkimo sutartis d\u0117l saugaus eismo propagavimo ir skatinimo leidinyje \u201eMed\u017eiotojas ir me\u0161keriotojas\u201c","buyer_price":3713.24,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eEurokompetencija\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis rajonin\u0117je spaudoje paslaugos.","buyer_price":3725.67,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eGimtasis Roki\u0161kis\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis rajonin\u0117je (t.y. vietin\u0117je) spaudoje paslaugos","buyer_price":3753.48,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eAnyk\u0161tos redakcija\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis rajonin\u0117je (t.y. vietin\u0117je) spaudoje paslaugos","buyer_price":3753.48,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis rajonin\u0117je (t.y. vietin\u0117je) spaudoje paslaugos","buyer_price":3753.48,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalinis muziejus Lietuvos Did\u017eiosios Kunigaik\u0161tyst\u0117s valdov\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVerslo \u017einios\u201c","object":"Reklamos paslaugos leidiniuose Valdov\u0173 r\u016bm\u0173 kult\u016brini\u0173 projekt\u0173 (rengini\u0173) vie\u0161inimui","buyer_price":3755.84,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eSantarv\u0117s laikra\u0161tis\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis rajonin\u0117je (t.y. vietin\u0117je) spaudoje paslaugos","buyer_price":3767.38,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eSidabr\u0117s laikra\u0161\u010dio redakcija\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis rajonin\u0117je (t.y. vietin\u0117je) spaudoje paslaugos","buyer_price":3794.02,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eGimtoji \u017eem\u0117\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis rajonin\u0117je (t.y. vietin\u0117je) spaudoje paslaugos","buyer_price":3795.18,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eNaujien\u0173 redakcija\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis rajonin\u0117je (t.y. vietin\u0117je) spaudoje paslaugos","buyer_price":3795.18,"year":"2015"},{"buyer_title":"Bendrasis pagalbos centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Point media\"","object":"Projekto vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":3799.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"VAATC\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"Problem\u0173 sprendimo centras\"","object":"RY\u0160I\u0172 SU VISUOMENE, VIE\u0160INIMO PASLAUG\u0172 IR PRIEMONI\u0172 (VISUOMEN\u0116S APLINKOSAUGINIO \u0160VIETIMO PASLAUGOS) PIRKIMAS","buyer_price":3799.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos kult\u016br\u0173 komunikacij\u0173 centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Asociacija \u201eTame ta\u0161ke\u201c","object":"ES projekto vie\u0161ojo \u0161iuolaikinio meno rengini\u0173 vie\u0161inimo, rengini\u0173 koordinavimo paslaug\u0173 teikimas","buyer_price":3800,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"I\u012e \"Arch Box\"","object":"Garg\u017ed\u0173 miesto parko \u012fvaizd\u017eio reklamos projekto parengimas","buyer_price":3800,"year":"2015"},{"buyer_title":"Taurag\u0117s rajono vietos veiklos grup\u0117","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"Wide Wings\"","object":"Vie\u0161inimo filmukas su privalomais vie\u0161inimo \u017eenklias apie Taurag\u0117s rajono vietos veiklos grup\u0117s veikl\u0105","buyer_price":3801.75,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos valstybin\u0117 kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB Lietuvos parod\u0173 ir kongres\u0173 centras 'LITEXPO'","object":"Stendo \u012frengimo paslauga","buyer_price":3805.83,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eSantakos laikra\u0161tis\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis rajonin\u0117je (t.y. vietin\u0117je) spaudoje paslaugos","buyer_price":3809.08,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 kra\u0161tas\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis rajonin\u0117je (t.y. vietin\u0117je) spaudoje paslaugos","buyer_price":3809.08,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"GRAFIJA\"","object":"LRT metin\u0117s veiklos ataskaitos spausdinimo paslaugos","buyer_price":3825.9,"year":"2015"},{"buyer_title":"Muitin\u0117s departamentas prie LR finans\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"MB Audiovizualiniai sprendimai","object":"PROJEKTO \u201eLIETUVOS MUITIN\u0116S GEB\u0116JIM\u0172 STIPRINIMAS\u201c VIE\u0160INIMO PASLAYG\u0172 SUTARTIS","buyer_price":3872,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos darbo bir\u017ea prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Vie\u0161inimo paslaugos ESF projektui","buyer_price":3900,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Ignitis\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"ANONIMINI\u0172 DARBOHOLIK\u0172 KLUBAS\"","object":"Renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":3901.04,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"Media medis\"","object":"Saugaus eismo informacijos \u017eurnaluose parengimo ir publikavimo paslaugos","buyer_price":3924,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus universiteto ligonin\u0117 Santaros klinikos","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB 'PIAR'","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":3941,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno mokslo ir technologij\u0173 parkas","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"MB \"Miltorija\"","object":"Konferencijos organizavimo paslaugos","buyer_price":3960,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos darbo bir\u017ea prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201e\u017dini\u0173 radijas\u201c","object":"Vie\u0161inimo paslaugos ESF projektui","buyer_price":3960,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"BALTIC TRADING COMPANY\"","object":"reklamos paslaug\u0173 reklamin\u0117se rankenose pirkimas","buyer_price":3963.96,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Klaip\u0117dos universitetin\u0117 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Saldi komunikacija\"","object":"Projekto \u201eE. sveikatos paslaug\u0173 pl\u0117tra Klaip\u0117dos regiono asmens sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaigose\u201c vie\u0161inimo paslauga","buyer_price":3980,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos mokslo taryba","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \"MULTIDORA\"","object":"Vie\u0161inimo priemoni\u0173 pirkimas","buyer_price":3991.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBroli\u0173 Tomk\u0173 leidyba\u201c","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":3993,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVitae Litera\u201c","object":"Leidybos ir spausdinimo paslaug\u0173 pirkimas projektui \"Paaugli\u0173 sveikos gyvensenos aspektai\"","buyer_price":3999.93,"year":"2015"},{"buyer_title":"Programos \"Leader\" ir \u017eemdirbi\u0173 mokymo metodikos centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e Mokslini\u0173 ir taikom\u0173j\u0173 projekt\u0173 centras","object":"Renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":4000,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Study in Lithuania profilis, reklamos vieta specializuotame portale www.studyportals.eu","buyer_price":4000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lo\u0161im\u0173 prie\u017ei\u016bros tarnyba prie LR finans\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"V\u0161\u012e Improvizacijos teatras","object":"Vaizdo klipo - socialin\u0117s reklamos, skirtos atsakingo lo\u0161imo skatinimui ir priklausomyb\u0117s nuo azartini\u0173 lo\u0161im\u0173 prevencijai suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":4000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Taurag\u0117s teritorin\u0117 darbo bir\u017ea","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160ou imperija\u201c","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":4000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eKortas\u201c","object":"Tarptautin\u0117s programavimo vasaros stovyklos 2015 08-18 \u2013 08-25 organizavimo paslaugos","buyer_price":4025,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus miesto klinikin\u0117 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Projekto ,,E. sveikatos paslaug\u0173 gyventojams ir pacientams k\u016brimas V\u0161\u012e Vilniaus miesto klinikin\u0117je ligonin\u0117je ir V\u0161\u012e Respublikin\u0117je Vilniaus psichiatrijos ligonin\u0117je\u201c vie\u0161inimo ir informavimo paslaugos","buyer_price":4033.48,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \"Ignitis gamyba\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB 'Officeday'","object":"Smulkias verslo dovanos","buyer_price":4036.56,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Verslas ir poilsis\"","object":"1 pa\u017eintinio turo po Lietuv\u0105 4 Skandinavijos \u017eurnalistams organizavimo paslaugos","buyer_price":4050,"year":"2015"},{"buyer_title":"Taurag\u0117s rajono vietos veiklos grup\u0117","legal_status":"Asociacija","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Tarptautinio renginio-konferencijos \"Taurag\u0117s rajono vietos veiklos grup\u0117s, \u012fgyvendinant LEADER priemon\u0119, 10-me\u010dio pasiekimai, organizavimo paslauga.","buyer_price":4054,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerijos Aplinkos projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB ADOVANOS","object":"Reprezentacin\u0117 atributika","buyer_price":4086.18,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 filharmonija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"KOMUNIKACIJOS TILTAI\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":4088.59,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ESTRAVEL VILNIUS\"","object":"Pa\u017eintinio turo 2 Italijos \u017eurnalistams organizavimo paslaugos","buyer_price":4100,"year":"2015"},{"buyer_title":"Asociacija Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio r\u016bmai","legal_status":null,"seller_title":"V\u0161\u012e \"Id\u0117ja plius\"","object":"Leidybos paslaugos","buyer_price":4121,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Nacionalinis kraujo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"CIKLONAS\"","object":"Donoro pa\u017eym\u0117jimai ir informaciniai lankstinukai","buyer_price":4177.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eVeido\u201c periodikos leidykla","object":"Informacinio straipsnio spausdinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":4205.28,"year":"2015"},{"buyer_title":"Pakruojo rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 kra\u0161tas\u201c","object":"Publikacij\u0173 apie Pakruojo rajono savivaldyb\u0119 vie\u0161inimo vietinio laikra\u0161\u010dio internetiniame tinklalapyje ir spausdinimo vietiniame laikra\u0161tyje paslaugos","buyer_price":4205.76,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160ilal\u0117s rajono socialini\u0173 paslaug\u0173 namai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"ORO PAGALV\u0116S\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":4207.17,"year":"2015"},{"buyer_title":"Roki\u0161kio rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Vizart\"","object":"Europos s\u0105jungos fond\u0173 l\u0117\u0161omis arba kit\u0173 tarptautini\u0173 fond\u0173 l\u0117\u0161omis finansuojam\u0173 projekt\u0173 vie\u0161inimo (reklamos) paslaugos","buyer_price":4235,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Projekt\u0173 vadybos institutas\"","object":"Vaizdo klipo gamybos paslaugos","buyer_price":4235,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":4263.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija","legal_status":null,"seller_title":"V\u0161\u012e \"Communicare\"","object":"E. sveikatos projekt\u0173 rezultat\u0173 vie\u0161inimo ir informavimo apie juos paslaugos","buyer_price":4271.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \"Problem\u0173 sprendimo centras\"","object":"Visuomen\u0117s \u0161vietimo atliek\u0173 tvarkymo klausimais organizavimo ir \u012fgyvendinimas - lankstinukai ir reklamin\u0117 atributika","buyer_price":4280,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160iauliai plius\u201c","object":"TV laid\u0173 ir reklaminio filmuko parengimo ir transliavimo paslaugos pirkimas","buyer_price":4283.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Operatyviosios leidybos leidini\u0173 papildom\u0173 tira\u017e\u0173 spausdinimo paslaugos","buyer_price":4322.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Jonavos ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB Darbai Kvadratu","object":"Projekto \u201eElektronini\u0173 sveikatos paslaug\u0173 pl\u0117tra Kauno regiono asmens sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaigose\u201c vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":4337.85,"year":"2015"},{"buyer_title":"Dz\u016bkijos nacionalinio parko ir \u010cepkeli\u0173 valstybinio gamtinio rezervato direkcija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"GAMTOS PASAULIS\"","object":"Leidinio \"\u010cepkeli\u0173 rezervatui-40\" leidybos (maketavimo ir spausdinimo) paslaug\u0173 pirkimo-pardavimo sutartis","buyer_price":4350,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160aki\u0173 rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"VEPROC Research and Consulting, UAB","object":"Priz\u0173 su logotipais gamybos paslaugos","buyer_price":4356,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'Automagistral\u0117'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLietuvos \u017einios\u201c","object":"Straipsni\u0173 spausdinimo paslaugos","buyer_price":4356,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB 'VILNIAUS VANDENYS'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"\u017dVK\"","object":"Transporto priemoni\u0173 \u017eym\u0117jimo logotipais paslaug\u0173 vie\u0161ojo pirkimo-pardavimo sutartis","buyer_price":4356,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Klaip\u0117dos miesto savivaldyb\u0117s koncertin\u0117 \u012fstaiga Klaip\u0117dos koncert\u0173 sal\u0117","object":"Reklamos paslaugos Klaip\u0117dos koncert\u0173 sal\u0117s renginiuose","buyer_price":4400,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Ademo grup\u0117\"","object":"PROJEKTO \u201eLIETUVI\u0172 \u0160NEKA VALDOMOS PASLAUGOS (LIEPA)\u201c VIE\u0160INIMO PASLAUG\u0172 PIRKIMAS NR. 964","buyer_price":4427.41,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"Asociacija \"A Priori Projektai\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":4431.19,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Klaip\u0117dos miesto b\u0117gimo sporto klubas \"Gintarin\u0117 j\u016brmyl\u0117\"","object":"Reklamos paslaugos XV tarptautini\u0173 b\u0117gimo var\u017eyb\u0173 \u201eGintarin\u0117 j\u016brmyl\u0117 2015\u201c reklamin\u0117s kampanijos ir renginio, kuris vyks 2015 m. spalio 10 d. Klaip\u0117doje, metu","buyer_price":4500,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"Promo events\"","object":"Reklamos paslaugos tarptautinio renginio \u201e1000 km lenktyn\u0117s 2015\u201c reklamin\u0117s kampanijos ir renginio, kuris vyks 2015 m. liepos 16-18 d. Palangoje, metu","buyer_price":4500,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eDemokratijos pl\u0117tros fondas\u201c","object":"Susisiekimo sektoriaus aktualij\u0173 vie\u0161inimo forume \u201eLietuvos ekonomikos konferencija 2015\u201c paslauga","buyer_price":4500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 filharmonija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Animuot\u0173 ir statini\u0173 baneri\u0173 gamyba","buyer_price":4500,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Investuok Lietuvoje'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Komunikavimo priemon\u0117s suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":4500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 gyvuli\u0173 veislininkyst\u0117s prie\u017ei\u016bros tarnyba prie \u017dem\u0117s \u016bkio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":4500,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'REGITRA'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Mieste\"","object":"Informacin\u0117s akcijos organizavimo ir vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":4554.44,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kalvarijos savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eSuvalkietis\u201c","object":"Administracijos informacijos, informacini\u0173 straipsni\u0173, reklamini\u0173 skelbim\u0173 spausdinimo paslauga","buyer_price":4578,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eDz\u016bk\u0173 \u017einios\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":4587.58,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Benerta\"","object":"Reklamini\u0173 vaizdo klip\u0173 k\u016brimo paslaugos","buyer_price":4600,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR vidaus reikal\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Vox vera\"","object":"Suvenyrai (VRM-A99-156)","buyer_price":4610,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"TANGO REKLAMA\"","object":"Informacin\u0117s reklamos kampanijos (reklamini\u0173 garso klip\u0173 gamyba, transliavimas nacionalin\u0117se radijo stotyse) priemoni\u0173 \u012fgyvendinimo paslaugos.","buyer_price":4625.81,"year":"2015"},{"buyer_title":"Marijampol\u0117s kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Interaktyvios video reklamos suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":4630,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Respublikin\u0117 \u0160iauli\u0173 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 apskrities televizija\u201c","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":4631.88,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis studij\u0173 fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"MB Audiovizualiniai sprendimai","object":"Trumpametra\u017eio informacinio vaizdo filmo suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":4633.92,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lazdij\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eAlytaus regionin\u0117 televizija\u201c","object":"Lazdij\u0173 rajono savivaldyb\u0117s informacijos vie\u0161inimo regionin\u0117je televizijoje paslaugos","buyer_price":4650.72,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus miesto klinikin\u0117 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"KA\u017dKAS TOKIO\"","object":"Renginio organizavimas","buyer_price":4700,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"5ESF4 Gruzijos \u017eurnalist\u0173 vizitas","buyer_price":4737.1,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"5ESF4 renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":4737.1,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Media traffic\"","object":"Ekrano nuoma autobusuose ir ar troleibusuose","buyer_price":4749.98,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e \"Klaip\u0117dos regiono keliai\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Informaciniai prane\u0161imai per radijo stotis","buyer_price":4762.84,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universiteto ligonin\u0117 Kauno klinikos","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Cinamon Operations Lithuania\"","object":"Videoreklama prie\u0161 kino filmus","buyer_price":4800,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Media reklamos paslaugos","buyer_price":4840,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus universiteto Onkologijos institutas","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"AVV Group\"","object":"Renginio organizavimo paslauga","buyer_price":4840,"year":"2015"},{"buyer_title":"Policijos departamentas prie LR vidaus reikal\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Vakar\u0173 pramoga\"","object":"Renginio organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":4840,"year":"2015"},{"buyer_title":"LITGRID AB","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Vaizdo studija\"","object":"Informacin\u0117s vaizdo med\u017eiagos gamybos paslaugos","buyer_price":4840,"year":"2015"},{"buyer_title":"Pag\u0117gi\u0173 savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eEurokompetencija\u201c","object":"Informacini\u0173 prane\u0161im\u0173 ir skelbim\u0173 spasudinimo paslaugos Pag\u0117gi\u0173 savivaldyb\u0117s vietiniame laikra\u0161tyje","buyer_price":4840,"year":"2015"},{"buyer_title":"Pag\u0117gi\u0173 savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Litera\"","object":"Informacini\u0173 prane\u0161im\u0173 ir skelbim\u0173 spausdinimo paslaugos Pag\u0117gi\u0173 savivaldyb\u0117s vietiniame laikra\u0161tyje","buyer_price":4840,"year":"2015"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Shibui Partners\"","object":"Straipsni\u0173 aktualia lituanistinio \u0161vietimo tematika parengimo paslaugos","buyer_price":4840,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"MB Audiovizualiniai sprendimai","object":"Vaizdo klip\u0173 saugaus eismo tema suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":4840,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Verslas ir poilsis\"","object":"EDEN apdovanojim\u0173 ceremonijos\/renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":4850,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"5R66 renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":4982.68,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos darbo bir\u017ea prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Istorin\u0117s \u017einut\u0117s, V\u0161\u012e","object":"Vie\u0161inimo paslaugos ESF projektui","buyer_price":4995.99,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"Vie\u0161inimo paslaugos \u012fgyvendindamas projekt\u0105 \u201eCentre of Excellence in Science and Technology for Healthy Ageing (HEALTH-TECH)\u201d","buyer_price":4998,"year":"2015"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio muzikos mokykla","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Geminga\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":5000,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno mokslo ir technologij\u0173 parkas","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Jukon\"","object":"Renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":5000,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Renginys pristatantis Lietuvos auk\u0161t\u0105j\u012f moksl\u0105 Japonijoje, 2015 m. gegu\u017e\u0117s 14 d.","buyer_price":5000,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Renginys pristatantis Lietuvos auk\u0161t\u0105j\u012f moksl\u0105 Japonijoje, 2015 m. gegu\u017e\u0117s 14 d.","buyer_price":5000,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo informacini\u0173 technologij\u0173 centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"MEDIAPARK\"","object":"\u0160vietimo portalo programin\u0117s \u012frangos prie\u017ei\u016bra","buyer_price":5000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e BALT\u0172 ATLANTIDA","object":"Dokumentini\u0173 film\u0173, skirt\u0173 Kauno rajono 60-me\u010dio min\u0117jimui, k\u016brimo paslaugos","buyer_price":5000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Internetin\u0117s svetain\u0117s suk\u016brimas","buyer_price":5000,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Respublikin\u0117 \u0160iauli\u0173 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":5000,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"JJJAZZ\"","object":"Reklamos paslaugos tarptautinio jubiliejinio XXV d\u017eiazo festivalio \u201eKaunas Jazz 2015\u201c reklamin\u0117s kompanijos ir rengini\u0173, kurie vyks 2015 m. baland\u017eio 23-27 d. Kaune, Vilkavi\u0161kyje, Vilniuje ir Taline, metu","buyer_price":5000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus Gedimino technikos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0160\u012e JONO MEKO FONDAS","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":5000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Mokslo, inovacij\u0173 ir technologij\u0173 agent\u016bra","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"15min\"","object":"Vie\u0161inimo straipsni\u0173 parengimo ir paskelbimo paslaugos","buyer_price":5000,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":5004.63,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Dz\u016bkijos vandenys\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201eAlytaus radijas\u201c","object":"Reklamini\u0173-informacini\u0173 pranr\u0161im\u0173 k\u016brimo ir transliavimo per radijo stot\u012f paslaugos pirkimas","buyer_price":5043,"year":"2015"},{"buyer_title":"U\u017ekre\u010diam\u0173j\u0173 lig\u0173 ir AIDS centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e K\u016bno gro\u017eio akademija","object":"Informacini\u0173 siu\u017eet\u0173 gamyba ir transliavimas","buyer_price":5050,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Parodos ekspozicinio ploto tarptautin\u0117je GETEX parodoje Dubajuje, JAE, kuri vyks 2015.04.15-17, nuomos paslaugos ir registracijos mokes\u010diai","buyer_price":5058.54,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Parodos ekspozicinio ploto tarptautin\u0117je GETEX parodoje Dubajuje, JAE, kuri vyks 2015.04.22-24, nuomos paslaugos ir registracijos mokes\u010diai","buyer_price":5058.54,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos bankas","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Filmavimo paslaugos","buyer_price":5100,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Pa\u017eangos projektai'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"AZ projekt\u0173 valdymas\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":5100,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"U\u017edaroji dizaino ir leidybos AB \"Kopa\"","object":"Sukurti dizain\u0105, sumaketuoti ir pagaminti informacin\u012f lankstinuk\u0105","buyer_price":5112.1,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"I\u012e \"Reklamos linija\"","object":"Reklaminiai stendai","buyer_price":5120.48,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos valstybin\u0117 kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Informacijos vie\u0161inimo paslaugos: straipsni\u0173, reklamini\u0173 maket\u0173, skelbim\u0173 spauda vietin\u0117je spaudoje ir elektronin\u0117je erdv\u0117je","buyer_price":5134.15,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos bankas","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"V\u0161\u012e \"PIRMOJI KAVA\"","object":"Konfereicijos organizavimo paslaugas","buyer_price":5175.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Druskinink\u0173 jaunimo u\u017eimtumo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Kalimera\"","object":"Projekto atributikos gamyba","buyer_price":5198.16,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Projekt\u0173 vadybos institutas\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio Lenkijoje organizavimo paslaugos","buyer_price":5200,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Vyriausioji rinkim\u0173 komisija","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \u201eP\u016bkas\u201c","object":"Diskusij\u0173 laid\u0173, skirt\u0173 savivaldybi\u0173 taryb\u0173 rinkim\u0173 agitacijai, parengimo ir transliavimo paslaugos","buyer_price":5200,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 teism\u0173 administracija","legal_status":"Teismai","seller_title":"UAB \"Lietuvis\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos.","buyer_price":5203,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"TANGO REKLAMA\"","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis nacionaliniame radijuje paslaugos tema: Daugiabu\u010di\u0173 nam\u0173 atnaujinimo (modernizavimo) programos pristatymas, programos finansavimo galimyb\u0117s, valstyb\u0117s paramos teikimo aktualijos.","buyer_price":5213.16,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"TANGO REKLAMA\"","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis nacionaliniame radijuje paslaugos tema: Gerosios patirties pavyzd\u017eiai \u012fgyvendinant daugiabu\u010di\u0173 nam\u0173 atnaujinimo (modernizavimo) program\u0105.","buyer_price":5213.16,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Ekoagros\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Spausdinimo ir platinimo paslaugos","buyer_price":5228.53,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Nacionalinis kraujo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Sour Ads, UAB","object":"Reklamos vaizdo klipo suk\u016brimas","buyer_price":5230,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB 'Vilniaus energija'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"M\u016bs\u0173 Baltija\"","object":"Interaktyvus turas su edukacine programa","buyer_price":5251.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Respublikin\u0117 \u0160iauli\u0173 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 naujienos\u201c","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":5256.24,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Respublikin\u0117 \u0160iauli\u0173 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 kra\u0161tas\u201c","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas (\"\u0160iauli\u0173 kra\u0161tas\")","buyer_price":5256.24,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos darbo bir\u017ea prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"INDIGO print\"","object":"Informacini\u0173 leidini\u0173 spausdinimo paslaugos","buyer_price":5267.74,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR vidaus reikal\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"EKONOMIN\u0116S KONSULTACIJOS IR TYRIMAI\"","object":"Leidybos paslaugos (VRM-A24-37)","buyer_price":5276.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eLrytas\u201c","object":"Kai\u010diosios reklamos suk\u016brimo bei paskelbimo komerciniame naujien\u0173 portale paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":5299.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eLrytas\u201c","object":"Sukurti ir administruoti speciali\u0105 rubrik\u0105 apie \u0161vietim\u0105 interneto naujien\u0173 portale","buyer_price":5299.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 transliavimas Klaip\u0117dos radijo stoties \"Laluna\"eteryje 2015 m.","buyer_price":5300,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 mok\u0117jimo agent\u016bra prie \u017dem\u0117s \u016bkio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Fabula ir partneriai\"","object":"Vaizdo siu\u017eeto (filmo) k\u016brimo paslaug\u0173 teikimas","buyer_price":5324,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Investuok Lietuvoje'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Wide Wings\"","object":"Videofilmo suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":5324,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Verslas ir poilsis\"","object":"Renginio - gintarin\u0117s Lietuvos pristatymas Ispanijos kelioni\u0173 agent\u016broms organizavimo paslaugos","buyer_price":5343,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Verslas ir poilsis\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio Mogiliove (Baltarusija) organizavimo paslaugos","buyer_price":5350,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Pocket Films\"","object":"Elektroninio informacinio leidinio t.y. pristatomojo ir ai\u0161kinamojo filmuk\u0173 suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":5359,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Parodos ploto nuoma \"Ghetex\" tarptautin\u0117je parodoje, Omane, 2015 m. baland\u017eio 20-22 d.","buyer_price":5399.62,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ESTRAVEL VILNIUS\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio Ukrainoje organizavimo paslaugos","buyer_price":5400,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Ignitis grup\u0117s paslaug\u0173 centras\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"ANONIMINI\u0172 DARBOHOLIK\u0172 KLUBAS\"","object":"Renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":5411.12,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"R. Mirono individuali \u012fmon\u0117 \"PROMO\"","object":"VAIZDO SIU\u017dET\u0172 \u201eLIETUVA \u201eEXPO 2015\u201c PARODOJE\u201c TEMATIKA SUK\u016aRIMO PASLAUG\u0172 PIRKIMO SUTARTIS","buyer_price":5445,"year":"2015"},{"buyer_title":"Aleksandro Stulginskio universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Sutartis 216\/2015","buyer_price":5448.63,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e valstyb\u0117s ir savivaldybi\u0173 tarnautoj\u0173 mokymo centras \"Dainava\"","object":"Projekto NordNICE partneri\u0173 susitikimo ir mokytoj\u0173 mokym\u0173 organizavimo paslaugos","buyer_price":5500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universiteto ligonin\u0117 Kauno klinikos","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Media traffic\"","object":"Video reklamos transliavimas Kauno miesto vie\u0161ajame transporte","buyer_price":5503.08,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e\u016akininko patar\u0117jas\u201c","object":"Paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":5529.7,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLeidybos studija\u201c","object":"Kompleksinis KU reklamos paketas","buyer_price":5559.95,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 kra\u0161tas\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":5560.7,"year":"2015"},{"buyer_title":"Informacin\u0117s visuomen\u0117s pl\u0117tros komitetas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eTELE-3\u201c","object":"RUBRIKA INTERNETO PORTALE","buyer_price":5565.58,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Verslas ir poilsis\"","object":"Japonijos turizmo verslo atstov\u0173 i\u0161vykstamojo seminaro\/renginio po Lietuv\u0105 organizavimo paslaugos","buyer_price":5600,"year":"2015"},{"buyer_title":"Biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga Kauno kolegija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Katos studija\"","object":"Lauko reklamos plotas","buyer_price":5620.45,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos dramos teatras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"D. Ka\u010dinsko reklamos \u012fmon\u0117 \"VAKAR\u0172 REKLAMA\"","object":"Tent\u0173 gamyba ir j\u0173 pakabinimas","buyer_price":5637.39,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos Vyriausyb\u0117","legal_status":null,"seller_title":"V\u0161\u012e PROJEKT\u0172 NAMAI","object":"Informacijos vie\u0161inimo plano ir reklamos paslaug\u0173 pirkimo dokument\u0173 projekto parengimo paslaugos","buyer_price":5650,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"JCDecaux LIETUVA\"","object":"Lauko reklamos paslaugos","buyer_price":5660.99,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Turto bankas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"CARAT\"","object":"Nekilnojamojo turto skelbim\u0173 publikavimas interneto portaluose","buyer_price":5677,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Verslas ir poilsis\"","object":"Lietuvos atstovybi\u0173 darbuotoj\u0173 u\u017esienio rinkose pristatymo \u017einiasklaidai spaudos konferencijos Lietuvoje organizavimo paslaugos","buyer_price":5682.33,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Dakra\"","object":"Leidybos paslaugos","buyer_price":5773.36,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 Martyno Ma\u017evydo biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"LEARNKEY\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":5782,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"ATLANTO\" FUTBOLO KLUBAS","object":"Reklamos paslaugos Klaip\u0117dos futbolo klubo \"Atlantas\" \u017eaid\u017eiamose var\u017eybose 2015 m. baland\u017eio -rugs\u0117jo m\u0117n., formuojant palank\u0173 uosto ir \u0161alies, kaip j\u016brin\u0117s valstyb\u0117s \u012fvaizd\u012f.","buyer_price":5800,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201e\u017dini\u0173 radijas\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 transliavimas radijo stoties \"\u017dini\u0173 radijas\" eteryje 2015 m.","buyer_price":5800,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lazdij\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"I\u012e \u201eRyto \u017evaig\u017ed\u0117\u201c","object":"Skelbim\u0173, vie\u0161inimo ir u\u017esakom\u0173j\u0173 straipsni\u0173 spausdinimo vietin\u0117je spaudoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":5808.02,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos nacionalinio stendo parodoje Biomed 2015 dizaino ir apipavidalinimo paslaugos","buyer_price":5847.71,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Parodos ekspozicinio ploto tarptautin\u0117je EAIE parodoje , kuri vyks Glasgow 2015.09.15-18, nuomos paslaugos ir registracijos mokes\u010diai","buyer_price":5854.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Parodos ekspozicinio ploto tarptautin\u0117je EAIE parodoje, kuri vyks Glasgow 2015.09.15-18, nuomos paslaugos ir registracijos mokes\u010diai","buyer_price":5854.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"Policijos departamentas prie LR vidaus reikal\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Mokomieji filmai\"","object":"Vaizdo ir radijo klip\u0173 s\u016bkurimo sutartis","buyer_price":5856.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis nacionaliniame radijuje paslaugos tema: Daugiabu\u010di\u0173 nam\u0173 atnaujinimo (modernizavimo) projekt\u0173 bei savivaldybi\u0173 energinio efektyvumo didinimo program\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas","buyer_price":5866.37,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis nacionaliniame radijuje paslaugos tema: Statybos proces\u0173 kokyb\u0117s valdymas \u012fgyvendinant projekt\u0105 pagal Daugiabu\u010di\u0173 nam\u0173 atnaujinimo (modernizavimo) program\u0105","buyer_price":5866.37,"year":"2015"},{"buyer_title":"Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"MB \"Id\u0117jos\"","object":"Reklamos paslaugos (MB Idejos)","buyer_price":5880.9,"year":"2015"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio teritorin\u0117 darbo bir\u017ea","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eAmalkeros leidyba\u201c","object":"Maketavimo ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":5882,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija","legal_status":null,"seller_title":"Bendra Lietuvos ir Danijos \u012fmon\u0117 UAB \"BALTIJOS KOPIJA\"","object":"Vie\u0161inimui skirtos paslaugos","buyer_price":5896.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ESTRAVEL VILNIUS\"","object":"Pa\u017eintinio turo 4 Azerbaid\u017eano \u017eurnalistams organizavimo paslaugos","buyer_price":5900,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ESTRAVEL VILNIUS\"","object":"Pa\u017eintinio turo 4 Azerbaid\u017eano \u017eurnalist\u0173 organizavimo paslaugos","buyer_price":5900,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus universiteto Onkologijos institutas","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"DOREVI\"","object":"Renginio organizavimo paslauga","buyer_price":5917.66,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 maisto ir veterinarijos tarnyba","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e\u016akininko patar\u0117jas\u201c","object":"Informacijos spausdinimo leidiniuose paslaugos","buyer_price":5929,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eSavait\u0117\u201c","object":"Pagrindin\u0117 pirkimo sutartis d\u0117l saugaus eismo propagavimo ir skatinimo leidinyje \u201e\u0160eima\u201c","buyer_price":5929,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"FERRIE FOR ALLE 2015 parodos plotas","buyer_price":5936.7,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"VESTEKSPRESS\"","object":"2 Japonijos \u017einiasklaidos atstov\u0173 pa\u017eintinio turo po Lietuv\u0105 organizavimas","buyer_price":5985,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstyb\u0117s sienos apsaugos tarnybos prie LR vidaus reikal\u0173 ministerijos Pag\u0117gi\u0173 rinktin\u0117","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Eurobiuras\"","object":"D\u0117l graviravimo lazeriu paslaug\u0173","buyer_price":6000,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB 'Vilniaus energija'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB DOVERTOS REKLAMA","object":"Informacini\u0173 lipduk\u0173 ir lenteli\u0173 pirkimas","buyer_price":6000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Asociacija Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio r\u016bmai","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Diuimas\"","object":"Renginio organizavimo paslauga","buyer_price":6000,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Elamidis\"","object":"Filmo suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":6000,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u017duvininkyst\u0117s tarnyba prie LR \u017eem\u0117s \u016bkio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201e\u016akininko patar\u0117jas\u201c","object":"Informacin\u0117s med\u017eiagos parengimas spaudai bei spausdinimas laikra\u0161\u010diuose","buyer_price":6000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Joni\u0161kio rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eSidabr\u0117s laikra\u0161\u010dio redakcija\u201c","object":"Joni\u0161kio rajono savivaldyb\u0117s oficialios ir neoficialios informacijos publikavimo spaudoje paslaugos","buyer_price":6000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Joni\u0161kio rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eSidabr\u0117s laikra\u0161\u010dio redakcija\u201c","object":"Projekt\u0173 vie\u0161inimo straipsni\u0173 publikavimo vietin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":6000,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLietuvos \u017einios\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 spausdinimas laikra\u0161tyje \"Lietuvos \u017einios\" 2015 m.","buyer_price":6000,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Reklamos ploto pirkimas: 1 (vienas) puslapis straipsniui tarptautiniame \u017eurnale \u201e\u0415\u0443\u0440\u0430\u0437\u0438\u044f \u043e\u0434\u0430\u0493\u044b\u201c \u2013 \u201e\u0421\u043e\u044e\u0437 \u0415\u0432\u0440\u0430\u0437\u0438\u044f\u201c \u2013 \u201eEurasia Union\u201c 2015 m. rudens numeryje","buyer_price":6000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Spaudos plotas rus\u0173 kalba","buyer_price":6000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Point media\"","object":"Projekto \"<...> ma\u0161ininio vertimo <...>\" vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas Nr. TMI6","buyer_price":6013.7,"year":"2015"},{"buyer_title":"Biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga Kauno kolegija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eLeidybos studija\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":6013.7,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos valstybin\u0117 kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLeidybos studija\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":6013.7,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'Automagistral\u0117'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB Karali\u0161ka kibinin\u0117","object":"Rengini\u0173 organizavimo paslaugos","buyer_price":6050,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 saugom\u0173 teritorij\u0173 tarnyba prie Aplinkos ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ESTRAVEL VILNIUS\"","object":"Seminar\u0173 gamtoje, Asvejos ir Sirv\u0117tos, Salant\u0173 ir Vi\u0161ty\u010dio, Ventos regioniniuose parkuose, organizavimo paslaugos (vie\u0161inimo renginys)","buyer_price":6110,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno teritorin\u0117 darbo bir\u017ea","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Lietuvis\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":6135,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Petro ofsetas\"","object":"M.K.Oginskiui skirtos parodos katalogo rengimo ir leidybos paslaugos","buyer_price":6168,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Petro ofsetas\"","object":"M.K.Oginskiui skirtos parodos katalogo rengimo ir leidybos paslaug\u0173 vie\u0161asis pirkimas Nr1141","buyer_price":6168,"year":"2015"},{"buyer_title":"Technin\u0117s pagalbos ne\u012fgaliesiems centras prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"EFEKTYV\u016aS RINKODAROS SPRENDIMAI\"","object":"Filmuko suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":6171,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"E-reklama \u0160vedijoje","buyer_price":6195.14,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimo paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":6226.18,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos agrarin\u0117s ekonomikos institutas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"OGAMAS\"","object":"Leidybos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":6243.52,"year":"2015"},{"buyer_title":"Biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga Kauno kolegija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"INDIGO print\"","object":"Reklamini\u0173 leidini\u0173 gamybos paslaugos","buyer_price":6243.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Verslas ir poilsis\"","object":"2 pa\u017eintini\u0173 tur\u0173 po Lietuv\u0105 4 Italijos \u017eurnalistams organizavimo paslaugos","buyer_price":6250,"year":"2015"},{"buyer_title":"Labdaros ir paramos fondas \"Dienvidis\"","legal_status":"Labdaros ir paramos fondas","seller_title":"UAB \"Ramgesta\"","object":"Projekto vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":6259.33,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' filialas 'Klaip\u0117dos gele\u017einkeli\u0173 infrastrukt\u016bra'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"\u017diog\u0173 pieva\"","object":"\u0160ventinio renginio organizavimo paslaugos, LS(IF-4.ND)-1","buyer_price":6292,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos miesto savivaldyb\u0117s Ma\u017eosios Lietuvos istorijos muziejus","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"S. Joku\u017eio leidykla-spaustuv\u0117","object":"Klaip\u0117dos miesto savivaldyb\u0117s Ma\u017eosios Lietuvos istorijos muziejaus - Leidinio \u201eLIETUVOS J\u016aRIN\u0116S KULT\u016aROS RAIDA 1925-2014. J\u016aROS \u0160VENT\u0116S\u201c leidybos paslaug\u0173 darbai.","buyer_price":6299.98,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno teritorin\u0117 darbo bir\u017ea","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INDIGO print\"","object":"Spausdinimo paslaugos","buyer_price":6300,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Vyriausioji rinkim\u0173 komisija","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \u201eLietuvos ryto\u201c televizija","object":"Diskusij\u0173 laid\u0173, skirt\u0173 savivaldybi\u0173 taryb\u0173 rinkim\u0173 agitacijai, parengimo ir transliavimo paslaugos","buyer_price":6316.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e \"Vilniaus regiono keliai\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Media traffic\"","object":"Saugaus eismo tematikos vie\u0161inimas ant vie\u0161ojo transporto Vilniaus regione","buyer_price":6316.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"5ESF8 renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":6334.19,"year":"2015"},{"buyer_title":"Europos socialinio fondo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB Perfectum Gaudium","object":"Renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":6334.52,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'REGITRA'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"TV VISION\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":6392,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB 'GRINDA'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"LUKRECIJOS REKLAMA\"","object":"Korporatyvinio leidinio parengimas ir spausdinimas","buyer_price":6396.06,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ESTRAVEL VILNIUS\"","object":"Pa\u017eintinio turo 5 Ispanijos \u017eurnalistams organizavimo paslaugos","buyer_price":6400,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalinis visuomen\u0117s sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos (TV reporta\u017eas)","buyer_price":6400,"year":"2015"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio teritorin\u0117 darbo bir\u017ea","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Reklamos agent\u016bra \"25 kadras\" I\u012e","object":"Spausdinimo paslaug\u0173 bei paslaug\u0173, susijusi\u0173 su spausdinimu, pauslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":6435,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Vyriausioji rinkim\u0173 komisija","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160iauliai plius\u201c","object":"Diskusij\u0173 laid\u0173, skirt\u0173 savivaldybi\u0173 taryb\u0173 rinkim\u0173 agitacijai, parengimo ir transliavimo paslaugos","buyer_price":6447,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Media traffic\"","object":"Vie\u0161inimo ant Kauno miesto vie\u0161ojo transporto paslaugos","buyer_price":6447,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Respublikin\u0117 \u0160iauli\u0173 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"BALHEIDAS\"","object":"Renginio organizavimo paslaugos (mokslin\u0117- prktin\u0117 kardiolog\u0173 konferencija)","buyer_price":6458.06,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos valstybin\u0117 kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Mokslinio \u017eurnalo leidimas","buyer_price":6534,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos dujos'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"ANONIMINI\u0172 DARBOHOLIK\u0172 KLUBAS\"","object":"Renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":6543.68,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB REALISTER MEDIA","object":"Reklaminiai plotai nemokamuose s\u0105siuviniuose studentams, student\u0173 s\u0105siuviniuose su spirale ir pradinuk\u0173 s\u0105siuviniuose","buyer_price":6554.57,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Gravitas Partners\"","object":"Informavimo kampanijos organizavimo paslaugos","buyer_price":6559.41,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 teism\u0173 administracija","legal_status":"Teismai","seller_title":"K. Mata\u010di\u016bno leidybos \u012fmon\u0117 \u201eKriventa\u201c","object":"Leidybos paslaugos","buyer_price":6625.04,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INDIGO print\"","object":"Spausdinimo paslaugos","buyer_price":6668.62,"year":"2015"},{"buyer_title":"Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"PRD Group\"","object":"Vie\u0161inimo baigaimosios konferencijos organizavimo paslaugos","buyer_price":6699,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Verslas ir poilsis\"","object":"Pa\u017eintinio turo 3 Pranc\u016bzijos \u017eurnalistams organizavimo paslaugos","buyer_price":6738.22,"year":"2015"},{"buyer_title":"Asociacija \"INFOBALT\"","legal_status":"Asociacija","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Informacinio renginio \"IT eksporto organizavimas \u012f angli\u0161kai kalban\u010dias Afrikos \u0161alis\" organizavimas ir pravedimas","buyer_price":6800,"year":"2015"},{"buyer_title":"Informacin\u0117s visuomen\u0117s pl\u0117tros komitetas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Dynamic Solutions\"","object":"Vie\u0161inimo kampanijos, skirtos vie\u0161inti ES strukt\u016brin\u0119 param\u0105, paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":6812.56,"year":"2015"},{"buyer_title":"Jurbarko rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Eurotela\"","object":"Projekto Nr. ILPR.01.01-72-001\/10-00 \u201eNemuno up\u0117s ekologin\u0117s b\u016bkl\u0117s gerinimas, \u012frengiant nuotek\u0173 surinkimo ir valymo infrastrukt\u016br\u0105 Skirsnemun\u0117s miestelyje, Jurbarko r.(Lietuvos Respublika) bei Nemano mieste (Rusija)\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":6854.68,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u017duvininkyst\u0117s tarnyba prie LR \u017eem\u0117s \u016bkio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Filmo suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":6900,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus Gedimino technikos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Eurotela\"","object":"Straipsni\u0173 rengimo ir publikavimo paslaug\u0173 pirkimas (Projekto Nr. VP1-2.2-\u0160MM-07-K-02-075)","buyer_price":6910,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Investuok Lietuvoje'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","object":"Rinkodaros paslaugos","buyer_price":6915.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Investuok Lietuvoje'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB VIE\u0160BUTIS \"LIETUVA\"","object":"Renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":6944.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno mokslo ir technologij\u0173 parkas","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"MB \"Miltorija\"","object":"Rinkodaros, leidybos bei vertim\u0173 organizavimo paslaugos","buyer_price":6950,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eSuvalkietis\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis regionin\u0117je spaudoje (Marijampol\u0117s regione)paslaugos.","buyer_price":6950.88,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INK agency\"","object":"EPALE Facebook paskyros prie\u017ei\u016bra","buyer_price":6951,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":6978.68,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ESTRAVEL VILNIUS\"","object":"Pa\u017eintinio turo 3 Ukrainos \u017eurnalistams ir pa\u017eintinio turo 1 Vokietijos \u017eurnalistui organizavimo paslaugos","buyer_price":6980,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Fort\u016bna Travel\"","object":"Verslumo skatinimo stovykl\u0173 vyresni\u0173j\u0173 klasi\u0173 mokiniams ir ekonomik\u0105\/versl\u0105 d\u0117stantiems pedagogams organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":6995,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos reklamos kampanijos Rygos oro uosto prieigose \u012fgyvendinimo paslaugos","buyer_price":7000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"E-reklamos kampanija ir kompleksini\u0173 e-rinkodaros priemoni\u0173 vykdymas Lenkijoje","buyer_price":7000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"E-reklamos kampanijos ir kompleksini\u0173 e-rinkodaros priemoni\u0173 vykdymas Lenkijoje","buyer_price":7000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"EVO MEDIA\"","object":"Mokom\u0173j\u0173 filmuk\u0173 suk\u016brimas","buyer_price":7000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Reklamin\u0117 e-rinkodaros kampanija skryd\u017eiui tarp Vilniaus ir Stokholmo pavie\u0161inti","buyer_price":7000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos sporto universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Vilniaus Universitetas","object":"Straipsni\u0173 publikavimo moksliniame \u017eurnale paslaugos","buyer_price":7000,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":7006.49,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201ePanev\u0117\u017eio rytas\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis regionin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":7006.49,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eBaltijos media centras\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 spausdinimas \u017eurnale \"Transportas\" 2015 m.","buyer_price":7018,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \"Ignitis gamyba\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"Promo events\"","object":"Renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":7035,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Parodos ploto nuoma tarptautin\u0117je studij\u0173 parodoje \"Eduexpo\" Azerbaid\u017eane, 2015.10.09-11","buyer_price":7052,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Verslas ir poilsis\"","object":"Turizmo informacijos centr\u0173, savivaldybi\u0173 darbuotoj\u0173 ir Lietuvos turizmo atstovybi\u0173 u\u017esienyje atstovams konferencijos \u2013 seminaro \u201eInformacijos teikimas turistams: keliam\u0117s \u012f elektronin\u0119 erdv\u0119\u201c organizavimo paslaugos","buyer_price":7100,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Nemen\u010din\u0117s mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"ATSPARA\"","object":"Informaciniai stendai su \u012frengimo darbais","buyer_price":7102.1,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos mokslo taryba","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"Lietuvos verslo konfederacija","object":"Dalyvavimo PLEF organizavimo pirkimas","buyer_price":7124.48,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universiteto ligonin\u0117 Kauno klinikos","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201ePublicum\u201c","object":"Projekto vie\u0161inimo paslaugos (straipsnis)","buyer_price":7139,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e \"Vilniaus regiono keliai\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Abdera\"","object":"Saugaus eismo tema rengini\u0173 2015 m. organizavimas, rengimas ir vykdymas Vilniaus regino \u0161vietimo, mokymo \u012fstaigose, vaik\u0173 globos namuose, seni\u016bnijuose ir kt.","buyer_price":7140,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos socialdemokrat\u0173 partija","legal_status":"Politin\u0117 partija","seller_title":"UAB \u201e\u017dini\u0173 radijas\u201c","object":"Radijo laid\u0173 parengimas ir transliavimas","buyer_price":7184.02,"year":"2015"},{"buyer_title":"Aleksandro Stulginskio universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Vaizdo klip\u0173 transliavimo paslaugos","buyer_price":7189.22,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"NOT PERFECT\"","object":"Informacin\u0117s reklamos kampanijos (reklamini\u0173 garso klip\u0173 gamyba, transliavimas nacionalin\u0117se radijo stotyse) priemoni\u0173 \u012fgyvendinimo paslaugos.","buyer_price":7219.07,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Radijo reklamos paslaugos","buyer_price":7219.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"Ne\u012fgali\u0173j\u0173 reikal\u0173 departamentas prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"STAIPA\"","object":"Reprezentacin\u0117s prek\u0117s","buyer_price":7260,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e \"Vilniaus regiono keliai\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Dts solutions\"","object":"Garso klip\u0173 saugaus eismo temomis radijo stotyje transliavimas Vilniaus regiono ribose","buyer_price":7260,"year":"2015"},{"buyer_title":"Europos socialinio fondo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Tvirta komanda\"","object":"Renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":7291.46,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"BALTIC TRADING COMPANY\"","object":"Reklamos paslaugos (rankenos vie\u0161ajame transporte)","buyer_price":7342.58,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"5R68 renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":7494.17,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos auk\u0161t\u0173j\u0173 mokykl\u0173 asociacija bendrajam pri\u0117mimui organizuoti","legal_status":"Asociacija","seller_title":"MB \"Medij\u0173 alchemija\"","object":"Leidybos paslaugos","buyer_price":7500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Utenos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eKamonada\u201c","object":"Leidinio \"Utenos rajono savivaldyb\u0117s 2014 m. veiklos ataskaita\" maketavimas ir i\u0161leidimas","buyer_price":7500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Media traffic\"","object":"Informavimo ir vie\u0161inimo vie\u0161ajame transporte paslaugos","buyer_price":7561.29,"year":"2015"},{"buyer_title":"Biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga Kauno kolegija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eLeidybos studija\u201c","object":"Reklamos konkre\u010diuose leidiniuose paslaugos","buyer_price":7592.29,"year":"2015"},{"buyer_title":"Informacin\u0117s visuomen\u0117s pl\u0117tros komitetas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Maniakai\"","object":"Fotografij\u0173, skirt\u0173 vie\u0161inti ES l\u0117\u0161omis kuriamas e. paslaugas, k\u016brimo paslaugos","buyer_price":7623,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLietuvos ryto\u201c televizija","object":"Saugaus eismo akcija, reklamuojanti ir skatinanti teising\u0105 ir saug\u0173 p\u0117s\u010di\u0173j\u0173 elges\u012f p\u0117s\u010di\u0173j\u0173 per\u0117jose","buyer_price":7623,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e sporto klubas \"Bir\u0161tono Nemunas\"","object":"\u201cPramoginio irklavimo \u2013 \u201eDrakon\u0173\u201c laiv\u0173 nuomos ir j\u0173 prie\u017ei\u016bros paslaug\u0173 lenktyn\u0117se 2015 m. liepos-24-25 d. Klaip\u0117doje Uosto direkcijos taurei laim\u0117ti.\u201c","buyer_price":7707.7,"year":"2015"},{"buyer_title":"Asociacija \"INFOBALT\"","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"Nova media LT\"","object":"Informacinio renginio \"IT eksporto organizavimas \u012f Suomij\u0105\" organizavimas ir pravedimas","buyer_price":7744,"year":"2015"},{"buyer_title":"UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUP\u0116","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"Abuva\"","object":"Informacini\u0173 rengini\u0173 ir konsultavimo paslaugos","buyer_price":7749,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcijos dalyvavimo kruizinio verslo parodoje \u201eSeatrade Europe Cruise and River Cruise Convention 2015\u201c, kuri vyks 2015 m. rugs\u0117jo 9-11 d. Hamburgo parod\u0173 centre, Vokietijoje","buyer_price":7840,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Investuok Lietuvoje'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"ASTOS DIZAINAS\"","object":"Videofilmo id\u0117jos ir scenarijaus suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":7865,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Ad Fingers\"","object":"Europass filmuk\u0173 gamyba","buyer_price":7873.85,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Klaip\u0117dos \u0161vent\u0117s'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"ADMEN BALTIC\"","object":"J\u016bros \u0161vent\u0117s 2015reklamos gamini\u0173 pirkimas","buyer_price":7892.02,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"Media medis\"","object":"Saugaus eismo informacijos \u017eurnaluose parengimo ir publikavimo paslaugos","buyer_price":7937.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Informavimo apie 2009\u20122014 m. Europos ekonomin\u0117s erdv\u0117s finansinio mechanizmo LT02 program\u0105 \u201eIntegruotas j\u016bros ir vidaus vanden\u0173 valdymas\u201c ir LT03 program\u0105 \u201eBiologin\u0117 \u012fvairov\u0117 ir ekosistem\u0173 funkcijos\u201c paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":7980,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"E-reklamos kampanija ir kompleksini\u0173 e-rinkodaros priemoni\u0173 vykdymas Vokietijoje","buyer_price":7990,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos darbo bir\u017ea prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos ESF projektui","buyer_price":8033.39,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR kra\u0161to apsaugos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Nord Play\"","object":"Konkurso \"K\u0105 \u017einai apie Lietuvos kariuomen\u0119\" finalin\u0117s dalies nufilmavimo bei transliavimo per TV paslaugos","buyer_price":8071.34,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos darbo bir\u017ea prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eDelfi\u201c","object":"Vie\u0161inimo paslaugos ESF projektui","buyer_price":8072.32,"year":"2015"},{"buyer_title":"Zaras\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \"Promo events\"","object":"Tradicinio rist\u016bn\u0173 \u017eirg\u0173 ,,Sartai 2015\" konkurso vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":8109.36,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"EUROPOS VARTOTOJ\u0172 CENTRAS\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"K\u016brybini\u0173 inovacij\u0173 sprendimai\"","object":"Vie\u0161\u016bj\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaugos","buyer_price":8200,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Ekspozicij\u0173 Centras\"","object":"\u017dem\u0117s \u016bkio ministerijos informacinio stendo \u012frengimo 2015 m. kovo 26-28 d. Aleksandro Stulginskio universitete vyksian\u010dioje \u017eem\u0117s \u016bkio parodoje \"K\u0105 pas\u0117si...2015\" paslaugos","buyer_price":8203.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Verslas ir poilsis\"","object":"Pa\u017eintinio turo 4 Vokietijos ir 1 Austrijos \u017eurnalisto organizavimo paslaugos","buyer_price":8250,"year":"2015"},{"buyer_title":"Ignalinos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"EUGRIMAS\"","object":"Ignalinos 150-me\u010diui skirto leidinio leidyba","buyer_price":8257,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Sveikas miestas\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"JCDecaux LIETUVA\"","object":"Lauko reklamos kampanij\u0173 paslaugos","buyer_price":8279.67,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Fabula ir partneriai\"","object":"EDEN projekto \u201eLietuvos turizmo traukos vietov\u0117 2015. Turizmas ir vietin\u0117 gastronomija\u201c vie\u0161inimo kampanijos organizavimas","buyer_price":8397.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Parengti, i\u0161spausdinti ir i\u0161platinti informacinius straipsnius","buyer_price":8407.08,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Lietuvos verslo paramos agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"U\u017edaroji dizaino ir leidybos AB \"Kopa\"","object":"Leidybos paslaugos","buyer_price":8420.56,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio ministerija","legal_status":null,"seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Informavimo ir vie\u0161inimo per naujien\u0173 agent\u016br\u0173 tinklus paslaugos","buyer_price":8421.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ViaConventus\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio Minske (Baltarusija) organizavimo paslaugos","buyer_price":8450,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Concept events & media\"","object":"Konferencijos \u201eEuropos S\u0105jungos fond\u0173 investicij\u0173 susisiekimo sektoriui\u201c organizavimo ir konsultavimo paslauga","buyer_price":8470,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos bankas","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \u201eDelfi\u201c","object":"Informacini\u0173 skelbim\u0173 k\u016brimo ir publikavimo paslaugos","buyer_price":8470,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos mokslo taryba","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \"MULTIDORA\"","object":"Vie\u0161inimo priemoni\u0173 gamybos sutartis","buyer_price":8471.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vie\u0161ojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikal\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"VERSLAS VERSLUI, UAB","object":"Fotoplakat\u0173 gamybos paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":8500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Informacini\u0173-edukacini\u0173 CD disk\u0173 darbingo am\u017eiaus \u017emoni\u0173 streso prevencijos tema leidybos paslaugos","buyer_price":8500,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Kult\u016bros ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Clear Channel Lietuva\"","object":"2016 metais platinam\u0173 informacini\u0173 plakat\u0173 spausdinimas","buyer_price":8518.7,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Verslas ir poilsis\"","object":"S\u0117kmingiausio 2015 met\u0173 turizmo projekto renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":8550,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"NAUJIEN\u0172 AGENT\u016aROS A TIPO INFORMACINI\u0172 PASLAUG\u0172 PIRKIMO SUTARTIS","buyer_price":8566.92,"year":"2015"},{"buyer_title":"Studij\u0173 kokyb\u0117s vertinimo centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Ad verum\"","object":"2 informacini\u0173 videofilm\u0173 suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":8591,"year":"2015"},{"buyer_title":"Asociacija Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio r\u016bmai","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Konsultus\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":8600,"year":"2015"},{"buyer_title":"Turto valdymo ir \u016bkio departamentas prie LR vidaus reikal\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Straipsni\u0173 suk\u016brimo ir publikavimo regionin\u0117je spaudoje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":8606.41,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Bio Europe 2015 parodos plotas","buyer_price":8675.7,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"K. Demerecko individuali \u012fmon\u0117","object":"Informacinio leidinio apie paveldo objektus \u201eKlaip\u0117dos vaizd\u0173 albumas\u201c parengimo paslaugos","buyer_price":8688,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Lietuvos kaimo turizmo asociacija","object":"Lietuvos tradicini\u0173 amat\u0173 ir tautinio paveldo pristatymo parodoje Adventur 2015 paslaugos","buyer_price":8689,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e 'Klaip\u0117dos \u0161vent\u0117s'","object":"Reklamos paslaugos J\u016bros \u0161vent\u0117s 2015 reklamin\u0117s kampanijos ir rengini\u0173, kurie vyks 2015 m. iepos 24-26 d. Kaip\u0117doje, metu","buyer_price":8700,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Lietuvos buriuotoj\u0173 s\u0105junga","object":"Reklamos paslaugos Lietuvos buriuotoj\u0173 s\u0105jungos rinktin\u0117s var\u017eybose 2015 m. sezono regat\u0173 metu","buyer_price":8700,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Asociacija \"Klaip\u0117dos d\u017eiazo festivalis\"","object":"Reklamos paslaugos XXI Klaip\u0117dos pilies d\u017eiazo festivalio reklamin\u0117s kampanijos ir renginio, kuris vyks 2015 m. bir\u017eelio 5-7 d. Klaip\u0117doje, metu\"","buyer_price":8700,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e Klaip\u0117dos kra\u0161to buriavimo sporto mokykla \"\u017diemys\"","object":"Reklamos paslaugos Klaip\u0117dos kra\u0161to buriavimo sporto mokyklai \"\u017diemys\" priklausan\u010diai komandai dalyvaujant buriavimo su \"Laser\" klas\u0117s jachtomis 2015 m. kovo-bir\u017eelio m\u0117n.","buyer_price":8700,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eMedik\u0173 \u017einios\u201c","object":"Informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimo sutartis","buyer_price":8796.7,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Parodos ekspozicinio ploto tarptautin\u0117je parodoje Uzbekistane, kuri vyks 2015.04.2-4, nuomos mokestis","buyer_price":8820,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Investuok Lietuvoje'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Concept events & media\"","object":"Renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":8826.86,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus universiteto ligonin\u0117 Santaros klinikos","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB 'PIAR'","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":8893,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Reklama oro skryd\u017eiuose dalinamame leidinyje","buyer_price":8898,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"15min\"","object":"Informacijos ir patarim\u0173, kaip saugiai elgtis kelyje, suk\u016brimas ir paskelbimas","buyer_price":8954,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Ad Fingers\"","object":"Auk\u0161tojo mokslo tarptauti\u0161kumo projekto vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":8978.22,"year":"2015"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"BLANK\u0172 LEIDYKLA\"","object":"Spausdinimo paslaug\u0173 pirkimo sutartis","buyer_price":9000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Tautini\u0173 ma\u017eum\u0173 ir i\u0161eivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb\u0117s","legal_status":null,"seller_title":"V\u0161\u012e Lietuvos tautini\u0173 ma\u017eum\u0173 folkloro ir etnografijos centras","object":"Tautini\u0173 ma\u017eum\u0173 integracijos ir kult\u016bros puosel\u0117jimo paslaugos","buyer_price":9000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"15min\"","object":"Sukurti ir administruoti speciali\u0105 rubrik\u0105 apie \u0161vietim\u0105","buyer_price":9000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 maisto ir veterinarijos tarnyba","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"K\u0119stu\u010dio Ligeikos \u012fmon\u0117 \"SAUL\u0116S KVADRATAS\"","object":"Televizijos reporta\u017e\u0173 paruo\u0161imas ir transliavimas","buyer_price":9000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Asociacija \"INFOBALT\"","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"Nova media LT\"","object":"Konsultavimo paslaugos \"informacijos apie klasterio narius parengimo internetinei svetainei paslaugos\"","buyer_price":9075,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"MVP sprendimai\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":9075,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"MVP sprendimai\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas Nr.54","buyer_price":9075,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vytauto Did\u017eiojo universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVeido\u201c periodikos leidykla","object":"Reklamin\u0117s-informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimo savaitra\u0161tyje paslaugos","buyer_price":9083.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Ad Fingers\"","object":"Europass informacin\u0117 kampanija","buyer_price":9147.11,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"KOMUNIKACINIAI PROJEKTAI\"","object":"Trij\u0173 straipsni\u0173 regionin\u0117je \u017einiasklaidoje parengimo ir spausdinimo, dviej\u0173 straipsni\u0173 respublikin\u0117je \u017einiasklaidoje parengimo ir spausdinimo ir keturi\u0173 straipsni\u0173 parengimo ir publikavimo (internetiniuose portaluose) paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":9147.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Neoreklama\"","object":"Informavimo ir vie\u0161inimo ant dvipusi\u0173 lauko vie\u0161inimo stend\u0173 stend\u0173 paslaugos","buyer_price":9183.9,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 teism\u0173 administracija","legal_status":"Teismai","seller_title":"V\u0161\u012e \"PIRMOJI KAVA\"","object":"Tarptautin\u0117s konferencijos d\u0117l visuomen\u0117s pasitik\u0117jimo didinimo teismais organizavimo paslaugos","buyer_price":9216,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno teritorin\u0117 darbo bir\u017ea","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Pico line\"","object":"Informavimo priemoni\u0173 gamybos, remonto ir montavimo paslaugos","buyer_price":9242.25,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Respublikin\u0117 \u0160iauli\u0173 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160iauliai plius\u201c","object":"Projekto \"E. sveikatos paslaug\u0173 gyventojams ir pacientams k\u016brimas V\u0161\u012e Respublikin\u0117je \u0160iauli\u0173 ligonin\u0117je, V\u0161\u012e Respublikin\u0117je Panev\u0117\u017eio ligonin\u0117je, V\u0161\u012e Respublikin\u0117je Klaip\u0117dos ligonin\u0117je ir V\u0161\u012e Respublikin\u0117je Kauno ligonin\u0117je\" vie\u0161inimo paslauga","buyer_price":9256.92,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Maniakai\"","object":"Vi\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaugos","buyer_price":9280.7,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Informacin\u0117s reklamos kampanijos (reklamini\u0173 garso klip\u0173 gamyba, transliavimas nacionalin\u0117se radijo stotyse) priemoni\u0173 \u012fgyvendinimo paslaugos.","buyer_price":9326.97,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Radvili\u0161kio ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"D&G Reklama\"","object":"Pagal projekt\u0105 \u201eElektronini\u0173 sveikatos paslaug\u0173 pl\u0117tra \u0160iauli\u0173 regiono asmens sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaigose\u201c, projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V-01-007, projekto vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":9343.62,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Vidaus vandens keli\u0173 direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Lietuvis\"","object":"Renginio organizavimo paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":9345.56,"year":"2015"},{"buyer_title":"Jurbarko rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Ademo grup\u0117\"","object":"Projekto \"Sveikatos prie\u017ei\u016bros paslaug\u0173 teikimo Jurbarko ir \u0160ilal\u0117s rajon\u0173 mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo \u012fstaigose gerinimas\" vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":9346.04,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 maisto ir veterinarijos tarnyba","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"D\u0117l informacin\u0117s med\u017eiagos publikavimo","buyer_price":9365,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Renginys pristatantis Lietuvos auk\u0161t\u0105j\u012f moksl\u0105 San Paulo, Brazilijoje, 2015 m. kovo 11 d.","buyer_price":9382,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos bankas","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Informacini\u0173 skelbim\u0173 gamybos ir publikavimo paslaugos","buyer_price":9393.19,"year":"2015"},{"buyer_title":"Europos socialinio fondo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Ad Love\"","object":"Leidybos paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":9438,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \"Turizmo pl\u0117tros institutas\"","object":"Klaip\u0117dos miesto savivaldyb\u0117s turizmo rinkodaros strategijos parengimo paslaugos","buyer_price":9438,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Versl\u016bnas\"","object":"Klaip\u0117dos rajono rinkodaros ir komunikacijos strategijos parengimo paslaugos","buyer_price":9438,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstyb\u0117s vaiko teisi\u0173 apsaugos ir \u012fvaikinimo tarnyba prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"V\u0161\u012e \"Media medis\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":9438,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 \u017eem\u0117s tarnyba prie \u017dem\u0117s \u016bkio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Nacionalin\u0117s \u017eem\u0117s tarnybos prie \u017dem\u0117s \u016bkio ministerijos veiklos vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":9468.25,"year":"2015"},{"buyer_title":"Neringos savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eBroli\u0173 Tomk\u0173 leidyba\u201c","object":"Informacijos sklaidos paslaugos vietin\u0117je spaudoje","buyer_price":9486.05,"year":"2015"},{"buyer_title":"Aleksandro Stulginskio universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Green prints\"","object":"reprezentacini\u0173 katalog\u0173 rinkini\u0173 leidybos paslaugos","buyer_price":9498.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"Biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga Kauno kolegija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"PARTIZANAS\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":9541.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eMedik\u0173 \u017einios\u201c","object":"Informacin\u0117s med\u017eiagos spausdinimas","buyer_price":9565.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Kauno \u0161vara\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"MB \"Imo projektai\"","object":"Informavimui ir reklamai skirt\u0173 produkt\u0173 ir paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":9680,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eSavait\u0117\u201c","object":"Reklamos ploto \u017eurnale \u201eSavait\u0117\u201c pirkimas","buyer_price":9680,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Investuok Lietuvoje'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Prane\u0161im\u0173 spaudai platinimo u\u017esienio rinkose paslaugos","buyer_price":9692.36,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Parodos ekspozicinio ploto tarptautin\u0117je Brazilijos parodoje \"Salao do Estudante\", kuri vyks Sao Paule 2015.03.11-15, nuomos paslaugos ir registracijos mokes\u010diai","buyer_price":9694.06,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","object":"\u0160vie\u010dian\u010di\u0173 dvipusi\u0173 pilon\u0173, skirt\u0173 reklamini\u0173 plakat\u0173 talpinimui, esan\u010di\u0173 \u0160engeno (link A1-A2 vart\u0173) ir ne \u0160engeno (prie A9-A10) vart\u0173) sektoriuose, nuoma bei reklamini\u0173 priemoni\u0173 platinimo informaciniuose stenduose paslaugos","buyer_price":9714.32,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 saugom\u0173 teritorij\u0173 tarnyba prie Aplinkos ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Inlinen\"","object":"RENGINIO NACIONALINIAME LANKYTOJ\u0172 CENTRE, PRISTATANT PROJEKTO \u201eSAUGOM\u0172 TERITORIJ\u0172 TVARKYMAS (II ETAPAS)\u201c REZULTATUS PLA\u010cIAJAI VISUOMENEI, ORGANIZAVIMO PASLAUGOS","buyer_price":9770.75,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 saugom\u0173 teritorij\u0173 tarnyba prie Aplinkos ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Inlinen\"","object":"Renginio organizavimo paslaugos (Med\u017ei\u0173 Laj\u0173 tako pristatymo visuomenei renginys)","buyer_price":9770.75,"year":"2015"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Nord Play\"","object":"Specialios televizijos laidos - pamokos, skirtos Laisv\u0117s gyn\u0117j\u0173 dienos 25-eri\u0173 met\u0173 sukakties min\u0117jimui, suk\u016brimo ir gamybos paslaugos","buyer_price":9800,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos \u012fvaizd\u017eio gerinimo ir \u017einomumo didinimas Italijoje, vykdant rinkodarines priemones","buyer_price":9810,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eDelfi\u201c","object":"Sutartis d\u0117l projekto \u012fgyvendinimo","buyer_price":9861.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno klinikin\u0117 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eMedik\u0173 \u017einios\u201c","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 (reklamos) paslaug\u0173 teikimo pirkimas","buyer_price":9873.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"Neringos savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB 'EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI'","object":"Neringos savivaldyb\u0117s turizmo rinkodaros ir komunikacijos strategijos 2015-2022 metams parengimo paslaugos vie\u0161ojo pirkimo-pardavimo sutartis","buyer_price":9922,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"Lietuvos architekt\u0173 s\u0105jungos V\u0161\u012e \"Architekto Gedimino Baravyko\" fondas","object":"Virtualios architekt\u016bros ekspozicijos \"Lietuvos nepriklausomyb\u0117s architekt\u016bra 1990-2015\" parengimo paslaug\u0173 pirkimo sutartis","buyer_price":9960,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR vidaus reikal\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Renginio organizavimo paslauga (VRM-A44-74)","buyer_price":9994.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Zaras\u0173 rajono bendruomeni\u0173 asociacija","object":"Renginio organizavimo paslaug\u0173 pirkimo sutartis","buyer_price":9999,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 mok\u0117jimo agent\u016bra prie \u017dem\u0117s \u016bkio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Renginio \"Geriausi Lietuvos kaimo pl\u0117tros 2007-2013 m. programos projektai\" paslaug\u0173 teikimas","buyer_price":10000,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"SMILTAINIS IR KO\"","object":"Spaudos ir susijusi\u0173 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":10000,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"INDIGO print\"","object":"Spaudos ir susijusi\u0173 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":10000,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Spaudos ir susijusi\u0173 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":10000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kretingos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201ePaj\u016brio naujienos\u201c","object":"Informacijos paskelbimo spaudoje antradieniais ir penktadieniais paslauga","buyer_price":10000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kretingos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201e\u0160vyturio laikra\u0161tis\u201c","object":"Informacijos paskelbimo spaudoje tre\u010diadieniais ir \u0161e\u0161tadieniais paslauga","buyer_price":10000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis mokslini\u0173 tyrim\u0173 institutas Fizini\u0173 ir technologijos moksl\u0173 centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"MB \"Orijanos Ma\u0161al\u0117s konsultacijos\"","object":"Konsultavimo paslaugos","buyer_price":10000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Mykolo Romerio universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eGlaveckait\u0117 Media\u201c","object":"Mykolo Romerio universiteto verslumo skatinimo iniciatyv\u0173 reklamos paslaugos","buyer_price":10000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga \"Parkavimas Kaune\"","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Reklamos ir rinkodaros paslaugos","buyer_price":10000,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Nacionalinis kraujo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"VRS WPI Vilnius\"","object":"Reklamos skirtos mobiliosios aplikacijos reklamai, gamyba","buyer_price":10000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos Vyriausyb\u0117","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Skelbim\u0173 ir kitos informacin\u0117s med\u017eiagos publikavimo nacionaliniame dienra\u0161tyje paslaug\u0173os","buyer_price":10000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"NOT PERFECT\"","object":"Pagaminti reklaminius vaizdo ir garso klipus","buyer_price":10001,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Ekspozicinio ploto NAFSA parodoje, kuri vyks 2015.05.24-29 Bostone, JAV, nuoma","buyer_price":10046.26,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Ekspozicinio ploto NAFSA parodoje, kuri vyks 2015.05.24-29 Bostone, JAV, nuoma","buyer_price":10046.26,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ViaConventus\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio Pranc\u016bzijoje organizavimo paslaugos","buyer_price":10050,"year":"2015"},{"buyer_title":"Zaras\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eZaras\u0173 kra\u0161tas\u201c","object":"Informacijos sklaida vietin\u0117je spaudoje","buyer_price":10100,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos bankas","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \"Gluk Media\"","object":"Filmo suk\u016brimas","buyer_price":10164,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eBaltijos fotografijos linija\u201c","object":"Reklamin\u0117s fotografijos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":10164,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos kult\u016br\u0173 komunikacij\u0173 centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Edvino Bliumbergo firma","object":"Leidybos ir spausdinimo paslaug\u0173 ES projekto renginiams teikimas","buyer_price":10248.7,"year":"2015"},{"buyer_title":"Programos \"Leader\" ir \u017eemdirbi\u0173 mokymo metodikos centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"MEDIALOGAS\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":10420,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 maisto ir veterinarijos tarnyba","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLrytas\u201c","object":"Informacijos paruo\u0161imas ir publikavimas internetiniame naujien\u0173 portale","buyer_price":10454.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos valstyb\u0117","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Naujien\u0173 agent\u016br\u0173 informacin\u0117s paslaugos","buyer_price":10454.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos darbo bir\u017ea prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"REAVITA\"","object":"Reklamin\u0117 med\u017eiaga projekto \"I\u0161lik darbo rinkoje\" baigiamajai konferencijai","buyer_price":10459.97,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \"Media medis\"","object":"Elektroninio sprendimo, skirto institucun\u0117s globos pertvarkai, paslaugos","buyer_price":10496.75,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB '\u0160iauli\u0173 vandenys'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160iauliai plius\u201c","object":"Informacijos vie\u0161inimo vietin\u0117je spaudoje paslauga","buyer_price":10527,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \"Klaip\u0117dos vanduo\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"RSV PROJEKTAI\"","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaugos","buyer_price":10527,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eRespublikos leidiniai\u201c","object":"Prane\u0161im\u0173 spausdinimo paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":10648,"year":"2015"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eON Media\u201c","object":"Informacijos sklaida spaudoje","buyer_price":10715.94,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 maisto ir veterinarijos tarnyba","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eKaimo \u017einios\u201c","object":"D\u0117l informacijos paruo\u0161imo ir publikavimo internetiniame naujien\u0173 portale","buyer_price":10769,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 maisto ir veterinarijos tarnyba","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLietuvos ryto\u201c televizija","object":"Televizijos reporta\u017e\u0173 paruo\u0161imo ir transliavimo paslaugos","buyer_price":10781.1,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstyb\u0117s tarnybos departamentas prie LR vidaus reikal\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Laisvas oras\"","object":"Specializuoto elektroninio \u017eurnalo apie valstyb\u0117s tarnyb\u0105 \"Valstyb\u0117s tarnybos aktualijos\" parengimo paslaugos","buyer_price":10800,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"MVP sprendimai\"","object":"ES strukt\u016brin\u0117s paramos susisiekimo sektoriui vie\u0161inimo renginio Europos dienos proga organizavimo paslaugos pirkimas","buyer_price":10829.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"LITGRID AB","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201ePublicum\u201c","object":"Ry\u0161i\u0173 su visuomene paslaugos","buyer_price":10829.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e KLAIP\u0116DOS TURIZMO IR KULT\u016aROS INFORMACIJOS CENTRAS","object":"Klaip\u0117dos uosto 2015 m. kruizinio sezono reklamini\u0173 rengini\u0173 t.y. \u012f Klaip\u0117dos uost\u0105 pirm\u0105 kart\u0105 atplaukian\u010di\u0173 ir did\u017ei\u0173j\u0173 kruizini\u0173 laiv\u0173 (ilgesni\u0173 kaip 190 m) sutikimo (kult\u016brin\u0117s socialin\u0117s programos) organizavimo paslaugos 2015 m. gegu\u017e\u0117s-rugs\u0117jo m\u0117n. laikotarpiu","buyer_price":10830,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Verslas ir poilsis\"","object":"Pa\u017eintinio turo 6 Italijos \u017eurnalistams organizavimo paslaugos","buyer_price":10876.44,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Kauno \u0161vara\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"MB \"Imo projektai\"","object":"Paslaug\u0173 ir preki\u0173 pirkimas","buyer_price":10890,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 maisto ir veterinarijos tarnyba","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"D\u0117l informacin\u0117s med\u017eiagos publikavimo","buyer_price":10890,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB Verslo aptarnavimo centras","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"ASTOS DIZAINAS\"","object":"Prekinio \u017eenklo vadovo k\u016brimo paslaugos","buyer_price":10966.67,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lauko reklamos kampanijos Miunchene ir Berlyne organizavimo paslaugos","buyer_price":11000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"CinemaAds\"","object":"D\u0117l reklamos paslaug\u0173 (kinas)","buyer_price":11000,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Rinkodaros paslaugos Kinijoje","buyer_price":11000,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160ilut\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Informacijos sklaida vietin\u0117je \u017einiasklaidoje","buyer_price":11100,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ESTRAVEL VILNIUS\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio S. Peterburge (Rusija) organizavimo paslaugos","buyer_price":11200,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Renginio organizavimo paslauga. Sal\u0117s nuomos ir technin\u0117s \u012frangos nuoma, renginio ved\u0117jo bei parane\u0161\u0117jo paslaugos, dalyvi\u0173 maitinimo paslayga","buyer_price":11260.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Inter Solar Europe 2015 parodos plotas ir su parodos plotu susijusios paslaugos","buyer_price":11291.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Verslas ir poilsis\"","object":"Pa\u017eintinio turo 6 Lenkijos \u017eurnalistams ir pa\u017eintinio turo 2 Izraelio \u017eurnalistams organizavimo paslaugos","buyer_price":11351.92,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kvalifikacij\u0173 ir profesinio mokymo pl\u0117tros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Inlinen\"","object":"Vie\u0161inimo rengini\u0173 organizavimo paslaugos","buyer_price":11415.84,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ViaConventus\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio Baku (Azerbaid\u017eanas) organizavimo paslaugos","buyer_price":11550,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"VESTEKSPRESS\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio Izraelyje organizavimo paslaugos","buyer_price":11550,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201e\u017dini\u0173 radijas\u201c","object":"Radijo laid\u0173 k\u016brimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":11616,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Tavo mokykla\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":11647.77,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eLaisvas ir nepriklausomas kanalas\u201c","object":"Socialin\u0117s akcijos vaizdo klipo translaivimo apslaugos","buyer_price":11684.97,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Ekspozicij\u0173 Centras\"","object":"Stedo nuoma, montavimas, transportavimas parodoje \"Scanpack 2015\"","buyer_price":11825.1,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Preliminarioji pirkimo sutartis d\u0117l saugaus eismo propagavimo ir skatinimo leidiniuose","buyer_price":11826.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"VIA HANSA VILNIUS\"","object":"12 Vokietijos kelioni\u0173 organizatori\u0173 pa\u017eintinis turas po Lietuv\u0105","buyer_price":11999.96,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Ekspozicij\u0173 Centras\"","object":"Vie\u0161inimo renginio, Lietuvoje gaminam\u0173 preki\u0173 parodos \"Rinkis prek\u0119 Lietuvi\u0161k\u0105 2015\" metu, organizavimo ir \u012fvykdymo paslaugos.","buyer_price":12000,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e 'REGITRA'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"GAUMINA\"","object":"Interneto svetain\u0117s regitra.lt dizaino suk\u016brimo paslaugos vie\u0161ojo pirkimo sutartis","buyer_price":12000,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 dienra\u0161tyje \"Klaip\u0117da\" 2015 m.","buyer_price":12000,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eBroli\u0173 Tomk\u0173 leidyba\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 spausdinimas dienra\u0161tyje \"Vakar\u0173 ekspresas\" 2015 m.","buyer_price":12000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 maisto ir veterinarijos tarnyba","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eInterbanga\u201c","object":"Vie\u0161inimo programos organizavimo paslaugos","buyer_price":12003.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nidos kult\u016bros ir turizmo informacijos centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"S. Joku\u017eio leidykla-spaustuv\u0117","object":"Leidybos paslaugos","buyer_price":12017.72,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLietuvos ryto\u201c televizija","object":"Transliavimo paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":12027.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"Mokslo, inovacij\u0173 ir technologij\u0173 agent\u016bra","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Projekt\u0173 vadybos institutas\"","object":"Rinkodarin\u0117s prek\u0117s","buyer_price":12037.08,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"15min\"","object":"Elktroninio sprendimo paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":12039.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Logivita\"","object":"Vienpusio lauko reklamos stendo nuoma reklamai, maketavimo, reklamos spausdinimo, spaudini\u0173 montavimo, prie\u017ei\u016bros ir numontavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":12056.44,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201e\u017durnal\u0173 leidybos grup\u0117\u201c","object":"Saugaus eismo informacijos \u017eurnaluose parengimo ir publikavimo paslaugos","buyer_price":12073.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos verslo darbdavi\u0173 konfederacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"Gravitas Partners\"","object":"Rengini\u0173 organizavimo paslaugos","buyer_price":12087.9,"year":"2015"},{"buyer_title":"LITGRID AB","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"ANONIMINI\u0172 DARBOHOLIK\u0172 KLUBAS\"","object":"Renginio organizavimo ir i\u0161pildymo papildomos paslaugos papildomiems dalyviams","buyer_price":12099.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"Elektr\u0117n\u0173 savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Structum projektai\"","object":"Dalyvavimo konkurse \u201eI\u0161manusis miestas 2\u201c vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":12100,"year":"2015"},{"buyer_title":"NACIONALIN\u0116 LIETUVOS ELEKTROS ASOCIACIJA","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \u201eVerslo \u017einios\u201c","object":"Energetikos forumo organizavimo paslaugos","buyer_price":12100,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB Du Dvylika","object":"K\u016brybin\u0117s reklamos paslaugos","buyer_price":12100,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Kauno \u0161vara\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201eP\u016bkas\u201c","object":"Reklamos pirkimas","buyer_price":12100,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Jungtinis techninis sekretoriatas","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Reklamos straipsni\u0173 ir skelbim\u0173 maketavimo ir skelbimo Lietuvos, Latvijos ir Baltarusijos nacionalin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":12100,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Turto bankas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"CARAT\"","object":"Skelbim\u0173 publikavimo spaudoje paslaugos pirkimo sutartis","buyer_price":12100,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"15min\"","object":"Straipsni\u0173 publikavimo sutartis","buyer_price":12100,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"VRS WPI Vilnius\"","object":"Sukurti ir pagaminti socialin\u0117s akcijos reklamin\u012f vaizdo klip\u0105","buyer_price":12100,"year":"2015"},{"buyer_title":"Plung\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eTel\u0161i\u0173 kra\u0161to televizija\u201c","object":"Televizijos paslaugos","buyer_price":12100,"year":"2015"},{"buyer_title":"Socialini\u0173 paslaug\u0173 prie\u017ei\u016bros departamentas prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Vilniaus lietuvi\u0173 namai","object":"Renginio organizavimo ir apr\u016bpinimo paslaugos","buyer_price":12160,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Registr\u0173 centras","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"MB \"Pointlab\"","object":"Informavimo ir vie\u0161inimo pasalugos","buyer_price":12265.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Respublikin\u0117 \u0160iauli\u0173 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eMedik\u0173 \u017einios\u201c","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":12265.77,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus Gedimino technikos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"I\u0161maniosios personalizuotos technologijos\"","object":"Intelektinio video filmuko suk\u016brimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":12300,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Parodos ploto nuoma tarptautin\u0117je mokslo ir studij\u0173 parodoje \"IEFT Spring Exhibition\", Turkijoje, 2015.03.31 - 2015.04.10","buyer_price":12500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lo\u0161im\u0173 prie\u017ei\u016bros tarnyba prie LR finans\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eTELE-3\u201c","object":"Vaizdo klipo transliavimo televizijoje paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":12558.35,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \"Ignitis gamyba\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"ANONIMINI\u0172 DARBOHOLIK\u0172 KLUBAS\"","object":"Renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":12584,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kvalifikacij\u0173 ir profesinio mokymo pl\u0117tros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Straipsni\u0173 parengimo ir publikavimo nacionalin\u0117je spaudoje paslaugos.","buyer_price":12595.83,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Radvili\u0161kio lokomotyv\u0173 depas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Projekt\u0173 vadybos institutas\"","object":"\u0160ventinio renginio organizavimo paslaug\u0173 pirkimas LT-2-25","buyer_price":12685.04,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus Jeruzal\u0117s darbo rinkos mokymo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"InSpe, I\u012e","object":"Reklamini\u0173 priemoni\u0173 gamybos paslaugos","buyer_price":12739.25,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos U\u017esienio reikal\u0173 ministerija","legal_status":null,"seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Leidybos paslaugos","buyer_price":12750,"year":"2015"},{"buyer_title":"Programos \"Leader\" ir \u017eemdirbi\u0173 mokymo metodikos centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e Mokslini\u0173 ir taikom\u0173j\u0173 projekt\u0173 centras","object":"Baigiamojo renginio organizavimo paslauga","buyer_price":12826,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Publicum Media\"","object":"Informacijos parengimo, spausdinimo bei platinimo dviejuose nacionaliniuose dienra\u0161\u010diuose paslaugos","buyer_price":12904,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"VARLE\"","object":"Informavimui ir reklamai apie Europos S\u0105jungos investicijas skirti produktai: elektronin\u0117s skaitykl\u0117s","buyer_price":12917.96,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eLietuvos ryto\u201c televizija","object":"TV laid\u0173 ciklo transliavimo ir vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":12971.21,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"Media medis\"","object":"Saugaus eismo informacijos \u017eurnaluose parengimo ir publikavimo paslaugos","buyer_price":12988,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio Berlyne (Vokietija) organizavimo paslaugos","buyer_price":13000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ESTRAVEL VILNIUS\"","object":"Pa\u017eintinio turo 4 Japonijos \u017eurnalist\u0173 organizavimo paslaugos","buyer_price":13000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Palangos miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201ePalangos tiltas\u201c","object":"Palangos miesto savivaldyb\u0117s administracijos pateiktos med\u017eiagos (sprendimai, \u012fsakymai, skelbimai, sveikinimai, prane\u0161imai, u\u017euojautos ir kita informacija) spausdinimas laikra\u0161tyje \u201ePalangos tiltas\u201c","buyer_price":13000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 filharmonija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":13000,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \"Sorre\"","object":"Projekto \u201eRet\u0173 r\u016b\u0161i\u0173 apsaugos ir invazini\u0173 r\u016b\u0161i\u0173 gausos reguliavimo priemoni\u0173 \u012fgyvendinimas\u201c dviej\u0173 leidini\u0173 leidybos ir straipsnio publikavimo paslaugos","buyer_price":13037.12,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Dz\u016bkijos vandenys\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eAlytaus regionin\u0117 televizija\u201c","object":"Reklamini\u0173-informacini\u0173 reporta\u017e\u0173 rengimo ir transliavimo per televizij\u0105 paslauga","buyer_price":13068,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eAlfa Media\u201c","object":"Straipsni\u0173 parengimo ir publikavimo paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":13068,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Saugaus eismo informacijos \u017eurnaluose parengimo ir publikavimo paslaugos","buyer_price":13102.64,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ESTRAVEL VILNIUS\"","object":"Lietuvos turizmo galimybiu pristatymo renginio Airijoje organizavimo paslaugos","buyer_price":13200,"year":"2015"},{"buyer_title":"Druskinink\u0173 savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB ALMORO","object":"Druskinink\u0173 savivaldyb\u0117s \u012fvaizd\u017eio strategijos, veiklos pristatymo bei vie\u0161inimo ir komunikacijos paslaugos","buyer_price":13213.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 teism\u0173 administracija","legal_status":"Teismai","seller_title":"UAB \"RELADUS\"","object":"Lankstinuk\u0173 suk\u016brimo ir leidybos paslaugos.","buyer_price":13249.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"V\u0161\u012e PROJEKT\u0172 NAMAI","object":"vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 strategijos k\u016brimo ir \u012fgyvendinimo konsultacin\u0117s paslaugos","buyer_price":13310,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"MB Harmoningos asmenyb\u0117s studija","object":"Informacini\u0173-edukacini\u0173 CD disk\u0173 darbingo am\u017eiaus \u017emoni\u0173 miegu sutrikim\u0173 korekcijos tema leidybos paslaugos","buyer_price":13500,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Nacionalinis kraujo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Visual & Softworks UAB","object":"Neatlygintin\u0117s kraujo donoryst\u0117s vie\u0161inimas Nacionalin\u0117je televizijoje","buyer_price":13794,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija","legal_status":null,"seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"DOKUMENTINIO FILMO 2007-2013 M. ES STRUKT\u016aRINI\u0172 FOND\u0172 PARAMOS SVEIKATOS SEKTORIUI TEMA ID\u0116JOS (SCENARIJAUS) IR FILMO S\u016aKURIMO PASLAUGOS","buyer_price":13850,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos Vyriausyb\u0117","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Lietuvos valstyb\u0117s \u0161imtme\u010dio min\u0117jimo informacijos vie\u0161inimo plano parengimo paslaugos","buyer_price":13915,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos vaik\u0173 ir jaunimo centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Re formus\"","object":"Spausdinimo paslaugos","buyer_price":14000,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \"Klaip\u0117dos vanduo\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"RSV PROJEKTAI\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":14017.85,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos U\u017esienio reikal\u0173 ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB IDW","object":"Renginio organizavimo paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":14025,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ESTRAVEL VILNIUS\"","object":"Lietuvos turizmo galimybiu pristatymo pasaulineje parodoje Italijoje EXPO 2015 m. organizavimo paslaugos","buyer_price":14100,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Savivaldyb\u0117s aktualij\u0173 spausdinimas leidinio nuolatin\u0117je rubrikoje ir skelbimas leidinio interneto svetain\u0117je","buyer_price":14100,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"BALTIC TRADING COMPANY\"","object":"Informavimo ir vie\u0161inimo ant vie\u0161ojo transporto paslaugos","buyer_price":14173,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Parodos Playtime 2015 ploto ir papildom\u0173 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":14291.31,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"JCDecaux LIETUVA\"","object":"Informavimo ir vie\u0161inimo lauko vie\u0161inimo priemon\u0117se paslaugos","buyer_price":14328.22,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Nacionalinis kraujo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eMedik\u0173 \u017einios\u201c","object":"Reklamos plot\u0173 ir\/ar informacini\u0173 straipsni\u0173 suk\u016brimas ir spausdinimas specializuotoje respublikin\u0117je spaudoje","buyer_price":14400,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstyb\u0117s garantuojamos teisin\u0117s pagalbos tarnyba","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Saul\u0117s tiltas\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":14424,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo renginio Jungtin\u0117je Karalyst\u0117je organizavimo paslaugos","buyer_price":14480,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e CPO LT","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201ePropagandos ministerija\u201c","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaig\u0173 pirkimo-pardavimo sutartis","buyer_price":14480,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eKurier Wilenski\u201c","object":"Spaudos paslaugos lenk\u0173 kalba valstybiniu lygiu leid\u017eiamame dienra\u0161tyje.","buyer_price":14481,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"INDIANA.LT\"","object":"Informacini\u0173 straipsni\u0173 ir vaizdo siu\u017eet\u0173 paslaug\u0173 sitartis","buyer_price":14500,"year":"2015"},{"buyer_title":"T\u0117vyn\u0117s s\u0105junga-Lietuvos krik\u0161\u010dionys demokratai","legal_status":"Politin\u0117 partija","seller_title":"UAB \"Linditex\"","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaugos (SMS siuntimo paslaugos)","buyer_price":14500,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB 'LITESKO'","legal_status":"UAB","seller_title":"UAB \u201eAlytaus naujienos\u201c","object":"Informacin\u0117s med\u017eiagos parengimas ir spausdinimas dienra\u0161tyje ir interneto puslapyje","buyer_price":14520,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"VRS WPI Vilnius\"","object":"Sukurti ir pagaminti reklaminius vaizdo ir garso klipus","buyer_price":14520,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Geriausio verslo ir mokslo bendradarbiavimo projekto konkurso \u201eVerslo ir mokslo partneryst\u0117 2015\u201c organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":14630,"year":"2015"},{"buyer_title":"Mokslo, inovacij\u0173 ir technologij\u0173 agent\u016bra","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"eFIX","object":"Renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":14700,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Asociacija \u201eLietuvos muzik\u0173 r\u0117mimo fondas\u201c","object":"Saugaus eismo projekt\u0173 reklaminiai renginiai ir j\u0173 vie\u0161inimas","buyer_price":14800,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos savivaldybi\u0173 asociacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"Idea Mecca\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":14996.67,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB ARX REKLAMA","object":"Informacinio leidinio \u201e\u0160vietimo naujienos\u201c spausdinimas 2016 m.","buyer_price":15000,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Reklamin\u0117s informacin\u0117s med\u017eiagos apie Klaip\u0117dos uost\u0105 spausdinimas laikra\u0161tyje \"Lietuvos rytas\"2015 m.","buyer_price":15000,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160iauli\u0173 centro poliklinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Komunikacijos vartai\"","object":"Ry\u0161i\u0173 su visuomene paslaugos","buyer_price":15000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos darbo bir\u017ea prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eLaisvas ir nepriklausomas kanalas\u201c","object":"Vie\u0161inimo paslaugos ESF projektui","buyer_price":15004,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Legal Guns\"","object":"EDEN projekto \u201eLietuvos turizmo traukos vietov\u0117 2015. Turizmas ir vietin\u0117 gastronomija\u201c vaizdo klip\u0173 gamyba","buyer_price":15246,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos bankas","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \"Inspired Communications\"","object":"Informacini\u0173 skelbim\u0173 gamybos ir publikavimo paslaugos","buyer_price":15246,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lazdij\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eDz\u016bk\u0173 \u017einios\u201c","object":"Skelbim\u0173, vie\u0161inimo ir u\u017esakom\u0173j\u0173 straipsni\u0173 spausdinimo vietin\u0117je spaudoje paslaug\u0173 pirkimas (I dalis)","buyer_price":15246,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"V\u0161\u012e \"MEDIA LAB\"","object":"Vaizdo ir garso reklamos klip\u0173, reklamos skydelio ir kit\u0173 vie\u0161inimo priemoni\u0173, skirt\u0173 visuomen\u0117s informavimui apie pakuo\u010di\u0173 bei j\u0173 atliek\u0173 tvarkym\u0105 ir vartojimo ma\u017einim\u0105, suk\u016brimas ir \u012fgyvendinimas","buyer_price":15258.1,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Klaip\u0117dos j\u016br\u0173 uosto pristatymas IX tarptautin\u0117je specializuotoje parodoje \u201eTransportas ir logistika 2015\u201c, kuri vyks 2015 m. spalio 6-8 d. Minske, Baltarusijos Respublikoje","buyer_price":15300,"year":"2015"},{"buyer_title":"Informacin\u0117s visuomen\u0117s pl\u0117tros komitetas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB BALTMER GROUP","object":"Reprezentacini\u0173 preki\u0173, skirt\u0173 vie\u0161inti Europos S\u0105jungos param\u0105, skiriam\u0105 informacin\u0117s visuomen\u0117s pl\u0117trai, \u012fsigijimas","buyer_price":15480.74,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos valstyb\u0117","legal_status":null,"seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Naujien\u0173 agent\u016br\u0173 informacin\u0117s paslaugos","buyer_price":15594.48,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Ekspozicij\u0173 Centras\"","object":"Tarptautin\u0117s parodos \"Intersolar Europe 2015\" stendo \u012frangos nuomos, montavimo\/demontavimo, transportavimo ir techninio aptarnavimo paslaugos","buyer_price":15609,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Socialin\u0117s reklamos siu\u017eet\u0173, propaguojan\u010di\u0173 saug\u0173 vaik\u0173 eism\u0105, suk\u016brimas ir transliavimas","buyer_price":15609,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"SOLVIDA\"","object":"Informavimui ir reklamai apie Europos S\u0105jungos investicijas skirti produktai","buyer_price":15611.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Vaizdo studija\"","object":"Reklamini\u0173 video film\u0173 k\u016brimo paslaugos","buyer_price":15730,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos dujos'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"K. Mata\u010di\u016bno leidybos \u012fmon\u0117 \u201eKriventa\u201c","object":"Grafinio dizaino, maketavimo ir spausdinimo paslaugos","buyer_price":15793.53,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcijos dalyvavimo ir Klaip\u0117dos j\u016br\u0173 uosto pristatymo paslaug\u0173 pirkimas (registracija ir u\u017esakomas tu\u0161\u010dias 64 kv. m. dyd\u017eio parodos plotas ir su juo susij\u0119 mokes\u010diai) parodoje \u201cTransport logistic 2015\u201d, kuri vyks 2015 m. gegu\u017e\u0117s 5-8 d. Miunchene, Vokietijoje","buyer_price":15876.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"Programos \"Leader\" ir \u017eemdirbi\u0173 mokymo metodikos centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e Mokslini\u0173 ir taikom\u0173j\u0173 projekt\u0173 centras","object":"Rengini\u0173 organizavimas","buyer_price":15941.75,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Centrin\u0117 projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Projekt\u0173 vadybos institutas\"","object":"Tarptautin\u0117s konferencijos parengimo ir organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":15947.56,"year":"2015"},{"buyer_title":"Mokslo, inovacij\u0173 ir technologij\u0173 agent\u016bra","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB 'PIAR'","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 strategijos parengimo paslaugos","buyer_price":16000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos dail\u0117s muziejus","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Print In\"","object":"Ekspozicin\u0117s med\u017eiagos spauda","buyer_price":16262.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 \u017eem\u0117s tarnyba prie \u017dem\u0117s \u016bkio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Point media\"","object":"Informacijos paskelbimo visuomen\u0117s informavimo priemon\u0117se paslaug\u0173 pirkimo sutartis","buyer_price":16335,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus universiteto ligonin\u0117 Santaros klinikos","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB 'PIAR'","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":16362,"year":"2015"},{"buyer_title":"Roki\u0161kio rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eRoki\u0161kio sirena\u201c","object":"Informacini\u0173 straipsni\u0173 paskelbimo vietin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":16500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Nord Play\"","object":"Reprezentacinio filmo apie Kauno rajon\u0105 k\u016brimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":16577,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Dviej\u0173 informacini\u0173 video klip\u0173 apie Lietuvos gyvyb\u0117s moksl\u0173 sektoriaus potencial\u0105 ir Life Sciences Baltics 2016 forum\u0105 suk\u016brimo ir informacin\u0117s skrajut\u0117s apie Lietuvos gyvyb\u0117s moksl\u0173 sektori\u0173 ir Life Sciences Baltics 2016 forum\u0105 dizaino, maketavimo ir spaudos paslaugos, Life Sciences Baltics 2016 informacinio buklet\u0173 dizaino, maketavimo ir spaudos paslaugos","buyer_price":16645.39,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Vyriausioji rinkim\u0173 komisija","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \u201eLietuvos ryto\u201c televizija","object":"Diskusij\u0173 laid\u0173, skirt\u0173 pakartotini\u0173 savivaldybi\u0173 taryb\u0173 rinkim\u0173 ir nauj\u0173 rinkim\u0173 Lietuvos Respublikos Seimo vienmandat\u0117je rinkim\u0173 apygardoje agitacijai, parengimo ir transliavimo paslaugos","buyer_price":16843.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"V\u0161\u012e \"Media medis\"","object":"Socialinio modelio vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":16879.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160IAUR\u0116S MIESTELIO TECHNOLOGIJ\u0172 PARKAS","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Business development solutions\"","object":"Rengini\u0173 organizavimo paslaug\u0173 pirkimo sutartis","buyer_price":16940,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Naujien\u0173 agent\u016bros platinam\u0173 \u017eini\u0173 apie Lietuvos politik\u0105 ir versl\u0105 teikimo paslauga","buyer_price":16988.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Ekspozicij\u0173 Centras\"","object":"MI\u0160KO, MED\u017dIOKL\u0116S IR APLINKOS PARODOS \u201eSPRENDIM\u0172 RATAS 2015\u201c ORGANIZAVIMO PASLAUG\u0172 PIRKIMO SUTARTIS","buyer_price":16997.26,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Centrin\u0117 hipotekos \u012fstaiga","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Gravitas Partners\"","object":"Informacini\u0173 straipsni\u0173 apie Centrin\u0117s hipotekos \u012fstaigos veikl\u0105 rengimo ir publikavimo interneto portaluose paslaugos","buyer_price":17000.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"LITGRID AB","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Inspired Communications\"","object":"Skelbim\u0173 publikavimo \u017einiasklaidoje paslaugos ir reklamos (i\u0161orin\u0117 reklama) paslaugos","buyer_price":17182.08,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Eurobiuras\"","object":"Reprezentacin\u0117s prek\u0117s","buyer_price":17212.25,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR vidaus reikal\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Lietuvos Respublikos teritorijoje rengini\u0173 organizavimo paslaug\u0173 pirkimas (VRM-SD44-127)","buyer_price":17300,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB J\u016brinink\u0173 centras","object":"Reklamos paslaugos J\u016brinink\u0173 centre nuolatini\u0173 u\u017esienio \u0161ali\u0173 ir Lietuvos j\u016brinink\u0173 apsilankym\u0173 ir vykstan\u010di\u0173 j\u016brini\u0173 renginiu metu 2015 m.","buyer_price":17400,"year":"2015"},{"buyer_title":"Socialini\u0173 paslaug\u0173 prie\u017ei\u016bros departamentas prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"AOLA\"","object":"Leidybos ir spausdinimo paslaugos, paslaugos, susijusios su leidyba ir spausdinimu ir prek\u0117s su logotipu","buyer_price":17424,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \"Klaip\u0117dos energija\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"RSV PROJEKTAI\"","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaugos","buyer_price":17460.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eTELE-3\u201c","object":"Televizijos laid\u0173 suk\u016brimo ir transliavimo paslaugos","buyer_price":17484.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e KLAIP\u0116DOS TURIZMO IR KULT\u016aROS INFORMACIJOS CENTRAS","object":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcijos dalyvavimo ir Klaip\u0117dos j\u016br\u0173 uosto pristatymo kruizinio verslo parodoje \"Cruize Shipping Miami 2015\", kuri vyks 2015 m. kovo 16-19 d. Majamyje, JAV","buyer_price":17500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"informacini\u0173 leidini\u0173 spaudos ir pristatymo paslaugos","buyer_price":17522.01,"year":"2015"},{"buyer_title":"LITGRID AB","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"K. Mata\u010di\u016bno leidybos \u012fmon\u0117 \u201eKriventa\u201c","object":"Grafinio dizaino, maketavimo ir leidybos paslaugos","buyer_price":17522.97,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Kauno \u0161vara\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"NEW WORLD BALTIC\"","object":"Informavimui ir reklamai skirti produktai","buyer_price":17545,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \"Klaip\u0117dos energija\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"Media medis\"","object":"(137) Informacini\u0173 u\u017eskland\u0173 suk\u016brimo, suprogramavimo ir j\u0173 demonstravimo elektroninis informacijos sklaidos priemon\u0117se","buyer_price":17545,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"ADELL REKLAMA\"","object":"Video klipo kurimas","buyer_price":17545,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eLietuvos ryto\u201c televizija","object":"EDUKACINI\u0172 TELEVIZIJOS LAID\u0172 IR VAIZDO KLIP\u0172 RENGIMO IR TRANSLIAVIMO PASLAUGOS","buyer_price":17641.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Havana group\"","object":"Kal\u0117dini\u0173 dovan\u0117l\u0117s, atvirukai ir vokai","buyer_price":17727.11,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"BGI Consulting\"","object":"U\u017esakomojo tiriamojo darbo (studijos) \u201eVie\u0161ojo transporto poreikio ir tolimojo susisiekimo autobus\u0173 ir tarpmiestini\u0173 traukini\u0173 mar\u0161rut\u0173 suderinamumo analiz\u0117\u201c parengimo paslauga","buyer_price":17877.75,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos bankas","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"V\u0161\u012e \"PIRMOJI KAVA\"","object":"Konferencijos organizavimo paslaugos","buyer_price":17897.49,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Nacionalinis kraujo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Abdera\"","object":"Radijo eterio paslaug\u0173 teikimas","buyer_price":17980,"year":"2015"},{"buyer_title":"Europos socialinio fondo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Publicum Media\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":17987.86,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"MYLIDA\"","object":"Reklamos paslugos.","buyer_price":18000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 filharmonija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Radijo ir televizijos paslaugos","buyer_price":18000,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Prezidento kanceliarija","legal_status":"LR Prezidentas","seller_title":"UAB Panaskovo k\u016brybin\u0117s dirbtuv\u0117s","object":"Spausdinimo paslaug\u0173 pirkimo-pardavimo sutartis","buyer_price":18000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"U\u017edaroji dizaino ir leidybos AB \"Kopa\"","object":"Aktyvaus poilsio ir kult\u016brinio turizmo galimybes pristatan\u010di\u0173 leidini\u0173 leidybos pirkimas","buyer_price":18012.25,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos skautija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"StepArc\"","object":"Leidybos paslaugos","buyer_price":18033.23,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"AVIAEKSPRESAS\"","object":"Expo 2015 organizuoti ir vykdyti dalyvavimo parodoje Expo 2015 vie\u0161inimo (Lietuvos Nacionalin\u0117s dienos metu) paslaugos","buyer_price":18096,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vyriausyb\u0117s strategin\u0117s analiz\u0117s centras","legal_status":"V\u0160\u012e","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Rinkodaros, reklamos ir komunikacijos paslaugos","buyer_price":18101.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos etnokosmologijos muziejus","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"ECHO STAMP\"","object":"Informavimui ir reklamai skirt\u0173 preki\u0173 pirkimas-pardavimas","buyer_price":18150,"year":"2015"},{"buyer_title":"Asociacija Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio r\u016bmai","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201e\u016akininko patar\u0117jas\u201c","object":"Informacini\u0173 prane\u0161im\u0173 publikavimo paslaugos","buyer_price":18150,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Kauno \u0161vara\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":18150,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eDelfi\u201c","object":"Sukurti ir administruoti speciali\u0105 rubrik\u0105 apie \u0161vietim\u0105 interneto naujien\u0173 portale","buyer_price":18150,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Prezidento kanceliarija","legal_status":"LR Prezidentas","seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"\u017dini\u0173 agent\u016br\u0173 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":18166.32,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Verslas ir poilsis\"","object":"Pa\u017eintinio turo 15 Skandinavijos \u017eurnalistams organizavimo paslaugos","buyer_price":18300,"year":"2015"},{"buyer_title":"Europos socialinio fondo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB 'Publicum Events'","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaugos","buyer_price":18450.08,"year":"2015"},{"buyer_title":"Aleksandro Stulginskio universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"K\u0119stu\u010dio Ligeikos \u012fmon\u0117 \"SAUL\u0116S KVADRATAS\"","object":"Parod\u0173 TV reklam\u0173 suk\u016brimo ir gamybos paslaugas","buyer_price":18560,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo ir Nacionalinio \u012fmoni\u0173 socialin\u0117s atsakomyb\u0117s forumo organizavimo ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":18938.92,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB Komunalini\u0173 paslaug\u0173 centras","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"SRS SERVISAS\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":18948.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Nacionalinis kraujo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"2KN\"","object":"Straipsni\u0173, reklamjuost\u0117s talpinimas portaluose","buyer_price":19268.04,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB ARX REKLAMA","object":"Suvenyrin\u0117s atributikos su LSMU heraldika, skirtos reprezentaciniams tikslams. \u012evairios prek\u0117s dekoruotos su LSMU heraldika","buyer_price":19360,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eDelfi\u201c","object":"Internetin\u0117 reklama Delfi turinio projekte \"Studijos 2015\"","buyer_price":19360,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLietuvos ryto\u201c televizija","object":"Vaizdo klip\u0173 saugaus eismo tema suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":19360,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160ilal\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201e\u0160ilal\u0117s artojas\u201c","object":"Informacijos vie\u0161inimo spaudoje paslaugos","buyer_price":19500,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Investuok Lietuvoje'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"ASTOS DIZAINAS\"","object":"Videofilmo suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":19674.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ViaConventus\"","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo rengini\u0173 \u0160vedijoje organizavimo paslaugos","buyer_price":19820,"year":"2015"},{"buyer_title":"U\u017ekre\u010diam\u0173j\u0173 lig\u0173 ir AIDS centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Ad verum\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":19950,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"JUSMEDA\"","object":"Informavimui ir reklamai skirti produktai","buyer_price":19991,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos kariuomen\u0117s kanceliarija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"TV manija\"","object":"Informacinis dokumentinis filmas, demaskuojantis u\u017esienio valstybi\u0173 vykdom\u0105 propagand\u0105","buyer_price":19994.04,"year":"2015"},{"buyer_title":"Elektr\u0117n\u0173 savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"HANSAB\"","object":"Reklaminio ekrano pirkimo ir montavimo sutartis","buyer_price":20000,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Prime Field\"","object":"Informacini\u0173 video klip\u0173 suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":20000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eBroli\u0173 Tomk\u0173 leidyba\u201c","object":"Spaudos plotas su galimybe savivaldyb\u0117s informacij\u0105 skelbti leidinio ineterneto svetain\u0117je","buyer_price":20000,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR vidaus reikal\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"PHD\"","object":"Straipsni\u0173 suk\u016brimo ir publikavimo spaudoje bei internete paslaug\u0173 pirkimas (VRM-SD32-98)","buyer_price":20073,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Registr\u0173 centras","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"CIKLONAS\"","object":"Ma\u017eatira\u017e\u0117s skaitmenin\u0117s spaudos paslaugos","buyer_price":20570,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160IAUR\u0116S MIESTELIO TECHNOLOGIJ\u0172 PARKAS","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"MVP sprendimai\"","object":"Inoveks projekto pristatymo, kaip Lietuvos inovacij\u0173 politikos gerojo pavyzd\u017eio, sklaidos priemon\u0117s parengimo (video filmo suk\u016brimo) paslaug\u0173 pirkimo sutartis","buyer_price":20570,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Small talk ideas\"","object":"5R64 renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":20610.83,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 \u017eem\u0117s tarnyba prie \u017dem\u0117s \u016bkio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"TEIKIAM\u0172 ELEKTRONINI\u0172 PASLAUG\u0172 VIE\u0160INIMO PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":20658.45,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \"Klaip\u0117dos energija\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"RSV PROJEKTAI\"","object":"(04-84) Informacijos spausdinimas dienra\u0161tyje ,,Klaip\u0117da\"","buyer_price":20691,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"PHD\"","object":"Informacini\u0173 plot\u0173 regionin\u0117je ir rajonin\u0117je spaudoje rengimo, maketevimo, spausdinimo ir platinimo paslaugos","buyer_price":20903,"year":"2015"},{"buyer_title":"Tautini\u0173 ma\u017eum\u0173 ir i\u0161eivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb\u0117s","legal_status":null,"seller_title":"V\u0161\u012e ROM\u0172 VISUOMEN\u0116S CENTRAS","object":"Tautini\u0173 ma\u017eum\u0173 integracijos ir kult\u016bros puosel\u0117jimo paslaugos","buyer_price":21131,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Visalda\"","object":"Radijo reklamos kampanijos \u012fgyvendinimo paslaugos","buyer_price":21953.59,"year":"2015"},{"buyer_title":"Informacin\u0117s visuomen\u0117s pl\u0117tros komitetas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Straipsni\u0173 spausdinimo ir publikavimo paslaug\u0173 \u012fsigijimas","buyer_price":22343.86,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"5R98 renginio organizavimo paslaugos","buyer_price":22410.04,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ESTRAVEL VILNIUS\"","object":"Pa\u017eintinio turo 12 Rusijos \u017eurnalist\u0173 organizavimo paslaugos","buyer_price":22570,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Bio International Convention 2015 nacionalinio Lietuvos stendo dizaino ir apipavidalinimo darbai","buyer_price":22633.16,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Fabula ir partneriai\"","object":"Korporacin\u0117s komunikacijos, ry\u0161i\u0173 su vald\u017eios institucijomis bei visuomene valdymo konsultacij\u0173 paslaugos","buyer_price":22778.25,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"MB \"le TERRIER\"","object":"Reklamos kampanij\u0173 valdymo, reklamos \u017einiaskalidoje, \u012fmon\u0117s prek\u0117s \u017eenkl\u0173 valdymo paslaugos","buyer_price":22778.61,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"EUGRIMAS\"","object":"ILIUSTRUOTO LEIDINIO PARENGIMO IR LEIDYBOS, KOMPAKTINI\u0172 DISK\u0172 (CD) IR \u012eD\u0116KL\u0172 PARENGIMO IR PAGAMINIMO PASLAUGOS","buyer_price":22995.73,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 mokykl\u0173 vertinimo agent\u016bra","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"MIRANDA DESIGN SOLUTIONS\"","object":"I\u0161or\u0117s \u017eenkl\u0173 suk\u016brimo ir pagaminimo paslauga","buyer_price":23129.05,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Dynamic Solutions\"","object":"Socialin\u0117s reklamos saugaus eismo tema suk\u016brimo ir transliavimo vie\u0161osiose vietose paslaugos","buyer_price":23417,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Nacionalinis kraujo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB REKLAMOS KLAS\u0116S GRUP\u0116","object":"Transporto priemoni\u0173 i\u0161orinis apipavidalinimas","buyer_price":23589.29,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Super Brands London 2015 parodos plotas ir susijusios paslaugos","buyer_price":23606.47,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Baltic Clipper\"","object":"\u016akio ministerijos ir Jungtini\u0173 Taut\u0173 Pasaulio turizmo organizacijos renginio turizmo specialistams organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":23800,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \"Klaip\u0117dos energija\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"RSV PROJEKTAI\"","object":"( 04-83) Informacijos spausdinimas dienra\u0161tyje ,,Vakar\u0173 ekspresas\"","buyer_price":23873.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 ligoni\u0173 kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eLrytas\u201c","object":"Visuomen\u0117s informarmavimo \u0161vie\u010diam\u0173j\u0173 kampanij\u0173 (informacini\u0173 projekt\u0173) suk\u016brimo ir \u012fgyvendinimo paslaugos","buyer_price":23935.54,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 maisto ir veterinarijos tarnyba","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Ministerium\"","object":"Projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-013 \"Elektronin\u0117s paslaugos maisto ir veterinarin\u0117s kontrol\u0117s srityje\" rezultat\u0173 vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":24018.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos Vyriausyb\u0117","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"Informacijos vie\u0161inimo plano \u012fgyvendinimo ir reklamos paslaugos","buyer_price":24018.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eTerra publica\u201c","object":"Knygut\u0117s saugaus eismo tema pradini\u0173 klasi\u0173 mokiniams ir mokomieji plakat\u0173 ir leidinuk\u0173 komplektai saugaus eismo tema","buyer_price":24089,"year":"2015"},{"buyer_title":"Europos socialinio fondo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB 'Officeday'","object":"Vaizdinio poveikio priemon\u0117s","buyer_price":24193.27,"year":"2015"},{"buyer_title":"Ne\u012fgali\u0173j\u0173 reikal\u0173 departamentas prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Televizijos laidos suk\u016brimo ir transliavimo paslaugos","buyer_price":24200,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Cafe PR\"","object":"Socialin\u0117s reklamos paslaugos","buyer_price":24500.08,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Maniakai\"","object":"Vie\u0161inimo kampanijos paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":24684,"year":"2015"},{"buyer_title":"Europos socialinio fondo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB 'Publicum Events'","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaugos","buyer_price":24805,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Amber Grid'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Ministerium\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":24870,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstyb\u0117s vaiko teisi\u0173 apsaugos ir \u012fvaikinimo tarnyba prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"V\u0161\u012e 'SOROS INTERNATIONAL HOUSE'","object":"LEIDINIO\/BRO\u0160I\u016aROS VAIKAMS \u201eVAIKO KONSTITUCIJA\u201c SUK\u016aRIMO, DIZAINO, MAKETAVIMO IR REDAGAVIMO BEI SPAUSDINIMO PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":24900,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eLietuvos \u017einios\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis nacionalin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":24981.46,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"SOLVIDA\"","object":"Reklamini\u0173 priemoni\u0173 ir reprezentacini\u0173 dovan\u0173 \u012fsigijimas","buyer_price":25000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eP\u016bkas\u201c","object":"Kauno rajono savivaldyb\u0117s darbo vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":25000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"V\u0161\u012e \"ReK\u016brai\"","object":"Parodos \u201eStudijos 2015\u201cdizaino suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":25840.16,"year":"2015"},{"buyer_title":"Aleksandro Stulginskio universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"Spalv\u0173 krait\u0117\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":25920.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \"Klaip\u0117dos vanduo\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"MB \"Fingo reklama\"","object":"Reklaminiai gaminiai ir j\u0173 atnaujinimas","buyer_price":26015,"year":"2015"},{"buyer_title":"Pakruojo rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160iauliai plius\u201c","object":"Televizijos paslaugos","buyer_price":26064,"year":"2015"},{"buyer_title":"Regionin\u0117s pl\u0117tros departamentas prie Vidaus reikal\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"SENTOSA\"","object":"Rengini\u0173 organizavimo paslaugos (RPD-A 22-22)","buyer_price":26180.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e CPO LT","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201ePropagandos ministerija\u201c","object":"Vie\u0161inimo paslaugos ir su tuo susijusios prek\u0117s","buyer_price":26305.05,"year":"2015"},{"buyer_title":"Bir\u017e\u0173 rajono vietos veiklos grup\u0117","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"J\u016bs\u0173 vizija\"","object":"Informacini\u0173 stend\u0173 (pilon\u0173) pagaminimas ir j\u0173 \u012frengimas","buyer_price":26486.66,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Finmar\"","object":"\u017daliosios pramon\u0117s inovacij\u0173 programos vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":26560,"year":"2015"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Spora\"","object":"Edukacini\u0173 animacini\u0173 film\u0173 k\u016brimo paslaugos","buyer_price":26571.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Parodos DSEI 2015 parodos plotas ir susijusios paslaugos","buyer_price":27104.22,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR finans\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Lietuvos naujien\u0173 agent\u016br\u0173 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":27360,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo \u017einios\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis nacionalin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":27734.01,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis nacionalin\u0117je televizijoje paslaugos","buyer_price":27754.87,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"TymDrym\"","object":"Televizijos laidos suk\u016brimo ir transliavimo paslaugos","buyer_price":27830,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Parodos \"Interior lifestyle Tokyo 2015\" ploto nuoma ir kit\u0173 susijusios paslaugos","buyer_price":28004.92,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Vyriausioji rinkim\u0173 komisija","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \u201eLaisvas ir nepriklausomas kanalas\u201c","object":"Diskusij\u0173 laid\u0173, skirt\u0173 savivaldybi\u0173 taryb\u0173 rinkim\u0173 agitacijai, parengimo ir transliavimo paslaugos","buyer_price":28067.16,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Media traffic\"","object":"Socialin\u0117s reklamos saugaus eismo tema suk\u016brimo ir transliavimo vie\u0161osiose vietose paslaugos","buyer_price":28314,"year":"2015"},{"buyer_title":"Informatikos ir ry\u0161i\u0173 departamentas prie LR vidaus reikal\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB 'PIAR'","object":"Projekto vie\u0161inimo paslaugos (IRD-A7-10)","buyer_price":28572,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga \u201eMokslo ir enciklopedij\u0173 leidybos centras\u201c","object":"Lietuvos pirmoko pasas","buyer_price":28830,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Sveikas miestas\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB Lietuvos parod\u0173 ir kongres\u0173 centras 'LITEXPO'","object":"Vilniaus sporto festivalis 2015 patalp\u0173 nuomos ir aptarnavimo paslaugos","buyer_price":28874.76,"year":"2015"},{"buyer_title":"Socialini\u0173 paslaug\u0173 prie\u017ei\u016bros departamentas prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201e\u017dini\u0173 radijas\u201c","object":"Vie\u0161inimo paslaugos, skirtos informavimui apie Lietuvos bendruomeni\u0173 veikl\u0105","buyer_price":28961.96,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB 'Vilniaus energija'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e Lietuvos energetikos muziejus","object":"Edukacinio pob\u016bd\u017eio renginiai","buyer_price":28962,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB Lietuvos parod\u0173 ir kongres\u0173 centras 'LITEXPO'","object":"Lietuvos turizmo galimybi\u0173 pristatymo tarptautin\u0117je turizmo parodoje \u201eAdventur 2015\u201d pagrindinio salos tipo stendo \u012frengimo paslaugos","buyer_price":28962,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"Sukurti ir \u012fgyvendinti reklamin\u0119 kampanij\u0105 apie socialin\u0119 akcij\u0105","buyer_price":28962,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Rengini\u0173 ciklo organizavimo Japonijoje paslaugos","buyer_price":29000,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Centrin\u0117 projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":29001.28,"year":"2015"},{"buyer_title":"Alytaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eAlytaus radijas\u201c","object":"Alytaus miesto savivaldyb\u0117s informacijos vie\u0161inimo regionin\u0117je radijo stotyje paslaugos pirkimas","buyer_price":29030.88,"year":"2015"},{"buyer_title":"Jurbarko rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"MUZIKOS SERVISAS\"","object":"Projekto \"Turizmo ir rekreacin\u0117s infrastrukt\u016bros pl\u0117tra, atkuriant ir saugant miesto park\u0173 istorin\u012f-kult\u016brin\u012f paveld\u0105\" vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":29100,"year":"2015"},{"buyer_title":"Europos socialinio fondo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB 'Publicum Events'","object":"Renginio \"\u017dingsniai 2015\" organizavimo paslaugos","buyer_price":29100.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201e\u017durnal\u0173 leidybos grup\u0117\u201c","object":"Saugaus eismo informacijos \u017eurnaluose parengimo ir publikavimo paslaugos","buyer_price":29400,"year":"2015"},{"buyer_title":"Ne\u012fgali\u0173j\u0173 reikal\u0173 departamentas prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eLrytas\u201c","object":"Informacijos ne\u012fgali\u0173j\u0173 socialin\u0117s integracijos klausimais sklaidos veikian\u010dioje interneto naujien\u0173 svetain\u0117je paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":29403,"year":"2015"},{"buyer_title":"Programos \"Leader\" ir \u017eemdirbi\u0173 mokymo metodikos centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"Mokslin\u0117s paslaugos\"","object":"Rengini\u0173 organizavimo paslauga","buyer_price":30000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"OFFICE SYSTEM\"","object":"Leidybos paslaugos","buyer_price":30015.05,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Concept events & media\"","object":"Rengini\u0173 ir oficiali\u0173 pri\u0117mim\u0173 organizavimo ir aptarnavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":30250,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Reklamos ploto dienra\u0161tyje \u201eLietuvos rytas\u201c ir jo prieduose pirkimas","buyer_price":30250,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Lietuvos oro uostai","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"MOTIVENTTI\"","object":"V\u012e Lietuvos oro uost\u0173 aviacijos Lietuvoje 100-e\u010dio rengini\u0173 ciklo organizavimas ir vykdymas","buyer_price":30371,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 teism\u0173 administracija","legal_status":"Teismai","seller_title":"UAB \"MVP sprendimai\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":31460,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eNaujasis aitvaras\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis nacionalin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":31696.01,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis nacionalin\u0117je spaudoje paslaugos","buyer_price":31696.01,"year":"2015"},{"buyer_title":"Mokslo, inovacij\u0173 ir technologij\u0173 agent\u016bra","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eAvenire\u201c","object":"Projekto vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":31848.41,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Lietuvis\"","object":"I\u0161vykstamosios parodomosios tarptautin\u0117s patirties pristatymo paslaugos","buyer_price":31858.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Merkadus\"","object":"Integruotos komunikacijos paslaugos","buyer_price":32000,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo ir mokslo ministerijos \u0160vietimo apr\u016bpinimo centras","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","object":"Rekomendacij\u0173 rengimo proceso vie\u0161inimas ir reklamavimas internetin\u0117je erdv\u0117je, jos skaitmeninio vizualizacijos dizaino suk\u016brimas, vie\u0161inimas bei rekomandacij\u0173 leidyba","buyer_price":32199.26,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 maisto ir veterinarijos tarnyba","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eTerra publica\u201c","object":"Informacin\u0117s med\u017eiagos maketavimo, spausdinimo ir gamybos paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":32630.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Highlight LT\"","object":"IV Lietuvos turizmo forumo, skirto nepriklausomos Lietuvos turizmo 25-me\u010diui, organizavimo paslaugos","buyer_price":32922.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Radijo ir televizijos kult\u016brin\u0117s informacijos vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":33096.53,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":33096.53,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Kauno autobusai\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Reklamos, informacijos paskelbimo dienra\u0161tyje, platinamame Kauno regione paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":33674.29,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Pasvalio pirmin\u0117s asmens sveikatos prie\u017ei\u016bros centras","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Kompetencij\u0173 vystymo centras\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimo","buyer_price":33720,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB Klaip\u0117dos regiono atliek\u0173 tvarkymo centras","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"RSV PROJEKTAI\"","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaugos","buyer_price":34050,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Videvita Vilnius\"","object":"Konsultavimo rinkodaros, organizavimo ir koordinavimo klausimais paslaugos","buyer_price":34151.04,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eInterbanga\u201c","object":"Projekto \u201eSaugaus eismo pamokos visiems\u201c organizavimo ir vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":34485,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Vyriausioji rinkim\u0173 komisija","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"V\u0161\u012e \"Media medis\"","object":"Rinkim\u0173, demokratijos ir jos svarbos populiarinimas internete","buyer_price":34727,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 M. K. \u010ciurlionio men\u0173 mokykla","legal_status":null,"seller_title":"UAB Shark'a","object":"Reklamos, sklaidos, ry\u0161i\u0173 su visuomene paslaugos","buyer_price":35000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos bankas","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB 'Publicum Events'","object":"Sociokult\u016brin\u0117s programos organizavimas","buyer_price":35005.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB 'LITESKO'","legal_status":"UAB","seller_title":"UAB \"INNSO\"","object":"Reklamos med\u017eiagos","buyer_price":35044.02,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos mokslo taryba","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":35700,"year":"2015"},{"buyer_title":"Tautini\u0173 ma\u017eum\u0173 ir i\u0161eivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb\u0117s","legal_status":null,"seller_title":"V\u0161\u012e \u201eTautini\u0173 bendrij\u0173 namai\u201c","object":"Tautini\u0173 ma\u017eum\u0173 integracijos ir kult\u016bros puosel\u0117jimo paslaugos","buyer_price":35870,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR finans\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Lietuvos naujien\u0173 agent\u016br\u0173 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":36000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Gravitas Partners\"","object":"Informacini\u0173 televizijos laid\u0173 rengimas ir transliavimas","buyer_price":36207.48,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Gravitas Partners\"","object":"TELEVIZIJOS LAID\u0172 APIE ES PARAMOS L\u0116\u0160\u0172, SKIRT\u0172 \u0160VIETIMO IR MOKSLO SEKTORIUI, NAUD\u0104 VISUOMENEI RENGIMO IR TRANSLIAVIMO PASLAUGOS","buyer_price":36207.48,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"U\u017euojaut\u0173, nekrolog\u0173 paskelbimo paslaugos regioniniame Kauno dienra\u0161tyje","buyer_price":36300,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Centrin\u0117 hipotekos \u012fstaiga","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Informacini\u0173 straipsni\u0173 apie CH\u012e veikl\u0105 rengimas ir paskelbimas nacionalin\u0117je spaudoje","buyer_price":36856.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Vyriausioji rinkim\u0173 komisija","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \u201eTELE-3\u201c","object":"Diskusij\u0173 laid\u0173, skirt\u0173 savivaldybi\u0173 taryb\u0173 rinkim\u0173 agitacijai, parengimo ir transliavimo paslaugos","buyer_price":37152,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eP\u016bkas\u201c","object":"Garso klip\u0173 suk\u016brimo ir transliavimo radijo stotyse paslaugos","buyer_price":38121.92,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Profesin\u0117s verslo atstov\u0173 \u0161vent\u0117s \u2013 renginio \u201eVerslo diena\u201c organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":38198.27,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerijos Aplinkos projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"New Agency\"","object":"Socialin\u0117s reklamos paslaugos","buyer_price":38357,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"VESTEKSPRESS\"","object":"Lietuvos turizmo produkt\u0173 vie\u0161inimas Kinijoje","buyer_price":39650,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"VESTEKSPRESS\"","object":"Lietuvos turizmo produkt\u0173 vie\u0161inimas Kinijoje","buyer_price":39650.02,"year":"2015"},{"buyer_title":"Socialini\u0173 paslaug\u0173 prie\u017ei\u016bros departamentas prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"V\u0161\u012e \"Darni socialin\u0117 raida\"","object":"RADIJO LAID\u0172 SUK\u016aRIMO, TRANSLIAVIMO IR INFORMACINI\u0172 RENGINI\u0172 ORGANIZAVIMO PASLAUGOS","buyer_price":40000,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Kauno vandenys\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201eDiena News\"","object":"Veiklos vie\u0161inimo, reklamos ir skelbim\u0173 paslaugos","buyer_price":40414,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201ePublicum\u201c","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":41420,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eAlfa Media\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis interneto \u017einiasklaidoje paslaugos","buyer_price":41705.28,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eAlfa Media\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis interneto \u017einiasklaidoje paslaugos tema:Gerosios patirties pavyzd\u017eiai \u012fgyvendinant Daugiabu\u010di\u0173 nam\u0173 atnaujinimo (modernizavimo) program\u0105","buyer_price":41705.28,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kvalifikacij\u0173 ir profesinio mokymo pl\u0117tros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"Salva Media\"","object":"Vaizdo klip\u0173 vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":41930,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis interneto \u017einiasklaidoje paslaugos","buyer_price":42105.39,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis interneto \u017einiasklaidoje paslaugos tema: Daugiabu\u010di\u0173 nam\u0173 atnaujinimo modernizavimo programos pristatymas, programos finansavimo galimyb\u0117s, valstyb\u0117s paramos teikimo aktualijos","buyer_price":42105.39,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis interneto \u017einiasklaidoje paslaugos tema:Daugiabu\u010di\u0173 nam\u0173 atnaujinimo (modernizavimo) projekt\u0173 bei savivaldybi\u0173 energinio efektyvumo didinimo program\u0173 rengimas ir \u012fgyvendinimas","buyer_price":42105.39,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis interneto \u017einiasklaidoje paslaugos tema:Statybos proces\u0173 kokyb\u0117s valdymas \u012fgyvendinant projekt\u0105 pagal Daugiabu\u010di\u0173 nam\u0173 atnaujinimo (modernizavimo) program\u0105","buyer_price":42105.39,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 ligoni\u0173 kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Visuomen\u0117s informarmavimo \u0161vie\u010diam\u0173j\u0173 kampanij\u0173 (informacini\u0173 projekt\u0173) suk\u016brimo ir \u012fgyvendinimo paslaugos","buyer_price":43000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Utenos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eUtenos Indra\u201c","object":"Leidybos ir spausdinimo paslaugos","buyer_price":43153.38,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Klaip\u0117dos j\u016br\u0173 uosto pristatymo jubiliejin\u0117je XX tarptautin\u0117je transporto ir logistikos parodoje \u201eTransRussia 2015\u201c, kuri vyks 2015 m. baland\u017eio 21-24 d. Maskvoje, Rusijos Federacijoje","buyer_price":43170.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ESTRAVEL VILNIUS\"","object":"Vietini\u0173 verslo misij\u0173 orgnizavimo paslaugos","buyer_price":43335,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e NEPT\u016aNO KREP\u0160INIO KLUBAS","object":"Reklamos paslaugos Klaip\u0117dos krep\u0161inio komandos \u201cNept\u016bnas\u201d \u017eaid\u017eiamose var\u017eybose 2015 m. sausio-rugs\u0117jo m\u0117n.","buyer_price":43443,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","legal_status":null,"seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"MT-11-9 Renginio organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":43487.4,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR teisingumo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"PHD\"","object":"Edukacini\u0173 teisinio \u0161vietimo reporta\u017e\u0173 televizijoje suk\u016brimo ir transliavimo paslaugos","buyer_price":44000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Programos \"Leader\" ir \u017eemdirbi\u0173 mokymo metodikos centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"Mokslin\u0117s paslaugos\"","object":"Mokymo med\u017eiagos parengimas ir leidyba","buyer_price":45289,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Ploto parodoje \"Laser Worl of Photonics 2015\" pirkimas su papildomais dalyvavimo mokes\u010diais","buyer_price":45557.47,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201e\u017dini\u0173 radijas\u201c","object":"Garso klip\u0173 suk\u016brimo ir transliavimo radijo stotyse paslaugos","buyer_price":45960.34,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160IAUR\u0116S MIESTELIO TECHNOLOGIJ\u0172 PARKAS","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"Socialiniai partneriai\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":46948,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Ekspozicij\u0173 Centras\"","object":"Tarptautin\u0117s parodos \u201eLaser World of Photonics 2015\u201c stendo \u012frangos nuomos, montavimo\/demontavimo, transportavimo ir techninio aptarnavimo paslaugos","buyer_price":47177.9,"year":"2015"},{"buyer_title":"Rietavo savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eVVARFF\u201c","object":"Rietavo savivaldyb\u0117s informacijos spausdinimo vietos spaudoje paslaugos","buyer_price":47309.43,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo \u017einios\u201c","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":47795,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 mokes\u010di\u0173 inspekcija prie LR finans\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"VIA MEDIA\"","object":"\u017diniasklaidos planavimo paslaug\u0173 vie\u0161asis pirkimas","buyer_price":48000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos U\u017esienio reikal\u0173 ministerija","legal_status":null,"seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Naujien\u0173 agent\u016br\u0173 informacini\u0173 paslaug\u0173 vie\u0161asis pirkimas","buyer_price":48501.36,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Klaip\u0117dos nafta'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201ePublicum\u201c","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 bei reklamos vadybos paslaugos","buyer_price":49005,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR vidaus reikal\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Vidaus reikal\u0173 ministerijos administruojam\u0173 I\u0161or\u0117s sien\u0173 fondo, Europos gr\u0105\u017einimo fondo ir Vidaus saugumo fondo program\u0173 vie\u0161inimo renginio organizavimo paslaug\u0173 pirkimas (VRM-SD33-110)","buyer_price":49368,"year":"2015"},{"buyer_title":"Programos \"Leader\" ir \u017eemdirbi\u0173 mokymo metodikos centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB 'Factus dominus'","object":"Vie\u0161inimo organizavimo paslauga","buyer_price":49368,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eLaisvas ir nepriklausomas kanalas\u201c","object":"Informacini\u0173 vaizdo klip\u0173, reporta\u017e\u0173 transliavimo televizijoje paslaugos","buyer_price":49441.33,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Seimo kanceliarija","legal_status":"LR Seimas","seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Naujien\u0173 agent\u016br\u0173 informacini\u0173 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":49592.88,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"The Glue\"","object":"Strategijos suk\u016brimo ir dalyvavimo MIPIM 2015 parodoje koordinavimo paslaugos","buyer_price":49662.22,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB Vie\u0161\u0173j\u0173 investicij\u0173 pl\u0117tros agent\u016bra","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"GAMADIGI\"","object":"Reklamos ir rinkodaros paslaugos","buyer_price":50000,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"SAN Hunters\"","object":"Informacin\u0117s reklamos kampanijos (reklamini\u0173 vaizdo klip\u0173 gamyba, transliavimas nacionalin\u0117se TV stotyse) priemoni\u0173 \u012fgyvendinimo paslaugos.","buyer_price":51234.36,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR teisingumo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"inChase\"","object":"Teisinio \u0161vietimo konsultacij\u0173 ir komunikacijos visuomen\u0117s informavimo priemon\u0117se projektas","buyer_price":51800,"year":"2015"},{"buyer_title":"Transporto investicij\u0173 direkcija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Vie\u0161inimo ir informavimo paslaugos","buyer_price":51800,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB Lietuvos parod\u0173 ir kongres\u0173 centras 'LITEXPO'","object":"Tarptautin\u0117s turizmo parodos \u201eAdventur 2016\u201c ploto, pritaikyto Valstybinio turizmo departamento poreikiams, nuomos paslaugos","buyer_price":51832.42,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"EDUKACINI\u0172 TELEVIZIJOS LAID\u0172 IR VAIZDO KLIP\u0172 RENGIMO IR TRANSLIAVIMO PASLAUGOS","buyer_price":51909,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"EKSPOBALTA\"","object":"Tiesiogini\u0173 skryd\u017ei\u0173 mar\u0161rut\u0173 pl\u0117tros rinkodaros (Dalyvavimas aviacijos parodoje Routes Europe, \u012frengiant \u0161alies stend\u0105 ir reklama on-line) paslaugos","buyer_price":52650,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Centro poliklinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Ministerium\"","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaugos","buyer_price":53966,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Kauno \u0161vara\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Igmovila\"","object":"Paslaug\u0173 ir preki\u0173 pirkimas","buyer_price":54450,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos socialdemokrat\u0173 partija","legal_status":"Politin\u0117 partija","seller_title":"UAB 'PIAR'","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaugos","buyer_price":55000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos Vyriausyb\u0117","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eDelfi\u201c","object":"Vie\u0161inimo kampanijos internete \u012fgyvendinimo paslaugos","buyer_price":55600,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Informacin\u0117s reklamos kampanijos (reklamini\u0173 vaizdo klip\u0173 gamyba, transliavimas nacionalin\u0117se TV stotyse) priemoni\u0173 \u012fgyvendinimo paslaugos.","buyer_price":56070.44,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Lyderio grup\u0117\"","object":"Rengini\u0173 apie Jaunimo garantij\u0173 iniciatyv\u0105 ir galimybes jaunimo u\u017eimtumui bei verslumui turo organizavimo ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":56761.08,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB ARX REKLAMA","object":"Laikra\u0161\u010dio \"Ave Vita\" spausdinimo paslaugos pirkimas","buyer_price":56823.45,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Dakra\"","object":"Leidybos ir spausdinimo paslaugos","buyer_price":57000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos Vyriausyb\u0117","legal_status":null,"seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Skelbim\u0173 ir kitos informacin\u0117s med\u017eiagos skelbimo \u017einiasklaidoje paslaugos","buyer_price":57000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Lietuvos pristatymo tarptautin\u0117se turizmo parodose 2015 metais organizavimo paslaugos","buyer_price":57533.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"ESTRAVEL VILNIUS\"","object":"Renginio \"Baltic connecting 2015\" organizavimas Lietuvoje","buyer_price":57895,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB 'TOKSIKA'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB 'PIAR'","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 konsultacij\u0173 paslaugos","buyer_price":57900,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"S. Joku\u017eio leidykla-spaustuv\u0117","object":"V\u012e Klaip\u0117dos valstybinio j\u016br\u0173 uosto direkcijos reklamini\u0173 kanceliarini\u0173 priemoni\u0173 suk\u016brimas, parengimas ir pagaminimas","buyer_price":59152.06,"year":"2015"},{"buyer_title":"Mokslo, inovacij\u0173 ir technologij\u0173 agent\u016bra","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"MVP sprendimai\"","object":"Vie\u0161inimo apie inovacijas Lietuvos tradicin\u0117s pramon\u0117s sektoriuose paslaugos","buyer_price":59700,"year":"2015"},{"buyer_title":"Mokslo, inovacij\u0173 ir technologij\u0173 agent\u016bra","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"MVP sprendimai\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 apie inovacijas Lietuvos tradicin\u0117s pramon\u0117s sektoriuose pirkimas","buyer_price":59700,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Susisiekimo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"VIA MEDIA\"","object":"Vie\u0161inimo spaudoje paslaugos","buyer_price":60500,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos Vyriausyb\u0117","legal_status":null,"seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Naujien\u0173 agent\u016bros teikiam\u0173 informavimo paslaug\u0173 ir fotoinformacijos archyvo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":65122.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 mokes\u010di\u0173 inspekcija prie LR finans\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Skelbim\u0173, susijusi\u0173 su valstybei perduoto turto administravimu, spausdinimo respublikin\u0117je ir vietos spaudoje tarpininko paslaugos vie\u0161asis pirkimas","buyer_price":66550,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos U\u017esienio reikal\u0173 ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Naujien\u0173 agent\u016br\u0173 informacini\u0173 paslaug\u0173 vie\u0161asis pirkimas","buyer_price":67518,"year":"2015"},{"buyer_title":"LITGRID AB","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Inspired Communications\"","object":"Skelbim\u0173 publikavimo \u017einiasklaidoje paslaugos ir reklamos (i\u0161orin\u0117 reklama) paslaugos","buyer_price":69454,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"EKSPOBALTA\"","object":"Lietuvos pristatymo tarptautineje turizmo parodoje Londone organizavimo paslaugos","buyer_price":69750,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"NOT PERFECT\"","object":"Informacin\u0117s reklamos kampanijos (reklamini\u0173 vaizdo klip\u0173 gamyba, transliavimas nacionalin\u0117se TV stotyse) priemoni\u0173 \u012fgyvendinimo paslaugos.","buyer_price":69807.69,"year":"2015"},{"buyer_title":"LITGRID AB","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201ePublicum\u201c","object":"Ry\u0161i\u0173 su visuomene ir projekt\u0173 k\u016brimo, inicijavimo, vykdymo ir vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":69907.75,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Garso klip\u0173 suk\u016brimo ir transliavimo radijo stotyse paslaugos","buyer_price":71977.9,"year":"2015"},{"buyer_title":"Vilniaus rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eRejspa\u201c","object":"SPAUDOS PASLAUG\u0172 LENK\u0172 KALBA LEID\u017dIAMAME VIETINIAME LAIKRA\u0160TYJE PIRKIMAS","buyer_price":72250,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Ekspozicij\u0173 Centras\"","object":"Lietuvos pristatymo tarptautin\u0117se turizmo parodose 2015 metais organizavimo paslaugos","buyer_price":72331.38,"year":"2015"},{"buyer_title":"Alytaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eAlytaus regionin\u0117 televizija\u201c","object":"Alytaus miesto savivaldyb\u0117s informacijos vie\u0161inimo regionin\u0117je televizijoje paslaugos pirkimas","buyer_price":72360,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":72400,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eTELE-3\u201c","object":"Saugaus eismo informacijos interneto naujien\u0173 portaluose parengimo ir skelbimo paslaugos","buyer_price":72600,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"TANGO REKLAMA\"","object":"Garso klip\u0173 suk\u016brimo ir transliavimo radijo stotyse paslaugos","buyer_price":72716.52,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u012e Valstyb\u0117s \u017eem\u0117s fondas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Informacijos skelbimo visuomen\u0117s informavimo priemon\u0117se paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":74250,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR vidaus reikal\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB Investment Development Agency","object":"Projekto vie\u0161inimo ir informavimo paslaug\u0173 pirkimas (VRM-SD52-156)","buyer_price":75302.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"EXPOERA\"","object":"Lietuvos pristatymo tarptautin\u0117se turizmo parodose 2015 metais organizavimo paslaugos","buyer_price":75590,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Saugaus eismo propagavimo krep\u0161inio var\u017eyb\u0173 metu ir pasitelkiant \u0161ios sporto \u0161akos atstovus paslaugos","buyer_price":76863.12,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos \u0161vietimo, mokslo ir sporto ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"BALTIJOS VIE\u0160\u0172J\u0172 RY\u0160I\u0172 GRUP\u0116\"","object":"Informacini\u0173 straipsni\u0173 parengimo ir publikavimo spaudos leidiniuose paslaugos","buyer_price":80000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \"NACIONALINIS AUTOMOBILI\u0172 KLUBAS\"","object":"Su renginiais, propaguojan\u010diais saug\u0173 dvira\u010di\u0173 ir automobili\u0173 eism\u0105, susijusios paslaugos","buyer_price":80000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLrytas\u201c","object":"Saugaus eismo informacijos interneto naujien\u0173 portaluose parengimo ir skelbimo paslaugos","buyer_price":84216,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 mokes\u010di\u0173 inspekcija prie LR finans\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"\u017diniasklaidos planavimo paslaug\u0173 vie\u0161asis pirkimas","buyer_price":86730,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis nacionalin\u0117je televizijoje paslaugos","buyer_price":87469.88,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"VISIT LITHUANIA, UAB","object":"Rengini\u0173 organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":88330,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eLaisvas ir nepriklausomas kanalas\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis nacionalin\u0117je televizijoje paslaugos","buyer_price":90834.11,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eDelfi\u201c","object":"Saugaus eismo informacijos interneto naujien\u0173 portaluose parengimo ir skelbimo paslaugos","buyer_price":91839,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e B\u016bsto energijos taupymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eTELE-3\u201c","object":"Informacijos rengimo ir skelbimo ne reklamos priemon\u0117mis nacionalin\u0117je televizijoje paslaugos","buyer_price":96721.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybinis turizmo departamentas prie \u016akio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"EKSPOBALTA\"","object":"Lietuvos pristatymo tarptautin\u0117se turizmo parodose MATKA, IMMT, REISELIV IR BALTTOUR organizavimo paslaugos","buyer_price":98300,"year":"2015"},{"buyer_title":"Informacin\u0117s visuomen\u0117s pl\u0117tros komitetas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eTELE-3\u201c","object":"Reporta\u017e\u0173 k\u016brimas ir transliavimas","buyer_price":99135.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Prezidento kanceliarija","legal_status":"LR Prezidentas","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"\u017dini\u0173 agent\u016br\u0173 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":100188,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR Vyriausioji rinkim\u0173 komisija","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \u201eLietuvos ryto\u201c televizija","object":"Diskusij\u0173 laid\u0173, skirt\u0173 savivaldybi\u0173 taryb\u0173 rinkim\u0173 agitacijai, parengimo ir transliavimo paslaugos","buyer_price":101059.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eElektronin\u0117s leidybos namai\u201c","object":"Grafinio dizaino ir maketavimo paslaugos","buyer_price":105132.07,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"VIA MEDIA\"","object":"Reklamos kampanijos planavimo ir \u012fgyvendinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":111295,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Saugaus eismo informacijos laikra\u0161\u010diuose parengimo ir publikavimo paslaugos","buyer_price":114000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Garso klip\u0173 suk\u016brimo ir transliavimo radijo stotyse paslaugos","buyer_price":118767.32,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"Media 3\"","object":"2014-2020 m. Europos S\u0105jungos fond\u0173 investicij\u0173 vie\u0161inimo televizijos projekte paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":121000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 Martyno Ma\u017evydo biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Headline Agency\"","object":"Projekto \u201eBibliotekos pa\u017eangai 2\u201c komunikavimo kampanijos parengimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":134960,"year":"2015"},{"buyer_title":"Jaunimo reikal\u0173 departamentas prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"REO Investment\"","object":"Projekto \u201eJaunimo ir vaik\u0173 konsultavimo bei informavimo paslaug\u0173 teikimas vie\u0161ojoje e-erdv\u0117je\u201c kompiuterin\u0117s technikos ir programin\u0117s \u012frangos pirkimas","buyer_price":138721.66,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija","legal_status":null,"seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Rengini\u0173 organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":139389,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"Saugaus eismo propagavimo krep\u0161inio var\u017eyb\u0173 metu ir pasitelkiant \u0161ios sporto \u0161akos atstovus paslaugos","buyer_price":140360,"year":"2015"},{"buyer_title":"LITGRID AB","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"ANONIMINI\u0172 DARBOHOLIK\u0172 KLUBAS\"","object":"Rengini\u0173 organizavimo ir i\u0161pildymo paslaugos","buyer_price":145417.8,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB ARX REKLAMA","object":"Leidybos ir spausdinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":150000,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"AOLA\"","object":"Reklamini\u0173 preki\u0173 pirkimas","buyer_price":154880,"year":"2015"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB 'Officeday'","object":"Reklamini\u0173 preki\u0173 pirkimas","buyer_price":154880,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio ministerija","legal_status":null,"seller_title":"UAB Lietuvos parod\u0173 ir kongres\u0173 centras 'LITEXPO'","object":"Tarptautin\u0117s pienininkyst\u0117s federacijos (IDF) pasaulinio pienininkyst\u0117s kongreso organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":171000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Vaizdo klip\u0173 transliavimo ir reporta\u017e\u0173 saugaus eismo tema suk\u016brimo ir transliavimo televizijose paslaugos","buyer_price":176054.28,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLietuvos ryto\u201c televizija","object":"Vaizdo klip\u0173 transliavimo ir reporta\u017e\u0173 saugaus eismo tema suk\u016brimo ir transliavimo televizijose paslaugos","buyer_price":218168.08,"year":"2015"},{"buyer_title":"Mokslo, inovacij\u0173 ir technologij\u0173 agent\u016bra","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \"PIRMOJI KAVA\"","object":"Inovacij\u0173 forumo organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":222670,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Specialios rubrikos spausdinimo nacionaliniame dienra\u0161tyje paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":243000,"year":"2015"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 mokes\u010di\u0173 inspekcija prie LR finans\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Mokes\u010di\u0173 mok\u0117toj\u0173 elektroninio \u0161vietimo, konsultavimo ir informavimo paslaug\u0173 sistemos (ESKIS) prie\u017ei\u016bros paslaug\u0173 vie\u0161asis pirkimas","buyer_price":243391.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB 'Vilniaus energija'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"INNSO\"","object":"Reklamos med\u017eiag\u0173 pirkimas","buyer_price":245308.15,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Televizijos laid\u0173 saugaus eismo tema suk\u016brimo ir transliavimo paslaugos","buyer_price":253683.76,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Televizijos laid\u0173 saugaus eismo tema suk\u016brimo ir transliavimo paslaugos","buyer_price":253948.75,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR vidaus reikal\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Reporta\u017e\u0173 parengimo ir transliavimo per televizij\u0105 paslaug\u0173 pirkimas (VRM-D8-24)","buyer_price":256459.5,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Visuomen\u0117s ir savivaldybi\u0173 darbuotoj\u0173 mokymo, \u0161vietimo ir informavimo elektros ir elektronin\u0117s \u012frangos, apmokestinam\u0173j\u0173 gamini\u0173 ir pakuot\u0117s bei j\u0173 atliek\u0173 tvarkymo klausimais priemon\u0117s\u2013TV laid\u0173 suk\u016brimas ir transliavimas","buyer_price":259944.3,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eTELE-3\u201c","object":"Vaizdo klip\u0173 transliavimo ir reporta\u017e\u0173 saugaus eismo tema suk\u016brimo ir transliavimo televizijose paslaugos","buyer_price":313765.26,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201ePublicum\u201c","object":"Televizijos paslaug\u0173 pirkimas, MT-6-6","buyer_price":346060,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Berta And\"","object":"MT-9-13 Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":346937.25,"year":"2015"},{"buyer_title":"LR ekonomikos ir inovacij\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"\u016akio ministerijos administruojam\u0173 Europos S\u0105jungos investicij\u0173 informavimo ir komunikacijos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":347544,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"LUKRECIJOS REKLAMA\"","object":"Reklamos agent\u016bros paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":350440.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB Lietuvos pa\u0161tas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Open Agency\"","object":"\u017diniasklaidos planavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":350440.2,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Ignitis\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Integruotos komunikacijos pirkimas","buyer_price":397606,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos automobili\u0173 keli\u0173 direkcija prie Susisiekimo ministerijos","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLaisvas ir nepriklausomas kanalas\u201c","object":"Vaizdo klip\u0173 transliavimo ir reporta\u017e\u0173 saugaus eismo tema suk\u016brimo ir transliavimo televizijose paslaugos","buyer_price":450490.12,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio ministerija","legal_status":null,"seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Rengini\u0173 organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":462581.1,"year":"2015"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos dujos'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Headline Agency\"","object":"Integruotos komunikacijos paslaugos","buyer_price":538885.6,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"Ignitis grup\u0117\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Integruotos komunikacijos paslaugos","buyer_price":580326.43,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"AB spaustuv\u0117 \"Titnagas\"","object":"Informacini\u0173 ir reprezentacini\u0173 leidini\u0173 leidybos ir spausdinimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":657919.31,"year":"2015"},{"buyer_title":"Kauno miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Point media\"","object":"Informavimo ir vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1048135.89,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Ekspozicij\u0173 Centras\"","object":"Lietuvos nacionalinio tarptautini\u0173 parod\u0173 stendo konstrukcij\u0173 gamybos ir\/ar nuomos, \u012frangos nuomos, stendo montavimo\/demontavimo, transportavimo, techninio aptarnavimo ir papildom\u0173, tiesiogiai su","buyer_price":1754500,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"EXPOERA\"","object":"Lietuvos nacionalinio tarptautini\u0173 parod\u0173 stendo konstrukcij\u0173 gamybos ir\/ar nuomos, \u012frangos nuomos, stendo montavimo\/demontavimo, transportavimo, techninio aptarnavimo ir papildom\u0173, tiesiogiai su","buyer_price":0,"year":"2015"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"EKSPOBALTA\"","object":"Lietuvos nacionalinio tarptautini\u0173 parod\u0173 stendo konstrukcij\u0173 gamybos ir\/ar nuomos, \u012frangos nuomos, stendo montavimo\/demontavimo, transportavimo, techninio aptarnavimo ir papildom\u0173, tiesiogiai su","buyer_price":0,"year":"2015"},{"buyer_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio ministerija","legal_status":null,"seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Rengini\u0173 organizavimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":1807485.75,"year":"2015"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 mok\u0117jimo agent\u016bra prie \u017dem\u0117s \u016bkio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"Fabula ir partneriai\"","object":"VISUOMEN\u0116S INFORMAVIMO KAMPANIJOS PARENGIMO IR \u012eGYVENDINIMO PASLAUG\u0172 PIRKIMAS","buyer_price":4620442.89,"year":"2015"},{"buyer_title":"UAB \"BUSTURAS\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Media traffic\"","object":"Informacijos transliavimo transporto priemon\u0117se paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":0,"year":"2016"},{"buyer_title":"Visagino savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"SPAUDOS DEPARTAMENTAS\"","object":"Spausdinimo ir susijusios paslaugos (Kvietim\u0173 pagaminimas)","buyer_price":9.68,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"EUROPOS VARTOTOJ\u0172 CENTRAS\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Informacijos apie \u012fstaig\u0105 skelbimas duomen\u0173 baz\u0117je \"LR valstyb\u0117\".","buyer_price":18.15,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e \"Ind\u0117li\u0173 ir investicij\u0173 draudimas\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Publicum Financial Communications\"","object":"Informacijos vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":18.15,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kauno Motiejaus Valan\u010diaus mokykla-dar\u017eelis","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Reklamos paslauga internete","buyer_price":23.17,"year":"2016"},{"buyer_title":"Mol\u0117t\u0173 \u0161vietimo centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Informacijos talpinimas portale www.lrvalstybe.lt","buyer_price":24.2,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Radvili\u0161kio ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Kontaktin\u0117 informacija svetain\u0117se","buyer_price":24.2,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Druskinink\u0173 jaunimo u\u017eimtumo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Rastrum\"","object":"Reklamini\u0173 lipduk\u0173 su logotipu gamybos paslauga","buyer_price":29.98,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160iauli\u0173 centro poliklinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Infominta\"","object":"Informacijos skelbimas informacinin\u0117je tarnyboje 1551","buyer_price":30.25,"year":"2016"},{"buyer_title":"Utenos regioninis profesinio mokymo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Reklamin\u0117s informacijos talpinimas tinklapyje.","buyer_price":32,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"projekto ekspozicijos architekt\u016bros suk\u016brimas","buyer_price":36,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Geminga\"","object":"Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 10-12","buyer_price":36.3,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"FLEXPRO\"","object":"Spausdinimo paslaugos","buyer_price":36.3,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160iauli\u0173 greitosios medicinos pagalbos stotis","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Infominta\"","object":"Informacijos apie Klient\u0105 talpinimas \"Minta info\" informacijos centre ir jos platinimo paslaugos","buyer_price":36.3,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e Taurag\u0117s mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Infominta\"","object":"Informacijos talpinimas tinklalapyje","buyer_price":36.3,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Marijampol\u0117s pirmin\u0117s sveikatos prie\u017ei\u016bros centras","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklamin\u0117s paslaugos","buyer_price":36.3,"year":"2016"},{"buyer_title":"UAB \"Vilkavi\u0161kio vandenys\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Infominta\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":36.3,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Grigi\u0161ki\u0173 sveikatos prie\u017ei\u016bros centras","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Informacija apie \u012fstaig\u0105 kataloge Lietuvos medicina ir tinklapyje www.medicina.lt","buyer_price":42.35,"year":"2016"},{"buyer_title":"Mol\u0117t\u0173 rajono Alantos seneli\u0173 globos namai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":43.56,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Abromi\u0161ki\u0173 reabilitacijos ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"Asociacija \"G\u0117rne\u0161ys\"","object":"Lankstinuk\u0173 platinimo sutartis","buyer_price":45,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160iauli\u0173 centro poliklinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"\u012estaigos informacijos skelbimas \"Infomedia 1588\" baz\u0117je","buyer_price":48.4,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kretingos rajono kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Renginio filmavimo paslauga","buyer_price":50,"year":"2016"},{"buyer_title":"Trak\u0173 rajono Rykant\u0173 universalus daugiafunkcis centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Trumpo filmo suk\u016brimas","buyer_price":50,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e Kazl\u0173 R\u016bdos mokomoji mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":52.03,"year":"2016"},{"buyer_title":"\u0160ilal\u0117s sporto mokykla","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":53.24,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e PANEV\u0116\u017dIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONIN\u0116","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklamini\u0173 skelbim\u0173 talpinimas kataloge \" Lietuvos medicina\"","buyer_price":54.45,"year":"2016"},{"buyer_title":"Macik\u0173 socialin\u0117s globos namai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"\u0160ar\u016bno reklama\"","object":"Vie\u0161inimo priemon\u0117s- informacin\u0117s lentos, informuojan\u010dios apie projekt\u0105","buyer_price":56.87,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ma\u017eeiki\u0173 skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"BUGVIL\u0116\"","object":"Sutartis (projekto vie\u0161inimas)","buyer_price":58,"year":"2016"},{"buyer_title":"Bir\u017e\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201e\u0160iaur\u0117s rytai\u201c","object":"Informacijos apie valstyb\u0117s garantuojam\u0105 pirmin\u0119 ir antrin\u0119 teisin\u0119 pagalb\u0105 spausdinimo paslauga","buyer_price":58.08,"year":"2016"},{"buyer_title":"Jonavos politechnikos mokykla","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Verslo pliusas\"","object":"Informacija apie mokykl\u0105","buyer_price":60,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos \u0160ilal\u0117s skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eJurbarko \u0161viesa\u201c","object":"Skelbimai, u\u017euojautos, sveikinimai","buyer_price":60,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos \u0160ilal\u0117s skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eTaurag\u0117s kurjeris\u201c","object":"Skelbimai, u\u017euojautos, sveikinimai","buyer_price":60,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos \u0160ilal\u0117s skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"I\u012e \u201eAlio, Raseiniai\u201c","object":"Skelbimai, u\u017euojautos, sveikinimai","buyer_price":60,"year":"2016"},{"buyer_title":"\u0160eduvos kult\u016bros ir amat\u0173 centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Informacijos aktyvavimas www.turizmas.lt","buyer_price":60.5,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160iauli\u0173 centro poliklinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Informacijos vie\u0161inimas","buyer_price":60.5,"year":"2016"},{"buyer_title":"\u0160ilut\u0117s rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"PASLAUG\u0172 TEIKIMO SUTARTIS","buyer_price":60.5,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e Kretingos mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklama internetin\u0117je svetain\u0117je, leidiniuose","buyer_price":60.5,"year":"2016"},{"buyer_title":"Biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga \u201eMokslo ir enciklopedij\u0173 leidybos centras\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Reklama","buyer_price":64.13,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kauno miesto socialini\u0173 paslaug\u0173 centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Infominta\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":66.55,"year":"2016"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 M. K. \u010ciurlionio men\u0173 mokykla","legal_status":null,"seller_title":"K. Onai\u010dio \u012fmon\u0117 \"Interdroka\"","object":"Reklamin\u0117s med\u017eiagos tikslinimo paslaugos","buyer_price":70,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e Pakruojo mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Infominta\"","object":"Reklamos palaugos","buyer_price":70.18,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e Jonavos mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":70.18,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Palangos vaik\u0173 reabilitacijos sanatorija \"Palangos gintaras\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklamos paslaugos.","buyer_price":70.18,"year":"2016"},{"buyer_title":"Savivaldyb\u0117s \u012fmon\u0117 Tel\u0161i\u0173 but\u0173 \u016bkis","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Informacijos paskelbimas svetain\u0117je","buyer_price":72.6,"year":"2016"},{"buyer_title":"UAB \"Radvili\u0161kio \u0161iluma\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Internetin\u0117 reklama","buyer_price":72.6,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno \u0160an\u010di\u0173 poliklinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Reklama","buyer_price":72.6,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno \u0160an\u010di\u0173 poliklinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Infominta\"","object":"Reklama apie poliklinik\u0105 interneto tinklalapyje www.1551.lt","buyer_price":72.6,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kauno miesto muziejus","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklamin\u0117s informacijos talpinimas kataloge, tinklapyje, Facebook'e ir Google+","buyer_price":72.6,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"AUK\u0160TAITIJOS SIAURASIS GELE\u017dINKELIS\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Reklamjuos\u010di\u0173 gamyba","buyer_price":72.6,"year":"2016"},{"buyer_title":"AB \"Klaip\u0117dos vanduo\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Infominta\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":72.6,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos gyventoj\u0173 genocido ir rezistencijos tyrimo centras","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Apibendrinta med\u017eiaga apie objektus Pasvalio rajone","buyer_price":75,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e 'Utenos regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Informacija internete","buyer_price":78.65,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e 'Tel\u0161i\u0173 regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Verslo pliusas\"","object":"Informacijos apie \u012fmon\u0119 platinimo tinklapyje www.ltstatyba.lt paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":80,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Ink Idea\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-2-1","buyer_price":83.49,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"EUROPOS VARTOTOJ\u0172 CENTRAS\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Informacijos apie \u012fstaig\u0105 skelbimas duomen\u0173 baz\u0117je 1588","buyer_price":84.7,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kretingos rajono \u0161vietimo centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":84.7,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB REKLAMOS GALIMYBI\u0172 CENTRAS","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-17-1","buyer_price":86.2,"year":"2016"},{"buyer_title":"K\u0117daini\u0173 r. Akademijos gimnazija","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"UAB \"Saul\u0117s spektras\"","buyer_price":87.12,"year":"2016"},{"buyer_title":"\u0160ilut\u0117s rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"INTERNETINIS U\u017dSAKYMO LAPAS-SUTARTIS","buyer_price":87.12,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kauno miesto muziejus","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Muziejaus reklamin\u0117s informacijos talpinimas svetain\u0117je www.LRvalstybe.lt ir www.lrimones.lt","buyer_price":87.12,"year":"2016"},{"buyer_title":"UAB \"Vilkavi\u0161kio vandenys\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":87.12,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e Druskinink\u0173 mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Skelbimas kataloge","buyer_price":87.4,"year":"2016"},{"buyer_title":"Prien\u0173 globos namai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reprezentacin\u0117 informacija kataloge","buyer_price":88.33,"year":"2016"},{"buyer_title":"\u0160ven\u010dioni\u0173 rajono vietos veiklos grup\u0117 \"\u0160ven\u010dioni\u0173 partneryst\u0117\"","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"MYLIDA\"","object":"Ai\u0161kinamojo stendo \u012fsigijimas","buyer_price":90,"year":"2016"},{"buyer_title":"Biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga \u201eMokslo ir enciklopedij\u0173 leidybos centras\u201c","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Reklama","buyer_price":90.75,"year":"2016"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 M. K. \u010ciurlionio men\u0173 mokykla","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":91.11,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Grigi\u0161ki\u0173 sveikatos prie\u017ei\u016bros centras","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Informacija tinklapyje www.imones.lt","buyer_price":93.17,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e 'Utenos regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Informacinis blokas respublikiniame www.lrvalstybe.lt portale","buyer_price":96.8,"year":"2016"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 M. K. \u010ciurlionio men\u0173 mokykla","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Reklama www.imones.lt tinklapyje","buyer_price":96.8,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e Pakruojo mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":96.8,"year":"2016"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 'Au\u0161ros' muziejus","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklamos vie\u0161inimo paslauga","buyer_price":96.8,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Geminga\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-98-1","buyer_price":98,"year":"2016"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos dramos teatras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","object":"Skraju\u010di\u0173 platinimas","buyer_price":99.99,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kelm\u0117s kra\u0161to muziejus","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB A. Sema\u0161ka ir ko","object":"\u012etraukti \u012f Lietuvos muziej\u0173 enciklopedij\u0105","buyer_price":100,"year":"2016"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Parodos Mokykla 2016 edukacini\u0173 rengini\u0173 fotografavimo paslaugos","buyer_price":100,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"parodos surengimas","buyer_price":100,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Geminga\"","object":"Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 12-13","buyer_price":100,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e 'Tel\u0161i\u0173 regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Verslo pliusas\"","object":"Informacijos apie \u012fmon\u0119 paskelbimas www.imoniuinfo.lt","buyer_price":100,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Petro ofsetas\"","object":"Spausdinimo paslaugos","buyer_price":101.37,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160iauli\u0173 centro poliklinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Informacijos paskelbimas kataloge \"Lietuvos medicina 20116-2017\"","buyer_price":102.85,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"FLEXPRO\"","object":"Spausdinimo paslaugos","buyer_price":103.82,"year":"2016"},{"buyer_title":"S\u012e 'Kretingos komunalininkas'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"\u012emon\u0117s reklamos paslaugos internete","buyer_price":104.06,"year":"2016"},{"buyer_title":"Alytaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Kontaktin\u0117s informacijos vie\u0161inimo \u201eInfomedia\u201c 1588 duomen\u0173 baz\u0117je paslauga","buyer_price":104.06,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e \"Taurag\u0117s regiono keliai\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"reklama","buyer_price":104.06,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e Pakruojo mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":104.06,"year":"2016"},{"buyer_title":"UAB \"Visagino energija\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Informacijos teikimo paslaugos","buyer_price":105.03,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e 'Tel\u0161i\u0173 regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"D\u0117l informacijos apie \u012fmon\u0119 paskelbimo kataloge Lietuvos statyba 2016\/2017","buyer_price":105.27,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e 'Tel\u0161i\u0173 regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Informacijos apie \u012fmon\u0119 paskelbimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":105.27,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno \u0160an\u010di\u0173 poliklinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Reklama apie V\u0161\u012e Kauno \u0160an\u010di\u0173 poliklinik\u0105 www.1588.lt puslapyje","buyer_price":105.27,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e 'Tel\u0161i\u0173 regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Telia Customer Service LT, AB","object":"Reklamin\u0117s infromacijos apie \u012fmon\u0119 teikimo paslaugos","buyer_price":105.27,"year":"2016"},{"buyer_title":"UAB \"Visagino energija\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Spausdinimo ir susijusios paslaugos","buyer_price":107.69,"year":"2016"},{"buyer_title":"Zaras\u0173 profesin\u0117 mokykla","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLeidybos studija\u201c","object":"Reklamos paslauga leidinyje","buyer_price":108.9,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos liaudies buities muziejus","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":108.9,"year":"2016"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 rajono savivaldyb\u0117s vie\u0161oji biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"D&G Reklama\"","object":"Lauko reklamini\u0173 \u0161viesd\u0117\u017ei\u0173 projektavimas ir pagaminimas","buyer_price":109,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Visagino pirmin\u0117s sveikatos prie\u017ei\u016bros centras","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":111.32,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 filharmonija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Informacijos ir reklamos transliavimo paslaugos www.1588.lt tinklapyje","buyer_price":114.95,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e \"Taurag\u0117s regiono keliai\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"reklama","buyer_price":114.95,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e Jonavos mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"REKLAMOS PASLAUGOS","buyer_price":114.95,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e 'Tel\u0161i\u0173 regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Verslo pliusas\"","object":"Informacijos apie \u012fmon\u0119 platinimas elektroniniame kataloge www.ltkatalogas.lt","buyer_price":115,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Nacionalinis kraujo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB REKLAMOS KLAS\u0116S GRUP\u0116","object":"Reklamini\u0173 lipduk\u0173 gamyba","buyer_price":117.37,"year":"2016"},{"buyer_title":"Anyk\u0161\u010di\u0173 regioninio parko direkcija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Talpinimas reklamini\u0173 skelbim\u0173 Vykdytojo leid\u017eiamuose informaciniuose leidiniuose ir svetain\u0117je","buyer_price":120,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos socialdemokrat\u0173 partija","legal_status":"Politin\u0117 partija","seller_title":"Vytauto Did\u017eiojo universitetas","object":"Renginio organizavimo paslauga","buyer_price":121,"year":"2016"},{"buyer_title":"AB \"Panev\u0117\u017eio energija\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Informacijos patalpinimas internetiniame puslapyje www.visalietuva.lt","buyer_price":121,"year":"2016"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerijos Aplinkos projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Prane\u0161imai spaudai","buyer_price":121,"year":"2016"},{"buyer_title":"UAB Kur\u0161\u0117n\u0173 komunalinis \u016bkis","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":121,"year":"2016"},{"buyer_title":"Tel\u0161i\u0173 krizi\u0173 centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB Tel\u0161i\u0173 autobus\u0173 parkas","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":121.06,"year":"2016"},{"buyer_title":"Ugdymo pl\u0117tot\u0117s centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Informacin\u0117s paslaugos","buyer_price":122.66,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e 'Tel\u0161i\u0173 regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Informacijos paie \u012fmon\u0119 paskelbimo www.visalietuva.lt paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":123.42,"year":"2016"},{"buyer_title":"UAB \"Vilkavi\u0161kio vandenys\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":123.42,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e Kazl\u0173 R\u016bdos mokomoji mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Telia Customer Service LT, AB","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":123.42,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e Kazl\u0173 R\u016bdos mokomoji mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":123.42,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e 'Tel\u0161i\u0173 regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"Infominta\"","object":"Informacijos apie \u012fmon\u0119 paskelbimo informacin\u0117je tarnyboje ir interneto tinklalapyje www.1551.lt paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":127.05,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kur\u0161\u0117n\u0173 politechnikos mokykla","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eTel\u0161i\u0173 kra\u0161to televizija\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":127.05,"year":"2016"},{"buyer_title":"Nacionalinis muziejus Lietuvos Did\u017eiosios Kunigaik\u0161tyst\u0117s valdov\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Maketavimo paslaugos","buyer_price":130,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Grigi\u0161ki\u0173 sveikatos prie\u017ei\u016bros centras","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Informacija duomen\u0173 baz\u0117je 1588","buyer_price":133.1,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos liaudies buities muziejus","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB REKLAMOS PARTNERIS","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":133.1,"year":"2016"},{"buyer_title":"\u0160ilal\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Informacijos pateikimas tinklalapyje ir mobiliojoje versijoje visalietuva.lt","buyer_price":139,"year":"2016"},{"buyer_title":"UAB \"Vilkavi\u0161kio vandenys\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Rinkodaros ekspertai\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":140.18,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"EUROPOS VARTOTOJ\u0172 CENTRAS\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Informacijos apie \u012fstaig\u0105 skelbimas duomen\u0173 baz\u0117je www.visalietuva.lt","buyer_price":140.36,"year":"2016"},{"buyer_title":"Veisiej\u0173 technologijos ir verslo mokykla","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Mokyklos veikl\u0173 reklama interneto puslapyje ir informaciniu telefonu","buyer_price":140.36,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Taurag\u0117s rajono pirmin\u0117s sveikatos prie\u017ei\u016bros centras","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"Telia Customer Service LT, AB","object":"Informacijos apie \u012fstaig\u0105 vie\u0161inimas","buyer_price":141.57,"year":"2016"},{"buyer_title":"UAB \"Vilkavi\u0161kio vandenys\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"Telia Customer Service LT, AB","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":141.57,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kauno \u0161okio teatras \"Aura\"","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Dynamic Solutions\"","object":"Reklamos ir dizaino paslaugos","buyer_price":142.2,"year":"2016"},{"buyer_title":"UAB '\u0160iauli\u0173 vandenys'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"Telia Customer Service LT, AB","object":"Bendrov\u0117s kontakt\u0173 skelbimas duomen\u0173 baz\u0117je \u201eInformacija telefonu 118\u201c","buyer_price":145.2,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno \u0160an\u010di\u0173 poliklinika","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Informacija \"Lietuvos medicina\"","buyer_price":145.2,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Palangos vaik\u0173 reabilitacijos sanatorija \"Palangos gintaras\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Infominta\"","object":"reklama","buyer_price":145.2,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kauno miesto socialini\u0173 paslaug\u0173 centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":145.2,"year":"2016"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerijos Aplinkos projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"MIRANDA DESIGN SOLUTIONS\"","object":"Ra\u0161ikliai su logotipu Life projektui","buyer_price":147.62,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos gyventoj\u0173 genocido ir rezistencijos tyrimo centras","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Apibendrinta med\u017eiaga apie objektus Roki\u0161kio rajone","buyer_price":150,"year":"2016"},{"buyer_title":"AB Vilniaus \u0161ilumos tinklai","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"GSP SUPPLY\"","object":"Informavimui ir reklamai skirti produktai, vok\u0173, bloknot\u0173, aplank\u0173 ir vizitini\u0173 korteli\u0173 maketai","buyer_price":150,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Abromi\u0161ki\u0173 reabilitacijos ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"Abromi\u0161ki\u0173 bendruomen\u0117","object":"Lankstinuk\u0173 platinimas","buyer_price":150,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201ePanev\u0117\u017eio spaustuv\u0117\u201c","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-12","buyer_price":150,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201ePanev\u0117\u017eio spaustuv\u0117\u201c","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-6-1","buyer_price":150,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160iauli\u0173 greitosios medicinos pagalbos stotis","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Vir\u0161eli\u0173, etike\u010di\u0173, korteli\u0173 \u012fspaudimo, pjaustymo, sulankstymo, apdailos paslaugos","buyer_price":150,"year":"2016"},{"buyer_title":"Visagino savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"SPAUDOS DEPARTAMENTAS\"","object":"Tent\u0173, plakato, indentifikatori\u0173 gaminimo paslaugos","buyer_price":150.65,"year":"2016"},{"buyer_title":"Plung\u0117s technologij\u0173 ir verslo mokykla","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":151.25,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos vaik\u0173 ir jaunimo centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Vilniaus vie\u0161asis transportas\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":152.94,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"FLEXPRO\"","object":"Spausdinimo paslaugos","buyer_price":154.88,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kauno miesto muziejus","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Renginio, skirto Kauno Rotu\u0161\u0117s r\u016bsio ekspozicijos atidarymui, pravedimas","buyer_price":157.5,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Palangos vaik\u0173 reabilitacijos sanatorija \"Palangos gintaras\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Telia Customer Service LT, AB","object":"reklama","buyer_price":158.35,"year":"2016"},{"buyer_title":"Ignalinos rajono savivaldyb\u0117s vie\u0161oji biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eUtenos Indra\u201c","object":"Plakatai parodoms","buyer_price":159.72,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Palangos vaik\u0173 reabilitacijos sanatorija \"Palangos gintaras\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Verslo pliusas\"","object":"reklama","buyer_price":160,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Geminga\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-192","buyer_price":160.33,"year":"2016"},{"buyer_title":"Var\u0117nos rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"ECHO STAMP\"","object":"Pirkimo-pardavimo sutartis","buyer_price":160.33,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Abromi\u0161ki\u0173 reabilitacijos ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Tikra sritis\"","object":"Reklamin\u0117s med\u017eiagos spausdinimas","buyer_price":164.56,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e \"Marijampol\u0117s regiono keliai\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Telia Customer Service LT, AB","object":"informacijos paslaugos","buyer_price":166.8,"year":"2016"},{"buyer_title":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros ir farmacijos specialist\u0173 kompetencij\u0173 centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLeidybos studija\u201c","object":"Reklama internetiniame puslapyje","buyer_price":169.4,"year":"2016"},{"buyer_title":"Marijampol\u0117s kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Vindra\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":170,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilniaus teritorin\u0117 ligoni\u0173 kasa","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Concept events & media\"","object":"Renginio organizavimo ir \u012frangos apsaugos paslauga","buyer_price":172.43,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e 'Utenos regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Informacija www.1588.lt tinklalapyje ir tel. 1588","buyer_price":174.24,"year":"2016"},{"buyer_title":"Var\u0117nos kra\u0161to vietos veiklos grup\u0117","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \u201eMerkio kra\u0161tas\u201c","object":"Spausdinimo ir susijusios paslaugos","buyer_price":175,"year":"2016"},{"buyer_title":"AB \"Klaip\u0117dos vanduo\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"Telia Customer Service LT, AB","object":"Informacijos paslaugos","buyer_price":175.22,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lazdij\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Informacini\u0173 prane\u0161im\u0173 talpinimas naujien\u0173 agent\u016bros duomen\u0173 baz\u0117je","buyer_price":175.22,"year":"2016"},{"buyer_title":"AB \"Klaip\u0117dos vanduo\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":175.44,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Tulp\u0117s\" sanatorija","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Telia Customer Service LT, AB","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":175.45,"year":"2016"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos paslaug\u0173 ir verslo mokykla","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":175.45,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"konferencijos moderavimo paslaugos","buyer_price":180,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Lentvario kult\u016bros r\u016bmai","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":180,"year":"2016"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Radvili\u0161kio lokomotyv\u0173 depas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eLietuvos \u017einios\u201c","object":"skelbim\u0173 spausdinimo paslaugos","buyer_price":180.77,"year":"2016"},{"buyer_title":"UAB 'GRINDA'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Informacija apie \u012fmon\u0119 internetin\u0117je svetain\u0117je www.info.lt","buyer_price":181.5,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Respublikin\u0117 \u0160iauli\u0173 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Prieigos prie Lietuvos naujien\u0173 agent\u016bros (ELTA) pirkimas","buyer_price":181.5,"year":"2016"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 'Au\u0161ros' muziejus","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 apskrities televizija\u201c","object":"Reklamos (vie\u0161inimo) paslauga","buyer_price":181.5,"year":"2016"},{"buyer_title":"AB \"SMILTYN\u0116S PERK\u0116LA\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"\u0160vieslent\u0117s reklamos maketo ar klipo transliacijos paslaugos","buyer_price":181.5,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e 'Tel\u0161i\u0173 regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklamin\u0117s informacijos apie \u012fmon\u0119 teikimo paslaugos","buyer_price":182.7,"year":"2016"},{"buyer_title":"Priekul\u0117s kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":186.34,"year":"2016"},{"buyer_title":"Respublikinis priklausomyb\u0117s lig\u0173 centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Areviva\"","object":"I\u0161kabos","buyer_price":189.07,"year":"2016"},{"buyer_title":"Saul\u0117tekio sl\u0117nio mokslo ir technologij\u0173 parkas","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Logotipo suk\u016brimo paslaugos","buyer_price":190,"year":"2016"},{"buyer_title":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros ir farmacijos specialist\u0173 kompetencij\u0173 centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLeidybos studija\u201c","object":"Informacijos abonentas","buyer_price":190.58,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstyb\u0117s sienos apsaugos tarnybos prie LR vidaus reikal\u0173 ministerijos Pasienie\u010di\u0173 mokykla","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eLeidybos studija\u201c","object":"Skelbimai spaudoje ir internete","buyer_price":190.58,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kretingos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Kretingos miesto \u0161vent\u0117s rengini\u0173 reklama","buyer_price":191.66,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"FLEXPRO\"","object":"Spausdinimo paslaugos","buyer_price":193.6,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilniaus kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"BNS Spaudos centro informacin\u0117s paslaugos","buyer_price":193.6,"year":"2016"},{"buyer_title":"UAB \"Visagino energija\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Informacijos apie V\u012e \u201eVisagino energija\u201c \u012fvedimas \u012f UAB \u201eInfoMedia\u201c duomen\u0173 baz\u0119, publikavimas interneto tinklalapyje, platinimas informaciniu telefonu vis\u0105 par\u0105","buyer_price":193.6,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"EUROPOS VARTOTOJ\u0172 CENTRAS\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Telia Customer Service LT, AB","object":"Informacijos apie \u012fstaig\u0105 skelbimas duomen\u0173 baz\u0117je \"118\"","buyer_price":194,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panev\u0117\u017eio skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLietuvos \u017einios\u201c","object":"Skelbim\u0173 spausdinimo","buyer_price":194.81,"year":"2016"},{"buyer_title":"\u0160aki\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"APLINKOS IN\u017dINIERI\u0172 GRUP\u0116\"","object":"Projekto \"\u0160aki\u0173 rajono savivaldyb\u0117s Baltru\u0161i\u0173, Barzd\u0173, Pata\u0161in\u0117s ir Paluobi\u0173 kadastro vietov\u0117se esan\u010di\u0173 melioracijos statini\u0173 rekonstrukcija\" vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":199,"year":"2016"},{"buyer_title":"\u0160aki\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"APLINKOS IN\u017dINIERI\u0172 GRUP\u0116\"","object":"Projekto \"\u0160aki\u0173 rajono savivaldyb\u0117s Giedru\u010di\u0173, \u0160aki\u0173, Gir\u0117n\u0173 ir Luk\u0161i\u0173 kadastro vietov\u0117se esan\u010di\u0173 melioracijos statini\u0173 rekonstrukcija\" vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":199,"year":"2016"},{"buyer_title":"Koncertin\u0117 \u012fstaiga \"Kauno santaka\"","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"BALTIC TRADING COMPANY\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":199.65,"year":"2016"},{"buyer_title":"Koncertin\u0117 \u012fstaiga \"Kauno santaka\"","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"BALTIC TRADING COMPANY\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":199.65,"year":"2016"},{"buyer_title":"Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Spausdinimo paslaugos (Saul\u0117s spektras)","buyer_price":199.65,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Geminga\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-130","buyer_price":200,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalinis dramos teatras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":200,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e 'Tel\u0161i\u0173 regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Tel\u0161i\u0173 rajono pensinink\u0173 s\u0105junga","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":200,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 filharmonija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e Trak\u0173 turizmo informacijos centras","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":200,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"RENGINIO DALIES \"I\u0160KILMINGOS V\u0116LIAVOS PAK\u0116LIMO CEREMONIJOS\" DONATO VOVERIO VED\u0116JO PASLAUGOS \"AUK\u0160TAITIJOS SOSTIN\u0116S GIMTADIENIS. PANEV\u0116\u017dIUI 513\"","buyer_price":200,"year":"2016"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 mok\u0117jimo agent\u016bra prie \u017dem\u0117s \u016bkio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Informacin\u0117s paslaugos","buyer_price":200,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Respublikin\u0117 \u0160iauli\u0173 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201ePortus medicus\u201c","object":"Reklaminio ploto interneto portale nuomos paslaugos","buyer_price":200,"year":"2016"},{"buyer_title":"Koncertin\u0117 \u012fstaiga \"Panev\u0117\u017eio garsas\"","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"PANEV\u0116\u017dIO BI\u010cIULIS\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":200,"year":"2016"},{"buyer_title":"Ma\u017eeiki\u0173 rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"REKLAMOS EKSPERTAI\"","object":"Reklamos transliacijos per radijo stotis paslaugos pirkimas","buyer_price":200,"year":"2016"},{"buyer_title":"Koncertin\u0117 \u012fstaiga valstybinis pu\u010diam\u0173j\u0173 instrument\u0173 orkestras \"Trimitas\"","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Beta Media, UAB","object":"Informacijos vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":204.5,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus Jeruzal\u0117s darbo rinkos mokymo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Informacijos talpinimo kataloge pirkimo sutartis","buyer_price":205.7,"year":"2016"},{"buyer_title":"Var\u0117nos rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"ECHO STAMP\"","object":"Pirkimo- pardavimo sutartis","buyer_price":208,"year":"2016"},{"buyer_title":"Nidos kult\u016bros ir turizmo informacijos centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":209,"year":"2016"},{"buyer_title":"Savivaldyb\u0117s \u012fmon\u0117 Tel\u0161i\u0173 but\u0173 \u016bkis","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Informacini\u0173 skelbim\u0173 paskelbimo paslaugos","buyer_price":211.75,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilniaus Gedimino technikos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"JCDecaux LIETUVA\"","object":"VGTU reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":216.59,"year":"2016"},{"buyer_title":"K\u0117daini\u0173 rajono vietos veiklos grup\u0117","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \u201eMug\u0117s redakcija\u201c","object":"Maketavimas ir spausdinimas","buyer_price":217.8,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Prane\u0161im\u0173 spaudai publikavimo paslaugos","buyer_price":217.8,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Kooperatin\u0117 bendrov\u0117 \"Katos grup\u0117\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":217.8,"year":"2016"},{"buyer_title":"Trak\u0173 istorijos muziejus","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"U\u017esakymas-Sutartis","buyer_price":217.8,"year":"2016"},{"buyer_title":"AB \"Klaip\u0117dos vanduo\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Informacijos apie bendrov\u0119 talpinimas tinklalapyje www.imones.lt","buyer_price":218.8,"year":"2016"},{"buyer_title":"Ukmerg\u0117s rajono savivaldyb\u0117s Vlado \u0160laito vie\u0161oji biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB Inovatyvi\u0173 verslo sprendim\u0173 korporacija","object":"Reklaminiai lankstinukai, reklaminiai tu\u0161inukai","buyer_price":219.01,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"RDS1\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-140","buyer_price":220,"year":"2016"},{"buyer_title":"\u0160ilal\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Informacini\u0173 paslaug\u0173 teikimas","buyer_price":220,"year":"2016"},{"buyer_title":"Koncertin\u0117 \u012fstaiga \"Kauno santaka\"","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":223,"year":"2016"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"SP-42 Papildomos \u012frangos nuoma, studij\u0173 parodoje \"Taleem\" Amane, Jordanijoje 2016.10.30-11.1","buyer_price":225.57,"year":"2016"},{"buyer_title":"Ukmerg\u0117s rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"124099127 UAB \"Fabula ir partneriai\"; 125939036 UAB \"ARTIUM MAGISTER\"; 302439344 UAB \"Box Agency\"; 302448012 UAB \"BOSANOVA\"","object":"Biuro reklama tel. knygojo ir internete","buyer_price":229.9,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e Pakruojo mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":229.9,"year":"2016"},{"buyer_title":"Ukmerg\u0117s rajono savivaldyb\u0117s Vlado \u0160laito vie\u0161oji biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"INDIGO print\"","object":"Reklaminiai popieriniai mai\u0161eliai su spauda","buyer_price":235.95,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Visagino ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"DUV\"","object":"Informacinis stendas","buyer_price":237.16,"year":"2016"},{"buyer_title":"Ukmerg\u0117s kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB Inovatyvi\u0173 verslo sprendim\u0173 korporacija","object":"Lankstinuk\u0173 pagaminimas","buyer_price":239.58,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Kooperatin\u0117 bendrov\u0117 \"Katos grup\u0117\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":239.91,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"RDS1\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-139","buyer_price":240,"year":"2016"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerijos Aplinkos projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"MIRANDA DESIGN SOLUTIONS\"","object":"Blonknot\u0173 pagaminimas su Life \u017eenklu","buyer_price":242,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus Jeruzal\u0117s darbo rinkos mokymo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB Visa Info","object":"Informacijos talpinimo kataloge pirkimo sutartis","buyer_price":242,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Informacin\u0117s paslaugos","buyer_price":242,"year":"2016"},{"buyer_title":"Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"informacini\u0173 prane\u0161im\u0173 publikavimas","buyer_price":242,"year":"2016"},{"buyer_title":"U\u017ekre\u010diam\u0173j\u0173 lig\u0173 ir AIDS centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Informacini\u0173 prane\u0161im\u0173 teikimo paslaugos","buyer_price":242,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 Martyno Ma\u017evydo biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":242,"year":"2016"},{"buyer_title":"Radvili\u0161kio technologij\u0173 ir verslo mokymo centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Reklamos spausdinimas kataloge","buyer_price":242,"year":"2016"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Spaudos centro paslaugos","buyer_price":242,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universiteto ligonin\u0117 Kauno klinikos","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"NEW WORLD BALTIC\"","object":"Straipsnio platinimas spaudos leidinyje","buyer_price":242,"year":"2016"},{"buyer_title":"Tautini\u0173 ma\u017eum\u0173 ir i\u0161eivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb\u0117s","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Vie\u0161\u0173j\u0173 ry\u0161i\u0173 paslaugos","buyer_price":242,"year":"2016"},{"buyer_title":"Koncertin\u0117 \u012fstaiga \"Kauno santaka\"","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Lagunta\"","object":"Sutartis","buyer_price":248.05,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Projekto reklamin\u0117s vizualizacijos suk\u016brimas","buyer_price":250,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos kariuomen\u0117s kanceliarija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Renginio vedimas","buyer_price":250,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"parodos prie\u017ei\u016bros ir gido paslaugos","buyer_price":252,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilkavi\u0161kio rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Vilkavi\u0161kio rajono savivaldyb\u0117s kontakt\u0173 vie\u0161inimas","buyer_price":254.1,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstyb\u0117s sienos apsaugos tarnybos prie LR vidaus reikal\u0173 ministerijos Pasienie\u010di\u0173 mokykla","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Renginio ved\u0117jo paslaugos","buyer_price":260,"year":"2016"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 mok\u0117jimo agent\u016bra prie \u017dem\u0117s \u016bkio ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 Martyno Ma\u017evydo biblioteka","object":"Tiesiogin\u0117s transliacijos paslaugos","buyer_price":266.2,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"konferencijos organizavimas, parod\u0173 surengimas","buyer_price":270,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"JONO \u010cERGELIO VIDEO PASLAUGOS \"ISTORIN\u0116 MED\u017dIAGA APIE SENAJ\u012e IR DABARTIN\u012e MIEST\u0104\" \"AUK\u0160TAITIJOS SOSTIN\u0116S GIMTADIENIS. PANEV\u0116\u017dIUI 513\"","buyer_price":280,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Alytaus turizmo informacijos centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"I\u012e \"Bal\u010diuda\"","object":"Leidybos ir maketavimo paslaugos","buyer_price":280,"year":"2016"},{"buyer_title":"Dr\u0105sutai\u010di\u0173 melioracijos sistem\u0173 naudotoj\u0173 asociacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Projekto \"Dr\u0105sutai\u010di\u0173 MSNA ir valstybini\u0173 melioracijos sistem\u0173 bei j\u0173 statini\u0173 rekonstrukcija\" vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":290,"year":"2016"},{"buyer_title":"Asociacija \"Agrar Group\"","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"\u0160viesos krateris\"","object":"Projekto \"Ma\u017eeiki\u0173 rajono Ukrin\u0173 kadastro vietov\u0117s daliesmelioracijos sistem\u0173 rekonstrukcija\"","buyer_price":290,"year":"2016"},{"buyer_title":"Melioracijos sistem\u0173 naudotoj\u0173 asociacija \"Kli\u0161iai\"","legal_status":"Asociacija","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Projekto \"MSNA \"Kli\u0161iai\" ir valstybini\u0173 melioracijos sistem\u0173 bei j\u0173 statini\u0173 rekonstrukcija\" vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":290,"year":"2016"},{"buyer_title":"Asociacija \"Juosudi\u0161k\u0117\"","legal_status":"Asociacija","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"projekto \"\u0160ilal\u0117s rajono Kaltin\u0117n\u0173 kadastrin\u0117s vietov\u0117s Jos\u016bdi\u0161k\u0117s kaimo ir Bilioni\u0173 kadastrin\u0117s vietov\u0117s Laumen\u0173 kaimo melioracijos projekt\u0173 rekonstrukcija\" vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":290,"year":"2016"},{"buyer_title":"B\u016bdvie\u010dio melioracijos sistem\u0173 naudotoj\u0173 asociacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Projekto \u201eB\u016bdvie\u010dio MSNA ir valstybini\u0173 melioracijos sistem\u0173 bei j\u0173 statini\u0173 rekonstrukcija\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":290,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kalvi\u0173 melioracijos sistem\u0173 naudotoj\u0173 asociacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Projekto \u201eKalvi\u0173 MSNA ir valstybini\u0173 melioracijos sistem\u0173 bei j\u0173 statini\u0173 rekonstrukcija\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":290,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kubili\u0173 melioracijos sistem\u0173 naudotoj\u0173 asociacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Projekto \u201eKubili\u0173 MSNA ir valstybini\u0173 melioracijos sistem\u0173 bei j\u0173 statini\u0173 rekonstrukcija\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":290,"year":"2016"},{"buyer_title":"Laumaki\u0173 melioracijos sistem\u0173 naudotoj\u0173 asociacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Projekto \u201eLaumaki\u0173 MSNA ir valstybini\u0173 melioracijos sistem\u0173 bei j\u0173 statini\u0173 rekonstrukcija\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":290,"year":"2016"},{"buyer_title":"Melioracijos sistem\u0173 naudotoj\u0173 asociacija \"Algirva\"","legal_status":"Asociacija","seller_title":"A. Vaivados individuali \u012fmon\u0117 \"ENONA\"","object":"Projekto \u201eMelioracijos sistem\u0173 naudotoj\u0173 asociacijos \u201eAlgirva\u201c melioracijos statini\u0173 rekonstravimas\u201c vie\u0161inimas","buyer_price":290,"year":"2016"},{"buyer_title":"Melioracijos sistem\u0173 naudotoj\u0173 asociacija \"Gumbakys\"","legal_status":"Asociacija","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Projekto \u201eMSNA \u201eGumbakys\u201c ir valstybini\u0173 melioracijos sistem\u0173 bei j\u0173 statini\u0173 rekonstrukcija\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":290,"year":"2016"},{"buyer_title":"Melioracijos sistem\u0173 naudotoj\u0173 asociacija \"Uogis\"","legal_status":"Asociacija","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Projekto \u201eMSNA \u201eUogis\u201c ir valstybini\u0173 melioracijos sistem\u0173 bei j\u0173 statini\u0173 rekonstrukcija\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":290,"year":"2016"},{"buyer_title":"O\u017ek\u0117n\u0173 melioracijos sistem\u0173 naudotoj\u0173 asociacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Projekto \u201eO\u017ek\u0117n\u0173 MSNA ir valstybini\u0173 melioracijos sistem\u0173 bei j\u0173 statini\u0173 rekonstrukcija\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":290,"year":"2016"},{"buyer_title":"Papil\u0117s melioracijos sistem\u0173 naudotoj\u0173 asociacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Projekto \u201ePapil\u0117s MSNA ir valstybini\u0173 melioracijos sistem\u0173 bei j\u0173 statini\u0173 rekonstrukcija\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":290,"year":"2016"},{"buyer_title":"Melioracijos sistem\u0173 naudotoj\u0173 asociacija \"Ajeryn\u0117\"","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"\u0160viesos krateris\"","object":"Projekto \u201ePlung\u0117s rajono Kalvarijos kadastrin\u0117s vietov\u0117s dalies melioracijos sistem\u0173 rekonstrukcija\u201c vie\u0161inimo paslaugos (ai\u0161kinamojo stendo pagaminimas ir pastatymas projekto vykdymo vietoje)","buyer_price":290,"year":"2016"},{"buyer_title":"Melioracijos sistem\u0173 naudotoj\u0173 asociacija \"Alksnos\"","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \"\u0160viesos krateris\"","object":"Projekto \u201ePlung\u0117s rajono Kalvarijos kadastrin\u0117s vietov\u0117s dalies melioracijos sistem\u0173 rekonstrukcija\u201c vie\u0161inimo paslaugos (ai\u0161kinamojo stendo pagaminimas ir pastatymas projekto vykdymo vietoje)","buyer_price":290,"year":"2016"},{"buyer_title":"Raud\u0117n\u0173 melioracijos sistem\u0173 naudotoj\u0173 asociacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"Arturo Jusio \u012fmon\u0117","object":"Projekto \u201eRaud\u0117n\u0173 MSNA ir valstybini\u0173 melioracijos sistem\u0173 bei j\u0173 statini\u0173 rekonstrukcija\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":290,"year":"2016"},{"buyer_title":"Rek\u010di\u0173 melioracijos sistem\u0173 naudotoj\u0173 asociacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Projekto \u201eRek\u010di\u0173 MSNA ir valstybini\u0173 melioracijos sistem\u0173 bei j\u0173 statini\u0173 rekonstrukcija\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":290,"year":"2016"},{"buyer_title":"Ringuv\u0117n\u0173 melioracijos sistem\u0173 naudotoj\u0173 asociacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Projekto \u201eRinguv\u0117n\u0173 MSNA ir valstybini\u0173 melioracijos sistem\u0173 bei j\u0173 statini\u0173 rekonstrukcija\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":290,"year":"2016"},{"buyer_title":"Melioracijos statini\u0173 naudotoj\u0173 asociacija \"Eugevytlina\"","legal_status":"Asociacija","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Projekto \u201e\u0160ilal\u0117s rajono Kaltin\u0117n\u0173 kadastrin\u0117s vietov\u0117s Putvinski\u0173 kaimo melioracijos projekt\u0173 rekonstrukcija\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":290,"year":"2016"},{"buyer_title":"Melioracijos statini\u0173 naudotoj\u0173 asociacija Stirbi\u0161k\u0117","legal_status":"Asociacija","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Projekto \u201e\u0160ilal\u0117s rajono Laukuvos kadastrin\u0117s vietov\u0117s Stirbi\u0161k\u0117s ir Baubli\u0173 kaimo melioracijos projekt\u0173 rekonstrukcija\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":290,"year":"2016"},{"buyer_title":"\u0160il\u0117n\u0173 melioracijos sistem\u0173 naudotoj\u0173 asociacija","legal_status":"Asociacija","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Projekto \u201e\u0160il\u0117n\u0173 MSNA ir valstybini\u0173 melioracijos sistem\u0173 bei j\u0173 statini\u0173 rekonstrukcija\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":290,"year":"2016"},{"buyer_title":"\u0160ilal\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"KV\u0116DARSTA\"","object":"Projekto vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":290,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos \u0160ilal\u0117s skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e\u0160ilal\u0117s artojas\u201c","object":"Skelbimai, u\u017euojautos, sveikinimai","buyer_price":290,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"Asociacija \"A Priori Projektai\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":290,"year":"2016"},{"buyer_title":"Alytaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"DASEMA\"","object":"Plakat\u0173 maketavimo paslauga","buyer_price":290.4,"year":"2016"},{"buyer_title":"Studij\u0173 kokyb\u0117s vertinimo centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Bendra Lietuvos ir Danijos \u012fmon\u0117 UAB \"BALTIJOS KOPIJA\"","object":"Atmintini\u0173 leidybos ir spaudos paslaugos","buyer_price":293.34,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Petro ofsetas\"","object":"Spausdinimo paslaugos","buyer_price":294.3,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos auk\u0161toji j\u016breivyst\u0117s mokykla","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Lietuvos marinistikos \u017eurnalist\u0173 klubas \"Marinus\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":300,"year":"2016"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"T\u016aB \"PRINT\u0116\"","object":"SKAITMENIN\u0116S SPAUDOS PREKI\u0172 IR PASLAUG\u0172 DAUGKARTINIO PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIS","buyer_price":300,"year":"2016"},{"buyer_title":"Sirv\u0117tos regioninio parko direkcija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Bendra Lietuvos ir Danijos \u012fmon\u0117 UAB \"BALTIJOS KOPIJA\"","object":"Leidinio spausdinimo paslaugos","buyer_price":301,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos muzikos ir teatro akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":302.5,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kauno tautin\u0117s kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Kooperatin\u0117 bendrov\u0117 \"Katos grup\u0117\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":302.5,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e Pakruojo mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":308.55,"year":"2016"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Radvili\u0161kio prekini\u0173 vagon\u0173 depas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"BIOKRYPTIS\"","object":"Dvigubas pakabinamas r\u0117mas","buyer_price":312.18,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e Pakruojo mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":312.18,"year":"2016"},{"buyer_title":"\u0160ilal\u0117s rajono savivaldyb\u0117s kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB YZI REKLAMA","object":"Reklaminiai metaliniai \u017eenkliukai","buyer_price":320.53,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Ink Idea\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-193-1","buyer_price":320.89,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e Ger\u0173 naujien\u0173 televizija","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-131","buyer_price":326.7,"year":"2016"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos paslaug\u0173 ir verslo mokykla","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLeidybos studija\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":329.73,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"FLEXPRO\"","object":"Spausdinimo paslaugos","buyer_price":330.33,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"EUROPOS VARTOTOJ\u0172 CENTRAS\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Reklamini\u0173 suvenyr\u0173 gamyba","buyer_price":338.8,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Centrin\u0117 projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"KREDO R\"","object":"Dizaino, maketavimo ir skraju\u010di\u0173 spausdinimo paslaugos","buyer_price":343.45,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Geminga\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-149","buyer_price":346.92,"year":"2016"},{"buyer_title":"\u0160vietimo main\u0173 paramos fondas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Klaip\u0117dos universitetas","object":"Patalp\u0173 nuoma renginio 6R76 metu","buyer_price":348,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kauno tautin\u0117s kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Kauno autobusai\"","object":"Reklaminio ploto (100 vnt. vitrinini\u0173 r\u0117meli\u0173) autobus\u0173 ir troleibus\u0173 viduje suteikimas","buyer_price":350.9,"year":"2016"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos paslaug\u0173 ir verslo mokykla","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":350.9,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kauno tautin\u0117s kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Kauno autobusai\"","object":"Reklamos patalpinimas transporto priemoni\u0173 (autobusai ir troleibusai) vidin\u0117je dalyje","buyer_price":350.9,"year":"2016"},{"buyer_title":"Nacionalinis muziejus Lietuvos Did\u017eiosios Kunigaik\u0161tyst\u0117s valdov\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Vaizdo klipo gamyba","buyer_price":352.94,"year":"2016"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"Bendra Lietuvos ir Danijos \u012fmon\u0117 UAB \"BALTIJOS KOPIJA\"","object":"Lankstinuko \"Biokuro ruo\u0161os nauda mi\u0161ko savininkui\" leidybos paslaug\u0173 pirkimo sutartis","buyer_price":360,"year":"2016"},{"buyer_title":"Respublikinis priklausomyb\u0117s lig\u0173 centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eAmalkeros leidyba\u201c","object":"Logotipo k\u016brimas","buyer_price":360,"year":"2016"},{"buyer_title":"UAB 'Pieno tyrimai'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universitetas","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":363,"year":"2016"},{"buyer_title":"Biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga Kauno kolegija","legal_status":null,"seller_title":"UAB \"Slyva Agency\"","object":"Video firmo \u012fgarsinimo paslaugos","buyer_price":363,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos gyventoj\u0173 genocido ir rezistencijos tyrimo centras","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"BNS spaudos centro informacini\u0173 paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":363,"year":"2016"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio teritorin\u0117 darbo bir\u017ea","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e Ger\u0173 naujien\u0173 televizija","object":"Informacijos sklaida Ger\u0173 naujien\u0173 televizijoje","buyer_price":363,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos muzikos ir teatro akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Informacin\u0117s paslaugos","buyer_price":363,"year":"2016"},{"buyer_title":"AB \"Panev\u0117\u017eio energija\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"MB Aina Media","object":"Informacini\u0173 naujien\u0173 bei reklaminio skydelio svetain\u0117je www.aina.lt patalpinimas","buyer_price":363,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 filharmonija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Media traffic\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":363,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilniaus kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eTele-3\u201c radijas","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":363,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus \u017dirm\u016bn\u0173 darbo rinkos mokymo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLeidybos studija\u201c","object":"Reklamos paslaugos ( reklama leidinyje)","buyer_price":363.2,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Alytaus turizmo informacijos centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Albagrafija\"","object":"Pakartotinis leidinio tira\u017eavimas","buyer_price":370.6,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ma\u017eeiki\u0173 skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVVARFF\u201c","object":"Sutartis","buyer_price":385,"year":"2016"},{"buyer_title":"\u0160ilal\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"SKDN\"","object":"Informacinio stendo gamyba","buyer_price":387.2,"year":"2016"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 M. K. \u010ciurlionio men\u0173 mokykla","legal_status":null,"seller_title":"Asociacija \u201eChoras.lt k\u016br\u0117j\u0173 s\u0105junga\u201c","object":"Lietuvos moksleivi\u0173 dain\u0173 \u0161vent\u0117s vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":388,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilniaus Universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eTerra publica\u201c","object":"Reklamos knygoje \"Gintarin\u0117 Lietuva\" pirkimas, Nr.VU3666","buyer_price":395.19,"year":"2016"},{"buyer_title":"UAB \u017dEM\u0116S \u016aKIO PASKOL\u0172 GARANTIJ\u0172 FONDAS","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Lietuvos \u017eem\u0117s \u016bkio bendrovi\u0173 asociacija","object":"Konferencijos organizavimas","buyer_price":400,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-74","buyer_price":400,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"M&G reklamos gamybos studija\"","object":"Reklamos ir spaudos darb\u0173 pirkimas","buyer_price":400,"year":"2016"},{"buyer_title":"Elektr\u0117n\u0173 savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"Audriaus Makarevi\u010diaus reklamos paslaug\u0173 \u012fmon\u0117","object":"Stend\u0173 pagaminimo ir sumontavimo paslaugos pirkimo sutartis","buyer_price":400,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kretingos rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201ePaj\u016brio naujienos\u201c","object":"Informacijos spaudoje vie\u0161inimas","buyer_price":400,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalinis dramos teatras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":400,"year":"2016"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio teritorin\u0117 ligoni\u0173 kasa","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Panev\u0117\u017eio muzikinis teatras","object":"Metinei konferencijai organizuoti patalp\u0173 nuomos sutartis","buyer_price":406,"year":"2016"},{"buyer_title":"Nacionalinis muziejus Lietuvos Did\u017eiosios Kunigaik\u0161tyst\u0117s valdov\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Vaizdo klip\u0173 suk\u016brimas","buyer_price":412.5,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilkavi\u0161kio ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Ramgesta\"","object":"Projekto Nr. CH-7-SAM-21 \u201eEnergij\u0105 tausojan\u010di\u0173 technologij\u0173 \u012fdiegimas V\u0161\u012e Vilkavi\u0161kio ligonin\u0117je, teikian\u010dioje sveikatos prie\u017ei\u016bros paslaugas n\u0117\u0161\u010diosioms, gimdyv\u0117ms ir naujagimiams\u201c vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":417.45,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kvalifikacij\u0173 ir profesinio mokymo pl\u0117tros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVaist\u0173 \u017einios\u201c","object":"Informavimui ir reklamai skirtos prek\u0117s","buyer_price":419.27,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"EUROPOS VARTOTOJ\u0172 CENTRAS\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eReklamos gama\u201c","object":"Reklama radio stotyje","buyer_price":420.54,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilniaus pedagoginis universitetas","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Reklamos paslaugos (laikra\u0161tyje)","buyer_price":423,"year":"2016"},{"buyer_title":"Utenos kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u017durnalistini\u0173 tyrim\u0173 ir konsultacij\u0173 grup\u0117\u201c","object":"Vie\u0161inimo ir spausdinimo paslaugos","buyer_price":423.5,"year":"2016"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 valstybin\u0117 kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVerslo \u017einios\u201c","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":423.5,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kauno Jurgio Dobkevi\u010diaus progimnazija","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"Kooperatin\u0117 bendrov\u0117 \"Katos grup\u0117\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":423.5,"year":"2016"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eON Media\u201c","object":"Straipsni\u0173 publikavimas (EDIC)","buyer_price":435,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 energetikos reguliavimo taryba","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"\"BNS Spaudos centro\" naujien\u0173 skelbimo ir platinimo paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":435.6,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos statistikos departamentas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e\u016akininko patar\u0117jas\u201c","object":"Straipsniai respublikiniuose laikra\u0161\u010diuose","buyer_price":438.02,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"ESTRAVEL VILNIUS\"","object":"Renginio organizavimas","buyer_price":441,"year":"2016"},{"buyer_title":"Taurag\u0117s lop\u0161elis-dar\u017eelis \"Kod\u0117l\u010dius\"","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB VALKENDA reklamos projektai","object":"Dar\u017eelio reklaminis stovas","buyer_price":441.65,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"VESTEKSPRESS\"","object":"Renginio organizavimas","buyer_price":444,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Tatulos programa\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Lankstinuko parengimo paslauga","buyer_price":450,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos \u0160ilal\u0117s skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"I\u012e \u201eAlio, Raseiniai\u201c","object":"U\u017esakomieji straipsniai spaudoje","buyer_price":450,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos \u0160ilal\u0117s skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eJurbarko \u0161viesa\u201c","object":"U\u017esakomieji straipsniai spaudoje","buyer_price":450,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos \u0160ilal\u0117s skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eTaurag\u0117s kurjeris\u201c","object":"U\u017esakomieji straipsniai spaudoje","buyer_price":450,"year":"2016"},{"buyer_title":"Dz\u016bkijos nacionalinio parko ir \u010cepkeli\u0173 valstybinio gamtinio rezervato direkcija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Dz\u016bkijos nacionalinio parko ir \u010cepkeli\u0173 valstybinio gamtinio rezervato direkcijos laikra\u0161\u010dio \"\u0160alcinis\" redagavimo ir maketavimo, i\u0161laikant dz\u016bk\u0173 tarm\u0119 autorini\u0173 paslaug\u0173 pirkimo-pardavimo sutartis","buyer_price":460,"year":"2016"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201e\u017dini\u0173 radijas\u201c","object":"Socialin\u0117s radijo reklamos, skirtos smurto artimoje aplinkoje prevencijai, paslaugos","buyer_price":462,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Alytaus turizmo informacijos centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Albagrafija\"","object":"Leidybos paslaugos","buyer_price":462.16,"year":"2016"},{"buyer_title":"Jonavos rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \u201eAvva\u201c","object":"Informacinio vaizdo klipo suk\u016brimas","buyer_price":465,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201ePanev\u0117\u017eio spaustuv\u0117\u201c","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-127\/1","buyer_price":465.85,"year":"2016"},{"buyer_title":"UAB \"Kretingos vandenys\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Reklamita\"","object":"Informacinio stendo gamyba","buyer_price":470,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos gyventoj\u0173 genocido ir rezistencijos tyrimo centras","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"\u017dini\u0173 agent\u016br\u0173 paslaugos","buyer_price":471.9,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Nacionalinis kraujo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Reklamos sistemos\"","object":"Reklamini\u0173 v\u0117liav\u0173 ir tent\u0173 pirkimas","buyer_price":474.32,"year":"2016"},{"buyer_title":"Dz\u016bkijos kaimo pl\u0117tros partneri\u0173 asociacija (Dz\u016bkijos VVG)","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \u201eDz\u016bk\u0173 \u017einios\u201c","object":"Informavimo spaudoje paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":480,"year":"2016"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio muzikos mokykla","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Geminga\"","object":"Informacinis stendas","buyer_price":481.82,"year":"2016"},{"buyer_title":"\u0160ilal\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \"\u017dINI\u0172 TINKLAS\"","object":"Reklamin\u0117s med\u017eiagos gamyba","buyer_price":484,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kelm\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \"\u017dINI\u0172 TINKLAS\"","object":"Reklamin\u0117s med\u017eiagos gamyba ir publikavimas","buyer_price":484,"year":"2016"},{"buyer_title":"Koncertin\u0117 \u012fstaiga \"Kauno santaka\"","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Kooperatin\u0117 bendrov\u0117 \"Katos grup\u0117\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimo sutartis","buyer_price":484,"year":"2016"},{"buyer_title":"Ignalinos kra\u0161to muziejus","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"BOD Group\"","object":"Kompaktin\u0117s plok\u0161tel\u0117s leidyba","buyer_price":498.56,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"darb\u0173 parodos ekspozicijos suk\u016brimas","buyer_price":500,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"EDITOS U\u017dAIT\u0116S RENGINIO VED\u0116JOS PASLAUGOS \"AUK\u0160TAITIJOS SOSTIN\u0116S GIMTADIENIS. PANEV\u0116\u017dIUI 513\"","buyer_price":500,"year":"2016"},{"buyer_title":"Gra\u017eut\u0117s regioninio parko direkcija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"K. Mickevi\u010diaus leidykla \"BRIEDIS\"","object":"Leidybos paslaugos","buyer_price":500,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Eastern European kind of funk\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-13","buyer_price":500,"year":"2016"},{"buyer_title":"Nidos kult\u016bros ir turizmo informacijos centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"EKSPOBALTA\"","object":"Paslaug\u0173 suteikimo sutartis","buyer_price":500,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Druskinink\u0173 jaunimo u\u017eimtumo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Kalimera\"","object":"Reklamini\u0173 sevenyr\u0173 gamyba su logotipu","buyer_price":500,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e Marijampol\u0117s mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Sporto ir sveikatingumo klubas \"Mantinga\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":500,"year":"2016"},{"buyer_title":"Bir\u0161tono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"Orientavimosi sporto klubas \"\u0160ilas\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":500,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"renginio organizavimas","buyer_price":500,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"SANDROS DAUK\u0160AIT\u0116S - PETRUL\u0116N\u0116S RENGINIO VED\u0116JOS PASLAUGOS \"AUK\u0160TAITIJOS SOSTIN\u0116S GIMTADIENIS. PANEV\u0116\u017dIUI 513\"","buyer_price":500,"year":"2016"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e Ger\u0173 naujien\u0173 televizija","object":"Informacijos sklaida miesto televizijoje","buyer_price":500,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos dail\u0117s muziejus","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Informacines paslaugos","buyer_price":500,"year":"2016"},{"buyer_title":"Nacionalin\u0117 visuomen\u0117s sveikatos prie\u017ei\u016bros laboratorija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eRadijas pulsas\u201c","object":"Paslaug\u0173 pirkimo-pardavimo sutartis (Radijo stoties)","buyer_price":500,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"reprazentuojan\u010di\u0173 straipsni\u0173 parengimas ir vie\u0161inimas","buyer_price":500,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e Roki\u0161kio mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eGimtasis Roki\u0161kis\u201c","object":"Straipsni\u0173 ir skelbim\u0173 spausdinimo paslaug\u0173 pirkimo sutartis","buyer_price":500,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus \u017dirm\u016bn\u0173 darbo rinkos mokymo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"MB \"Pirklio sala\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":506.8,"year":"2016"},{"buyer_title":"LR vidaus reikal\u0173 ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"INDIGO print\"","object":"Leidybos paslaugos (VRM-A121-146)","buyer_price":508.2,"year":"2016"},{"buyer_title":"AB \"Panev\u0117\u017eio energija\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eJ\u016bs\u0173 Panev\u0117\u017eys\u201c","object":"Informacini\u0173 naujien\u0173 bei reklaminio skydelio svetain\u0117je www.pj.lt patalpinimas","buyer_price":508.2,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e Turto bankas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \"RELADUS\"","object":"Nekilnojamojo turto skelbimo publikavimo paslaugos","buyer_price":508.2,"year":"2016"},{"buyer_title":"Nacionalinis muziejus Lietuvos Did\u017eiosios Kunigaik\u0161tyst\u0117s valdov\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"MB NBRANDED","object":"Muziejaus veiklos vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":510,"year":"2016"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"MB Aina Media","object":"Informacijos vie\u0161inimo paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":514.25,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e Turto bankas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Ataskaitos maketavimas","buyer_price":520,"year":"2016"},{"buyer_title":"Var\u0117nos rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"ECHO STAMP\"","object":"Pirkimo- pardavimo sutartis","buyer_price":526.35,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kur\u0161\u0117n\u0173 politechnikos mokykla","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 apskrities televizija\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":527.56,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ma\u017eeiki\u0173 skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eSantarv\u0117s laikra\u0161tis\u201c","object":"Sutartis","buyer_price":540,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"AUK\u0160TAITIJOS SIAURASIS GELE\u017dINKELIS\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201ePanev\u0117\u017eio rytas\u201c","object":"\u017dini\u0173 agent\u016bros paslaugos","buyer_price":544.5,"year":"2016"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio l\u0117li\u0173 ve\u017eimo teatras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"E. Vilkien\u0117s \u012fmon\u0117","object":"Reklamini\u0173 afi\u0161\u0173 suk\u016brimas ir pagaminimas","buyer_price":550,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Klaip\u0117dos \u0161vent\u0117s'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Kult\u016bros rinkodaros programos priemoni\u0173 - informacini\u0173 garso klip\u0173 suk\u016brimas","buyer_price":550,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstybin\u0117 energetikos reguliavimo taryba","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"K. Mata\u010di\u016bno leidybos \u012fmon\u0117 \u201eKriventa\u201c","object":"Lankstinuk\u0173 parengimo ir atspausdinimo apie vartotoj\u0173 skund\u0173 (gin\u010d\u0173) nagrin\u0117jim\u0105 komisijoje bei \u0161ilumos paskirstymo klausimais paslaugos","buyer_price":556.6,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Centrin\u0117 projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"MVP sprendimai\"","object":"Tarptautinio bendradarbiavimo vizualini\u0173 priemoni\u0173, skirt\u0173 sukurti \u0161io skyriaus vizualini\u0173 element\u0173 paket\u0105 ir pritaikyti j\u012f konkretiems dokumentams, k\u016brimo ir maketavimo paslaugos","buyer_price":556.6,"year":"2016"},{"buyer_title":"Radvili\u0161kio technologij\u0173 ir verslo mokymo centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLeidybos studija\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":562.65,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ma\u017eeiki\u0173 skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eMa\u017eeiki\u0173 laikra\u0161tis\u201c","object":"Sutartis","buyer_price":565,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos mokslo taryba","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"V\u0161\u012e Baltijos Antrepreneryst\u0117s Aljansas","object":"Baigiamosios konferencijos vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":568.7,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Centrin\u0117 projekt\u0173 valdymo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Bendra Lietuvos ir Danijos \u012fmon\u0117 UAB \"BALTIJOS KOPIJA\"","object":"Kelioni\u0173 organizvimo paslaugos","buyer_price":568.7,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"RDS1\"","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-138","buyer_price":570,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Renginio organizavimas","buyer_price":570.38,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Lazdij\u0173 turizmo informacinis centras\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Taurapolis\"","object":"Leidybos paslaugos","buyer_price":572.25,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universiteto ligonin\u0117 Kauno klinikos","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"U\u017edaroji dizaino ir leidybos AB \"Kopa\"","object":"Lankstinuk\u0173 gamybos palsaugos","buyer_price":575.96,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Alytaus turizmo informacijos centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Alytaus spaustuv\u0117\"","object":"Leidybos ir maketavimo paslaugos","buyer_price":580,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eKai\u0161iadori\u0173 aidai\u201c","object":"Skelbimai laikra\u0161tyje \"Kai\u0161iadori\u0173 aidai\"","buyer_price":580,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eRinkos aik\u0161t\u0117\u201c","object":"Skelbimai laikra\u0161tyje \"Rinkos aik\u0161t\u0117\"","buyer_price":580,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Ukmerg\u0117s ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB Inovatyvi\u0173 verslo sprendim\u0173 korporacija","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":580.8,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos statistikos departamentas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eSavaitra\u0161tis\u201c","object":"Straipsniai respublikiniuose laikra\u0161\u010diuose","buyer_price":588,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e Roki\u0161kio mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"\u010ciurlionio fondo investicijos","object":"Reklamos paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":592.9,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Klaip\u0117dos \u0161vent\u0117s'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"J\u016bros \u0161vent\u0117s rengini\u0173 KLT vedimas (liepos 30 d.)","buyer_price":600,"year":"2016"},{"buyer_title":"Nacionalinis muziejus Lietuvos Did\u017eiosios Kunigaik\u0161tyst\u0117s valdov\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"maketavimo paslaugos","buyer_price":600,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-101","buyer_price":600,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"VAIDO DZE\u017dULSKIO RENGINIO VED\u0116JO PASLAUGOS \"AUK\u0160TAITIJOS SOSTIN\u0116S GIMTADIENIS. PANEV\u0116\u017dIUI 513\"","buyer_price":600,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kelm\u0117s rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"AB spaustuv\u0117 \"Titnagas\"","object":"Leidybos paslaugos","buyer_price":602.58,"year":"2016"},{"buyer_title":"UAB 'Vilniaus energija'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"INFOMEDIA\"","object":"Bendrov\u0117s informacijos skelbimas interneto kataloge ir trumpuoju numeriu","buyer_price":605,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vyriausyb\u0117s strategin\u0117s analiz\u0117s centras","legal_status":"V\u0160\u012e","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"BNS spaudos centro informacin\u0117s paslaugos","buyer_price":605,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Ekoagros\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Informacin\u0117s paslaugos","buyer_price":605,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilniaus pedagoginis universitetas","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Informacini\u0173 paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":605,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160ilut\u0117s ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Litera\"","object":"Informacini\u0173, reklamini\u0173 straipsni\u0173 publikavimas laikra\u0161tyje ,,Pamarys'","buyer_price":605,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \u0160ilut\u0117s ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e\u0160ilut\u0117s leidyba\u201c","object":"Informacini\u0173, reklamini\u0173 straipsni\u0173 publikavimas laikra\u0161tyje ,,\u0160ilut\u0117s naujienos\"","buyer_price":605,"year":"2016"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos dramos teatras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eKlaip\u0117dos dienra\u0161tis\u201c","object":"Reklamos ir kit\u0173 infomacini\u0173 skelbim\u0173 spausdinimas laikra\u0161tyje","buyer_price":605,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno klinikin\u0117 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"NEW WORLD BALTIC\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":605,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Kauno klinikin\u0117 ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"SAUL\u0116S SPEKTRAS\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":605,"year":"2016"},{"buyer_title":"Visagino savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Dovan\u0173 artel\u0117\"","object":"Popierini\u0173 mai\u0161eli\u0173 gamyba","buyer_price":610,"year":"2016"},{"buyer_title":"Druskinink\u0173 savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"AB \u201eLietuvos telegram\u0173 agent\u016bra Elta\u201c","object":"Prane\u0161im\u0173 spaudai publikavimas","buyer_price":617.1,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Ma\u017eeiki\u0173 skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVienyb\u0117s redakcija\u201c","object":"Bendradarbiavimo sutartis","buyer_price":620,"year":"2016"},{"buyer_title":"AB \u201eLietuvos gele\u017einkeliai\u201c","legal_status":null,"seller_title":"Privati profesinio mokymo \u012fstaiga \"BAME -Ekspeditor\"","object":"Dalyvavimo VIII Baltijos transporto Forume paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":621,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eLietuvos nacionalinis radijas ir televizija\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":624.3,"year":"2016"},{"buyer_title":"LR Kult\u016bros ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"U\u017edaroji dizaino ir leidybos AB \"Kopa\"","object":"Maketavimo ir spaudos paslaugos","buyer_price":629.2,"year":"2016"},{"buyer_title":"UAB 'Vilniaus energija'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \u201eVerslo media\u201c","object":"Informacijos skelbimas interneto kataloguose ir trumpuoju numeriu","buyer_price":629.2,"year":"2016"},{"buyer_title":"Visagino savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"SPAUDOS DEPARTAMENTAS\"","object":"Pad\u0117kos ra\u0161t\u0173 maketavimo ir leidybos paslaugos","buyer_price":630,"year":"2016"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' Krovini\u0173 ve\u017eimo direkcija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB Lietuvos parod\u0173 ir kongres\u0173 centras 'LITEXPO'","object":"Ploto nuomos \"TransBaltica 2016\" parodoje paskaug\u0173 pirkimas","buyer_price":630.41,"year":"2016"},{"buyer_title":"Var\u0117nos rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Albagrafija\"","object":"Sutartis","buyer_price":643.1,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vietos veiklos grup\u0117 \"Nemunas\"","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \u201eJurbarko laikas\u201c","object":"\u0428nformacini\u0173 skelbim\u0173 ir straipsni\u0173 Jurbarko rajono laikra\u0161tyje skelbimo paslaugos","buyer_price":648,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e Marijampol\u0117s mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u012e Kai\u0161iadori\u0173 mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","object":"Parodos sal\u0117s ploto apipavidalinimas, parodini\u0173 priemoni\u0173 nuoma bei gamyba.","buyer_price":648.56,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e Trak\u0173 mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u012e Kai\u0161iadori\u0173 mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","object":"Paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":648.56,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"EUROPOS VARTOTOJ\u0172 CENTRAS\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB 'Lodvila'","object":"Informacini\u0173 lankstuk\u0173 gamyba","buyer_price":653.4,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Petro ofsetas\"","object":"Spausdinimo paslaugos","buyer_price":654,"year":"2016"},{"buyer_title":"Marijampol\u0117s savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \u201eTerra publica\u201c","object":"Reprezentaciniai leidiniai","buyer_price":663.16,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e Marijampol\u0117s mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"V\u012e Kai\u0161iadori\u0173 mi\u0161k\u0173 ur\u0117dija","object":"Dalyvavimo \"Hunting horn show 2016\" parodoje","buyer_price":665.5,"year":"2016"},{"buyer_title":"Aleksandro Stulginskio universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Video architects\"","object":"holograminio projekcinio klipo atvaizdavimo paslaugos","buyer_price":665.5,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 filharmonija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Leidinio \"Vilniaus festivaliui - 20\" parengimo, informacijos surinkimo ir analiz\u0117s paslaugos","buyer_price":667,"year":"2016"},{"buyer_title":"Ignalinos rajono savivaldyb\u0117s vie\u0161oji biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Colorita\"","object":"Vie\u0161inimo prek\u0117s","buyer_price":675,"year":"2016"},{"buyer_title":"Marijampol\u0117s kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eVerslo \u017einios\u201c","object":"Reklamos paslaugos leidiniuose","buyer_price":677.6,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Alytaus turizmo informacijos centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Bendra Lietuvos ir Danijos \u012fmon\u0117 UAB \"BALTIJOS KOPIJA\"","object":"Leidinys \u201eDvira\u010di\u0173 takai Alytuje\u201c","buyer_price":680,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"parodos apipavidalinimas","buyer_price":700,"year":"2016"},{"buyer_title":"Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie LR finans\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eVerslo \u017einios\u201c","object":"Darbuotoj\u0173 paie\u0161kos internetu ir duomen\u0173 baz\u0117s naudojimo","buyer_price":700,"year":"2016"},{"buyer_title":"Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie LR finans\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \u201eVerslo \u017einios\u201c","object":"Darbuotoj\u0173 paie\u0161kos paslaugos","buyer_price":700,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vadovyb\u0117s apsaugos departamentas prie Vidaus reikal\u0173 ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"SOLVIDA\"","object":"Preki\u0173 \u0173su logotipu gamybos paslaugos","buyer_price":700.59,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"Vilniaus festivaliai\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"VERSLO LINIJA\"","object":"Spausdinimo paslaugos","buyer_price":704.22,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Renginio organizavimas","buyer_price":711.32,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos muzikos ir teatro akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Spaudos praktika\"","object":"Informacinio lankstinuko spausdinimo paslaugos","buyer_price":713.9,"year":"2016"},{"buyer_title":"LR aplinkos ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"Bendra Lietuvos ir Danijos \u012fmon\u0117 UAB \"BALTIJOS KOPIJA\"","object":"MI\u0160KO SAVININKAMS SKIRT\u0172 INFORMACINI\u0172 LANKSTINUK\u0172 SKRAJU\u010cI\u0172 ,,MI\u0160KO KIRTIMAI\u201c, \u201eEUROPOS S\u0104JUNGOS PARAMA PRIVA\u010cI\u0172 MI\u0160K\u0172 SAVININKAMS\u201c, \u201eMI\u0160KO ATK\u016aRIMAS\u201c LEIDYBOS PASLAUG\u0172 PIRKIMO SUTARTIS","buyer_price":719.4,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e \"Marijampol\u0117s regiono keliai\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eSantakos laikra\u0161tis\u201c","object":"Reklama saugaus eismo klausimais","buyer_price":726,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 Martyno Ma\u017evydo biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"JCDecaux LIETUVA\"","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":732.29,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"PROMO TIME\"","object":"Lankstinuk\u0173 platinimas","buyer_price":743.24,"year":"2016"},{"buyer_title":"Gra\u017eut\u0117s regioninio parko direkcija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"MEDIALOGAS\"","object":"Siu\u017eetas apie projekt\u0105 ir transliacija TV laidoje.","buyer_price":747.71,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Klaip\u0117dos \u0161vent\u0117s'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"J\u016bros \u0161vent\u0117s rengini\u0173 vedimo paslaugos KLT (liepos 29 d.)","buyer_price":750,"year":"2016"},{"buyer_title":"Klaip\u0117dos miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"RSV PROJEKTAI\"","object":"Visuomen\u0117s \u0161vietimo atliek\u0173 tvarkymo klausimais organizavimas ir \u012fgyvendinimas. Lipdukai.","buyer_price":756,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos statistikos departamentas","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eRespublikos leidiniai\u201c","object":"Straipsniai respublikiniuose laikra\u0161\u010diuose","buyer_price":756.26,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"parodos ekspozicijos suk\u016brimas","buyer_price":756.64,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Renginio organizavimas","buyer_price":769,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panev\u0117\u017eio skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201ePasvalio laikra\u0161tis\u201c","object":"Straipsni\u0173 ir skelbim\u0173 spausdinimo paslauga","buyer_price":771.98,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Renginio organizavimas","buyer_price":772.86,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 filharmonija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eLietuvos \u017einios\u201c","object":"Reklamos paslaugos","buyer_price":775,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"Asociacija \"A Priori Projektai\"","object":"Projekto vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":790,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panev\u0117\u017eio skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBir\u017eie\u010di\u0173 \u017eodis\u201c","object":"Straipsni\u0173 ir skelbim\u0173 spaudinimo paslauga laikra\u0161tyje \"Bir\u017eie\u010di\u0173 \u017eodis\"","buyer_price":797.87,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"AUK\u0160TAITIJOS SIAURASIS GELE\u017dINKELIS\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \u201ePanev\u0117\u017eio spaustuv\u0117\u201c","object":"Leidybos paslaugos","buyer_price":798.6,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universiteto ligonin\u0117 Kauno klinikos","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB ARX REKLAMA","object":"Kauno klinik\u0173 veiklos ataskatos leidimnio i\u0161leidimo paslaugos","buyer_price":798.6,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Vilniaus universiteto ligonin\u0117 Santaros klinikos","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"REVLITA\"","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":799.81,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Mol\u0117t\u0173 turizmo ir verslo informacijos centras","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"K. Mickevi\u010diaus leidykla \"BRIEDIS\"","object":"Mol\u0117t\u0173 rajono turistinio \u017eem\u0117lapio leidybos paslaugos","buyer_price":800,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kult\u016bros centras Panev\u0117\u017eio bendruomeni\u0173 r\u016bmai","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Paslaug\u0173 sutartis Nr. R-10","buyer_price":800,"year":"2016"},{"buyer_title":"Marijampol\u0117s savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e \"LIETUVI\u0172 KINO AKADEMIJA\"","object":"Projekto \"Sidabrin\u0117s gerv\u0117s naktys\" \u012fvairi\u0173 \u017eanr\u0173 kino seans\u0173 organizavimas","buyer_price":800,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos \u0160iauli\u0173 skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 naujienos\u201c","object":"Informacijos spausdinimas","buyer_price":800,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e 'Versli Lietuva'","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Idea prima\"","object":"Renginio organizavimas","buyer_price":800.21,"year":"2016"},{"buyer_title":"Biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga Kauno kolegija","legal_status":null,"seller_title":"Aleksandro Stulginskio universitetas","object":"Parodos organizavimo paslaugos","buyer_price":815.54,"year":"2016"},{"buyer_title":"Biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga Kauno kolegija","legal_status":null,"seller_title":"Aleksandro Stulginskio universitetas","object":"Parodos organizavimo paslaugos","buyer_price":815.54,"year":"2016"},{"buyer_title":"Mol\u0117t\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"K. Mickevi\u010diaus leidykla \"BRIEDIS\"","object":",,\u017dvejybos rojaus\u201c vandens telkini\u0173 \u017evejybos viet\u0173 \u017eem\u0117lapio parengimas","buyer_price":817.5,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panev\u0117\u017eio skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eGimtasis Roki\u0161kis\u201c","object":"Straipsni\u0173 ir skelbim\u0173 spausdinimas leidinyje \"Gimtasis Roki\u0161kis\"","buyer_price":834.9,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kvalifikacij\u0173 ir profesinio mokymo pl\u0117tros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"DIZI\"","object":"Leidybos paslaugos","buyer_price":840,"year":"2016"},{"buyer_title":"Roki\u0161kio rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e Ger\u0173 naujien\u0173 televizija","object":"Informacini\u0173 video reporta\u017e\u0173 gamybos bei transliavimo paslaugos","buyer_price":842.16,"year":"2016"},{"buyer_title":"AB 'Lietuvos gele\u017einkeliai' filialas 'Klaip\u0117dos gele\u017einkeli\u0173 infrastrukt\u016bra'","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eBalticum TV\u201c","object":"Reklaminio siu\u017eeto transliavimo paslaugos","buyer_price":842.16,"year":"2016"},{"buyer_title":"Biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga Kauno kolegija","legal_status":null,"seller_title":"UAB REALISTER MEDIA","object":"Reklamos ploto konferencijoje paslaugos","buyer_price":847,"year":"2016"},{"buyer_title":"Savivaldyb\u0117s \u012fmon\u0117 \"Susisiekimo paslaugos\"","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"UAB \"Zigzag Travel\"","object":"Informacinio maketo apie program\u0117l\u0119 m. Ticket ir naktinius autobusus sezoniniame leidinyje \"ISIC pulsas\" ir \"ISIC mokinio pulsas\" spausdinimo paslaugos, leidinys platinamas 2016 m. 03-09 m\u0117n.","buyer_price":847,"year":"2016"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio teritorin\u0117 ligoni\u0173 kasa","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"PANEV\u0116\u017dIO BI\u010cIULIS\"","object":"Paslaug\u0173 teikimo sutartis","buyer_price":847,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e \"Marijampol\u0117s regiono keliai\"","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"UAB \u201eSuvalkietis\u201c","object":"Reklama saugaus eismo klausimais","buyer_price":847,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilniaus pedagoginis universitetas","legal_status":null,"seller_title":"UAB \u201eLietuvos rytas\u201c","object":"Reklamos paslaug\u0173 sutartis","buyer_price":847,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Visagino ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB Connective Media","object":"Informacinio ekrano turinio administravimo paslaugos","buyer_price":853.05,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos sveikatos moksl\u0173 universiteto ligonin\u0117 Kauno klinikos","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eKauno reikalai\u201c","object":"Reklaminis straipsnis populiariame Kauno miesto laikra\u0161tyje","buyer_price":854.22,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos darbo bir\u017ea prie Socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerijos","legal_status":"\u012estaiga prie ministerijos","seller_title":"UAB \"RELADUS\"","object":"Vie\u0161inimo paslaug\u0173 pirkimas","buyer_price":856.68,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos sporto universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eRespublikos leidiniai\u201c","object":"U\u017esakomojo straipsnio parengimo ir publikavimo paslaugos","buyer_price":862.13,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eNaujien\u0173 redakcija\u201c","object":"Skelbimai laikra\u0161tyje \"Naujienos\"","buyer_price":870,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilniaus miesto savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"UAB \"Svema\"","object":"INFORMACINI\u0172 RODYKLI\u0172 PRIE\u017dI\u016aROS PASLAUG\u0172 TEIKIMO SUTARTIS","buyer_price":871.2,"year":"2016"},{"buyer_title":"UAB 'Vilniaus energija'","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"CV-Online LT, UAB","object":"Darbo skelbim\u0173 publikavimas interneto tinklalapyje ir CV duomen\u0173 baz\u0117","buyer_price":871.2,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilniaus Gedimino technikos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0160\u012e \u201eAP id\u0117jos\u201c","object":"Reklamos publikavimo \u017eurnale \"Aviacijos pasaulis\" pirkimas","buyer_price":871.2,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Nacionalinis kraujo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"LT ADVERT\"","object":"Reklamos priemoni\u0173 (plakat\u0173 spaud\u0173) gamyba","buyer_price":892.17,"year":"2016"},{"buyer_title":"Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panev\u0117\u017eio skyrius","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eKupi\u0161k\u0117n\u0173 mintys\u201c","object":"Straipsni\u0173 ir skelbim\u0173 spaudinimo paslauga laikra\u0161tyje \"Kupi\u0161k\u0117n\u0173 mintys\"","buyer_price":898.24,"year":"2016"},{"buyer_title":"Panev\u0117\u017eio miesto dail\u0117s galerija","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eAmalkeros leidyba\u201c","object":"Parengtii ir pagaminti spaudinius","buyer_price":900,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e \"AUK\u0160TAITIJOS SIAURASIS GELE\u017dINKELIS\"","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Filmo \"Lietuvos siaurasis gele\u017einkelis\" s\u016bkurimas","buyer_price":900,"year":"2016"},{"buyer_title":"LR ry\u0161i\u0173 reguliavimo tarnyba","legal_status":"Vyriausyb\u0117s arba jai pavaldi \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Reklamjuos\u010di\u0173 vie\u0161inimas","buyer_price":900,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilniaus kolegija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB DOVERTOS REKLAMA","object":"Reklaminio tento gamyba","buyer_price":901.45,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kauno technologijos universitetas","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eBNS\u201c","object":"Prane\u0161im\u0173 spaudai talpinimo BNS \"Spaudos centro\" publikavimo sistemoje paslaugos","buyer_price":907.5,"year":"2016"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \"TANGO REKLAMA\"","object":"radijo reklamos, skirtos smurto prie\u0161 vaikus prevencijai, paslug\u0173 pirkimas","buyer_price":907.5,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Abromi\u0161ki\u0173 reabilitacijos ligonin\u0117","legal_status":"Sveikatos prie\u017ei\u016bros \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"Gudri reklama\"","object":"Audio transliavimas radijo eteryje","buyer_price":914.76,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e Turto bankas","legal_status":"VV\u012e","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Valstyb\u0117s valdom\u0173 \u012fmoni\u0173 veiklos tarpin\u0117s 2016 m. 3 m\u0117n. ataskaitos ir jos maketavimas (lietuvi\u0173 k.)","buyer_price":918,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u0161\u012e Nacionalinis kraujo centras","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"UAB \"Prosperitas Baltica\"","object":"Reklamos paslaug\u0173 teikimas","buyer_price":929.28,"year":"2016"},{"buyer_title":"Jonavos rajono savivaldyb\u0117s visuomen\u0117s sveikatos biuras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201eMedik\u0173 \u017einios\u201c","object":"Leidybos paslaugos","buyer_price":944.41,"year":"2016"},{"buyer_title":"Vilniaus dail\u0117s akademija","legal_status":"Auk\u0161tojo mokslo \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"parodos stend\u0173 dizaino paslaugos","buyer_price":950,"year":"2016"},{"buyer_title":"\u0160iauli\u0173 rajono savivaldyb\u0117s vie\u0161oji biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \u201e\u0160iauli\u0173 apskrities televizija\u201c","object":"Reklamin\u0117s laidos gamyba ir jos transliacija","buyer_price":950,"year":"2016"},{"buyer_title":"UAB 'LITESKO'","legal_status":"UAB","seller_title":"UAB \"SDG\"","object":"\u012esp\u0117jamieji lipdukai (\u017eenklai) ir gaisriniai stendai","buyer_price":968,"year":"2016"},{"buyer_title":"Savivaldyb\u0117s \u012fmon\u0117 \u0160iauli\u0173 oro uostas","legal_status":"SV\u012e","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160iauliai plius\u201c","object":"Filmas","buyer_price":968,"year":"2016"},{"buyer_title":"LR socialin\u0117s apsaugos ir darbo ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"UAB \u201eTELE-3\u201c","object":"Socialin\u0117s reklamos nacionalin\u0117s demografin\u0117s politikos strategijos \u0161eimos gerov\u0117s srityje paslaugos","buyer_price":968,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos etnokosmologijos muziejus","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB \"EXPOERA\"","object":"Individualaus stendo projektavimas ir gamyba Litexpo 2016","buyer_price":979.77,"year":"2016"},{"buyer_title":"Europos socialinio fondo agent\u016bra","legal_status":"V\u0161\u012e","seller_title":"CV-Online LT, UAB","object":"Darbo skelbim\u0173 publikavimo paslaugos","buyer_price":992.2,"year":"2016"},{"buyer_title":"LR speciali\u0173j\u0173 tyrim\u0173 tarnyba","legal_status":"Institucija, atskaitinga Seimui","seller_title":"UAB 'BIURO PASAULIS'","object":"Pirkimo-pardavimo sutartis","buyer_price":993.41,"year":"2016"},{"buyer_title":"Lietuvos nacionalin\u0117 Martyno Ma\u017evydo biblioteka","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Interaktyvios paskaitos parengimas ir skaitymas","buyer_price":1000,"year":"2016"},{"buyer_title":"Zaras\u0173 rajono savivaldyb\u0117s administracija","legal_status":"Savivaldyb\u0117","seller_title":"V\u0161\u012e Zaras\u0173 rajono turizmo informacijos centras","object":"Organizuoti vie\u0161inimo paslaugas","buyer_price":1000,"year":"2016"},{"buyer_title":"LR Kult\u016bros ministerija","legal_status":"Ministerija","seller_title":"Art\u016bras \u0160imonis","object":"Renginio ved\u0117jo paslauga 2017-\u0173j\u0173 met\u0173 tarptautiniame tradiciniame b\u0117gime ,,Gyvyb\u0117s ir mirties keliu\u201c","buyer_price":1000,"year":"2016"},{"buyer_title":"Druskinink\u0173 kult\u016bros centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"UAB IRV","object":"Vie\u0161inimo paslaugos","buyer_price":1000,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kauno statybinink\u0173 rengimo centras","legal_status":"\u0160vietimo \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e Auk\u0161taitijos RTR","object":"Audiovizualinio k\u016brinio - laidos sukurimas","buyer_price":1000,"year":"2016"},{"buyer_title":"Radvili\u0161kio parapijos bendruomen\u0117s socialini\u0173 paslaug\u0173 centras","legal_status":"Kita biud\u017eetin\u0117 \u012fstaiga","seller_title":"V\u0161\u012e \u201e\u0160iauliai plius\u201c","object":"Informacinio filmo gamyba","buyer_price":1000,"year":"2016"},{"buyer_title":"Kelm\u0117s kra\u0161to partneryst\u0117s vietos veiklos grup\u0117","legal_status":"Asociacija","seller_title":"UAB \u201eNelas\u201c","object":"Informacini\u0173 straipsni\u0173 ir skelbim\u0173 spausdinimas","buyer_price":1000,"year":"2016"},{"buyer_title":"V\u012e 'Tel\u0161i\u0173 regiono keliai'","legal_status":"VV\u012e","sel